Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Byg og bolig Byplanlægning Byudviklingsprojekter

Byudviklingsprojekter

Gladsaxe Kommune har forskellige strategier og projekter om udvikling af det fysiske miljø.

Læs mere om byudviklingsprojekter i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har de sidste 10 år arbejdet på at skabe en bedre sammenhæng på tværs af Bagsværd. Der er nu truffet en principbeslutning om at bygge en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen. Vest for motorvejen forsætter forbindelsen gennem Værebro Park frem mod Bagsværd Svømmehal og Smør- og Fedtmosen. Øst for motorvejen udvikler Gladsaxe Kommune et nyt kvarter med skole, børnehus, idrætsfacilitet og boliger. Den nye forbindelse går gennem det nye kvarter og fortsætter via Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej til Bagsværd Bymidte og Bagsværd Sø.

En sammenhængende bydel

Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab har vedtaget Strategi for Bagsværd i social balance om at binde Bagsværd bedre sammen. Den fælles vision er, at ”Bagsværd skal være en bydel i social balance. Det sted man vokser op, må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv.”

Værebro

Den nye forbindelse for cyklister og fodgængere forsætter gennem Værebro Park til Bagsværd Svømmehal og Smør- og Fedtmosen. Langs forbindelsen planlægges udadvendte aktiviteter f.eks. kulturtilbud, nyttehaver o.l., som gør forbindelsen mere interessant samtidig med at tilgængeligheden til aktiviteterne optimeres.

Du kan læse mere om Gladsaxe almennyttige Boligselskabs planer for Værebro Park her.

Det nye kvarter i Bagsværd

Den nye forbindelse for cyklister og fodgængere ’lander’ i det nye kvarter og forsætter til Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej. Cyklister og fodgængere vil bevæge sig gennem et attraktivt nyt kvarter med levende byrum til den nye skole, et svanemærket børnehus og idrætsfacilitet med fokus på indendørs atletik. Det bliver også plads til 200 - 300 boliger, som skal sikre at der er liv i kvarteret hele døgnet og også i weekenderne.

Læs mere om det nye kvarter nedenfor.

Bagsværd Bypark

Syd for Vadstrupvej og ’Det nye kvarter i Bagsværd’ ligger et større erhvervsområde, som på sigt forventes at blive omdannet til boliger, detailhandel og kontor- og servicevirksomhed. Det forventes, at området vil kunne rumme 800-1.000 boliger og 1.500-3.000 arbejdspladser samt detailhandel.

Der er truffet politisk beslutning om at der skal bygges en tresporet skole, et svanemærket børnehus og en idrætsfacilitet med fokus på indendørs atletik i det nye kvarter. Derudover planlægges også for 200-250 nye boliger i området, for at understøtte livet i kvarteret. 

Vision og program

I 2022 vedtog Byrådet en vision for udviklingen af Det nye kvarter i Bagsværd.

”Vi vil skabe et nyt kvarter, baseret på bæredygtige principper. Det nye kvarter skal åbne sig mod resten af Bagsværd, skabe nye mødesteder omkring skole, dagtilbud og idræt, samt binde Bagsværd bedre sammen.”

Visionen tager afsæt i Strategi for Bagsværd i social balance og flere andre af kommunens strategier og politikker.

På baggrund af visionen blev der lavet et program for helhedsplanen og et forslag til Helhedsplan med tilhørende miljøvurderinger.

Helhedsplan og miljørapport i høring

Byrådet har vedtaget et forslag til en helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd.

Helhedsplanen sætter rammerne for den kommende udvikling af kvarteret og disponerer området, hvor der skal bygges en tresporet skole, et svanemærket børnehus og en idrætsfacilitet med fokus på indendørs atletik. Derudover planlægges der for ca. 200 nye boliger, en cykel- og gangbro over Hillerødmotorvejen og et sammenhængende landskabsrum, som skal binde kvarteret sammen med resten af Bagsværd.

Helhedsplan og miljørapport i høring

Byrådet har vedtaget et forslag til en helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd.

Helhedsplanen sætter rammerne for den kommende udvikling af kvarteret og disponerer området, hvor der skal bygges en tresporet skole, et svanemærket børnehus og en idrætsfacilitet med fokus på indendørs atletik. Derudover planlægges der for ca. 200 nye boliger, en cykel- og gangbro over Hillerødmotorvejen og et sammenhængende landskabsrum, som skal binde kvarteret sammen med resten af Bagsværd.

