Skip til hoved indholdet

Andre udvalg, råd og nævn i Gladsaxe

Find oplysninger om samtlige udvalg, råd og nævn i Gladsaxe Kommune. 

Vælg hvilket råd, nævn, udvalg eller andet organ, du vil læse mere om fra listen.

Bagsværd Observationshjem

Bagsværd Observationshjem er en selvejende institution, der udfører socialpædagogisk arbejde for børn i alderen 0-5 år (under den undervisningspligtige alder).

I henhold til § 4 i vedtægterne for Bagsværd Observationshjem, udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsesmedlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Poul Reher Jensen (F)

Beboer- og pårørenderåd Bakkegården

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst muligt.

Der er ikke længere lovkrav om beboer- og pårørenderåd, men Gladsaxe Kommune har besluttet at fastholde dem.

Beboer- og pårørenderådene i Gladsaxe Kommune har fælles rammevedtægter. 

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om beboer- og pårørenderådet

Beboer- og pårørenderåd Egegården

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst muligt.

Der er ikke længere lovkrav om beboer- og pårørenderåd, men Gladsaxe Kommune har besluttet at fastholde dem.

Beboer- og pårørenderådene i Gladsaxe Kommune har fælles rammevedtægter.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om beboer- og pårørenderådet

Beboer- og pårørenderåd Hareskovbo

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst muligt.

Der er ikke længere lovkrav om beboer- og pårørenderåd, men Gladsaxe Kommune har besluttet at fastholde dem.

Beboer- og pårørenderådene i Gladsaxe Kommune har fælles rammevedtægter.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om beboer- og pårørenderådet

Beboer- og pårørenderåd Møllegården

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst muligt.

Der er ikke længere lovkrav om beboer- og pårørenderåd, men Gladsaxe Kommune har besluttet at fastholde dem.

Beboer- og pårørenderådene i Gladsaxe Kommune har fælles rammevedtægter.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om beboer- og pårørenderådet

Beboer- og pårørenderåd Rosenlund

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst muligt.

Der er ikke længere lovkrav om beboer- og pårørenderåd, men Gladsaxe Kommune har besluttet at fastholde dem.

Beboer- og pårørenderådene i Gladsaxe Kommune har fælles rammevedtægter.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om beboer- og pårørenderådet

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet i Gladsaxe Kommune er et tvistnævn, som kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og når lejemålet er beliggende i den almene boligsektor.

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer.
Formanden skal være jurist og beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra Byrådet.
De to øvrige medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de store lejer- og boligorganisationer i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Herudover udpeger Byrådet en social sagkyndig person, der tiltræder ved visse sager om lejernes brug af det lejede.

Byrådet udpeger også en personlig stedfortræder for hvert medlem af nævnet. Medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer af Beboerklagenævnet

 • Formand: Jacob Lundgaard
  • Stedfortræder: Johanna Thon Schüssler
 • Lejerrepræsentant: Katrine Sparrewath Nielsen 
  • Stedfortræder: Klaus Pedersen 
 • Udlejerrepræsentant: Ryno Scheil
  • Stedfortræder: Birgit K. Nielsen
 • Socialt sagkyndig fra Gladsaxe Kommune: Linnea Lenz Lisbjerg-Jensen
  • Stedfortræder: Snezana Popovic

Beredskabskommission Øst

I medfør af Beredskabslovens §10 skal kommuner, der samordner deres redningsberedskaber, nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger hertil.

Beredskab Øst er en sammenslutning af redningsberedskaberne i Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner, og selskabets dækningsområde ligger i både Nordsjællands og Vestegnens politikreds. Kommissionen består af borgmestrene i de fem kommuner, politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.

Chef for Beredskab Øst og sekretær for beredskabskommissionen er Rasmus Storgaard Petersen. Det er Falck Danmark A/S, der står for brandslukningsydelsen i hele Beredskab Øst.

Kommunerne har tidligere skullet udpege en repræsentant for det frivillige redningsberedskab som observatør. Da der ikke findes et frivilligt beredskab i dækningskommunerne, er denne post ved en ændring i samordningsaftalen for Beredskab Øst overgået til at blive dækket af en observatør udpeget af Beredskabsforbundet.

I valgperioden 01.01.2022-31.12.2025 er Lyngby-Taarbæk Kommune formand for Beredskabskommission Øst.

Læs mere på Beredskabskommissionens hjemmeside

 

Byrådsmedlem i Beredskabskommission Øst

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS Holding A/S er et moderselskab for Lynettefællesskabet I/S, Spildevandcenter Avedøre I/S, og Vores Rens A/S (serviceselskab). Gladsaxe Kommune har et indirekte ejerskab til BIOFOS Holding A/S gennem det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Spildevand A/S  – sammen med 14 andre ejerkommuner.

Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til spildevandsforsyningsselskaber.

Bestyrelsen udgøres af 15 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i selskabet, har hver ret til at indstille ét bestyrelsesmedlem. For Gladsaxe Kommune er der indirekte ejerskab, som nævnt, via selskabet Gladsaxe Spildevand A/S. Det er dog Gladsaxe Kommune, der besidder indstillingsretten.

Bestyrelsesmedlemmet er valgt for 4 år ad gangen, og valgperioden følger den kommunale. Der udpeges ingen stedfortræder.

 

Byrådsmedlem i bestyrelsen for BIOFOS Holding A/S

Borgmesterforum, letbanesamarbejdet

Hovedstadens Letbane I/S har til opgave at bygge og drive letbanen langs Ring 3. Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra ejerkredsen, dvs. staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Region Hovedstaden og de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.

De 11 kommuner har etableret et Borgmesterformum med det formål, at kommunerne kan koordinere deres interesser i relation til Hovedstadens Letbane I/S. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af Hovedstadens Letbane I/S.

Deltagerne i Borgmesterforum er som udgangspunkt de enkelte kommuners borgmestre, alternativt en stedfortræder udpeget af Byrådet. Forummet forbereder kommunernes deltagelse på interessentskabsmødet og bestyrelsesmøder.

Borgmesterforum udpeger blandt sine medlemmer en formand, der også er medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S. Herudover udpeger Borgmesterforum yderligere to medlemmer til bestyrelsen, således at kommunerne i fællesskab besætter 3 poster i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S. Borgmesterforum udpeger blandt de tre medlemmer næstformanden for bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S.

Der udpeges 1 medlem, der som udgangspunkt skal være borgmesteren.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlem i Borgmesterforum, letbanesamarbejdet

Børne- og Ungeudvalget

Byrådet nedsætter et Børne- og Ungeudvalg efter § 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Udvalget består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Derudover består udvalget af en byretsdommer i retskredsen samt 2 pædagogiskpsykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Ethvert medlem af Byrådet kan udpeges til Børne- og Ungeudvalget - også selvom denne samtidig måtte sidde i det/de stående udvalg, der behandler sager på det sociale område. Der gælder således ikke et generelt forbud mod at behandle sager om samme person eller personer i forskellige udvalg.

Børne- og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de af Byrådet udpegede medlemmer.

 

Byrådsmedlemmer i Børne- og Ungeudvalget

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S blev dannet i 1984 og er et samarbejde mellem Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner om en fælles fjernvarmeforsyning.

Interessentskabet har som hovedformål at drage nytte af overskudsvarmen fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker ved at transportere den mellem aftagerkommunerne.

Selskabets bestyrelse består ifølge interessentskabets vedtægter af 8 medlemmer, hvor Gladsaxe Byråd udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder. 

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

 

Byrådsmedlem i bestyrelsen for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Dagcentret Christianehøj

Dagcentret Christianehøj er et aktivitets- og samværstilbud for voksne med handicap, der arbejder med at opretholde eller forbedre den enkeltes personlige færdigheder og/eller livsvilkår.

Dagcentret ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Byrådet udpeger efter vedtægterne et byrådsmedlem til bestyrelsen.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlem i bestyrelsen for Dagcentret Christianehøj

Dagtilbudsrådet

Dagtilbudsrådet er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje.

Dagtilbudsrådet er et rådgivende organ for kommunens dagtilbudsområde.

Rådets formål er at formidle og sikre samarbejdet mellem Børne- og undervisningsudvalget, den kommunale forvaltning og dagtilbuddenes brugere og ansatte, at drøfte kommunens overordnede politikker og planer, der vedrører dagtilbuddene, og at drøfte generelle pædagogiske forhold. Herudover kan dagtilbudsrådet afgive udtalelser i sager, som forelægges det af Byrådet.

Medlemmer af Dagtilbudsrådet

 • Samtlige 9 medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget.
 • Formanden for forældrebestyrelsen fra hver områdeinstitution og fra dagplejens bestyrelse.
 • 1 forældrevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt de selvejende dagtilbuds bestyrelser, samlet.
 • 2 repræsentanter udpeget af de lokale faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i dagtilbuddene.
 • 1 repræsentant udpeget af områdeledergruppen.

Formanden for Børne- og undervisningsudvalget er formand for Dagtilbudsrådet.

Funktionsperioden for byrådsmedlemmer følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om dagtilbudsrådet og dets yderligere medlemmer her.

Byrådsmedlemmer i Dagtilbudsrådet

Det Fælleskommunale Bådfartsudvalg

Bådfartsudvalget er resultatet af en samarbejdsaftale mellem Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner.

Bådfartsudvalget træffer beslutninger om dispositioner over bådene og andre væsentlige forhold vedrørende bådfarten. Ifølge samarbejdsaftalens § 6 består Bådfartsudvalget af ét kommunalbestyrelsesmedlem fra hver kommune. Gladsaxe Byråd vælger således ét byrådsmedlem til udvalget.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Byrådsmedlem i Det Fælleskommunale Bådfartsudvalg

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd har til formål at skabe dialog mellem Byrådet og lokale organisationer og foreninger om kommunens planer og indsatser på klima-, natur- og miljøområdet.

Rådets opgaver indebærer blandt andet at bidrage med ideer, anbefalinger og viden til Gladsaxe Kommunes planer og strategier på klima-, natur- og miljøområdet. Rådet kan også afgive udtalelser på eget initiativ eller efter anmodning i sager, der hører under rådets område.

Det Grønne Råd består af 21 medlemmer. Alle medlemmer har stedfortrædere.

Byrådet udpeger 7 byrådsmedlemmer til rådet, hvoraf den ene udpeges som rådets formand.

Byrådet udpeger også 2 borgere med særlig interesse for rådets område. De øvrige 12 medlemmer udpeges af forskellige organisationer og foreninger indenfor klima-, natur- og miljøområdet, som har hjemsted i Gladsaxe Kommune.

Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Byrådsmedlemmer i Det Grønne Råd

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Hovedstaden er et af de otte regionale arbejdsmarkedsråd, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.

RAR i Hovedstaden består af 5 medlemmer, der udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra KKR Hovedstaden.

Rådet omfatter alle kommuner i Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholms Regionskommune.

Funktionsperioden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden er 01.06.2022 til 31.05.2026.

Læs mere om Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden på deres hjemmeside

 

Byrådsmedlem indstillet af KKR Hovedstaden

Ekspropriationskommissionen for øerne - fast ejendom

I henhold til Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom §§ 5-6 nedsætter transportministeren ekspropriationskommissioner og bestemmer deres forretningsområder. Ekspropriationskommissionerne behandler forslag om ekspropriation, og afgør også erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.

En ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandling af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger 1 person til optagelse på en kommunal liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen for Øerne. Udpegningen gælder for 4 år og følger den kommunale valgperiode.

Byrådet udpeger endvidere 1 repræsentant, der for hele valgperioden optages som repræsentant på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som kommunen er omfattet af. 
Repræsentanten deltager i ekspropriationskommissionens møder, og har ret til at udtale sig på møderne, men deltager ikke i afstemningerne. Repræsentanten skal have kendskab til planlægningen i området og andre forhold af betydning for ekspropriationen.

Ministeriet forudsætter, at de udpegede personer har behørig indsigt i vurdering af ejendomme.
 

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Bjarne Henriksen (A)

Repræsentant udpeget af Gladsaxe Byråd

Hans Christian Thorning (F)

FGU Nord

FGU Nord er en selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Gladsaxe Kommune, der udbyder produktions-, erhvervs- og grunduddannelser til unge under 25 år, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse.

FGU Nord blev etableret i september 2018. Dækningskommunerne omfatter Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. FGU Nord driver to skoler med forberedende grunduddannelse i Gladsaxe og Ballerup.

Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 11 medlemmer.
De fem dækningskommuner udpeger et bestyrelsesmedlem hver. Derudover udpeger LO Hovedstaden to medlemmer, to medlemmer udpeges af henholdsvis Dansk Industri og Dansk Byggeri, mens et medlem udpeges af TEC, Knord, Sosu C og NEXT-uddannelserne i forening. Det sidste bestyrelsesmedlem udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.

Bestyrelsens funktionsperiode løber fire år fra den førstkommende 1. maj efter kommunalvalgets afholdelse.

Læs mere om FGU Nord her 

 

Byrådsmedlem i bestyrelsen for FGU Nord

Folkeoplysningsudvalget

Kommunalbestyrelsen skal efter Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 oprette et udvalg med repræsentation for den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og udviklingsarbejde inden for Folkeoplysningslovens område.

Der er ikke krav til sammensætningen af udvalget udover, at udvalget skal have en bred repræsentation og sammensætning efter de lokale forhold, og der skal være repræsentation af den folkeoplysende virksomhed, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og udviklingsarbejde efter Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget i Gladsaxe Kommune består af 9 medlemmer. Heraf er 3 byrådsmedlemmer, der hver har en stedfortræder.

Byrådet vælger blandt de 3 medlemmer en formand.

Udvalgets øvrige medlemmer udpeges blandt repræsentanter for foreninger indenfor områderne: Voksenundervisning, idræt, børne- og ungdomskorps (spejdere & FDF’ere) og kulturelle foreninger.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Se styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget her.

Byrådsmedlemmer i Folkeoplysningsudvalget

Fonden SOVI

Fonden SOVI har til formål at beskæftige personer med autisme eller lignende udfordringer, som har brug for et alternativt arbejdstilbud. Målet er at give brugerne en arbejdsidentitet, og dermed gøre dem i stand til at klare skånejobs eller beskyttede arbejdspladser i det private erhvervsliv.

Til bestyrelsen for den selvejende institution Fonden SOVI udpeger Byrådet 1 medlem.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om Fonden SOVI her.

Medlem

 • Lis Smidsholm (B)

Fredningsnævnet for København

Efter § 35 i Lov om naturbeskyttelse nedsætter Miljø- og fødevareministeren to eller tre fredningsnævn i hver region.

Miljø- og fødevareministeren fastlægger det geografiske område for hvert fredningsnævn.

Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren, et medlem, der udpeges af miljø- og fødevareministeren, og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med valget af medlemmer udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Byrådet skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til Fredningsnævnet for København. Der er ikke krav om, at de udpegede er medlemmer af Byrådet.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

 • Claus Wachmann (B)
  • Stedfortræder: Kristian Erland Jensen (B)

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø er et fællesskab blandt kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg. Fællesudvalget har til formål at opnå og fastholde tilladelser til vandindvinding ved Sjælsø.

Sekretariatsfunktionen og formandskabet ligger i Gentofte Kommune.

Ifølge ny overenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø med virkning fra 01.01.2022, skal Gladsaxe Kommune udpege 1 repræsentant til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. Det er ikke et krav, at den udpegede repræsentant er medlem af Byrådet.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlem i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S er et interessentskab, der har til formål at varetage planlægnings-, udbygnings- og leveringsopgaver indenfor fjernvarmeområdet efter varmeforsyningsloven.

Selskabet blev etableret 1. april 2018, og er organiseret som et såkaldt § 60-selskab. Interessenterne i selskabet er Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Interessentselskabets hjemsted er Gentofte Kommune.

Bestyrelsen udgør selskabets øverste myndighed. Bestyrelsen består af tre medlemmer, hvor Gentofte og Gladsaxe Kommune hver udpeger et bestyrelsesmedlem samt en personlig stedfortræder. Bestyrelsens tredje medlem udpeges af interessenterne i fællesskab. Det tredje medlem har hidtil været en embedsmand fra den kommune, der ikke besidder formandsposten.

Formandsposten i bestyrelsen går på skift mellem de to kommuner hvert fjerde år. For perioden 2022 – 2025 varetages formandsposten af det bestyrelsesmedlem, som Gladsaxe Byråd har udpeget.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Du kan læse mere om Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S her

Byrådsmedlem i bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Gladsaxe Almennyttige Boligselskab

Byrådet kan i henhold Lov om almene boliger § 33, stk. 1 udpege mindst ét eller flere medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse, hvis den øverste myndighed i boligorganisationen træffer beslutning om det.

Bestyrelsen for Gladsaxe Almennyttige Boligselskab består af 11 medlemmer, hvoraf Gladsaxe Byråd udpeger 2 medlemmer med 2 stedfortrædere.

Følgende personer kan ikke vælges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse:

 • Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
 • Formanden for det udvalg, hvor tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen ligger.
 • Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

 

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer udpeget af Byrådet

 • Karin Søjberg Holst (A)
  • Stedfortræder: Katrine Skov (A)
 • Erik Andersen (F)
  • Stedfortræder: Hans Christian Thorning (F)

Gladsaxe Erhvervsråd

Gladsaxe Erhvervsråd er et samarbejdsforum mellem Byrådet og det lokale erhvervsliv, der arbejder for at fremme erhvervsudviklingen i Gladsaxe Kommune i henhold til kommunens erhvervspolitik.

Erhvervsrådet består af mindst 19 medlemmer. 
3 medlemmer vælges af og blandt Byrådets medlemmer. Erhvervsorganisationerne udpeger 8 medlemmer, mens en række andre virksomheder i Gladsaxe Kommune udpeger mindst 8 medlemmer.

Formandsposten i rådet varetages af borgmesteren. Næstformandsposten varetages af et valgt medlem fra en erhvervsorganisation eller virksomhed.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere, og se de øvrige medlemmer af Erhvervsrådet her

 

Byrådsmedlemmer i Gladsaxe Erhvervsråd

Gladsaxe Gymnasium

Gladsaxe Gymnasium er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Institutionen er omfattet af Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Institutionen er oprettet 1. januar 2007 ved Gladsaxe Gymnasiums overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution.

Institutionens formål er at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udefrakommende. Et af disse medlemmer udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

Kommunerne i Region Hovedstaden er enige om aftalen fra sidste valg, hvor beliggenhedskommunen foretager udpegningen af bestyrelsesmedlemmer til gymnasiebestyrelserne, medmindre der aktivt gøres indsigelse herimod. Der er ikke modtaget indsigelser.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter kommunalvalgets afholdelse.

Byrådsmedlem i bestyrelsen for Gladsaxe Gymnasium

Gladsaxe Internationale Venskabsforening

Foreningen blev stiftet den 30.10.1969 og har til formål at fremme international forståelse og samkvem.

I henhold til vedtægternes § 8 kan Byrådet udpege 2 observatører til bestyrelsen, som deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om Foreningen Gladsaxe Internationale Venskabsforening

Byrådsmedlem som observatør i bestyrelsen for Gladsaxe Internationale Venskabsforening

Gladsaxe Musik- og Billedskoles brugerråd

Enhver kommune er efter Musikloven og Bekendtgørelse om musikskoler forpligtet til at drive en musikskole. Gladsaxe Kommune driver således Gladsaxe Musik- og Billedskole, der er en kommunal institution.

Siden 01.01.2018 har der været to brugerkonstellationer, som ledelsen af Musik- og Billedskolen skal samarbejde med. Et brugerråd bestående af valgte repræsentanter for brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere og et panel, hvor deltagelsen er åben for alle interesserede.

Lederen drøfter alle væsentlige spørgsmål vedrørende strategi og udvikling af skolen med brugerrådet, herunder undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. Brugerrådet kan fremsætte forslag til lederen, og fungerer som høringspart i relevante kommunale høringsrunder. Brugerrådet er repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af Musik- og Billedskolens leder.

Efter skolens vedtægter § 8 er brugerrådet sammensat som følger:

 • 1 medlem valgt af Byrådet.
 • 3 medlemmer valgt af Musik- og Billedskolens forældrekreds.
 • 2 medlemmer valgt af Musik- og Billedskolens lærerforsamling.
 • 1 medlem valgt af Skolelederkredsen.
   

I brugerrådet deltager endvidere uden stemmeret Musik- og Billedskolens leder, Musik- og Billedskolens souschef, et medlem valgt af Musik- og Billedskolens administration og en tilforordnet fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Valgperioden for det byrådsudpegede medlem følger den kommunale valgperiode.

Du kan læse mere om Gladsaxe Musik- og Billedskole her

 

Byrådsmedlem i Gladsaxe Musik- og Billedskoles brugerråd

Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer, der udpeges af Byrådet hvert fjerde år for den kommende valgperiode, jf. Retsplejeloven § 72. 

Grundlisteudvalget sammensætter Gladsaxe Kommunes grundliste, hvorfra nævninge og domsmænd udpeges af Landsretten. Grundlisteudvalget udpeger i januar-april 2023 kandidaterne til grundlisten for i perioden 2024-2027.

 

Byrådsmedlemmer i Grundlisteudvalget

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, ligesom Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Rådet består af 14 medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som de medlemmer, der repræsenterer Byrådet. Medlemmerne og deres stedfortrædere skal være myndige og bosiddende i kommunen.

Handicaprådet vælger selv sin formand.

 

Byrådsmedlemmer i Handicaprådet

Hareskovbo

Den selvejende institution Hareskovbo driver plejehjem og ældrevenlige boliger og har driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune.

Institutionen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Gladsaxe Byråd.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om Hareskovbo her

Byrådsmedlem i bestyrelsen for Hareskovbo

Hegnsynet

Efter hegnslovens §§ 27 – 32 nedsætter Byrådet et hegnsyn. Hegnsynet træffer efter begæring fra en grundejer afgørelse om hegnsspørgsmål i henhold til hegnsloven.

Hegnsynet består af 3 medlemmer. Det ene medlem beskikkes af Byrådet til formand. Mindst et af medlemmerne skal være plantningskyndigt og et medlem skal være bygningskyndigt. Alle medlemmer skal være bosiddende i kommunen.

Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Formand

Ole Skrald (A)

Medlemmer af hegnsynet:

Kristian Erland Jensen (B)
Kim Wessel-Tolvig (V)

Læs mere om Hegnsynet her

Byrådsmedlem i Hegnsynet

Hjemmeværnets distriktsudvalg Københavns Vestegn Nord

Byrådet indstiller efter Hjemmeværnslovens § 9 et medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Nord. Udover Gladsaxe indgår Ballerup, Rødovre, Albertslund og Herlev kommuner i distriktet.

Distriktsudvalg Københavns Vestegn Nord består af 5 medlemmer. Forsvarsministeren udpeger formanden samt de øvrige medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne.

Distriktsudvalgets opgave er at tage stilling til ansøgninger til Hjemmeværnet. Udvalget vurderer om ansøgeren er værdig til den agtelse og tillid, herunder betroelse af våben, som frivillig tjeneste i Hjemmeværnet forudsætter.

Den indstillede person bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af optagelsesansøgninger kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

Medlemmer udpeges for 4 år ad gangen og distriktsudvalgets funktionsperiode påbegyndes 1. september året efter kommunalvalgs afholdelse. Næste funktionsperiode løber fra 01.09.2022-31.08.2026.

Læs mere på Hjemmeværnets hjemmeside

Medlem

 • Henrik V. Pedersen (A)

Hovedstadens Letbane I/S

Hovedstadens Letbane I/S er et interessentskab, der har til formål at bygge og drive letbanen langs Ring 3. Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra ejerkredsen.

Ejerkredsen består af staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Region Hovedstaden og de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.

I henhold til interessentskabets vedtægter består bestyrelsen af 9 medlemmer.

Region Hovedstaden udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer, mens de 11 ejerkommuner gennem Borgmesterforum udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf den ene som næstformand for bestyrelsen. De 3 øvrige medlemmer udpeges gennem Borgmesterforum og Region Hovedstaden i fællesskab, heriblandt bestyrelsens formand.

Borgmesterforum er et samarbejdsorgan for de kommuner, letbanen skal køre igennem i fremtiden.

Borgmesterforums udpegning af kommunernes repræsentanter i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S følger den kommunale valgperiode. Borgmesterforum kan dog til enhver tid udskifte sine repræsentanter i bestyrelsen. 

 

Byrådsmedlem i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S

Huslejenævnet

Efter §§ 78 og 79 i Lov om Boligforhold nedsættes et huslejenævn til afgørelse af sager efter Lejeloven og Lov om Boligforhold.

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

 • Formand: Jacob Lundgaard
  • Stedfortræder: Johanna Thon Schüssler
 • Lejerrepræsentant: Katrine Sparrewath Nielsen
  • Stedfortræder: Klaus Pedersen
 • Udlejerrepræsentant: Lars Westall
  • Stedfortræder: Katja Lykke Kjersgaard Paludan
 • Socialt sagkyndig fra Gladsaxe Kommune: Linnea Lenz Lisbjerg-Jensen
  • Stedfortræder: Snezana Popovic

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø er et interessentskab mellem Team Danmark, Lyngby Kommune og Gladsaxe Kommune, der har til formål at drive et rostadion med baner og teknik på Bagsværd Sø til træning og konkurrencer indenfor rosport på internationalt niveau. Rostadion er også et Team Danmark center.

Interessentskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer.

Hver interessent udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Der udpeges også stedfortrædere.

Gladsaxe Kommunes bestyrelsesmedlem er formand og Lyngby-Taarbæk Kommunes bestyrelsesmedlem er næstformand i interessentskabet.

Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajakforbund har observatørposter i bestyrelsen.

Forud for valgperioden 2018-2021 forventede kommunerne i interessentskabet, at I/S Danmarks Rostadion ville blive erstattet af Fonden Danmarks Rostadion inden udgangen af perioden. Gladsaxe Kommune stiftede i november 2015 Fonden Danmarks Rostadion i samarbejde med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark. Fonden har til formål at opgradere og efterfølgende drive Danmarks Rostadion. Fondens bestyrelse er udpeget af stifterne uden politisk repræsentation.

Den fremtidige konstruktion omkring Danmarks Rostadion skal imidlertid reorganiseres, da forudsætningerne for fondens opgraderingsopgave ikke længere er til stede. Derfor fortsætter aktiviteterne i I/S Danmarks Rostadion indtil videre.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø her

Byrådsmedlem i bestyrelsen for I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

I/S Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding er et interessentskab, der driver alle former for aktiviteter inden for affaldsbehandling, herunder jordrensningsvirksomhed. Alt under hensyntagen til miljøet.

Interessenterne er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Københavns, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Kommuner.

Gladsaxe Byråd udpeger 1 byrådsmedlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for I/S Vestforbrænding.

Derudover udpeges der 4 delegerede til interessentskabets generalforsamling af og blandt Byrådets medlemmer.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om I/S Vestforbrænding

Byrådsmedlemmer repræsenteret i I/S Vestforbrænding

Bestyrelsesmedlem:

Dorthe Wichmand Müller (F)

 • Stedfortræder: Trine Græse (A)

Delegerede:

Trine Græse (A)

Pia Skou (B)

Jacqueline Siliam Kristensen (C)

Trine Henriksen (Ø)

Institut for blinde og svagsynede, IBOS

Institut for blinde og svagsynede (IBOS) er et nationalt rehabiliteringscenter med hjemsted i Københavns Kommune, der yder støtte og rådgivning til unge og voksne med synshandicap.

IBOS ledes af en bestyrelse, der består af 13 medlemmer.
I henhold til centrets vedtægter udpeger KKR Hovedstaden et medlem til bestyrelsen.

For funktionsperioden 31.01.2022 – 30.01.2026 har KKR Hovedstaden udpeget byrådsmedlem Kristine Henriksen (A) som medlem af bestyrelsen for IBOS.

Du kan læse mere om IBOS her

Byrådsmedlem i bestyrelsen for IBOS

Interessent- og Medarbejderråd på Kildegården, De Midlertidige Pladser

Rådets opgave er at medvirke til at Kildegården fungerer for både borgere og medarbejdere. Rådet fungerer som et forum for dialog, hvor også kritiske og bekymrede stemmer får plads, og hvor drøftelserne giver alle interessenter værdifuld viden om, hvordan hverdagen på Kildegården er.

Rådet blev etableret i marts 2022 og består af 9 medlemmer.

3 medlemmer vælges af og blandt Byrådets medlemmer. Seniorrådet og Ældre Sagen udpeger hver 1 medlem, mens der blandt Kildegårdens personale udpeges 2 medarbejdere og 2 ledere.

Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er født formand for Interessent- og Medarbejderrådet på Kildegården, De Midlertidige Pladser.

Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Interessent- og Medarbejderråd på Kildegården, De Midlertidige Pladser

Kollegiebestyrelser

I henhold til bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, § 4, består kollegiebestyrelser af 3 eller 6 medlemmer. I Gladsaxe Kommune består de af 6 medlemmer.

Der vælges til hver kollegiebestyrelse 2 medlemmer direkte udpeget af Byrådet, 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra beboerne og 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra ledelsen af de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsinstitutionen. Der udpeges også stedfortrædere.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Byrådet udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til følgende kollegiebestyrelser:  

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Kagså Kollegiet

 • Henrik Andersen (A)
  • Stedfortræder:  Anthon Berentzen (A)
 • Anja Nørager-Nielsen (Ø)
  • Stedfortræder: Kenn Schoop (Ø)

Nybrogård Kollegiet

 • Jakob Skovgaard Koed (A)
  • Stedfortræder: Lis Greisholm Christiansen (A)
 • Jan Pless (D)
  • Stedfortræder: Jørgen Juhl (I)

P.O. Pedersen Kollegiet

 • Leif Michael Jørgensen (F)
  • Stedfortræder: Serdal Benli (F)
 • Lise Tønner (L)
  • Stedfortræder: Lene Svendborg (L)

Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden

KL’s medlemskommuner danner i hver region et kommunekontraktråd, der har til formål at fremme fælleskommunale interesser i regionen samt styrke kommunernes samarbejde om opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen.

Gladsaxe Kommune hører under Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (KKR Hovedstaden), der omfatter de 29 kommuner i hovedstadsområdet.

Rådet består af 58 medlemmer, heraf regionens 29 borgmestre og yderligere 29 medlemmer.

Funktionsperioden for KKR Hovedstaden er 31.01.2022 til 30.01.2026.

Læs mere om KKR Hovedstaden her 

 

Byrådsmedlemmer i Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden

Kommunernes Landsforening, delegeretmøde

Delegeretmøderne (KL’s Topmøder) er Kommunernes Landsforenings højeste myndighed. Ordinære delegeretmøder finder sted én gang hvert år efter de rammer og regler, der er fastlagt i KL's love. Første delegeretmøde efter kommunalvalget er også et "valgdelegeretmøde", hvor der bl.a. vælges ny bestyrelse for Kommunernes Landsforening.

Alle medlemskommunerne udpeger i henhold til § 4, stk. 1 i KL’s love en stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndte 8.000 indbyggere.

Det betyder, at Byrådet skal udpege 9 byrådsmedlemmer som delegerede. Der udpeges også stedfortrædere for de delegerede.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om Delegeretmøderne på KLs hjemmeside

 

Byrådsmedlemmer i Kommunernes Landsforening, delegeretmøde

Kommunernes Landsforening, repræsentantskab

KL’s repræsentantskab skal ifølge KL’s love § 12 virke som rådgivende organ for bestyrelsen. Repræsentantskabet har også til opgave at fremme forbindelsen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og kommunerne.

Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.

Byrådet skal udpege en stedfortræder for borgmesteren.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Du kan læse mere om repræsentantskabet på Kommunernes Landsforenings hjemmeside

 

Byrådsmedlemmer i Repræsentantskabet for Kommunernes Landsforening

Kredsrådet vedr. politiets virksomhed

- Københavns Vestegns Politi

Hver politikreds har et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet drøfter spørgsmål af generel karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Politidirektøren er formand for kredsrådet og rådet vælger selv en næstformand.

Der vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt byrådets medlemmer.

Læs mere om Kredsrådet på Københavns Vestegns Politis hjemmeside

 

Byrådsmedlem i Kredsrådet

Mølleåværket A/S

Mølleåværket forestår og udfører afledning og rensning af spildevand fra dele af de 4 tilsluttede kommuner; Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk.

En bestyrelse udgør den øverste ledelse i selskabet. Bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen, hvor ejerkommunerne stemmer i henhold til deres respektive ejerandele. Aktionærerne er forpligtede til at stemme for hinandens kandidater.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf Byrådet i Gladsaxe indstiller 2 medlemmer og 2 stedfortrædere.

Gladsaxe indstiller sammen med Gentofte og Rudersdal i fællesskab en næstformand for bestyrelsen. Der indgås aftale herom inden generalforsamlingen.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere på Mølleåværkets hjemmeside

 

Byrådsmedlemmer i bestyrelsen for Mølleåværket A/S

Novafos Holding A/S

NOVAFOS er et selskab, der har til formål er at drive forsyningsaktiviteter i ejerkommunerne inden for vandforsyning og spildevandshåndtering.

NOVAFOS er en fusion af ni kommuners forsyningsselskaber, og Gladsaxe Kommunes deltagelse i selskabet trådte pr. 1. juli 2017 i stedet for kommunens deltagelse i det tidligere Nordvand. Vandselskabet er stiftet med hjemmel i vandsektorlovens §§ 15 og 32.

Ejerkredsen består af Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune.

NOVAFOS-koncernen består ud over Holdingselskabet af et fælles serviceselskab samt et antal datterselskaber, som varetager vandforsyning og spildevandshåndtering i ejerkommunerne. Derudover består organisationen af en række datterselskaber, som varetager rensning af spildevand for flere af datterselskaberne.

Hver ejerkommune indstiller et medlem og en suppleant til bestyrelsen i Novafos Holding A/S. Disse udpeges på selskabets generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 4 år ad gangen, og valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere på Novafos' hjemmeside

Byrådsmedlem i bestyrelsen for Novafos Holding A/S

Overtaksationskommissionen for hovedstadsområdet og Bornholm - veje

I henhold til Lov om offentlige veje § 106 nedsætter Transportministeren overtaksationskommissioner til at efterprøve de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne.

En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der skal have en juridisk kandidateksamen, eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet, samt 2 faste medlemmer. Formanden vælger til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger 1 person, der optages på den kommunale liste for Overtakskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm - veje, som Gladsaxe Kommune hører under.

Det udpegede medlem skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Samme medlem kan ikke deltage i både Taksationskommissionens og Overtaksationskommissionens behandling af sagen.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Lone Riemann (B) 

Seniorrådet

Seniorrådet i Gladsaxe er et folkevalgt organ, der er etableret i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Alle borgere, som er fyldt 60 år (seniorer) og har fast bopæl i kommunen er valgbare til Seniorrådet og har stemmeret ved valgene, der finder sted hvert fjerde år, samme år som kommunalvalget. Seniorrådet i Gladsaxe har syv medlemmer.

Skatteankenævn Hovedstaden Nord

Skatteankenævnet afgør med hjemmel i Skatteforvaltningslovens § 5 klager over SKATs afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Folketinget vedtog i 2019 en ny struktur og inddeling for landets skatteankenævn, som trådte i kraft 01.07.2020. Den nye inddeling betyder, at Gladsaxe Kommune hører under Skatteankenævn Hovedstaden Nord.

Gladsaxe Byråd skal indstille 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til kommunens pladser i Skatteankenævn Hovedstaden Nord.

De indstillede udpeges efterfølgende af skatteministeren. De indstillede skal have kendskab til skatteområdet, og opfylde en række krav for at kunne blive udnævnt til hvervet, herunder krav til valgbarhed og habilitet.

Funktionsperioden for Skatteankenævn Hovedstaden Nord er 01.07.2022 til 30.06.2026.

Medlemmer indstillet af Gladsaxe Byråd

 • Helge S. Thuesen (A)
  • Stedfortræder: Martin V. Ottesen (A)
 • Lars Kallehauge (F)
  • Stedfortræder: Poul Reher Jensen (F)

Skolerådet

Skolerådet er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet §§ 17-21. Rådet fungerer som et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen.

Rådets opgaver er:

 • at drøfte generelle pædagogiske forhold
 • at drøfte kommunens overordnede og fremtidige skolepolitik
 • at afgive udtalelser og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolevæsenet
 • at afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger det.


Skolerådet består af formændene for skolebestyrelserne, en repræsentant for skolelederne, skolelederen ved GXU, 4 repræsentanter for de faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget på skolerne, 2 repræsentanter for eleverne samt i henhold til styrelsesvedtægtens § 18, stk. 1 alle 9 medlemmer af Børne- og undervisningsudvalget.

Formanden for Børne- og undervisningsudvalget er formand for Skolerådet.

Valgperioden for byrådsmedlemmer følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om forældreindflydelse i Skolerådet her

 

Byrådsmedlemmer i Skolerådet

Skovdiget

Skovdiget er en selvejende institution, der driver et botilbud til voksne med infantil autisme.

Skovdiget ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Byrådet.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlem

Anne Parbst Kjær (B)

Sofieskolen

Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge med autisme.

Institutionens bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf Byrådet udpeger et medlem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om Sofieskolen her

Byrådsmedlem i bestyrelsen for Sofieskolen

Spillestedet Richter

Gladsaxe Kommune etablerede med opstart i 2018 den selvejende institution Spillestedet Richter, der har til formål at drive et spillested fortrinsvis for unge i Telefonfabrikken.

Spillestedet er organiseret som en selvejende institution med egen bestyrelse og daglig ledelse.

Medlemmer af bestyrelsen for Spillestedet Richter

 • 2 medlemmer udpeget administrativt af Gladsaxe Kommune. Det ene medlem udpeges som formand for bestyrelsen. Formanden skal have erfaring med bestyrelsesarbejde og samarbejde med unge mennesker. Det andet bestyrelsesmedlem skal være en ledende medarbejder fra kultur-, fritids- og ungeområdet med indsigt i kommunale forhold.
 • 3 medlemmer udpeget af Richters årlige Stormøde.
 • 2 medlemmer udpeget af de 5 ovennævnte medlemmer. Disse 2 medlemmer udpeges med udgangspunkt i at sikre de nødvendige kompetencer i bestyrelsen i forhold til viden om og erfaring med musik, frivillighed, økonomi og jura.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en toårig periode.

Gladsaxe Byråd udpeger herudover en observatør til bestyrelsen. Af hensyn til kontinuiteten i Byrådets indsigt i Spillestedet og dets drift sker udpegningen af Byrådets repræsentant for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.
 

Byrådsmedlem som observatør i bestyrelsen for Spillestedet Richter

Taksationskommissionen for hovedstadsområdet - veje

I henhold til Lov om offentlige veje § 105 nedsætter transportministeren taksationskommissioner og fastsætter deres forretningsområder.

En taksationskommission består af 3 medlemmer. Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen, eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet. Formanden vælger til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som kommunen er omfattet af.
Medlemmer af taksationskommissionen skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Ingen kan som medlem deltage i behandlingen af et spørgsmål for Taksationskommissionen, hvis man er medlem af den vejbestyrelse (kommunalbestyrelse), der har truffet beslutning om ekspropriation.

Byrådet udpeger 2 personer til optagelse på den kommunale liste for Hovedstadsområdet.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

 • Bjarne Henriksen (A)
 • Bjarne Tolboe Christiansen (B)

Taksationskommissionen for Sjælland - fast ejendom

I henhold til Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom § 7 nedsætter Transportministeren en eller flere taksationskommissioner.

Taksationskommissionerne efterprøver ekspropriationskommissionernes kendelser vedrørende erstatning i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom.

Taksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger 1 person til optagelse på en kommunal liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Sjælland. Udpegningen gælder for 4 år og følger den kommunale valgperiode.

Samme medlem kan ikke deltage i både Ekspropriations- og Taksationskommissionens behandling af sagen. Ministeriet anbefaler, at den udpegede person har behørig indsigt i vurdering af ejendomme. 

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Bjarne Tolboe Christiansen (B)

TEC

Technical Education Copenhagen (TEC) er en selvejende institution med hjemsted i Frederiksberg Kommune, der udbyder erhvervsrettet grund- og efteruddannelse indenfor det tekniske område samt gymnasiale uddannelser (HTX). Institutionens dækningskommuner omfatter Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Hvidovre og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 12 medlemmer. I henhold til institutionens vedtægter udpeger de fem dækningskommuner i forening et medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmet udpeges blandt kommunernes borgmestre eller blandt formændene for de respektive kommuners Arbejdsmarkedsudvalg, Uddannelsesudvalg eller tilsvarende udvalg med fokus på ungdomsuddannelsesområdet.

For funktionsperioden fra 01.05.2022 til 30.04.2026 har de fem kommuner i fællesskab udpeget Gladsaxes borgmester Trine Græse som medlem af bestyrelsen for TEC.

Byrådsmedlem i bestyrelsen for TEC

Trafikselskabet Movias Repræsentantskab

Samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, bortset fra Bornholms Regionskommune, etablerede med virkning fra 1. januar 2007 ét fælles trafikselskab i henhold til lov om trafikselskaber.

Selskabet varetager opgaver inden for offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, fastsættelse af takster og billetteringssystemer, koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbaner.

Repræsentantskabet består i henhold til vedtægternes § 8 af 1 medlem fra hver kommune. Repræsentantskabet udpeger 6 medlemmer med stedfortrædere til Trafikselskabet Movias bestyrelse.

Byrådet udpeger et byrådsmedlem og en stedfortræder for denne til Trafikselskabet Movias Repræsentantskab. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlem i Trafikselskabet Movias Repræsentantskab

Udsatterådet

Gladsaxe Kommune etablerede i 2022 et Udsatteråd. Det har til formål at give udsatte borgere mulighed for overfor Gladsaxe Kommune at komme til orde i spørgsmål, der er særligt relevante for denne gruppe borgere. Udover at være et talerør med mulighed for at komme med udsatte borgeres perspektiv på den sociale indsats i kommunen, kan rådet også gå i dialog med borgere og politikere. Det er ambitionen at rådet skal skabe værdifulde indsatser for disse borgere og fungere som rådgivende organ i politiske spørgsmål om temaer, som er relevante for dem. Endelig kan rådet være høringspart og blive inddraget i relevante sager.

Rådet er mere end et traditionelt høringsråd. Det sætter fokus på borgere i udsatte positioners vilkår gennem dialogmøder ude blandt borgerne for eksempel på væresteder og ved aktivt at iværksætte indsatser til gavn for denne borgergruppe. Udsatterådet behandler ikke enkeltsager eller klagesager.

Medlemmerne i rådet

Udsatterådet vælges for en toårig periode, og består af op til 10 medlemmer, samt fem suppleanter. Medlemmerne kan være brugerrepræsentanter eller medarbejdere eller repræsentanter fra organisationer, som har kendskab til målgruppen. Brugerrepræsentanter er borgere, som lige nu befinder sig eller har befundet sig i en udsat position. Op til 3 medlemmer kan være repræsentanter fra Gladsaxe Kommune, men der er ikke politisk repræsentation i rådet.

Læs mere om Udsatterådets medlemmer og vedtægterne

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen varetager opgaver i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger.

Valgbestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af og blandt Byrådets medlemmer. Der udpeges også stedfortrædere, jf. Lov om kommunale og regionale valg §§ 13-15, Lov om valg til Folketinget §§ 23-28 og Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Formandens plads regnes som den ene af de pladser, der tilkommer den gruppe, hvortil formanden hører jf. Styrelseslovens § 25, stk. 2.

Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen.

Byrådsmedlemmer i Valgbestyrelsen

Valgstyrerformænd

Gladsaxe Kommune har 9 valgsteder. Til hvert valgsted skal Byrådet udpege 1 valgstyrerformand, jf. Lov om kommunale og regionale valg § 16, stk. 4, Lov om valg til Folketinget § 29, stk. 4 og Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16.

Valgstyrerformanden har ansvaret for valgstedet, herunder afstemningens gennemførelse samt valgstyrerne og de tilforordnedes opgavevaretagelse på valgdagen. Valgstyrerformanden bistås af en valgsekretær og en valgmedhjælper, der er kommunale embedsmænd tilknyttet valgstedet.

Der vælges en stedfortræder for hver valgstyrerformand.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Valgstyrerformænd udpeget af Byrådet

Bagsværd: Lars Abel (M)
Egegård: Signe Ejersbo (F)
Hovedbiblioteket: Lise Tønner (L)
Grønnemose: Katrine Skov (A)
Mørkhøj: Tom Vang Knudsen (A)
Stengård: Martin Skou Heidemann (V)
Søborg: Jacqueline Siliam Kristensen (C)
Vadgård: Pia Skou (B)
Værebro: Trine Henriksen (Ø)
 

Byrådsmedlemmer, der er valgstyrerformænd

Vurderingsankenævn Hovedstaden Nord

Vurderingsankenævnet afgør med hjemmel i Skatteforvaltningslovens § 6 klager over SKATs afgørelser efter 1) Lov om vurdering af landets faste ejendomme og 2) Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Folketinget vedtog i 2019 en ny struktur og inddeling for landets vurderingsankenævn, som træder i kraft 01.01.2022. Den nye inddeling betyder, at Gladsaxe Kommune fremover hører under Vurderingsankenævn Hovedstaden Nord.

Byrådet skal indstille 3 medlemmer til kommunens pladser i Vurderingsankenævn Hovedstaden Nord.

De indstillede udpeges herefter af skatteministeren. De indstillede skal have kendskab til ejendomsvurdering. Derudover er der krav til de indstilledes valgbarhed, habilitet og IT-kundskaber.

Funktionsperioden for Vurderingsankenævn Hovedstaden Nord er 01.07.2022 til 30.06.2026.

Medlemmer indstillet af Gladsaxe Byråd

 • Peter Bjørn Perlsø (Ø)
 • Hans Christian Thorning (F)
 • Steen Gerner (V)

Medlemmer af udvalget:

Trine Græse, <br>Socialdemokratiet (A)<br/> - Borgmester

Trine Græse,
Socialdemokratiet (A)

Borgmester

Trine Græse,
Socialdemokratiet (A)

Værebrovej 40, 6., - 3
2880 Bagsværd

Tel: Direkte nummer rådhuset: 39 57 50 01 - Privat: 39 69 33 10

Kristine Henriksen, <br>Socialdemokratiet (A)<br/> -

Kristine Henriksen,
Socialdemokratiet (A)

Kristine Henriksen,
Socialdemokratiet (A)

Ole Skrald, <br>Socialdemokratiet (A)<br/> -

Ole Skrald,
Socialdemokratiet (A)

Ole Skrald,
Socialdemokratiet (A)

Lyngparken 58
2800 Kongens Lyngby

Tel: 44 44 51 55 | Mobil: 30 60 34 74

Tom Vang Knudsen, <br>Socialdemokratiet (A)<br/> -

Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)

Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)

Mørkhøjvej 247
2860 Søborg

Mobil: 21 30 69 02

Katrine Skov, <br>Socialdemokratiet (A)<br/> -

Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)

Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)

Værebrovej 86, 2. 5
2880 Bagsværd

Mobil: 29 66 00 46

Calle Greisholm, <br>Socialdemokratiet (A)<br/> -

Calle Greisholm,
Socialdemokratiet (A)

Calle Greisholm,
Socialdemokratiet (A)

Lupinmarken 3
2880 Bagsværd

Mobil: 25 14 35 10

Jakob Skovgaard Koed, <br>Socialdemokratiet (A)<br/> -

Jakob Skovgaard Koed,
Socialdemokratiet (A)

Jakob Skovgaard Koed,
Socialdemokratiet (A)

Rylevænget 64
2880 Bagsværd

Mobil: 22 95 88 85

Christina Rittig Falkberg, <br>Radikale Venstre (B)<br/> -

Christina Rittig Falkberg,
Radikale Venstre (B)

Christina Rittig Falkberg,
Radikale Venstre (B)

Magledalen 10
2860 Søborg

Mobil: 40 14 33 95

Pia Skou, <br>Radikale Venstre (B)<br/> -

Pia Skou,
Radikale Venstre (B)

Pia Skou,
Radikale Venstre (B)

Christoffers Alle 83
2800 Kongens Lyngby

Mobil: 40 44 44 43

Henrik Sørensen, Det Konservative Folkeparti (C) -

Henrik Sørensen, Det Konservative Folkeparti (C)

Henrik Sørensen, Det Konservative Folkeparti (C)

Søborg Hovedgade 73
2860 Søborg

Tel: 39 67 28 06 | Mobil: 22 17 28 06

Jacqueline Siliam Kristensen, <br>Det Konservative Folkeparti (C)<br/> -

Jacqueline Siliam Kristensen,
Det Konservative Folkeparti (C)

Jacqueline Siliam Kristensen,
Det Konservative Folkeparti (C)

Mobil: 40 75 25 95

Serdal Benli, <br>Socialistisk Folkeparti (F)<br/> -

Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)

Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)

Mobil: 27 20 88 60

Dorthe Wichmand Müller, <br>Socialistisk Folkeparti (F)<br/> -

Dorthe Wichmand Müller,
Socialistisk Folkeparti (F)

Dorthe Wichmand Müller,
Socialistisk Folkeparti (F)

Værebrovej 52, 3., 2
2880 Bagsværd

Mobil: 28 83 97 96

Signe Ejersbo, <br>Socialistisk Folkeparti (F)<br/> -

Signe Ejersbo,
Socialistisk Folkeparti (F)

Signe Ejersbo,
Socialistisk Folkeparti (F)

Marsk Stigs Alle 38
2880 Bagsværd

Tel: 20 35 97 54

Lars Abel, <br>Moderaterne (M)<br/> -

Lars Abel,
Moderaterne (M)

Lars Abel,
Moderaterne (M)

Skovdammen 6
2880 Bagsværd

Mobil: 40 30 30 75 og 35 39 43 44

Astrid Søborg, <br>Venstre (V)<br/> -

Astrid Søborg,
Venstre (V)

Astrid Søborg,
Venstre (V)

Skovbrynet 40
2880 Bagsværd

Mobil: 28 14 65 44

Martin Skou Heidemann, <br>Venstre (V)<br/> -

Martin Skou Heidemann,
Venstre (V)

Martin Skou Heidemann,
Venstre (V)

Søhuse 1
2880 Bagsværd

Mobil: 28 35 80 15

Lone Yalcinkaya, <br>Venstre (V)<br/> -

Lone Yalcinkaya,
Venstre (V)

Lone Yalcinkaya,
Venstre (V)

Solnavej 42. 2.tv.
2860 Søborg

Mobil: 21 64 19 96

Camilla Friis, <br>Venstre (V)<br/> -

Camilla Friis,
Venstre (V)

Camilla Friis,
Venstre (V)

Mobil: 20 27 47 57

Susanne Damsgaard, <br>Danmarksdemokraterne (Æ)<br/> -

Susanne Damsgaard,
Danmarksdemokraterne (Æ)

Susanne Damsgaard,
Danmarksdemokraterne (Æ)

Søborg Hovedgade 115, 1. tv.
2860 Søborg

Mobil: 61 68 28 61

Trine Henriksen, <br>Enhedslisten (Ø)<br/> -

Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)

Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)

Gustav Wieds Vej 60
2860 Søborg

Tel: 39 56 51 09 | Mobil: 60 63 11 80

Michael Dorph Jensen, <br>Enhedslisten (Ø)<br/> -

Michael Dorph Jensen,
Enhedslisten (Ø)

Michael Dorph Jensen,
Enhedslisten (Ø)

Vadgårdsvej 215
2860 Søborg

Mobil: 24 81 03 16

Signe Rosa Skelbæk, <br>Enhedslisten (Ø)<br/> -

Signe Rosa Skelbæk,
Enhedslisten (Ø)

Signe Rosa Skelbæk,
Enhedslisten (Ø)

Mobil: 51 94 57 31

Suleman Naim, <br>Uden for parti (UP)<br/> -

Suleman Naim,
Uden for parti (UP)

Suleman Naim,
Uden for parti (UP)

Mobil: 26 49 11 49

Stedfortrædere:

Stedfortræder for Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)
: René Zingenberg (A)
Stedfortræder for Kim Wessel-Tolvig (V): Jørgen Juhl (I)
Stedfortræder for Lise Tønner (L): Lene Svendborg (L)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
: Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder for Kristian Erland Jensen (B): Bjarne Tolboe Christiansen (B)
Stedfortræder for Lars Abel,
Moderaterne (M)
: Kristine Henriksen,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)
: Kristine Henriksen,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)
: Kristine Henriksen,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen,
Socialdemokratiet (A)
: Ole Skrald,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
: Ole Skrald,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
: Ole Skrald,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Lars Abel,
Moderaterne (M)
: Ole Skrald,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Lars Abel,
Moderaterne (M)
: Ole Skrald,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)
: Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Trine Græse,
Socialdemokratiet (A)
: Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Ole Skrald,
Socialdemokratiet (A)
: Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)
: Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen,
Socialdemokratiet (A)
: Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
: Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Trine Græse,
Socialdemokratiet (A)
: Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
: Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
: Calle Greisholm,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
: Calle Greisholm,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Trine Græse,
Socialdemokratiet (A)
: Calle Greisholm,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed,
Socialdemokratiet (A)
: Calle Greisholm,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed,
Socialdemokratiet (A)
: Calle Greisholm,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)
: Jakob Skovgaard Koed,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Katrine Skov,
Socialdemokratiet (A)
: Jakob Skovgaard Koed,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Calle Greisholm,
Socialdemokratiet (A)
: Jakob Skovgaard Koed,
Socialdemokratiet (A)
Stedfortræder for Pia Skou,
Radikale Venstre (B)
: Christina Rittig Falkberg,
Radikale Venstre (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg,
Radikale Venstre (B)
: Pia Skou,
Radikale Venstre (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg,
Radikale Venstre (B)
: Pia Skou,
Radikale Venstre (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg,
Radikale Venstre (B)
: Pia Skou,
Radikale Venstre (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg,
Radikale Venstre (B)
: Pia Skou,
Radikale Venstre (B)
Stedfortræder for Jacqueline Siliam Kristensen,
Det Konservative Folkeparti (C)
: Henrik Sørensen, Det Konservative Folkeparti (C)
Stedfortræder for Jacqueline Siliam Kristensen,
Det Konservative Folkeparti (C)
: Henrik Sørensen, Det Konservative Folkeparti (C)
Stedfortræder for Jacqueline Siliam Kristensen,
Det Konservative Folkeparti (C)
: Henrik Sørensen, Det Konservative Folkeparti (C)
Stedfortræder for Henrik Sørensen,
Det Konservative Folkeparti (C)
: Jacqueline Siliam Kristensen,
Det Konservative Folkeparti (C)
Stedfortræder for Henrik Sørensen,
Det Konservative Folkeparti (C)
: Jacqueline Siliam Kristensen,
Det Konservative Folkeparti (C)
Stedfortræder for Henrik Sørensen,
Det Konservative Folkeparti (C)
: Jacqueline Siliam Kristensen,
Det Konservative Folkeparti (C)
Stedfortræder for Trine Græse,
Socialdemokratiet (A)
: Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller,
Socialistisk Folkeparti (F)
: Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Trine Græse,
Socialdemokratiet (A)
: Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Trine Græse,
Socialdemokratiet (A)
: Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Signe Ejersbo,
Socialistisk Folkeparti (F)
: Dorthe Wichmand Müller,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)
: Dorthe Wichmand Müller,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)
: Dorthe Wichmand Müller,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Signe Ejersbo,
Socialistisk Folkeparti (F)
: Dorthe Wichmand Müller,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)
: Signe Ejersbo,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller,
Socialistisk Folkeparti (F)
: Signe Ejersbo,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)
: Signe Ejersbo,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Serdal Benli,
Socialistisk Folkeparti (F)
: Signe Ejersbo,
Socialistisk Folkeparti (F)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann,
Venstre (V)
: Astrid Søborg,
Venstre (V)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann,
Venstre (V)
: Astrid Søborg,
Venstre (V)
Stedfortræder for Astrid Søborg,
Venstre (V)
: Martin Skou Heidemann,
Venstre (V)
Stedfortræder for Astrid Søborg,
Venstre (V)
: Martin Skou Heidemann,
Venstre (V)
Stedfortræder for Astrid Søborg,
Venstre (V)
: Martin Skou Heidemann,
Venstre (V)
Stedfortræder for Astrid Søborg,
Venstre (V)
: Lone Yalcinkaya,
Venstre (V)
Stedfortræder for Camilla Friis,
Venstre (V)
: Lone Yalcinkaya,
Venstre (V)
Stedfortræder for Camilla Friis,
Venstre (V)
: Lone Yalcinkaya,
Venstre (V)
Stedfortræder for Lone Yalcinkaya,
Venstre (V)
: Camilla Friis,
Venstre (V)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann,
Venstre (V)
: Camilla Friis,
Venstre (V)
Stedfortræder for Suleman Naim,
Uden for parti (UP)
: Susanne Damsgaard,
Danmarksdemokraterne (Æ)
Stedfortræder for Michael Dorph Jensen,
Enhedslisten (Ø)
: Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen,
Socialdemokratiet (A)
: Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
Stedfortræder for Signe Rosa Skelbæk,
Enhedslisten (Ø)
: Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
Stedfortræder for Signe Rosa Skelbæk,
Enhedslisten (Ø)
: Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
: Michael Dorph Jensen,
Enhedslisten (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
: Michael Dorph Jensen,
Enhedslisten (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
: Michael Dorph Jensen,
Enhedslisten (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen,
Enhedslisten (Ø)
: Michael Dorph Jensen,
Enhedslisten (Ø)

Læs mere om nævnet

Beboerklagenævnet træffer især afgørelse om:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning.
 • Vand- og varmeregnskaber, herunder a conto bidrag og installation af målere.
 • Formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelser.
 • Installationer i og forbedringer af det lejede m.v.
 • Tilbagebetaling af beboerindskud.
 • Ret til fremleje, bytte og overtagelse af lejemål.
 • Husordenssager, herunder pålæggelse af retsfølger, blandt andet advarsler og lejemålet kan gøres betinget. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan være anonym, når en sag om husordensovertrædelser indbringes for nævnet. 
 • Tvister om lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer.

Beboerklagenævnet kan kun træffe afgørelse i de sager, der ifølge lov om leje af almene boliger hører under nævnet. Såfremt Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle sagen, må nævnet henvise lejeren eller udlejeren til at indbringe sagen for Boligretten.

Der opkræves et beløb for indbringelse af sager for Beboerklagenævnet. Beløbet udgør pr. 1. januar 2024 167 kr. Beløbet reguleres hver den 1. januar.

Når der indbringes en sag for Beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge dokumentation (minimum en kopi af lejekontrakten og kopi af relevant korrespondance i sagen).

Læs om databeskyttelse af sager i nævnet

Beboerklagenævnet behandler som udgangspunkt sagerne skriftligt, men nævnet kan også tage ud og besigtige lejemål/ejendomme.

Når nævnet har behandlet en sag, får begge parter skriftlig meddelelse om afgørelsen i løbet af 6-8 uger efter mødet. 

Er man utilfreds med nævnets afgørelse, kan sagen indbringes for Retten i Glostrup, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Der skal i stedet søge hjælp hos en advokat og gerne så hurtigt som muligt, da han eller hun skal have mulighed for at undersøge mulighederne for at få ændret afgørelsen samt muligheden for fri proces og retshjælpsdækning.

Hvis sagen ikke er indbragt inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen, har nævnets afgørelse retskraft. Dvs., at boligretten som udgangspunkt ikke kan ændre kendelsen.

Efterlever modparten ikke afgørelsen, skal sagen – uanset overskridelsen af 4 ugers fristen eller ej – indbringes for boligretten - Retten i Glostrup, Stationsparken 27, 2600 Glostrup.

Sagen sendes på mail til [email protected] eller Gladsaxe Rådhus, Beboerklagenævnet, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Mødefrekvens

Beboerklagenævnet afholder møde ca. 6 gange årligt.

Lejerorganisationer

Lejernes LO Hovedstaden - Tlf.: 33 11 30 75  [email protected]

Danske Lejere - Tlf.: 71 99 44 14  [email protected]

BOSAM - Tlf.: 33 93 40 04  [email protected]

Digura - Tlf.: 23 26 25 21 Kontakt Digura

Københavns Retshjælp - Telefon 33 11 06 78

Advokatvagten i Gladsaxe Kommune -  Læs om Advokatvagten her

Lejernes Frie Retshjælp - Kontakt Lejernes Frie Retshjælp

 

Det Grønne Råd består, udover de 7 medlemmer af Byrådet, af disse:

2 Borgere med en særlig interesse for klima og miljø

 • Claus Staal (B)
  • Stedfortræder: Claus Wachmann (B)
 • Esben Frette Johnsen (K)
  • Stedfortræder: Anne Ditte Lambert Backlund (Ø)


2 medlemmer udpeget af Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

 • Kim Christiansen, Lokal Agenda 21
 • Kirsten Ilkjær, Lokal Agenda 21


2 medlemmer udpeget af Dansk Ornitologisk Forening

 • Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening
 • Jens Mortensen, Dansk Ornitologisk Forening


2 medlemmer udpeget af Danmarks Naturfredningsforening

 • Kurt Loftkjær, Danmarks Naturfredningsforening
 • Uffe Rørbech, Danmarks Naturfredningsforening


1 medlem udpeget af Dansk Cyklistforbund

 • Jens Holm Madsen, Dansk Cyklist Forbund


2 medlemmer udpeget af Grundejerforeninger

 • Hans-Christian Gelf-Larsen, Sammenslutningen af grundejerforeningerne i Gladsaxe
 • Nina Hanberg, Sammenslutningen af grundejerforeningerne i Gladsaxe


2 medlemmer udpeget af Boligselskabernes Sammenslutning

 • Søren Nicolai Palmer Petersen, Boligselskabernes Sammenslutning
 • Poul Schønbeck, Boligselskabernes Sammenslutning


1 medlem udpeget af Friluftsrådet

 • Anne Merete Palmgren, Friluftsrådet

 

Det Grønne Råd betjenes af

By- og Miljøforvaltningen, Sekretariatet

Rådhuset
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
[email protected]
 

Mødekalender 2024

7. februar - med byrådsmedlemmer
7. maj - uden byrådsmedlemmer
18. juni - besigtigelsestur
12. september - med byrådsmedlemmer
9. december - uden byrådsmedlemmer
 

Dagsorden og referater

Læs dagsordener her

 

Foreningsrepræsentanter

- samt stedfortrædere

Inger Fredskild Hammeken

Haspegårdsvej 46
2880 Bagsværd
Mobil 51 88 44 97
Email: [email protected] 
Mødeindkaldelser sendes til: [email protected]

Stedfortræder:
Anette Bundgaard
Email: [email protected]

John Sørensen

Torumvej 2
2860 Søborg
Telefon: 40 59 36 44
Email: [email protected]

Stedfortræder:
Jan Kold
Email: [email protected]

Inge Lindqvist

Tlf. 44 44 11 17
Email: [email protected]

Stedfortræder:
Ingen

Nina Hanberg

Højvangen 44
2860 Søborg
Tlf. 39 56 55 33
Email: [email protected]
 
Stedfortræder:
Casper Juel Jørgensen
Email: [email protected]

Arne Fogt

Buddingevej 350 st. th.
2860 Søborg
Tlf. 60 73 45 40
Email: [email protected]

Stedfortræder:
Ina Willumsen
Email: [email protected] 

Erik Kristiansen

Email: [email protected]

Stedfortræder:
Ingen

Tilforordnede fra Børne- og Kulturforvaltningen

Afdelingsleder, Kultur, Fritid og Unge
Søren Nabe-Nielsen
Tlf.nr. 39 57 53 42
Email: [email protected]

Fritidskonsulent
Rikke Clausen
Tlf.nr. 39 57 53 39 / 30 32 34 88
Email: [email protected]

Udpeget af Gentofte og Gladsaxe i fællesskab

Niels V. Haar Sørensen

 

 

 

Observatør udpeget af Gladsaxe Byråd

Claus Wachmann (B)

 

Mere information om Gladsaxe Handicapråd​

Efter § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter Byrådet et handicapråd.

Handicaprådet arbejder for at skabe lige muligheder for mennesker med handicap. Handicaprådet behandler handicappolitiske spørgsmål af generel karakter, men ikke personsager.

Handicaprådets opgaver er:

 • At rådgive og besvare henvendelser fra Byrådet i handicappolitiske spørgsmål.
 • At formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
 • At tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

De 14 medlemmer af Handicaprådet er fordelt som følger:

 • Seks medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer
 • Et medlem udpeget blandt de lokale handicaporganisationer
 • Syv medlemmer udpeget blandt Byrådets medlemmer

Der udpeges tillige personlige stedfortrædere. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Se medlemmer indstillet af organisationerne, og læs dagsordener og referater her

Sekretariat og mødekalender

Handicaprådet betjenes af:

Social- og Sundhedsforvaltningen, Administration og Udvikling
Gladsaxe Rådhus
Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Sekretær: Tilde Olsen
Telefon: 39 57  55 19
Mail: [email protected]

Mødekalender 2023

 • 07.03.2023
 • 22.06.2023
 • 12.09.2023
 • 11.12.2023

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Peter Berg Nellemann (A)

 

Hvad er et Huslejenævn?

Huslejenævnet i Gladsaxe Kommune er et tvistnævn, som kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og lejemålet er beliggende i privat udlejningsbyggeri. Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Huslejenævnet består af 3 personer med teoretisk og praktisk indsigt i boligforhold.

Formanden skal være jurist og bliver udpeget af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling af Byrådet. De to øvrige medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og lejerforeninger i kommunen. Begge skal være kendt med huslejeforhold. 

I sager om husordensovertrædelser udvides nævnet med en social sagkyndig person, som er udpeget af Byrådet.

Der udpeges også stedfortrædere. 

Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Hvilken kompetence har Huslejenævnet?

Huslejenævnet træffer især afgørelse om:

 • Lejens størrelse, herunder reguleringen af huslejen.
 • Forhåndsgodkendelse af fremtidig leje.
 • Vand- og varmeregnskaber, herunder a conto bidrag og installation af målere.
 • Behandling af tvister om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse.
 • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet.
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning.
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning.
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet.
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder.
 • Antennebidrag og betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester.
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet.
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse.
 • Lejerens råderet.
 • Manglende overholdelse af husorden (husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer). 
 • Forhåndsgodkendelse i forbindelse med iværksættelse af forbedringer.

Huslejenævnet tager sig ikke af:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål.
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede.
 • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne.

De sager, nævnet ikke har kompetence til at behandle, kan indbringes for Boligretten.

Råd og vejledning

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Huslejenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt. Nævnets sekretariat kan i fornødent omgang yde vejledning og bistand om, hvilken type sager der kan indbringes for Huslejenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning.

Hvis man som lejer har brug for yderligere råd og vejledning, må man søge hjælp enten ved lejerorganisationer eller hos privat advokat. 

Lejerorganisationer

Lejernes LO Hovedstaden - Tlf.: 33 11 30 75  [email protected]

Danske Lejere - Tlf.: 71 99 44 14  [email protected]

BOSAM - Tlf.: 33 93 40 04  [email protected]

Københavns Retshjælp - Telefon 33 11 06 78

Advokatvagten i Gladsaxe Kommune -  https://gladbib.dk/node/48

Lejernes Frie Retshjælp - lejerens-fr.dk/kontakt/

Hvordan klager man?

Når der indbringes en sag for Huslejenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Husk at vedlægge dokumentation (minimum en kopi af lejekontrakten og kopi af relevant korrespondance i sagen).

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Sagen sendes på mail til [email protected] eller Gladsaxe Rådhus, Huslejenævnet, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Hvordan behandles en sag?

Som administrativ klageinstans indhenter Huslejenævnet selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder.

Oplysninger der indgår i nævnets afgørelse, forelægges sagens parter til udtalelse. I de tilfælde hvor modparten ikke medvirker til sagens oplysning, vil nævnet kunne træffe afgørelse i overensstemmelse, med den anden parts påstand. 

Nævnet beslutter selv, hvor mange oplysninger der skal indhentes, før der træffes en afgørelse, herunder om parterne skal have forlænget frist til afgivelse af høringssvar.

Nævnet kan afvise at behandle en sag, hvis det viser sig nødvendigt at føre vidner for at tage stilling til en egentlig bevisførelse. Disse sager afvises med en henvisning til Boligretten.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag i nævnet?

Der er stor forskel på, hvor lang tid der går, før man kan forvente at få en afgørelse i en sag, der er indbragt for Huslejenævnet. Det er blandt andet afhængigt af hvilken type sag, det drejer sig om.

Huslejenævnet skal dog senest træffe afgørelse 4 uger efter det tidspunkt, hvor sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse, og efter at nævnet har modtaget svar på dets høringer til sagens parter og eventuelt andre offentlige myndigheder.

Når nævnet har behandlet en sag, får begge parter skriftlig meddelelse om afgørelsen 6-8 uger herefter. 

Mødefrekvens 

Huslejenævnet afholder cirka 10 årlige møder.

Klageadgang over nævnets afgørelse

Er man utilfreds med nævnets afgørelse, kan sagen indbringes for Boligretten. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Der skal i stedet søges hjælp hos en advokat og gerne så hurtigt som muligt.

Hvis sagen ikke er indbragt inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen, har nævnets afgørelse retskraft. Det betyder, at Boligretten som udgangspunkt ikke kan ændre afgørelsen.

Efterlever modparten ikke afgørelsen, kan sagen – uanset overskridelsen af 4 ugers fristen eller ej – indbringes for Boligretten. 

Hvem kan indbringe en sag og hvad koster det

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for Huslejenævnet.

 • Indbringelsesgebyr. Det koster 357 kr. (2024)  at få behandlet en sag i Huslejenævnet. For sager om forhåndsgodkendelse af leje, skal dog betales et sagsbehandlingsgebyr på 596 kr. (2024).

  En ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening, kan, inden der træffes beslutning om at udleje, få en afgørelse om størrelsen af den leje der lovligt kan opkræves.

  Denne adgang til forhåndsvurdering gælder dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger.

  Hvis der indgås forlig, eller hvis udlejer hæver sagen, inden der træffes afgørelse, skal udlejer ikke betale gebyret.
   
 • Udlejergebyr. Hvis lejer får fuldt medhold ved nævnet skal udlejer betale 6.827 kr. (2024) til Huslejenævnet.

  Det er huslejenævnet, som beslutter, om gebyret skal betales.

  Udlejer får ikke refunderet gebyret, hvis udlejer får medhold i boligretten.
   
 • Gennemgribende renovering af lejemål. Fra 1. juli 2020 skal Huslejenævnet besigtige et lejemål, inden en udlejer laver en gennemgribende renovering af lejemål efter Lejelovens § 19, stk. 3. Udlejer skal forinden besigtigelsen betale gebyr på 4.552 kr. (2024) ifølge Lov om Boligforhold § 82, stk. 1. 
   

Normtal

I ejendomme, hvor der ikke er dokumenterede udgifter fra udlejer, godkender Huslejenævnet i 2024 følgende normtal:

Administration/revision: 3.600 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål. 

Det bemærkes, at de tidligere opgivne satser for henholdsvis varmeregnskab, el- og gasforbrug, vicevært/varmemester og forsikringer for fremtiden godkendes på baggrund af rimelige og dokumenterede udgifter.

Normtal fra tidligere år

For 2023 har Huslejenævnet fastsat beløbet til 3.375 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål.