Skip til hoved indholdet

Andre udvalg, råd og nævn i Gladsaxe

Find oplysninger om samtlige udvalg, råd og nævn i Gladsaxe Kommune. 

Vælg hvilket råd, nævn, udvalg eller andet organ, du vil læse mere om fra listen.

Bagsværd Observations- og Behandlingshjem

Bagsværd Observations- og Behandlingshjem er en selvejende specialinstitution, der modtager børn i alderen 0-5 år til omsorg og pleje og pædagogisk/psykologisk udredning og behandling. Institutionens formål er at udføre socialpædagogisk arbejde for børn i alderen 0-5 år (under den undervisningspligtige alder).

I henhold til vedtægterne for Bagsværd Observations- og Behandlingshjem § 4, udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen. Det er ikke et krav, at vedkommende er byrådsmedlem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlem

Hans Christian Thorning (F)

Beboer- og pårørenderåd Bakkegården

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst mulig.

Oprettelse af beboer- og pårørenderåd er ikke længere et lovkrav, men kommunen har besluttet at fastholde dem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Se øvrige valgte til rådet her.

 

Byrådsmedlemmer i Beboer- og pårørenderåd Bakkegården

Beboer- og pårørenderåd Egegården

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst mulig.

Oprettelse af beboer- og pårørenderåd er ikke længere et lovkrav, men kommunen har besluttet at fastholde dem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Beboer- og pårørenderåd Egegården

Beboer- og pårørenderåd Hareskovbo

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst mulig.

Oprettelse af beboer- og pårørenderåd er ikke længere et lovkrav, men kommunen har besluttet at fastholde dem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Beboer- og pårørenderåd Hareskovbo

Beboer- og pårørenderåd Møllegården

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst mulig.

Oprettelse af beboer- og pårørenderåd er ikke længere et lovkrav, men kommunen har besluttet at fastholde dem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Beboer- og pårørenderåd Møllegården

Beboer- og pårørenderåd Rosenlund

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst mulig.

Oprettelse af beboer- og pårørenderåd er ikke længere et lovkrav, men kommunen har besluttet at fastholde dem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Beboer- og pårørenderåd Rosenlund

Beboer- og pårørenderåd Træningscenter Gladsaxe, Kildegården

Rådets opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser, skabe en god dialog med ledelsen, styrke kontakterne indadtil og udadtil og derved få stedet til at fungere bedst mulig.

Oprettelse af beboer- og pårørenderåd er ikke længere et lovkrav, men kommunen har besluttet at fastholde dem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Beboer- og pårørenderåd Træningscenter Gladsaxe, Kildegården

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet i Gladsaxe Kommune er et tvistnævn, som kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og når lejemålet er beliggende i den almene bolig-
sektor. Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Medlemmer udpeget af Byrådet

 • Formand:  Hans H. Jensen, Stedfortræder: Malene Skytte Hansen (B)
 • Lejerrepræsentant: Klaus Pedersen, Stedfortræder: Mette Ribergaard
 • Udlejerrepræsentant: Ryno Scheil, Stedfortræder: Annie Aarestrup
 • Socialt sagkyndig fra Gladsaxe Kommune: Tina Krag, Stedfortræder: Sanne Clausen

Beredskabskommissionen

Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner er gået sammen om et fælles beredskab. Aftalen om det fælleskommunale selskab gælder for perioden 2016-2019.

 

Byrådsmedlemmer i Beredskabskommissionen

BIOFOS Holding

BIOFOS Holding A/S er et moderselskab for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S. Selskabet viderefører det tidligere Lynettefællesskabet I/S og Spildevandcenter Avedøre I/S, og består derudover af serviceselskabet BIOFOS A/S.

Gladsaxe Kommune har et indirekte ejerskab til BIOFOS Holding A/S via selskabet Nordvand Holding A/S. Nordvand Holding A/S træffer på selskabets generalforsamling beslutning om valg af bestyrelsesmedlem til BIOFOS Holding A/S. Ejerne af BIOFOS Holding A/S er ifølge ejeraftalen forpligtede til at stemme for hinandens kandidater på generalforsamlingen.

Gladsaxe Kommune udpeger normalt samme bestyrelsesmedlem til BIOFOS Holding A/S, som også er udpeget til enhedsbestyrelserne i selskaberne under Nordvand Holding A/S.

Bestyrelsesmedlemmet er valgt for 4 år ad gangen, og valgperioden følger den kommunale.

 

Byrådsmedlemmer i BIOFOS Holding

Borgmesterforum, letbanesamarbejdet

Hovedstadens Letbane har til opgave at bygge og drive letbanen langs Ring 3. Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra ejerkredsen, dvs. staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Region Hovedstaden og de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.

Kommunerne, der er en del af ejerkredsen for den kommende letbanen, har etableret et Borgmesterforum med det formål, at kommunerne i relation til Ring 3 Letbane I/S kan koordinere deres interesser.

Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af Ring 3 Letbane I/S.

Kommunerne har tilsammen en formandspost og et menigt medlem af bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S.

Borgmesterforums udpegning af kommunernes repræsentanter i bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S følger den kommunale valgperiode. 

 

Byrådsmedlemmer i Borgmesterforum, letbanesamarbejdet

Børn og Ungeudvalget

Byrådet nedsætter et Børn og Unge-udvalg efter § 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Udvalget består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Derudover består udvalget af en byretsdommer i retskredsen samt 2 pædagogiskpsykologisk sagkyndig, der udpeges af Statsforvaltningen. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Efter en lovændring i 2009, kan ethvert medlem af Byrådet udpeges til Børn og Unge-udvalget - også selvom denne samtidig måtte sidde i det/de stående udvalg, der behandler sager på det sociale område. Der gælder således ikke fremover et generelt forbud mod at behandle sager om samme person eller personer i forskellige udvalg.

 

Byrådsmedlemmer i Børn og Ungeudvalget

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S blev dannet i 1984 og er et samarbejde mellem Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner om en fælles fjernvarmeforsyning.

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S har som hovedformål at nyttiggøre overskudsvarmen fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker ved at transportere den mellem aftagerkommunerne.

Selskabets bestyrelse består ifølge interessentskabets vedtægter af 8 medlemmer, hvor Gladsaxe Byråd udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder. Det er ikke et krav, at medlemmet er byrådsmedlem.

Udpegningen gælder for 4 år og følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Dagcentret Christianehøj

Dagcentret Christianehøj er et dagcenter for førtidspensionister, primært fysisk handicappede.

Til bestyrelsen for den selvejende institution Dagcentret Christianehøj udpeger Byrådet efter vedtægterne et medlem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlem i Dagcentret Christianehøj

Dagtilbudsrådet

Valgt i henhold til styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe kommunes områdeinstitutioner og dagpleje.

Rådets opgaver er:

 • at formidle og sikre samarbejde mellem Børne- og Undervisningsudvalget, den kommunale administration og daginstitutionernes brugere og ansatte
 • at drøfte kommunens overordnede og fremtidige daginstitutionspolitik
 • at drøfte planforslag af betydning for daginstitutionerne og dagplejen
 • at drøfte generelle pædagogiske forhold og
 • at afgive udtalelser i sager, som forelægges det af Byrådet

Se medlemmer udpeget af byrådet nedenfor, og læs mere om dagtilbudsrådet og dets yderligere medlemmer her.

Alle medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget er medlemmer af Dagtilbudsrådet.

 

Byrådsmedlemmer i Dagtilbudsrådet

Det Fælleskommunale Bådfartsudvalg

Bådfartsudvalget er resultatet af en samarbejdsaftale mellem Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner.

Ifølge samarbejdsaftalens § 6 består Bådfartsudvalget af ét kommunalbestyrelsesmedlem fra hver kommune. Gladsaxe Byråd vælger har ét byrådsmedlem som medlem af udvalget.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Det Fælleskommunale Bådfartsudvalg

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er oprettet med det mål at skabe dialog mellem Byrådet og lokale foreninger og organisationer om kommunens planer og indsatser på klima-, natur- og miljøområdet. Rådet skal drøfte ideer for indsatsen på det grønne område, bidrage med viden ved udarbejdelse af planer på området og være i dialog omkring implementeringen af disse. Rådet kan herudover også på eget initiativ komme med udtalelser. 

 

Byrådsmedlemmer i Det Grønne Råd

Ekspropriationskommissionen for øerne - fast ejendom

I henhold til Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom §§ 5-6 nedsætter transportministeren ekspropriationskommissioner og bestemmer deres forretningsområder. Ekspropriationskommissionerne behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, der foretages.

Ekspropriationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandling af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger 1 person til optagelse på en kommunal liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen for Øerne. Udpegningen gælder for 4 år og følger den kommunale valgperiode.

Byrådet udpeger endvidere til det enkelte anlæg en repræsentant, der deltager i ekspropriationskommissionens møder. Repræsentanten har ret til at udtale sig på møderne, men deltager ikke i afstemningerne. Repræsentanten skal have kendskab til planlægningen i området og andre forhold af betydning for ekspropriationen. Repræsentanten kan udpeges for 4 år og udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Ministeriet anbefaler, at de udpegede personer har behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Gruppe 1 udpeger 1 medlem og 1 repræsentant.

 

Byrådsmedlemmer i Ekspropriationskommissionen for øerne - fast ejendom

Erhvervsrådet

Gladsaxe Erhvervsråd er et samarbejdsforum mellem Byrådet og det lokale erhvervsliv, der arbejder for fremme af erhvervsudviklingen i Gladsaxe Kommune.

Erhvervsrådet består af mindst 18 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af Byrådet. Formandsposten i rådet varetages af borgmesteren. Erhvervsorganisationerne udpeger 4 medlemmer, LO Sektion Gladsaxe udpeger 2 medlemmer og Dansk Industri udpeger 1 medlem. Endelig er der mindst 8 medlemmer, som er repræsentanter fra en række store virksomheder i Gladsaxe Kommune. 

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Erhvervsrådet

Repræsentanter til Evida (tidligere HMN Naturgas I/S)

HMN Naturgas er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes ligeligt af de 32 kommuner i Hovedstadsområdet og de 25 midt- og nordjyske kommuner.  

HMN Naturgas I/S´ øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter fra interessentkommunerne. Til repræsentantskabet vælges ifølge vedtægterne 3 byrådsmedlemmer og 3 stedfortrædere. Generalforsamlingen, hvor repræsentanterne deltager, vælger bestyrelsens medlemmer for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens formand vælges af bestyrelsen. Funktionsperioden for repræsentantskabet svarer til den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Evida

Folkeoplysningsudvalget

Efter Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 skal en kommunalbestyrelse oprette et udvalg med repræsentation for den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og udviklingsarbejde inden for Folkeoplysningslovens område.

Der er ikke krav til sammensætningen af udvalget udover, at udvalget skal have en bred repræsentation og sammensætning efter de lokale forhold, og der skal være repræsentation af den folkeoplysende virksomhed, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og udviklingsarbejde efter Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer. Medlemstallet skal være ulige. Folkeoplysningsudvalget består af et mindretal valgt af Byrådet blandt dets medlemmer og et flertal, der består af repræsentanter for folkeoplysende foreninger i kommunen.

Af styrelsesvedtægten fremgår det, at Byrådet vælger 3 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, herunder formanden, samt hvordan de øvrige udvalgsmedlemmer opstilles og vælges. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. 

Byrådsmedlemmer i Folkeoplysningsudvalget

Fonden SOVI

Fonden Sovi har til formål at beskæftige autistiske personer, og optager elever til tilbud i f.eks. værksteder og på beskyttede arbejdspladser.

Til bestyrelsen for den selvejende institution ”Fonden SOVI” udpeger Byrådet 1 medlem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Fredningsnævnet for København

Efter § 35 i lov om naturbeskyttelse nedsætter miljøministeren to eller tre fredningsnævn i hver region.

Miljøministeren fastlægger det geografiske område for hvert fredningsnævn.

Fredningsnævnet for København består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der ligeledes udpeges af miljøministeren, og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Samtidig med valget af medlemmer udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Det medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode.

Der vælges 1 medlem og 1 stedfortræder. 

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

 • Kristian Erland Jensen (B)
  • Stedfortræder: Anne Parbst Kjær (B)

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø, er et fællesskab blandt kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg, der sikrer fordeling af interesser kommunerne imellem for så vidt angår aftag af vand fra Sjælsø Vandværk, driftet af Novafos koncernen.

Sekretariatsfunktionen og formandskabet ligger i Gentofte Kommune.

Ifølge Overenskomst om fælles Vandindvinding ved Sjælsø af 21.10.2010, skal Gladsaxe Kommune udpege 2 repræsentanter til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. De udpegede repræsentanter skal være byrådsmedlemmer.

Der afholdes et fast årligt møde i Fællesudvalget.

Overenskomsten administreres således, at valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø

Gladsaxe Almennyttige Boligselskab

Kommunalbestyrelsen kan i henhold Lov om almene boliger § 33, stk. 1 udpege ét eller flere medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse, hvis den øverste myndighed i boligorganisationen træffer beslutning om det.

Gladsaxe Byråd udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen i Gladsaxe Almennyttige Boligselskab. Bestyrelsen består af 11 medlemmer.

Følgende personer kan ikke vælges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse:

 • Borgmesteren i den tilsynsførende kommune
 • Formanden for det udvalg, hvor tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen ligger
 • Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen  

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Kommunalt udpegede medlemmer

 • Karin Søjberg Holst (A)
  • Stedfortræder: Jeppe Bruus (A)
 • Erik Andersen (F)
  • Stedfortræder: Hans Christian Thorning (F)

Gladsaxe Gymnasium

Gladsaxe Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gladsaxe Kommune, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Gladsaxe Gymnasiums overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution.

Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Af § 4 i institutionens vedtægter fremgår, at bestyrelsen består af 7 medlemmer med stemmeret samt 2 medlemmer uden stemmeret. Heraf udgør 5 udefrakommende medlemmer. Et af disse medlemmer udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Gladsaxe Byråd udpeger et bestyrelsesmedlem på vegne af alle kommunerne i hovedstadsområdet.

 

Byrådsmedlemmer i bestyrelsen Gladsaxe Gymnasium

Gladsaxe Internationale Venskabsforening

Foreningen Gladsaxe Internationale Venskabsforening blev stiftet den 30.10.1969 og har til formål at fremme international forståelse og samkvem.

I henhold til vedtægternes § 8 kan Byrådet udpege 2 observatører til bestyrelsen, som deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Der stilles ikke krav om at disse er byrådsmedlemmer.  

Læs mere om Foreningen Gladsaxe Internationale Venskabsforening

 

Byrådsmedlemmer i bestyrelsen Gladsaxe Internationale Venskabsforening

Gladsaxe Musik- og Billedskole, brugerråd

Enhver kommune er efter musikloven og bekendtgørelse om musikskoler forpligtet til at drive en musikskole. Gladsaxe Kommune driver således Gladsaxe Musik- og Billedskole, der er en kommunal institution.

Musik- og Billedskolen har pr. 01.01.2018 to brugerkonstellationer, som ledelsen af Musik- og Billedskolen skal samarbejde med. Et Brugerråd bestående af valgte repræsentanter for brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere og et panel, hvor deltagelsen er åben for alle interesserede.

Lederen drøfter alle væsentlige spørgsmål vedrørende strategi og udvikling af skolen med Brugerrådet, herunder undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. Brugerrådet kan fremsætte forslag til lederen, og fungerer som høringspart i relevante kommunale høringsrunder. Brugerrådet er repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af Musik- og Billedskolens leder.

Efter skolens vedtægter § 8 er brugerrådet sammensat som følger:

 • Et medlem valgt af Byrådet
 • Tre medlemmer valgt af Musik- og Billedskolens forældrekreds
 • To medlemmer valgt af Musik- og Billedskolens lærerforsamling
 • Et medlem valgt af Skolelederkredsen.

I brugerrådet deltager endvidere uden stemmeret Musik- og Billedskolens leder, Musik- og Billedskolens souschef, et medlem valgt af Musik- og Billedskolens administration og en tilforordnet fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Valgperioden for det byrådsudpegede medlem følger den kommunale valgperiode. 

 

Byrådsmedlemmer i bruggerrådet Gladsaxe Musik- og Billedskole

Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer, der udpeges af Byrådet for den kommende valgperiode, jf. Retsplejeloven § 72. 

 

Byrådsmedlemmer i Grundlisteudvalget

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, ligesom Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Rådet består af 14 medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som de medlemmer, der repræsenterer Byrådet. Medlemmerne og deres stedfortrædere skal være myndige og bosiddende i kommunen. Handicaprådet vælger selv sin formand.

 

Byrådsmedlemmer i Handicaprådet

Hareskovbo

Den selvejende institution Hareskovbo driver plejehjem og ældrevenlige boliger og har driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune.

Institutionen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Gladsaxe Byråd.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i bestyrelsen Hareskovbo

Hegnsynet

Efter hegnslovens §§ 27 – 29 nedsætter Byrådet et hegnsyn bestående af 3 medlemmer. Det ene medlem beskikkes af Byrådet til formand. Mindst et af medlemmerne skal være plantningskyndigt og 1 medlem skal være bygningskyndigt.

Der udpeges tillige stedfortrædere.

Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Formand

Ole Skrald (A)

Medlemmer af hegnsynet:

Carl-Erik Andersen (V)

Kristian Erland Jensen (B)

 

Læs mere om Hegnsynet her

 

Byrådsmedlem i Hegnsynet

Hjemmeværnets distriktsudvalg

- Københavns Vestegn Nord

Byrådet indstiller efter Hjemmeværnslovens § 9 et medlem til det af Hjemmeværnets distriktsudvalg, som kommunen hører under.
Efter en ændring af distrikterne hører Gladsaxe nu under distriktet Københavns Vestegn Nord sammen med Ballerup, Rødovre, Albertslund og Herlev kommuner. 

Hvert distriktsudvalg består af en formand og et medlem fra hver af de deltagende kommuner. Distriktsudvalg Københavns Vestegn Nord består således af 5 medlemmer. Forsvarsministeren udpeger formanden samt de øvrige medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne. 

Distriktsudvalgenes opgave er at tage stilling til ansøgninger til Hjemmeværnet. De vurderer om ansøgeren er værdig til den agtelse og tillid, herunder betroelse af våben, som frivillig tjeneste i Hjemmeværnet forudsætter.

Den indstillede person bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af optagelsesansøgninger kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

Medlemmer udpeges for 4 år ad gangen og distriktsudvalgets funktionsperiode påbegyndes 1. september året efter kommunalvalgs afholdelse. Næste periode løber fra 01.09.201431.08.2018. 

Læs mere på Hjemmeværnets hjemmeside

Medlem

 • Henrik V. Petersen (A)

Hovedstadens Letbane I/S

Borgmesterforum udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S.

Borgmesterforum er etableret i medfør af ejeraftalen mellem de kommuner, der er en del af ejerkredsen for den kommende letbane. Formålet med et Borgmesterforum er, at kommunerne i relation til Ring 3 Letbane I/S kan deltage som én interessent.

Deltagerne i Borgmesterforum er som udgangspunkt de enkelte kommuners borgmestre, alternativt en af kommunen udpeget stedfortræder.

Borgmesterforum forbereder kommunernes deltagelse på interessentskabsmødet og bestyrelsesmøder. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af Ring 3 Letbane I/S.

Borgmesterforum udpeger blandt sine medlemmer en formand, der også er medlem af bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S. Herudover udpeger man yderligere et medlem til bestyrelsen, således at kommunerne i fællesskab besætter 2 poster i letbanens bestyrelse.

Hovedstadens Letbane har til opgave at bygge og drive letbanen langs Ring 3. Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra ejerkredsen, dvs. staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Region Hovedstaden og de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.

Borgmesterforums udpegning af kommunernes repræsentanter i bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S følger den kommunale valgperiode. Borgmesterforum kan dog til enhver tid udskifte sine repræsentanter i bestyrelsen. 

 

Byrådsmedlem i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S

Huslejenævnet

Efter §§ 35 og 36 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene nedsættes et huslejenævn til afgørelse af sager efter lejeloven og boligreguleringsloven. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale huslejenævn.

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

(28. januar 2021)

 • Formand: Malene Skytte Hansen (B), Stedfortræder: Hans H. Jensen
 • Lejerrepræsentant: Mette Ribergaard, Stedfortræder: Klaus Pedersen
 • Udlejerrepræsentant: Lars Westfall, Stedfortræder: Katja Lykke Kjersgaard Paludan
 • Socialt sagkyndig fra Gladsaxe Kommune: Tina Krag, Stedfortræder: Sanne Clausen

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø er et interessentskab mellem Team Danmark, Lyngby Kommune og Gladsaxe Kommune, der har til formål at drive et rostadion med baner og teknik på Bagsværd Sø til træning og konkurrencer indenfor rosport på internationalt niveau. Rostadion er tillige Team Danmark center.

Interessentskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer fordelt således, at Gladsaxe Kommune har 1 medlem, Lyngby-Taarbæk Kommune har 1 medlem og Team Danmark har 1 medlem. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Gladsaxe Kommunes bestyrelsesmedlem er formand og Lyngby-Taarbæk Kommunes bestyrelsesmedlem er næstformand i interessentskabet.

Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajakforbund har observatørposter i bestyrelsen.

Indenfor nogle år vil I/S Danmarks Rostadion blive erstattet af Fonden Danmarks Rostadion, forventeligt i første halvdel af 2020. Gladsaxe Kommune stiftede i november 2015 Fonden Danmarks Rostadion i samarbejde med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark. Fonden har til formål at opgradere og efterfølgende drive Danmarks Rostadion. Fondens bestyrelse er udpeget af stifterne. Hvert andet år udpeges medlemmer til halvdelen af bestyrelsens poster. Der er ikke politisk repræsentation i bestyrelsen.

Det er ikke et krav at Gladsaxe Kommunes bestyrelsesmedlem i I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd er medlem af Byrådet.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø på hjemmesiden

 

Byrådsmedlemmer i bestyrelsen I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Integrationsrådet

En kommunalbestyrelse kan i medfør af Integrationsloven § 42 nedsætte et Integrationsråd.

Integrationsrådet skal bestå af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Byrådet fastsætter det præcise medlemstal. Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.

Integrationsrådet er valgt med den opgave at vejlede Byrådet om integrationsindsatsen i Gladsaxe Kommune. Integrationsrådet har indflydelse på, om Byrådets indsats for integration er effektiv og sammenhængende, og om indsatsen kan fremme etnisk ligestilling.

Integrationsrådet bliver hørt af Byrådet om sager vedrørende integration, og kan også selv beslutte at komme med vejledende udtalelser. Rådet kan dog ikke behandle enkeltsager.

Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Integrationsrådet

Kollegiebestyrelser

I henhold til bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, § 4, består kollegiebestyrelser af 3 eller 6 medlemmer. I Gladsaxe Kommune består de af 6 medlemmer.

Der vælges til hvert kollegium 2 medlemmer direkte udpeget af Byrådet, 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra beboerne og 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra ledelsen af de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsinstitutionen. Der udpeges tillige stedfortrædere.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Byrådet udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til hver af følgende kollegiebestyrelser.

Kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelserne

Kagså Kollegiet

 • Henrik Andersen (A)
  • Stedfortræder:  Jeppe Bruus (A)
 • Anja Nørager-Nielsen (Ø)
  • Stedfortræder: Kenn Schoop (Ø)

Nybrogård Kollegiet

 • Henrik V. Pedersen (A)
  • Stedfortræder: Lis Greisholm Christiansen (A)
 • John Botting (C)
  • Stedfortræder: Lene Scotwin (C)

P.O. Pedersen Kollegiet

 • Bente Hummelgaard (F)
  • Stedfortræder: Leif M. Jørgensen (F)
 • Michele Fejø (I)
  • Stedfortræder: Kim Laczek (I)

Kommunernes Landsforening, delegeretmøde

Delegeretmøderne (KL’s Topmøder) er Kommunernes Landsforenings højeste myndighed. Ordinære delegeretmøder finder sted én gang hvert år efter de rammer og regler, der er fastlagt i KL's love. Første delegeretmøde efter kommunalvalget er også et "valgdelegeretmøde", hvor der bl.a. vælges ny bestyrelse for Kommunernes Landsforening.

Alle medlemskommunerne udpeger 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndte 8.000 indbyggere. Det betyder at Gladsaxe Kommune har 9 delegerede.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Kommunernes Landsforening, delegeretmøde

KLs repræsentantskab

KLs repræsentantskab skal ifølge KLs love § 12 virke som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og kommunerne.

Repræsentantskabet består af borgmestrene i KLs medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.

Der udpeges en stedfortræder for borgmesteren. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Byrådsmedlemmer i Kommunernes Landsforening, repræsentantskab

Kredsrådet vedr. politiets virksomhed

- Københavns Vestegns Politi

I hver politikreds findes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Politidirektøren er formand for kredsrådet og rådet vælger selv en næstformand.

Læs mere om Kredsrådet på Københavns Vestegns Politis hjemmeside

 

Byrådsmedlemmer i Kredsrådet

Medlem af KL's Miljø- og Forsyningsudvalg

Udpeget af KL's bestyrelse

Mølleåværket A/S

Mølleåværket forestår og udfører afledning og rensning af spildevand fra dele af de 4 tilsluttede kommuner, Gladsaxe, Gentofte, Søllerød og Lyngby-Tårbæk. Mølleåværket blev i 2010 omdannet til et A/S.

En bestyrelse udgør den øverste ledelse i selskabet. Bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen, hvor ejerkommunerne stemmer i henhold til deres respektive ejerandele. Aktionærerne er forpligtede til at stemme for hinandens kandidater.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Byrådet i Gladsaxe indstiller 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere.

Gladsaxe indstiller sammen med Gentofte og Rudersdal i fællesskab en næstformand for bestyrelsen. Der indgås aftale om dette inden generalforsamlingen.

 

Byrådsmedlemmer i Mølleåværket A/S

Naturstyrelsens Brugerråd

Gladsaxe Kommune udgør sammen med Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø og Herlev kommuner en ud af tre grupper af kommuner, der skal rådgive Københavns Statsskovdistrikt i driften af statens skove.  Borgmestrene i hver gruppe udpeger en repræsentant.

Kommunerne afgør selv udpegningsperioden og om de vil bruge et turnusprincip, men det vil være en fordel med en udpegning for 4 år ad gangen med en periode der følger den kommunale valgperiode. Rådet mødes to gange årligt.

Allerød Kommune har traditionelt indstillet en repræsentant til Skovdistriktets Brugerråd, en indstilling, der bliver fulgt af Gladsaxe Byråd. 

Medlem

Rasmus Keis Neerbek

Novafos Holding A/S

Novafos Holding A/S er fra juli 2017 det fælles vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.
Gladsaxe og Gentofte Kommuner stiftede i 2008 Nordvand Holding A/S med tilhørende datterselskaber i forbindelse med, at vandsektorloven indførte krav om selskabsgørelse af kommunernes vand- og spildevandsaktiviteter.

Fra 1. januar 2017 er 9 kommuner gået sammen i det fælles vand- og spildevandsselskab Novafos Holding A/S, og i den forbindelse er Nordvand Holding A/S' datterselskaber videreført som en del af det nye større fællesskab. I Gladsaxe Kommuner ejer og driver Novafos Holding A/de ledningsejende datterselskaber Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S samt Gladsaxe Kommunes andel af BIOFOS Holding A/S og Mølleåværket A/S.

Hver af ejerkommunerne indstiller ét bestyrelsesmedlem og én suppleant til bestyrelsen og vælger derudover i fællesskab en formand for bestyrelsen til udpegning på selskabernes generalforsamling. Ejerne er ifølge ejeraftalen forpligtede til at varetage hinandens lokale interesser i selskabet.

Medlemmer og repræsentanter er valgt for 4 år ad gangen, og valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelse

Formand

Jan Skovbo Nielsen

 

Byrådsmedlemmer i Novafos Holding A/S

Opgaveudvalg om Letbanen

Byrådet kan efter § 17 stk. 4 i lov om kommunernes styrelse nedsætte særlige udvalg til at varetage bestemte opgaver, eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Vi kalder § 17 stk. 4 udvalg for opgaveudvalg.

Læs mere om Opgaveudvalg om Letbanen

 

Byrådsmedlemmer i opgaveudvalget

Opgaveudvalg om pleje- og demensboliger og hjemmepleje

Byrådet kan efter § 17 stk. 4 i lov om kommunernes styrelse nedsætte særlige udvalg til at varetage bestemte opgaver, eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Vi kalder § 17 stk. 4 udvalg for opgaveudvalg.

Læs mere om Opgaveudvalg om pleje- og demensboliger og hjemmepleje

 

Byrådsmedlemmer i opgaveudvalget

Opgaveudvalg om Vores Mørkhøj 2025

Byrådet kan efter § 17 stk. 4 i lov om kommunernes styrelse nedsætte særlige udvalg til at varetage bestemte opgaver, eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Vi kalder § 17 stk. 4 udvalg for opgaveudvalg.

Læs mere om Opgaveudvalget for Vores Mørkhøj 2025

 

Byrådsmedlemmer i opgaveudvalget

Overtaksationskommissionen for hovedstadsområdet og Bornholm - veje

I henhold til Lov om offentlige veje § 106 nedsætter Transportministeren overtaksationskommissioner til at efterprøve de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne.

En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Transportministeren udnævner for en 6årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen, og 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste. 

Byrådet udpeger 1 person, der optages på den liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Samme medlem kan ikke deltage i både Taksationskommissionens og Overtaksationskommissionens behandling af sagen. 

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Lone Riemann (B) 

Repræsentant til Trafikselskabet Movias Repræsentantskab

Samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, bortset fra Bornholms Regionskommune, etablerede med virkning fra 1. januar 2007 ét fælles trafikselskab i henhold til lov om trafikselskaber.

Selskabets varetager opgaver inden for offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, fastsættelse af takster og billetteringssystemer, koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbaner. 

Byrådet udpeger en repræsentant med stedfortræder til Movias repræsentantskab. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Repræsentantskabet udpeger 6 medlemmer med stedfortrædere til Movias bestyrelse.

 

Byrådsmedlemmer i Trafikselskabet Movias Repræsentantskab

Seniorrådet

Seniorrådet i Gladsaxe er et folkevalgt organ, der er etableret i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Alle borgere, som er fyldt 60 år (seniorer) og har fast bopæl i kommunen er valgbare til Seniorrådet og har stemmeret ved valgene, der finder sted hvert fjerde år, samme år som kommunalvalget. Seniorrådet i Gladsaxe har syv medlemmer.

Skatteankenævnet

Skatteankenævnet afgør med hjemmel i Skatteforvaltningsloven klager over SKATs afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Medlemmer af Skatteankenævnet skal opfylde en række krav for at kunne udnævnes, herunder krav til valgbarhed og habilitet.

Folketinget vedtog i 2019 en ny struktur for Skatteankenævn og Vurderingsankenævn. Ændringerne i Skatteankenævnets struktur sker som følge af en opprioritering af vurderingsfaglige kompetencer.

Funktionsperioden for de nye Skatteankenævn er 01.07.2020 til 30.06.2022. Herefter er funktionsperioden 4 år.

Medlemmer indstillet af Gladsaxe Byråd

 • Helge Thuesen (A)
  • Stedfortræder: Martin Ottesen (A)
 • Lars Kallehauge (F)
  • Stedfortræder: Poul Reher Jensen (F)

Skolerådet

Skolerådet er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet § 17-21 som et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen.

Rådets opgaver er:

 • at drøfte kommunens overordnede og fremtidige skolepolitik med henblik på videreudvikling af skolevæsenet,
 • at drøfte generelle pædagogisk forhold,
 • at afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolevæsenet, og
 • at afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger det.

Læs mere om Skolerådet og øvrige instanser med forældreindflydelse her

Alle medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget er medlemmer af Skolerådet.

Formanden for Børne- og undervisningsudvalget er formand for Skolerådet.

Herudover består Skolerådet af formændene for skolebestyrelserne, en repræsentant for skolelederne, skolelederen ved GXU, 4 repræsentanter for de faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget på skolerne, 2 repræsentanter for eleverne.

 

Byrådsmedlemmer i Skolerådet

Skovdiget

Skovdiget er en selvejende institution, der driver et botilbud til voksne med infantil autisme.

Skovdiget ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Byrådet.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlem

Anne Parbst Kjær (B)

Sofieskolen

Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge med autisme.

Til bestyrelsen for den selvejende institution Sofieskolen udpeger Byrådet et medlem. Der er ikke krav om at det er et medlem af Byrådet.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlem

Jeppe Bruus (A)

Spillestedet Richter

Gladsaxe Kommune etablerede med organisatorisk opstart primo 2018 en selvejende institution for et spillested fortrinsvis for unge i Telefonfabrikken. Spillestedet kom til at hedde Richter, og har været i gang nogle år.

Spillestedet er organiseret som en selvejende institution med egen bestyrelse og daglig ledelse.

Der udpeges en bestyrelse bestående fem eller syv medlemmer, der sammensættes således: Spillestedets Stormøde udpeger to bestyrelsesmedlemmer og Gladsaxe Kommune udpeger administrativt to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formand for bestyrelsen. Det skal være en person med erfaring med bestyrelsesarbejde og samarbejde med unge mennesker. Herudover udpeges en ledende medarbejder fra kultur-, fritids- og ungeområdet med indsigt i kommunale forhold. Disse fire medlemmer udpeger yderligere et eller tre medlemmer med udgangspunkt i at sikre de nødvendige kompetencer i bestyrelsen i forhold til viden om og erfaring med musik, frivillighed, økonomi og jura. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en toårig periode.

Gladsaxe Byråd udpeger en observatør til bestyrelsen. Af hensyn til kontinuiteten i Byrådets indsigt i Spillestedet og dets drift sker udpegningen af Byrådets repræsentant for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Det er ikke et krav at observatøren er medlem af Byrådet.

Byrådsmedlemmer i bestyrelsen Spillestedet Richter

Taksationskommissionen for hovedstadsområdet - veje

I henhold til Lov om offentlige veje § 105 nedsætter transportministeren taksationskommissioner og fastsætter deres forretningsområder
Taksationskommissionen består af 3 medlemmer. Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udtager kommunalbestyrelsen 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Medlemmer af taksationskommissionen skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Ingen kan som medlem deltage i behandlingen af et spørgsmål for Taksationskommissionen, når vedkommende er medlem af den vejbestyrelse (kommunalbestyrelse), der har truffet beslutning om ekspropriation.

Byrådet udpeger 2 personer til optagelse på den kommunale liste for Hovedstadsområdet. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

 • Bjarne Henriksen (A)
 • Bjarne Tolboe Christensen (B)

Taksationskommissionen for Sjælland - fast ejendom

I henhold til Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom §§ 7 nedsætter Transportministeren en eller flere taksationskommissioner.
Taksationskommissionerne efterprøver ekspropriationskommissionernes kendelser vedrørende erstatning i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom.

Taksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger 1 person til optagelse på en kommunal liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Sjælland. Udpegningen gælder for 4 år og følger den kommunale valgperiode.

Samme medlem kan ikke deltage i både Ekspropriations- og Taksationskommissionens behandling af sagen. Ministeriet anbefaler, at den udpegede person har behørig indsigt i vurdering af ejendomme. 

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Me Sophie Christensen (B)

Valgbestyrelsen

Der vælges 5 byrådsmedlemmer samt 5 stedfortrædere til valgbestyrelsen, jf. Lov om kommunale valg §§ 13-15, Lov om valg til Folketinget §§ 23-28 og Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet § 16

Valgbestyrelsen varetager opgaver i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger. 

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Formandens plads regnes som den ene af de pladser, der tilkommer den gruppe, hvortil formanden hører – jf. styrelseslovens § 25, stk. 2.

Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. 

 

Byrådsmedlemmer i Valgbestyrelsen

Valgstyrerformænd

Gladsaxe Kommune har 9 valgsteder, og dermed behov for 9 valgstyrerformænd. 

Valgstyrerne har ansvaret for valgstederne, og har bl.a. til opgave at gennemføre afstemningen samt stemmeoptællingen på valgstederne samt føre en afstemningsbog med alle væsentlige oplysninger om afstemningen og valgresultatet. Hver valgstyrerformand er formand for de øvrige ca. 5 valgstyrere på et valgsted.

Byrådet udpeger en valgstyrerformand for hvert af de 9 valgsteder jf. Lov om kommunale valg § 16, stk. 4, Lov om valg til Folketinget § 29, stk. 4 og Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet § 16.

Valgstyrerformændene er i Gladsaxe traditionelt byrådsmedlemmer, men skal ikke være det. Valgstyrerformændene udpeges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

 

Kommunalt udpegede valgstyrerformænd

Vestforbrænding I/S

Vestforbrænding er et interessentskab, der driver alle former for aktiviteter inden for affaldsbehandling, herunder jordrensningsvirksomhed. Alt under hensyntagen til miljøet.

Interessenterne er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Københavns, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Kommuner.

Til bestyrelsen for I/S Vestforbrænding udpeger Gladsaxe Byråd et medlem.

Til repræsentantskabet vælges 4 byrådsmedlemmer som delegerede.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Læs mere på Vestforbrændingens hjemmeside

 

Byrådsmedlemmer repræsenteret i Vestforbrændingen A/S

 

Bestyrelsesmedlem:

Trine Græse (A)

Delegerede:

Tom Vang Knudsen (A)

Dorthe Wichmann Müller (F)

Astrid Søborg (V)

Trine Henriksen (Ø)

Vurderingsankenævn Hovedstaden Nord

Vurderingsankenævnet afgør klager over SKATs afgørelser efter 1) Lov om vurdering af landets faste ejendomme og 2) Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Medlemmer af Vurderingsankenævnet skal opfylde en række krav for at kunne udnævnes, herunder krav til valgbarhed og habilitet. Herudover skal medlemmerne have kendskab til ejendomsvurdering.

Folketinget vedtog i 2019 en ny struktur for Skatteankenævn og Vurderingsankenævn. Ændringerne i Vurderingsankenævnsstrukturen sker som følge af en opprioritering af vurderingsfaglige kompetencer.

Funktionsperioden for de nye Vurderingsankenævn er 01.01.2021 til 30.06.2022. Herefter er funktionsperioden 4 år.

Medlemmer indstillet af Gladsaxe Byråd

 • Lis Smidsholm (B)
 • Kenn Schoop (Ø)
 • Steen Gerner (V)

Medlemmer af udvalget:

Trine Græse (A) - Borgmester

Trine Græse (A)

Borgmester

Trine Græse (A)

Værebrovej 40, 6., - 3
2880 Bagsværd

Tel: Direkte nummer rådhuset: 39 57 50 01 - Privat: 39 69 33 10

Ole Skrald (A) -

Ole Skrald (A)

Ole Skrald (A)

Lyngparken 58
2800 Kongens Lyngby

Tel: 44 44 51 55 | Mobil: 30 60 34 74

Tom Vang Knudsen (A) -

Tom Vang Knudsen (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Mørkhøjvej 247
2860 Søborg

Mobil: 21 30 69 02

Katrine Skov (A) -

Katrine Skov (A)

Katrine Skov (A)

Uranienborg Alle 24
2860 Søborg

Mobil: 29 66 00 46

Kristine Henriksen (A) -

Kristine Henriksen (A)

Kristine Henriksen (A)

Peter Berg Nellemann (A) -

Peter Berg Nellemann (A)

Peter Berg Nellemann (A)

Snogebakken 9
2880 Bagsværd

Mobil: 51 76 12 84

Jakob Skovgaard Koed (A) -

Jakob Skovgaard Koed (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)

Rylevænget 64
2880 Bagsværd

Mobil: 22 95 88 85

Martin Samsing (A) -

Martin Samsing (A)

Martin Samsing (A)

Hanehøj 15
2880 Bagsværd

Mobil: 20 95 52 10

Kristian Niebuhr (A) -

Kristian Niebuhr (A)

Kristian Niebuhr (A)

Høje Gladsaxe 56, 3. th.
2860 Søborg

Mobil: 26 67 66 71

Christina Rittig Falkberg (B) -

Christina Rittig Falkberg (B)

Christina Rittig Falkberg (B)

Holmevej 47
2860 Søborg

Mobil: 40 14 33 95

Claus Wachmann (B) -

Claus Wachmann (B)

Claus Wachmann (B)

Bagsværd Hovedgade 77, st. E
2880 Bagsværd

Mobil: 31 62 02 00

Pia Skou (B) -

Pia Skou (B)

Pia Skou (B)

Christoffers Alle 83
2800 Kongens Lyngby

Mobil: 40 44 44 43

Lars Abel (C) -

Lars Abel (C)

Lars Abel (C)

Skovdammen 6
2880 Bagsværd

Mobil: 40 30 30 75 og 35 39 43 44

Serdal Benli (F) -

Serdal Benli (F)

Serdal Benli (F)

Mobil: 27 20 88 60

Dorthe Wichmand Müller (F) -

Dorthe Wichmand Müller (F)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Høje Gladsaxe 56, 3. th.
2860 Søborg

Mobil: 28 83 97 96

Klaus Kjær (O) -

Klaus Kjær (O)

Klaus Kjær (O)

Skovkilden 7
2880 Bagsværd

Tel: 44 44 11 49 | Mobil: 20 71 87 49

Astrid Søborg (V) -

Astrid Søborg (V)

Astrid Søborg (V)

Skovbrynet 40
2880 Bagsværd

Mobil: 28 14 65 44

Martin Skou Heidemann (V) -

Martin Skou Heidemann (V)

Martin Skou Heidemann (V)

Søhuse 1
2880 Bagsværd

Mobil: 28 35 80 15

Lone Yalcinkaya (V) -

Lone Yalcinkaya (V)

Lone Yalcinkaya (V)

Solnavej 42. 2.tv.
2860 Søborg

Mobil: 21 64 19 96

Thekla Ravn (V) -

Thekla Ravn (V)

Thekla Ravn (V)

Mobil: 20187082

Trine Henriksen (Ø) -

Trine Henriksen (Ø)

Trine Henriksen (Ø)

Gustav Wieds Vej 60
2860 Søborg

Tel: 39 56 51 09 | Mobil: 60 63 11 80

Torben Madsen (Ø) -

Torben Madsen (Ø)

Torben Madsen (Ø)

Havevej 5
2860 Søborg

Mobil: 21 42 14 86

Michael Dorph Jensen (Ø) -

Michael Dorph Jensen (Ø)

Michael Dorph Jensen (Ø)

Vadgårdsvej 215
2860 Søborg

Mobil: 24 81 03 16

Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe) -

Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)

Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)

Havevej 18, st.
2860 Søborg

Mobil: 60 68 22 11

Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe) -

Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe)

Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe)

Gammelmosevej 297B
2880 Bagsværd

Mobil: 60 24 11 55

Stedfortrædere:

Stedfortræder for Katrine Skov (A): René Zingenberg (A)
Stedfortræder for Lars Abel (C): Merete Sørensen (C)
Stedfortræder for Peter Berg Nellemann (A): Bjarne Henriksen (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen (A): Troels Neiiendam (A)
Stedfortræder for Carl-Erik Andersen (V): Jesper Kiel Rasmussen (V)
Stedfortræder for Kristian Erland Jensen (B): Bjarne Tolboe Christiansen (B)
Stedfortræder for Martin Samsing (A): Trine Græse (A)
Stedfortræder for Martin Samsing (A): Trine Græse (A)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Ole Skrald (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen (A): Ole Skrald (A)
Stedfortræder for Trine Græse (A): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Trine Græse (A): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Trine Græse (A): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Trine Græse (A): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed (A): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Ole Skrald (A): Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder for Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe): Katrine Skov (A)
Stedfortræder for Peter Berg Nellemann (A): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Peter Berg Nellemann (A): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Kristine Henriksen (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed (A): Peter Berg Nellemann (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed (A): Peter Berg Nellemann (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed (A): Peter Berg Nellemann (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen (A): Peter Berg Nellemann (A)
Stedfortræder for Trine Græse (A): Peter Berg Nellemann (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed (A): Peter Berg Nellemann (A)
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed (A): Peter Berg Nellemann (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen (A): Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder for Peter Berg Nellemann (A): Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder for Tom Vang Knudsen (A): Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder for Kristine Henriksen (A): Martin Samsing (A)
Stedfortræder for Lene Svendborg (Lokallisten Gladsaxe): Martin Samsing (A)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann (V): Kristian Niebuhr (A)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Kristian Niebuhr (A)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Kristian Niebuhr (A)
Stedfortræder for Claus Wachmann (B): Christina Rittig Falkberg (B)
Stedfortræder for Claus Wachmann (B): Christina Rittig Falkberg (B)
Stedfortræder for Claus Wachmann (B): Christina Rittig Falkberg (B)
Stedfortræder for Christina Rittig Falkberg (B): Claus Wachmann (B)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller (F): Serdal Benli (F)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller (F): Serdal Benli (F)
Stedfortræder for Trine Græse (A): Serdal Benli (F)
Stedfortræder for Dorthe Wichmand Müller (F): Serdal Benli (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Serdal Benli (F): Dorthe Wichmand Müller (F)
Stedfortræder for Kristian Niebuhr (A): Klaus Kjær (O)
Stedfortræder for Kristian Niebuhr (A): Klaus Kjær (O)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Astrid Søborg (V)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Astrid Søborg (V)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Astrid Søborg (V)
Stedfortræder for Martin Skou Heidemann (V): Astrid Søborg (V)
Stedfortræder for Thekla Ravn (V) : Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Lone Yalcinkaya (V): Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Lone Yalcinkaya (V): Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Pia Skou (B): Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder for Kristian Niebuhr (A): Lone Yalcinkaya (V)
Stedfortræder for Michael Dorph Jensen (Ø): Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder for Michael Dorph Jensen (Ø): Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder for Torben Madsen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Trine Henriksen (Ø): Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)
Stedfortræder for Lars Abel (C): Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)
Stedfortræder for Lars Abel (C): Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)
Stedfortræder for Katrine Skov (A): Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)
Stedfortræder for Trine Græse (A): Lise Tønner (Lokallisten Gladsaxe)

Læs mere om nævnet

Beboerklagenævnet består af en formand og to øvrige medlemmer. De to skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. De to øvrige medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de store boligselskaber i kommunen.  

I sager om husordensovertrædelser udvides nævnet med en social sagkyndig person, som er udpeget af byrådet. Der udpeges tillige stedfortrædere.

Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Hvilken kompetence har Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer især afgørelse om:

 • vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • vand- og varmeregnskaber, herunder a conto bidrag og installation af målere.
 • formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelser
 • installationer i og forbedringer af det lejede m.v.
 • tilbagebetaling af beboerindskud
 • ret til fremleje, bytte og overtagelse af lejemål
 • husordenssager, herunder pålæggelse af retsfølger, blandt andet advarsler og lejemålet kan gøres betinget. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan være anonym, når en sag om husordensovertrædelser indbringes for nævnet. 
 • tvister om lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer.

Beboerklagenævnet kan kun træffe afgørelse i de sager, der ifølge lov om leje af almene boliger hører under nævnet. Såfremt Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle sagen, må nævnet henvise lejeren eller udlejeren til at indbringe sagen for Boligretten.

Der opkræves et beløb for indbringelse af sager for Beboerklagenævnet. Beløbet udgør pr. 1. januar 2021 147 kr. Beløbet reguleres hver den 1. januar.

Når der indbringes en sag for Beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge dokumentation (minimum en kopi af lejekontrakten og kopi af relevant korrespondance i sagen).

Læs om databeskyttelse af sager i nævnet

Beboerklagenævnet behandler som udgangspunkt sagerne skriftligt, men nævnet kan tage ud og besigtige lejemål/ejendomme.

Når nævnet har behandlet en sag, får begge parter skriftlig meddelelse om afgørelsen i løbet af 6-8 uger efter mødet. 

Er man utilfreds med nævnets afgørelse, kan sagen indbringes for Retten i Glostrup, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Der skal i stedet søge hjælp hos en advokat og gerne så hurtigt som muligt, da han eller hun skal have mulighed for at undersøge mulighederne for at få ændret afgørelsen samt muligheden for fri proces og retshjælpsdækning.

Hvis sagen ikke er indbragt inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen, har nævnets afgørelse retskraft. Dvs., at boligretten som udgangspunkt ikke kan ændre kendelsen.

Efterlever modparten ikke afgørelsen, skal sagen – uanset overskridelsen af 4 ugers fristen eller ej – indbringes for boligretten - Retten i Glostrup, Stationsparken 27, 2600 Glostrup.

Sagen sendes på mail til [email protected] eller Gladsaxe Rådhus, Beboerklagenævnet, Rådhus Alle, 2860 Søborg.

Mødedatoer for Beboerklagenævnet 2021

22. april, 24. juni, 26. august, 7. oktober og 2. december. 

Lejerorganisationer

Lejernes LO Hovedstaden - Tlf.: 33 11 30 75  [email protected]

Danske Lejere - Tlf.: 71 99 44 14  [email protected]

BOSAM - Tlf.: 33 93 40 04  [email protected]

Digura - Tlf.: 23 26 25 21 kontakt Digura

Københavns Retshjælp - Telefon 33 11 06 78

Advokatvagten i Gladsaxe Kommune -  Læs om Advokatvagten her

Lejernes Frie Retshjælp - kontakt Lejernes Frie Retshjælp

 

Andre kommunalt udpegede medlemmer

 • Observatør Reiner Damsgaard Rasmussen

Læs mere om Beredskabskommissionen

Chef for Beredskab Øst er Rasmus Storgaard Petersen. Det er Falck Danmark A/S, der står for brandslukningsydelsen i hele Beredskab Øst.

I medfør af Beredskabslovens §10 skal kommuner, der samordner deres redningsberedskaber, nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger hertil.

Beredskabskommissionen skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og politidirektøren.

Selskabets dækningsområde ligger i både Nordsjællands og Vestegnens politikreds.

Beredskabskommissionen består af borgmestrene i de fem kommuner, politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.

Beredskabschefen er sekretær for beredskabskommissionen.

Læs mere om Det Grønne Råd

Det Grønne Råd består, udover de 7 medlemmer af Byrådet, af disse:

Borgere med en særlig interesse for klima og miljø

 • Me Sophie Christensen (B)
 • Jens Holm Madsen (Å)

2 medlemmer udpeget af Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

 • Kim Christiansen, Lokal Agenda 21
 • Kirsten Ilkjær, Lokal Agenda 21

2 medlemmer udpeget af Dansk Ornitologisk Forening

 • Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening
 • Jens Mortensen, Dansk Ornitologisk Forening

2 medlemmer udpeget af Danmarks Naturfredningsforening

 • Kurt Loftkjær, Danmarks Naturfredningsforening
 • Uffe Rørbech, Danmarks Naturfredningsforening

1 medlem udpeget af Dansk Cyklistforbund

 • Benedicte Leyssac, Dansk Cyklist Forbund

2 medlemmer udpeget af Grundejerforeninger

 • Hans-Christian Gelf-Larsen, Sammenslutningen af grundejerforeningerne i Gladsaxe
 • Nina Hanberg, Sammenslutningen af grundejerforeningerne i Gladsaxe

1 medlem udpeget af Friluftsrådet

 • Anne Merete Palmgren, Friluftsrådet

Valgperioden er 4 år og følger den kommunale valgperiode

Det Grønne Råd betjenes af

By- og Miljøforvaltningen, Sekretariatet

Rådhuset
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
[email protected]

Mødekalender 2021

 • Tirsdag 12.01.2021
 • Mandag 19.04.2021
 • Mandag 16.08.2021 (Besigtigelsestur)
 • Mandag 13.09.2021
 • Mandag 6.12.2021

Alle dage kl. 17.00-19.30 i Rådhuskælderen

Dagsorden og referater

Øvrige medlemmer:

Bjarne Henriksen (A)

Foreningsrepræsentanter

- samt stedfortrædere

Inger Fredskild Hammeken

Haspegårdsvej 46
2880 Bagsværd
Tlf. 44 49 44 97 / mobil 51 88 44 97
Email: [email protected]

Stedfortræder:
Lisbeth Nielsen
Email: [email protected]

John Sørensen

Torumvej 2
2860 Søborg
Telefon: 40 59 36 44
Email: [email protected]

Stedfortræder:
Morten Munch
Email: [email protected]

Peter Colmorten

Søborg Hovedgade 44, 1,
2860 Søborg
Tlf. 39 66 47 53 / 40 55 47 52
Email: [email protected]

Stedfortræder:
Ole Kjær
Email: [email protected]

Nina Hanberg

Højvangen 44
2860 Søborg
Tlf. 39 56 55 33
Email: [email protected]
 
Stedfortræder:
Helene Knutz
Email: [email protected]

Inge Lindqvist

Email: [email protected]

Stedfortræder:
afventer nyvalg

Anne-Marie Sejer

Rådhus Alle 11
2860 Søborg
Tlf: 39 69 33 33 /Mobil: 21 80 28 01
Email: [email protected]

Tilforordnede fra Børne- og Kulturforvaltningen

Afdelingsleder, Kultur, Fritid og Unge
Søren Nabe-Nielsen
Tlf.nr. 39 57 53 42
Email: [email protected]

Fritidskonsulent
Rikke Clausen
Tlf.nr. 39 57 53 39 / 30 32 34 88
Email: [email protected]

Medlem

 • Lis Smidsholm (B)

Mere information om Gladsaxe Handicapråd

 • 14 medlemmer
 • Rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål
 • Arbejder for at skabe lige muligheder for mennesker med handicap
 • Arbejder med alle handicaprelaterede spørgsmål
 • Et årligt dialogmøde med et aktuelt emne

Efter § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter Byrådet et handicapråd. Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, ligesom Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Gladsaxe Kommunes Handicapråd består af 14 medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som de medlemmer, der repræsenterer Byrådet. Medlemmerne og deres stedfortrædere skal være myndige og bosiddende i kommunen. Handicaprådet vælger selv sin formand.

Handicaprådet består af følgende medlemmer:

6 medlemmer indstilles af Danske Handicaporganisationer
1 medlem udpeges blandt de lokale handicaporganisationer
Byrådet udpeger 7 medlemmer

Der udpeges tillige personlige stedfortrædere. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Se øvrige medlemmer af Handicaprådet, og læs dagsordener og referater her

Gladsaxe Kommunes Handicapråd skal arbejde for at skabe lige muligheder for handicappede. Rådet kan arbejde med alle handicaprelaterede spørgsmål i Gladsaxe Kommune. Rådet kan selv tilrettelægge sit arbejde inden for disse rammer.

Handicaprådet videresender henvendelser om tilgængelighed til Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Gladsaxe, som giver råd og vejledning om tilgængeligheden for handicappede ved ny- og ombyggerier i såvel offentlige institutioner som private virksomheder. 

Sekretariat og mødekalender

Handicaprådet betjenes af:
Social- og Sundhedsforvaltningen, Administration og Udvikling
Gladsaxe Rådhus
Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Sekretær: Marian Wise
Telefon: 39 57 52 20 
Mail: [email protected]  

Mødekalender 2021

 • 10.03.2021
 • 22.06.2021
 • 14.09.2021
 • 14.12.2021

Hvad er et Huslejenævn?

Huslejenævnet i Gladsaxe Kommune er et tvistnævn, som kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og lejemålet er beliggende i privat udlejningsbyggeri. Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Huslejenævnet består af 3 personer med teoretisk og praktisk indsigt i boligforhold.

Formanden skal være jurist og bliver udpeget af Statsforvaltningen efter indstilling af byrådet. De to øvrige medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling af hhv. de større udlejerforeninger og lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold. 

I sager om husordensovertrædelser udvides nævnet med en social sagkyndig person, som er udpeget af byrådet.

Der udpeges tillige stedfortrædere.

Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Hvilken kompetence har Huslejenævnet?

Huslejenævnet træffer især afgørelse om:

 • Lejens størrelse, herunder reguleringen af huslejen.
 • Forhåndsgodkendelse af fremtidig leje.
 • Vand- og varmeregnskaber, herunder a conto bidrag og installation af målere.
 • Behandling af tvister om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse.
 • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet.
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning.
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning.
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet.
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder.
 • Antennebidrag og betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester.
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet.
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse.
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29 stk. 8.
 • Manglende overholdelse af husorden. (Husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer)
 • Forhåndsgodkendelse i forbindelse med iværksættelse af forbedringer.

Huslejenævnet tager sig ikke af:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål.
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede.
 • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne.

De sager, nævnet ikke er kompetent til at behandle, kan indbringes for Boligretten.

Råd og vejledning

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Huslejenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt. Nævnets sekretariat kan i fornødent omgang yde vejledning og bistand om, hvilken type sager der kan indbringes for Huslejenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning.

Hvis man som lejer har brug for yderligere råd og vejledning, må man søge hjælp enten ved lejerorganisationer eller hos privat advokat. 

Lejerorganisationer

Lejernes LO Hovedstaden - Tlf.: 33 11 30 75  [email protected]

Danske Lejere - Tlf.: 71 99 44 14  [email protected]

BOSAM - Tlf.: 33 93 40 04  [email protected]

Københavns Retshjælp - Telefon 33 11 06 78

Advokatvagten i Gladsaxe Kommune -  https://gladbib.dk/node/48

Lejernes Frie Retshjælp - lejerens-fr.dk/kontakt/

Hvordan klager man?

Når der indbringes en sag for Huslejenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Husk at vedlægge dokumentation (minimum en kopi af lejekontrakten og kopi af relevant korrespondance i sagen).

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Sagen sendes på mail til [email protected] eller Gladsaxe Rådhus, Huslejenævnet, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Hvordan behandles en sag?

Som administrativ klageinstans indhenter Huslejenævnet selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder.

Oplysninger der indgår i nævnets afgørelse, forelægges sagens parter til udtalelse. I de tilfælde hvor modparten ikke medvirker til sagens oplysning, vil nævnet kunne træffe afgørelse i overensstemmelse, med den anden parts påstand. 

Nævnet beslutter selv, hvor mange oplysninger der skal indhentes, før der træffes en afgørelse, herunder om parterne skal have forlænget frist til afgivelse af høringssvar.

Nævnet kan afvise at behandle en sag, hvis det viser sig nødvendigt at føre vidner for at tage stilling til en egentlig bevisførelse. Disse sager afvises med en henvisning til Boligretten.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag i nævnet?

Der er stor forskel på, hvor lang tid der går, før man kan forvente at få en afgørelse i en sag, der er indbragt for Huslejenævnet. Det er blandt andet afhængigt af hvilken type sag, det drejer sig om.

Huslejenævnet skal dog senest træffe afgørelse 4 uger efter det tidspunkt, hvor sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse, og efter at nævnet har modtaget svar på dets høringer til sagens parter og eventuelt andre offentlige myndigheder.

Når nævnet har behandlet en sag, får begge parter skriftlig meddelelse om afgørelsen 6-8 uger herefter. 

Mødedatoer for Huslejenævnet i 2021

19. januar, 9. marts, 4. maj, 15. juni, 17. august, 14. september, 12. oktober, 9. november og 14. december. 

Klageadgang over nævnets afgørelse

Er man utilfreds med nævnets afgørelse, kan sagen indbringes for Boligretten. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Der skal i stedet søges hjælp hos en advokat og gerne så hurtigt som muligt.

Hvis sagen ikke er indbragt inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen, har nævnets afgørelse retskraft. Det betyder, at Boligretten som udgangspunkt ikke kan ændre afgørelsen.

Efterlever modparten ikke afgørelsen, kan sagen – uanset overskridelsen af 4 ugers fristen eller ej – indbringes for Boligretten. 

Hvem kan indbringe en sag og hvad koster det

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for Huslejenævnet.

 • Indbringelsesgebyr. Det koster 315 kr. (2021)  at få behandlet en sag i Huslejenævnet. For sager om forhåndsgodkendelse af leje, skal dog betales et sagsbehandlingsgebyr på 526 kr. (2021).

  En ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening, kan, inden der træffes beslutning om at udleje, få en afgørelse om størrelsen af den leje der lovligt kan opkræves.

  Denne adgang til forhåndsvurdering gælder dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger.

  Hvis der indgås forlig, eller hvis udlejer hæver sagen, inden der træffes afgørelse, skal udlejer ikke betale gebyret.
   
 • Udlejergebyr, hvis lejer får fuldt medhold ved nævnet. Fra 1. juli 2015 skal udlejer ifølge boligreguleringslovens § 39, stk. 2, betale 6.024 kr. (2021) til huslejenævnet, når lejer får fuldt medhold i nævnet.

  Det er huslejenævnet, som beslutter, om gebyret skal betales.

  Udlejer får ikke refunderet gebyret, hvis udlejer får medhold i boligretten.
   
 • Gennemgribende renovering af lejemål. Fra 1. juli 2020 skal Huslejenævnet besigtige et lejemål, inden en udlejer laver en gennemgribende renovering af lejemål efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

  Udlejer skal forinden besigtigelsen betale gebyr på 4.016 kr. (2021) ifølge boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 5.

Normtal

I ejendomme, hvor der ikke er dokumenterede udgifter fra udlejer, godkender Huslejenævnet i 2022 følgende normtal:

Administration/revision: 3.150 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål. 

Det bemærkes, at de tidligere opgivne satser for henholdsvis varmeregnskab, el- og gasforbrug, vicevært/varmemester og forsikringer for fremtiden godkendes på baggrund af rimelige og dokumenterede udgifter.

Normtal fra tidligere år

For 2021 har Huslejenævnet fastsat beløbet til 3.125 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål. 

Øvrige medlemmer af Integrationsrådet

Formand

Ole Michael Hansen, Indstillet fra Skolerådet

Næstformand

Sara Kobli 

Øvrige medlemmer

 • Kristian Niebuhr, indstillet fra boligorganisationerne
 • Rune Schmidt, Indstillet fra SSP
 • Mikkel Hartmann Grøn, indstillet fra Idrætsforeningerne
 • Farrukh Shahzad
 • Dorte Bonde Andersson 
 • Toubo André Vincent 
 • Fadumo Waise 

Suppleanter

Fra Byrådet:

 • Claus Wachmann (MB for Christina Rittig Falkberg) 
 • Trine Henriksen (MB for Michael Dorph Jensen) 

Fra Idrætsorganisationerne:

 • Keld Møller Jensen (Suppleant for Mikkel Hartmann Grøn) 

Øvrige suppleanter:

 • Peter Bjerregaard (suppleant for Rune Schmidt) 

Sekretariat og kontakt

Integrationsrådet betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen, 
Gladsaxe Rådhus
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
[email protected]