Høring

Forslag til helhedsplan og tilhørende miljørapport har været i offentlig høring. Der forventes videre politisk behandling efteråret 2024.

Du kan se forslag til helhedsplan her

Der blev afholdt borgermøde d. 12. marts 2024.

Bagsværd Bypark

Byrådet har efter en omfattende proces vedtaget en helhedsplan for Bagsværd Bypark i juni 2010. Helhedsplanen fastlægger en række overordnede principper for omdannelsen, der skal sikre kvaliteten og den røde tråd.

Visionen er, at Bagsværd Bypark skal blive et attraktivt byområde med en blanding af boliger og detailhandel samt offentlig og privat kontor- og servicevirksomhed. Det forventes, at området vil kunne rumme 800 - 1.000 boliger og 1.500 - 3.000 arbejdspladser samt detailhandel.

Bagsværd Bypark skal have indbydende byrum, der giver gode rammer for aktiviteter for alle aldersgrupper. Der skal være gode forbindelser, både igennem området og til omgivelserne, som for eksempel Bagsværd Bymidte, Smør- og Fedtmosen samt Bagsværd Sø. Kvarteret skal både have et markant grønt præg og en høj grad af bymæssighed. Samtidig skal bæredygtighed indgå som et grundlæggende princip i området.

Byomdannelsen kommer til at strække sig over mange år. Det ser vi som en fordel i forhold til at opnå en god og sammensat by. Vi håber, at de lokale aktører, investorer og virksomheder vil deltage aktivt ved implementeringen af planen og sætte deres eget personlige fingeraftryk på området.

Bagsværd Bymidte

Byrådet har den 18. april 2018 vedtaget en Helhedsplan for Bagsværd Bymidte. Baggrunden for helhedsplanen er, at Byrådet tilbage i 2009, fastsatte en vision for Bagsværd Bymidte med målene;

  • At styrke Bagsværd Bymidte som centerområde og indkøbssted for borgerne i Bagsværd, så det i højere grad bliver muligt at handle lokalt.
  • At udvikle Bagsværd Hovedgade til bymidtens hovedstrøg og forstærke karakteren af en bymæssig handelsgade.
  • At sikre en levende bymidte med boliger, så der også er liv i bymidten, når butikkerne er lukket.
  • At udvikle bymidten som mødested og ramme om et aktivt, rekreativt byliv.
  • At bymidtens udvikling understøtter udviklingen af det ny bykvarter Bagsværd Bypark og herunder sikrer en attraktiv forbindelse fra Bagsværd Station gennem bymidten til det kommende hovedstrøg i Bagsværd Bypark.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i et samlet hovedgreb med henblik på at skabe en levende bymidte i Bagsværd, og skal sætte den overordnede retning for den kommende udvikling af Bagsværd Bymidte. Derudover indeholder helhedsplanen en handlingsplan for, hvordan en realisering af helhedsplanen kan ske. 

Helhedsplanen er ikke en detaljeret plan, men det udgangspunkt som efterfølgende planer skal tage udgangspunkt i. Helhedsplanen skal ses som en række principper og retningslinjer for udviklingen af Bagsværd Bymidte.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i et ønske om at gøre Bagsværd Bymidte mere grøn og skabe flere mødesteder. I opstartsfasen har der været afholdt en workshop i Bibliografen med Byrådet, Handelsforeningen Bagsværd, Bibliografen, andels- og ejerforeninger samt borgerpanelet i Bagsværd Bymidte. Derudover var en gruppe borgere, der tidligere har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i det videre arbejde, inviteret med på workshoppen. På workshoppen blev første udkast af Helhedsplanen præsenteret. Der var generelt stor tilslutning til forslaget, og Vandkunsten har efterfølgende arbejdet videre ud fra det udgangspunkt.

Realisering af Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte er en længerevarende proces, der vil strække sig over flere år. Der er afsat 4. mio. kr. til tiltag i år 2018. Realisering af den resterende del vil kræve, at der afsætte midler i det kommunale budget. Derudover er der en del andre projekter, der påvirker en realisering af Helhedsplanen, som fx det kommende klimaprojekt i Bymidten. Derudover vil en realisering af Helhedsplanen på visse steder kræve, at det sker i et samarbejde med grundejere og detailhandlen. Handlingsplanen skal derfor kun ses som en foreløbig handlingsplan med nogle vejledende årstal. Handlingsplanen fungerer som et bilag til Helhedsplanen.

Det er Tegnestuen Vandkunsten, der i samarbejde med ViaTrafik har udarbejdet Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback