Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Sagsbehandling Behandling af dine oplysninger

Behandling af dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Vi har fokus på at beskytte de personoplysninger om dig, som vi behandler.

I menuen nedenfor kan du først læse den generelle oplysningspligt for alle ydelser i kommunen. Efterfølgende er der for hvert fagområde detaljer om vores behandling af dine personoplysninger.

Her kan du læse om, hvorfor og hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du får blandt andet også information om dine rettigheder, hvem vi videregiver dine oplysninger til, samt hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger.

Du kan kontakte os på:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
CVR-nummer: 62761113
Telefon: 39 57 50 00
Fax: 39 66 47 11
Mail: kommunen@gladsaxe.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommunen der skal sikre, at dine/jeres personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, Gladsaxe Kommune har på dig og i visse tilfælde ret til sletning, berigtigelse eller begrænsning af disse personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af din ret til indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning eller andre indsigelser i relation til dine personoplysninger skal du kontakte Gladsaxe Kommune her. Du skal bruge MitId for at kontakte Gladsaxe Kommune.

Bemærk at indsigtsanmodning udelukkende forholder sig til brugen af dine personoplysninger og ikke til indholdet af en konkret sagsbehandling. Drejer din henvendelse sig om indhold i en sag, skal du kontakte relevant fagforvaltning.

Kommuner har notat- og journaliseringspligt, som bidrager til at klarlægge og dokumentere, hvad der er sket i en sag. Det giver også mulighed for at se, om kommunen handler korrekt, og er med til at sikre din ret til aktindsigt og partshøring.

Vi har pligt til at notere oplysninger for sager, hvor vi skal træffe en afgørelse:

 • faktiske oplysninger
 • eksterne vurderinger af betydning for sagen
 • væsentlige sagsskridt

Vi har pligt til at journalisere dokumenter, som har betydning for en sag, og interne notater, når de er endelige.

I visse tilfælde videregiver vi dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, andre kommuner, regioner, rådgivere, revisorer, advokater m.v.

I nogle tilfælde vil vi, for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedsloven regler om aktindsigt, videregive oplysninger om dig.

I nogle tilfælde anvender vi databehandlere, som hjælper os med at behandle dine personoplysninger på en god og sikker måde. Det kan bl.a. være ved opbevaring af personoplysninger, eller hvis vi indgår aftale med en advokatvirksomhed eller lignende om at hjælpe os med vores sagsbehandling. Gladsaxe Kommune gemmer kun personoplysninger i it-systemer, hvor vi har indgået databehandleraftaler med leverandørerne.

Det er frivilligt at afgive sine eller andres oplysninger til kommunen, og det er kun i helt særlige tilfælde, at vi har grundlag til at forpligte dig til at meddele oplysninger til os. Hvis dette er tilfældet, vil du få særskilt besked herom.

Selv om det er frivilligt at give sine oplysninger til os, kan eventuelle manglende oplysninger dog medføre, at vi ikke kan imødekomme en anmodning fra dig, eller at vi må træffe afgørelse eller beslutning på det foreliggende grundlag.

Du kan henvende dig til Gladsaxes Databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål

 • til Persondataforordningen
 • til hvordan Gladsaxe Kommune passer på dine persondata eller oplever, at vi ikke passer godt nok på dine persondata i kommunen
 • om dine rettigheder i forhold til persondataforordningen,

Databeskyttelsesrådgiverens vigtigste opgave er at følge med i om kommunen passer godt nok på de personoplysninger, som kommunen har om borgerne. Persondataforordningen kræver, at alle offentlige myndigheder har en databeskyttelsesrådgiver, som understøtter, at kommunen overholder reglerne i databeskyttelsesloven.

Du kan læse nærmere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i Vejledning om databeskyttelsesrådgivere, der er udarbejdet af Justitsministeriet, Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Henrik Bang Nielsen er Gladsaxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver og er ligeledes vores borgerrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon 39 57 69 00.

Indtal eventuelt en besked, hvis dit opkald ikke bliver besvares med det samme. Eller send en mail til dpo@gladsaxe.dk. Hvis du skal sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefales det, at du sender en sikker mail via link nedenfor. Du bør ikke sende dit CPR-nummer med en almindelig mail.

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Det kan du læse mere her: Klage (datatilsynet.dk)

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
Dt@datatilsynet.dk

Sådan behandler afdelinger/områder i kommunen dine oplysninger:

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du modtager rådgivning og ydelser i vores Jobcenter eller andre enheder i Beskæftigelses- og Socialafdelingen.

Formål

Vi behandler dine oplysninger for at kunne levere den påkrævede indsats på beskæftigelses- og socialområdet. Vi arbejder bl.a. for at få ledige i job eller uddannelse. Borgere, der har andre udfordringer end ledighed, tilbyder vi en tværfaglig og rehabiliterende indsats. Vi hjælper også flygtninge med at få fodfæste i samfundet gennem danskundervisning, beskæftigelsesrettede aktiviteter og andre tiltag.

Lovgrundlag

Vores indsatser på beskæftigelses- og socialområdet følger bl.a. reglerne i aktivloven, integrationsloven, sygedagpengeloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, pensionsloven og serviceloven. Vi behandler almindelige oplysninger om dig, da det er nødvendigt for varetagelsen af vores opgaver.

F.eks. oplysninger om navn, CPR-nummer, kontaktoplysninger, uddannelse, boligforhold og sociale, økonomiske og familiemæssige forhold. Det gør vi efter reglerne i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c (retlig forpligtigelser) og e (samfundets interesse) samt databeskyttelseslovens § 8 og § 11.

Vores behandling af CPR-nummer sker på grundlag af databeskyttelseslovens §11, stk. 1.

Vi behandler også følsomme oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt og kun i overensstemmelse med reglerne i forordningens artikel 9, art. 9, stk. 2, litra f (fastlæggelse af retskrav). Det gælder primært dine helbredsoplysninger fx oplysninger fra din egen læge eller fra sygehus. Vi behandler derfor både oplysninger, som vi modtager direkte fra dig, men også oplysninger, som vi kan indhente fra andre offentlige myndigheder. 

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Dine personoplysninger stammer hovedsageligt fra dig selv. Hvor det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi desuden indhente oplysninger fra andre, hvis vi enten må i forhold til lovgivningen, eller du har givet udtrykkeligt samtykke til det. Det kan for eksempel være fra andre forvaltninger i kommunen, andre offentlige myndigheder (Region Hovedstaden, Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering m.fl.), dine pårørende og praktiserende læge/speciallæge.

Modtagere af dine personoplysninger

Når det er relevant for sagsbehandlingen, eller når kommunen har lovmæssig pligt til det, kan vi dele dine oplysninger med andre. Det kan bl.a. dreje sig om andre forvaltninger i kommunen, andre offentlige myndigheder (Udbetaling Danmark, Danmarks Statistik m.fl.), sprogskoler, A-kasser, private virksomheder, private aktører og leverandører af it-systemer.

Dine oplysninger kan i særlige tilfælde blive videregivet til andre i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.

Overførsel til tredjelande

Vi overfører ikke dine oplysninger til lande uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov, og så længe oplysninger er nødvendige for sagsbehandlingen. Generelt slettes sager 5 år efter, at de er afsluttet.

Enkelte sager slettes efter 10 år, og andre bevares. De sager, der er arkivpligtige, videresendes til arkiv.

Sådan behandler vi dine oplysninger hos borgerrådgiveren

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine og/eller dit barns personoplysninger, når du henvender dig til vores borgerrådgiver.

Formål

Gladsaxe Kommunes borgerrådgiver behandler oplysninger om dig og/eller dit barn som led i borgerrådgiverens arbejde med at rådgive og vejlede borgere samt med at føre tilsyn med og vejlede Gladsaxe Kommunes forvaltning.

Borgerådgiveren behandler dine personoplysninger i forbindelse med borgerrådgiverens svar på en klage, du har sendt til borgerrådgiveren. Eller det kan være, at borgerrådgiveren skriver til dig vedrørende, at du er omtalt i en klage, som borgerrådgiveren har modtaget fra en anden person.

Hjemmel

Borgerrådgiverens indsats for rådgivning følger reglerne i Kommunestyrelsesloven § 65e, som er hjemmel for borgerrådgiverens opgavevaretagelse.

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) art. 6, stk. 1, litra a) og e) (kontaktoplysninger).

Borgerrådgiveren kan behandle følsomme oplysninger om dig, og lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a) og g). Det gælder helbredsoplysninger, hvis det er relevant for sagsbehandlingen af din sag. Det kan også vedrøre oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Når borgerrådgiveren behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer.

Det er frivilligt for dig at give borgerrådgiveren oplysninger, men hvis du undlader at give de relevante oplysninger til brug for behandlingen, kan en konsekvens være, at borgerrådgiveren ikke kan hjælpe dig.

Borgerrådgiveren behandler kun oplysninger om dig, der er relevant for behandling af din sag.

Hvor har vi dine oplysninger fra?

Borgerådgiveren indsamler som udgangspunkt kun oplysninger, som borgerrådgiveren har modtaget fra dig. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan borgerrådgiveren indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign., hvis borgerrådgiveren har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse

Borgerrådgiveren har tavshedspligt.

Borgerrådgivningen videregiver ikke dine personoplysninger til eksterne parter uden forudgående samtykke eller lovhjemmel.

Det kan være nødvendigt for borgerrådgiveren at bede Gladsaxe Kommunes forvaltning om at udtale sig om sagen. I så fald sender borgerrådgiveren dem en kopi af din klage sammen med eventuelt materiale, du har sendt til borgerrådgiveren. Hvis det er relevant, sender borgerrådgiveren dig en kopi af forvaltningens svar, så du kan kommentere det.

Enkelte sager kan blive gengivet i borgerrådgiverens årlige beretning til byrådet. Gengivelsen vil dog altid ske anonymiseret – det vil sige, at borgerrådgiveren fjerner navne og andre oplysninger, som kan afsløre klagerens identitet over for udenforstående.

Vi overfører ikke dine oplysninger til lande uden for EU.

Opbevaringsperiode

Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at løse borgerrådgiverens opgaver.

Yderligere information

Du kan få yderligere information om dine rettigheder, sagsbehandlingen mv. på følgende sted på Gladsaxe Kommunes hjemmeside https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/sagsbehandling/behandling-af-dine-oplysninger

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du modtager ydelser og vejledning i Borgerservice.

Formål

Vi behandler dine oplysninger for at kunne hjælpe dig med at løse opgaver, der er relateret til Borgerservice. Det kan eksempelvis være udstedelse af pas og kørekort, registrering af flytning og ændring af navn og adresse. Vi kan også besvare spørgsmål om skat og forskellige offentlige ydelser.

Lovgrundlag

Vores indsatser inden for Borgerservice følger bl.a. reglerne i CPR-loven, pasloven, færdselsloven, ægteskabsloven og sundhedsloven.

Vores behandling af almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art.

6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) eller litra e (samfundets interesse). Det gælder eksempelvis oplysninger om navn, kontaktoplysninger, pårørende og økonomiske forhold.

Vores behandling af følsomme personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (fastlæggelse af retskrav). Det drejer sig eksempelvis om helbredsoplysninger.

Vores behandling af CPR-nummer sker på grundlag af databeskyttelseslovens §11, stk. 1.

Hvis du selv har oplyst om strafbare forhold, sker behandlingen af oplysninger om straffe og lovovertrædelser efter databeskyttelsesforordningens art. 10.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Dine personoplysninger stammer hovedsageligt fra dig selv. Hvor det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi desuden indhente oplysninger fra andre, hvis vi enten har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke til det. Det kan for eksempel være fra andre forvaltninger i kommunen og andre offentlige myndigheder.

Modtagere af dine oplysninger

Når det er relevant for sagsbehandlingen, eller når vi som kommune har lovmæssig pligt til det, kan vi dele dine oplysninger med andre. Det kan bl.a. dreje sig om andre forvaltninger i kommunen, andre offentlige myndigheder (Det Centrale Personregister, Politiet, Færdselsstyrelsen, Region Hovedstaden m.fl.) og leverandører af it-systemer.

Dine oplysninger kan i særlige tilfælde blive videregivet til andre i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.

Overførsel til tredjelande

Gladsaxe Kommune overfører ikke dine oplysninger til lande uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov, og så længe oplysninger er nødvendige for sagsbehandlingen. Generelt slettes sager 5 år efter, at de er afsluttet.

Enkelte sager slettes efter 10 år, og andre bevares. De sager, der er arkivpligtige, videresendes til arkiv.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du er i dialog med vores Byafdeling.

Formål

Vi behandler dine oplysninger for at kunne levere ydelser og rådgivning om byggesager, byplan og landskab.

Lovgrundlag

Vores indsatser for sagsbehandling og rådgivning følger reglerne i Bygge- og Planloven og Forvaltningsloven.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c eller litra e (almindelige personoplysninger). Det gælder eksempelvis oplysninger om navn og kontaktoplysninger.

Når vi behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

I det tilfælde, at du skriver følsomme personoplysninger til kommunen, behandler vi dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

De personoplysninger, vi behandler i Gladsaxe Kommune, kan komme flere steder fra.

I mange tilfælde kommer oplysningerne fra dig selv i forbindelse med behandlingen af din sag.

Øvrige oplysninger indhentes oftest fra registre såsom cpr-registret, cvr-registret, BBR (bygnings- og boligregistret) og arkiv over byggesager (weblager).

Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det, eller hvis du har givet udtrykkeligt samtykke.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi kan videregive oplysninger om en byggesag i forbindelse med f.eks. naboorienteringer eller partshøringer.

I forbindelse med behandlingen af din sag eller ansøgning, kan dine personoplysninger endvidere blive videregivet til andre myndigheder, private virksomheder m.v., som har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne, eller som ellers samarbejder med kommunen; det kan fx være specialister, rådgivere og entreprenører, der i forvejen er på sagen.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Overførsel til tredjelande

Gladsaxe Kommune behandler ikke dine oplysninger uden for Danmark, EU og EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Når en byggesag er færdigbehandlet, bliver den gemt på www.weblager.dk, som er kommunens byggesagsarkiv. Oplysningerne på weblager er offentligt tilgængelige; men alle fortrolige oplysninger bliver sløret, så de ikke fremgår (f.eks. cpr-numre).

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du er medlem af vores råd, nævn, bestyrelser og øvrige organer og når du deltager i et offentligt valg.

Formål

Behandling af personoplysninger sker med henblik på at kunne udpege / konstituere medlemmer til råd, nævn, bestyrelser og øvrige organer og afgørelserne på udpegede politikere ud til disse. Behandlingen sker også i forbindelse med afholdelse af EU-valg, folketingsvalg, regionsvalg samt kommunalvalg, herunder vurdering af valgret, kandidat- og valglister, afstemning samt opgørelse af valget.

Lovgrundlag

Vores indsatser følger reglerne i Forvaltningsloven samt relevante lovgivninger inden for offentlige valg.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c og e (almindelige personoplysninger). Det gælder eksempelvis oplysninger om navn og kontaktoplysninger.

Ved offentlige valg behandler vi følsomme oplysninger om dig baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 9, stk. 2, litra g. Det gælder oplysninger om din politiske overbevisning i forbindelse med opstilling som kandidat til offentlige valg.

Når vi behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Vi indsamler normalt kun oplysninger, som vi har modtaget fra dig.

Hvis du er medlem af et politisk parti, stammer vores oplysninger om dig fra den repræsentant, som partiet har valgt til at stå for koordinering af partiets tilforordnede.

Modtagere af dine personoplysninger

I forbindelse med råd, nævn, bestyrelser og øvrige organer videregiver Byrådssekretariatet oplysninger til en række eksterne samarbejdspartnere. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Byrådssekretariatet.

I forbindelse med offentlige valg videregiver vi oplysninger til andre myndigheder som Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik samt til det politiske parti, der indstiller dig som tilforordnet (kun partiudpegede tilforordnede), byrådspolitikere og en privat samarbejdspartner, som er et eksternt trykkeri.

I nogle tilfælde vil vi videregive oplysninger om dig for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedsloven regler om aktindsigt.

Overførsel til tredjelande

Vi overfører ikke dine oplysninger til lande uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længere oplysninger er nødvendige for sagsbehandlingen. Generelt slettes sager 5 år efter, at de er afsluttet.

I forbindelse med valg lukkes/deaktiveres den sag/valg, hvor dine oplysninger indgår, når vi er færdige med behandlingen af valg. Oplysningerne vil fortsat være registreret af kommunen og kan blive genstand for senere behandling i forbindelse med forberedelsen af andre valg. Dine oplysninger bliver slettet, hvis du generelt ikke ønsker at stille op som tilforordnet (”nej, aldrig”).

De sager, der er arkivpligtige, videresendes til arkiv.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine og/eller dit barns personoplysninger, når du og/eller dit barn bruger vores dagtilbud. For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om dig og/eller dit barn.

Formål

Vi behandler dine oplysninger for at kunne tilbyde jer de relevante ydelser, som passer bedst til jeres families behov. Det kan være i forhold til behov for indskrivning, hjælp og støtte i dagligdagen og i tilfælde af særlige behov. Det kan også være i forbindelse med vurdering af skoleparathed, sproglig og motorisk udvikling med videre.

Lovgrundlag

Vores indsatser på dagtilbudsområdet følger reglerne i Dagtilbudsloven, Dagtilbudsbekendtgørelsen Kap. 2, Forældreansvarsloven, LBK om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet kap. 3-4.

Vores behandling af dine og/eller dit barns almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c eller litra e. Det gælder for eksempel oplysninger om navn, adresse og kontaktoplysninger. Vi bruger også fotos, videooptagelser og lydfiler som et redskab i forbindelse med pædagogisk tilsyn og det pædagogiske arbejde, samt for at følge børnenes udvikling i forhold til blandt andet motorik og tale.

Vores behandling af dine og/eller dit barns følsomme personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f. Det kan for eksempel dreje sig om helbredsoplysninger af fysisk og psykisk karakter, motoriske færdigheder og sociale forhold, som kan

have indflydelse på barnets trivsel.

Når vi behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Vi får personoplysninger om dig og/eller dit barn fra jer selv, folkeregistret, forældre/værge/samboende og fagligt personale tilknyttet barnets institution. I nogle tilfælde får vi også oplysninger fra Sundhedsplejen, PPR eller Familie- og Rådgivningsafdelingen.

Modtagere af dine personoplysninger

Jeres oplysninger bliver anvendt internt i kommunen, hvis det er nødvendigt, og hvis det ligger inden for reglerne om videregivelse af oplysninger. Det kan for eksempel være:

 • Kommunens sundhedspleje og tandpleje.
 • Gladsaxe Bibliotekerne.
 • Familie- og Rådgivningsafdelingen, herunder til talepædagog, PPR og lignende.
 • Skoler eller andre institutioner ved overflytning.

Dine og/eller dit barns personoplysninger kan også blive videregivet til andre myndigheder, sundhedspersoner eller andre, som har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne, eller som ellers samarbejder med Gladsaxe Kommune. Det kan for eksempel være:

 • Læge, hospital eller psykolog.
 • Styrelsen for IT og Læring.
 • Samarbejdspartnere i forbindelse med eksterne arrangementer eller arrangementer i institutionen.
 • Danmarks Statistik.
 • Undervisningsministeriet.

Til Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet indgår diverse oplysninger i overordnet ledelsesinformation og anvendes i anonymiseret form til statistik og forskning.

Overførsel til tredjelande

Vi behandler ikke dine oplysninger uden for Danmark, EU og EØS.”

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Dokumenter, der relaterer sig til kommunens notat- og journalpligt, gemmes i 5 år, efter dit barn har afsluttet institutionsforløbet i Gladsaxe Kommune. Visse sagsdokumenter gemmes jf. arkivloven.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine og/eller dit barns personoplysninger, når du og/eller dit barn modtager rådgivning i vores familieafdeling.

Formål

Vi behandler dine og/eller dit barns personoplysninger for at kunne tilbyde jer de ydelser, som passer bedst til jeres barns/families behov. Det kan være i forhold til behov for hjælp og støtte i dagligdagen og i tilfælde af særlige behov. Det kan fx være udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, forebyggende foranstaltninger, indsatser og lignende.

Derudover behandler vi dine og/eller dit barns personoplysninger for at opfylde reglerne om blandt andet journaliseringspligt, notatpligt og arkivering jf. arkivloven.

Lovgrundlag

Vores indsats for rådgivning følger reglerne i Barnets Lov, Serviceloven, Retsplejeloven og Offentlighedsloven.

Vores behandling af dine og/eller dit barns almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c eller litra e. Det gælder for eksempel oplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger eller oplysninger om dine økonomiske forhold eller familierelationer.

Vores behandling af dine og/eller dit barns følsomme personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f. Det kan for eksempel dreje sig om helbredsoplysninger af fysisk og psykisk karakter og sociale forhold, som kan have indflydelse på barnets trivsel.

Når vi behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Vi behandler oplysninger om dig og/eller dit barn, som I selv har givet os, for eksempel i en samtale med en medarbejder fra Familie- og Rådgivning, skriftligt og/eller via en telefonsamtale.

Oplysningerne kan også være indsamlet på et møde med dig og/eller dit barn, såsom et opstarts- eller statusmøde, et samarbejdsmøde i dit barns dagtilbud eller skole, eller ved en børnesamtale.

Vi får også oplysninger fra blandt andet CPR-registreret, læge eller hospital, en kommune, som I tidligere har boet i, eller fra Jobcentret, Sundhedsplejen, skolen, dagtilbuddet og lignende.

Modtagere af dine personoplysninger

Jeres oplysninger bliver anvendt internt i kommunen, hvis det er nødvendigt, og hvis det ligger inden for reglerne om videregivelse af oplysninger. Det kan for eksempel være:

 • Sundhedspleje og tandpleje.
 • Jobcenter.
 • Skoler, dagtilbud eller andre institutioner.

Dine og/eller dit barns personoplysninger kan også blive videregivet til andre myndigheder, sundhedspersoner eller andre, som har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne, eller som ellers samarbejder med Gladsaxe Kommune. Det kan for eksempel være:

 • Læge, hospital eller psykolog.
 • Andre kommuner.
 • Familiebehandler eller andre eksterne fagpersoner, som I bliver tilknyttet.
 • Politi eller retsinstanser.

Til Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet indgår diverse oplysninger i overordnet ledelsesinformation og anvendes i anonymiseret form til statistik og forskning.

Overførsel til tredjelande

Vi behandler ikke dine oplysninger uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Oplysninger, som anvendes i forbindelse med dit og/eller dit barns sag i kommunen, slettes som udgangspunkt 5 år efter, at sagen er lukket.

Enkelte typer af oplysninger er vi forpligtet til at opbevare i længere tid jf. arkivloven. Det kan for eksempel være i forbindelse med foranstaltninger som anbringelse i plejefamilie eller på opholdssted.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine og/eller dit barns personoplysninger, når du og/eller dit barn bruger vores biblioteker eller kulturtilbud.

Hvis du ansøger om tilskud eller puljer på vegne af en forening, er Gladsaxe Kommune også ansvarlig for behandlingen af foreningens oplysninger.

Formål

Vi behandler dine oplysninger for at kunne tilbyde kulturtilbud og drive biblioteker, teater, biograf mv. efter Biblioteksloven, bekendtgørelse(BEK) om egnsteatre, bekendtgørelse af lov om musik, samt bekendtgørelse af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet.

Lovgrundlag

Vores indsatser på kulturområdet følger bl.a. reglerne i Bekendtgørelsen om egnsteatre, BEK om musik, BEK om musikskoler.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c eller litra e. Det gælder eksempelvis oplysninger om navn, adresse og telefonnummer.

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig. Hvis vi behandler dine følsomme personoplysninger, er dette baseret på databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Når vi behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Vi får hovedsageligt oplysninger direkte fra dig og/eller dit barn.

Det er frivilligt for dig at give os oplysninger, men hvis du undlader at give de relevante oplysninger til brug for behandlingen, kan en konsekvens være, at vi ikke kan tilbyde vores service.

Modtagere af dine personoplysninger

Dine og/eller dit barns personoplysninger kan blive videregivet til andre myndigheder eller andre, som har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne. Det kan for eksempel være til Kulturministeriet eller Danmarks Statistik, som blandt andet bruger oplysningerne til statistiske formål – eksempelvis antallet af foreninger, der får tilskud.

Overførsel til tredjelande

Vi behandler ikke dine oplysninger uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger så længe, vi har hjemmel til det. De fleste sager slettes 5 år efter, at sagerne er afsluttet. Enkelte sager slettes efter 10 år og andre bevares i henhold til arkivloven.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du handler ejendomme med Gladsaxe Kommune som køber eller sælger eller lejer en grund af Gladsaxe Kommune.

Formål

Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med sagsbehandling af køb, salg eller udlejning af ejendomme.

Lovgrundlag

Vores indsatser følger reglerne i Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra e. Det gælder eksempelvis oplysninger om navn, adresse og bankoplysninger.

Vi behandler oplysninger om CPR-nummer på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

De personoplysninger, vi behandler i Gladsaxe Kommune, kan komme fra dig, en tidligere lejer af grunden, en ejendomsmægler, dit pengeinstitut eller din advokat.

Modtagere af dine personoplysninger

Som udgangspunkt videregiver eller overlader vi ikke dine personoplysninger til andre.

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning kan dine personoplysninger dog blive videregivet til andre myndigheder, private virksomheder m.v., som har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Overførsel til tredjelande

Vi behandler ikke dine oplysninger uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Sager om køb, salg og udlejning af ejendomme bevares.

Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, arkiveres den sag, som dine oplysninger indgår i. Vi følger arkivlovens regler, hvorefter sagen efter en vis periode vil blive enten slettet eller overført til Rigsarkivet.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du deltager fysisk i byrådsmøder og dine og/eller dit barns personoplysninger til idrætsaktiviteter, når vi livestreamer derfra.

Byrådsmøder

Vi filmer kun på talerstolen og på borgmesterens stol. Deltagende borger i resten af byrådssalen filmes ikke. Vi optager og gemmer videoen, så vores borgere kan gense mødet, når de har mulighed for det.

Idrætsaktiviteter

Vi livestreamer, og transmissionen foregår i real tid / synkront og kan følges via computere og mobile enheder. Vi optager ikke en video, som lagres.

Formål

Vi livestreamer fra byrådsmøder i Byrådssalen for at borgere i Gladsaxe Kommune kan deltage i byrådsmøder fra andre lokationer og følge det politiske arbejde i kommunen. Vi ønsker åbenhed omkring beslutningsprocesserne i kommunen.

Vi livestreamer fra idrætsaktiviteter for at kunne overholde en aftale med to idrætsforbund om kampe på eliteniveau, der skal kunne ses i realtid i andre dele af landet.

Lovgrundlag

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra e, som er i samfundets interesse.

Behandlingen gælder udelukkende dit og / eller dit barns ansigt.

Vi behandler ikke fortrolige eller følsomme oplysninger om dig.

Modtagere af dine personoplysninger

Optagelser fra byrådssalen er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Overførsel til tredjelande

Gladsaxe Kommune behandler ikke dine oplysninger uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Videoer fra Byrådsmøderne slettes ikke og bevares af arkivmæssige og historiske hensyn.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du modtager rådgivning i vores Miljøafdeling.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med behandling af sager inden for miljø.

Hjemmel

Vores indsats for sagsbehandling og rådgivning følger reglerne i behandling af sager relateret til miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og vandforsyningsloven og Forvaltningsloven.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c eller litra e (almindelige personoplysninger). Det gælder eksempelvis oplysninger om navn og kontaktoplysninger.

I det tilfælde, at du skriver følsomme personoplysninger til kommunen, behandler vi dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f.

Når vi behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Vi indsamler normalt kun oplysninger, som vi har modtaget fra dig. Øvrige oplysninger indhentes oftest fra registre såsom cpr-registret, cvr-registret, BBR (bygnings- og boligregistret) og fra arkiv over byggesager (weblager). Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det, eller hvis du har givet udtrykkeligt samtykke.

Modtagere af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af din sag eller ansøgning, kan dine personoplysninger blive videregivet til andre myndigheder, private virksomheder m.v., som har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne eller som ellers samarbejder med kommunen; det kan fx være specialister inden for miljø og affald, boligselskaber, og rådgivere og entreprenører, der i forvejen er på sagen.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Overførsel til tredjelande

Vi behandler ikke dine oplysninger uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor lang tid vi har brug for dine personoplysninger for at løse formålet med behandlingen.

Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, arkiveres den sag som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivloven vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller overført til Rigsarkivet.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du er i dialog med kommunen i forbindelse med offentlige høringer.

Formål

Behandling af personoplysninger sker i forbindelse med sagsbehandlingen af den plan, der er i offentlig høring – fra høring til endelig vedtagelse. Det sker f.eks. i behandlingen af planforslag om planstrategier, kommuneplaner, lokalplaner, affaldsplaner, spildevandsplaner og planer vedrørende trafik.

Når høringsperioden er slut, vil alle høringssvar blive gennemgået og indgå i Byrådets behandling af sagen.

Høringssvar bliver offentliggjort

Gladsaxe Kommune går ind for en åben og offentlig dialog. Når du afgiver et høringssvar til Gladsaxe Kommune, skal du derfor være opmærksom på, at dit høringssvar bliver gjort offentligt tilgængeligt – f.eks. som bilag til byrådets eller udvalgenes sager. Sagerne bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og de kan blive udleveret som del af en aktindsigt.

Som udgangspunkt bliver det fulde høringssvar offentliggjort, men i visse tilfælde vil vi slette følsomme/fortrolige oplysninger inden offentliggørelsen i overensstemmelse med forvaltningslovens, offentlighedslovens og persondataforordningens bestemmelser.

Derfor skal du tænke godt over, hvilke oplysninger du skriver i høringssvar, da alle som udgangspunkt kan få adgang til det.

Navn og adresse på høringssvarets afsender bliver også offentliggjort, medmindre du har navne-/adressebeskyttelse.

Lovgrundlag

I Gladsaxe Kommune arbejder vi efter reglerne i Forvaltningsloven, Planloven, Miljøbeskyttelsesloven,

Vandløbsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vejloven og Privatvejsloven.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning

art. 6, stk. 1, litra a. Det gælder for eksempel behandling af dit navn, adresse og e-mail.

Normalt behandler vi kun almindelige personoplysninger i forbindelse med offentlige høringer, og der er ikke behov for at behandle fortrolige eller følsomme oplysninger. Men hvis du skriver sådanne oplysninger til os, vil vi behandle dem efter henholdsvis databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-numre) og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Vi indsamler kun oplysninger, som vi har modtaget fra dig.

Derudover tjekker vi, om du har navne-og adressebeskyttelse; dertil benytter vi oplysninger fra cpr-registret.

Modtagere af dine personoplysninger

Navne og adresse på personer, der har afgivet høringssvar, vises på høringssiden på gladsaxe.dk sammen med det pågældende høringssvar.

Overførsel til tredjelande

Vi overfører ikke dine oplysninger til lande uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Politiske sager, og herunder høringssvar, bevares efter reglerne i Arkivloven.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du ringer til kommunen og vælger at lade telefonsamtalen optage.

Formål

Vi optager telefonsamtalerne til uddannelse og træning af relevante medarbejdere. Det sker i Folkeregistret i Borgerservice og Servicecentret i Beskæftigelses- og Socialafdelingen.

Lovgrundlag

Vi optager kun vores telefonsamtaler med dig på baggrund af samtykke, som du afgiver i telefonmenuen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Modtagere af dine oplysninger

Optagelserne er udelukkende til intern brug og bliver ikke videregivet til andre. Dog kan politiet på anmodning modtage oplysningerne i relevante situationer.

Overførsel til tredjelande

Vi overfører ikke dine oplysninger til lande uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Optagelserne opbevares i 90 dage, hvorefter de automatisk bliver slettet.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du modtager rådgivning og ydelser fra os på sundhedsområdet.

Formål

Vi behandler dine oplysninger for at kunne yde den støtte, du har behov for inden for sundhed, pleje og omsorg. Det kan eksempelvis være at levere hjemmehjælp, sygepleje og genoptræning eller sørge for pleje- eller ældrebolig. Kommunen støtter også borgere med handicap og psykiske udfordringer, ligesom man kan få hjælp til udfordringer med stoffer eller alkohol.

Lovgrundlag

Indsatserne inden for sundhedsområdet følger primært reglerne i Serviceloven og Sundhedsloven.

Vores behandling af almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art.

6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) eller litra e (samfundets interesse). Det gælder eksempelvis oplysninger om navn, kontaktoplysninger, pårørende eller økonomiske forhold.

Vores behandling af følsomme personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (fastlæggelse af retskrav). Det drejer sig eksempelvis om oplysninger om helbred og brug af medicin.

Vores behandling af CPR-nummer sker på grundlag af databeskyttelseslovens §11, stk. 1.

Hvis du selv har oplyst om strafbare forhold, sker behandlingen af oplysninger om straffe og lovovertrædelser efter databeskyttelsesforordningens art. 10.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Dine personoplysninger stammer hovedsageligt fra dig selv. Hvor det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi desuden indhente oplysninger fra andre, hvis vi enten har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke til det. Det kan for eksempel være fra andre forvaltninger i kommunen, andre offentlige myndigheder, registre, din værge eller dine pårørende, hospitaler og praktiserende læge.

Modtagere af dine oplysninger

Når det er relevant for sagsbehandlingen, eller når kommunen har lovmæssig pligt til det, kan vi dele dine oplysninger med andre. Det kan bl.a. dreje sig om andre forvaltninger i kommunen, andre offentlige myndigheder (Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Region Hovedstaden, Danmarks Statistik m.fl.), private sundhedsbehandlere og leverandører af it-systemer.

Dine oplysninger kan i særlige tilfælde blive videregivet til andre i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.

Overførsel til tredjelande

Vi overfører normalt ikke dine oplysninger til lande uden for EU. Dog kan der i forbindelse med driftsrelaterede ydelser på ét it-system blive overført visse almindelige personoplysninger til USA (i dette tilfælde er overførselsgrundlaget EU-US Data Privacy Framework).

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov, og så længe oplysninger er nødvendige for sagsbehandlingen. Generelt slettes sager 5 år efter, at de er afsluttet.

Enkelte sager slettes efter 10 år, og andre bevares. De sager, der er arkivpligtige, videresendes til arkiv.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine og/eller dit barns personoplysninger, når du og/eller dit barn bruger vores ydelser i sundhedsplejen.

Formål

Vi behandler dine oplysninger for at kunne udføre opgaver vedrørende sundhedspleje til dit barn,

herunder forebyggende tiltag, helbredsundersøgelser og sundhedsvejledning. Vi fører også journal, som skal dokumentere sundhedsplejerskens indsats, observationer, undersøgelser af barnet/den unge, sundhedsplejens rådgivning, vejledning osv.

Lovgrundlag

De forebyggende sundhedsydelser gives til børn og unge efter reglerne i Sundhedsloven samt i Bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010 om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge.

Vores behandling af dine og/eller dit barns almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c eller litra e. Det gælder for eksempel navn, adresse, kontaktoplysninger eller oplysninger om dine økonomiske forhold eller pårørende og familierelationer.

Vores behandling af dine og/eller dit barns følsomme personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f. Det gælder for eksempel i forbindelse med helbredsoplysninger af fysisk og psykisk karakter, motoriske og faglige færdigheder, og trosretning.

Når vi behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Hvis du selv har oplyst om strafbare forhold, sker behandlingen af oplysninger om straffe og lovovertrædelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Oplysningerne stammer fra jordemoder, praktiserende læge, hospital, kommunen selv, samarbejdspartnere, samt dig selv, dit barn og din eventuelle partner.

Modtagere af dine personoplysninger

Dine og/eller dit barns personoplysninger kan blive videregivet til andre myndigheder, sundhedspersoner eller andre, som har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne, eller som ellers samarbejder med Gladsaxe Kommune. Det kan fx være til andre kommuner, Danmarks Statistik eller leverandører af materialer, som vi bruger til behandling af dit barn. Videregivelse af oplysninger sker dog kun i overensstemmelse med sundhedslovens kapitel 9.

Overførsel til tredjelande

Vi behandler ikke dine oplysninger uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi følger opbevaringsperioden beskrevet i journalføringsbekendtgørelsens kapitel 4.

Vi gemmer dine oplysninger i 10 år efter afsluttet forløb i sundhedsplejen. Visse sagsdokumenter skal gemmes jf. arkivloven.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine og/eller dit barns personoplysninger, når du og/eller dit barn er i behandling hos vores kommunale tandpleje.

Formål

Vi behandler dine oplysninger for at kunne give forebyggende og behandlende tandpleje.

Lovgrundlag

Vores indsatser i tandplejen følger bl.a. reglerne i Sundhedsloven og Tandplejebekendtgørelsen Kap. 1-3. Vi fører journal efter reglerne i journalføringsbekendtgørelsen.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c eller litra e. Det gælder eksempelvis oplysninger om navn, adresse og telefonnummer.

Vores behandling af dine følsomme personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f. Det omfatter blandt andet oplysninger om helbred og tandsundhed.

Når vi behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

Vi får oplysninger om dig og/eller dit barn fra jer selv og andre offentlige myndigheder som for eksempel hospital eller praktiserende læge, samt skole og/eller institution.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi gør opmærksom på, at vi har tavshedspligt jf. sundhedslovens kapitel 9.

Dine og/eller dit barns personoplysninger kan blive videregivet til andre myndigheder, sundhedspersoner eller andre, som har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne, eller som ellers samarbejder med Gladsaxe Kommune. Det kan for eksempel være leverandører af materialer, som vi bruger til behandling af dine tænder. Videregivelse af oplysninger sker dog kun i overensstemmelse med sundhedslovens kapitel 9.

Overførsel til tredjelande

Vi behandler ikke dine oplysninger uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi følger opbevaringsperioden beskrevet i journalføringsbekendtgørelsens kapitel 4. Det betyder, at vi skal gemme dine oplysninger, indtil der er gået 10 år, efter du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet hos Gladsaxe Kommune.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for behandlingen af dine Personoplysninger, når du i dialog med Trafik og Mobilitet samt Driftsafdeling.

Det kan f.eks. være, hvis du oplever udfordringer, når du bevæger dig fra A til B i Gladsaxe (fx pga. huller i vejene, manglende belysning til fyldte skraldespande og manglende tilgængelighed i forbindelse med vejarbejde), eller henvender dig til Vejmyndigheden (f.eks. om tilladelser, kollektiv trafik, trafiksikkerhed, trafikstøj eller parkering)

Formål

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med behandling af sager og rådgivning inden for veje og trafikområdet samt drift af kommunale ejet veje og parker.

Lovgrundlag

Vores indsats for sagsbehandling og rådgivning følger reglerne i behandling af sager relateret til Vejloven, Privatvejsloven, LER-Loven, Færdselsloven og Forvaltningsloven. Derudover gældende vejregler.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c eller litra e (almindelige personoplysninger). Det gælder eksempelvis oplysninger om navn og kontaktoplysninger.

I det tilfælde, at du skriver følsomme personoplysninger til kommunen, behandler vi dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Når vi behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når vi modtager oplysninger fra andre - Hvor dine oplysninger stammer fra?

De personoplysninger, vi behandler i Gladsaxe Kommune, kan komme flere steder fra.

I mange tilfælde kommer oplysningerne fra dig selv i forbindelse med behandlingen af din sag.

Øvrige oplysninger indhentes oftest fra fælles registre såsom cpr-registret, cvr-registret, ejerfortegnelsen, BBR-registret og arkiv over byggesager (weblager).

Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltningen, andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke.

Modtagere af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af din sag eller ansøgning, kan dine personoplysninger blive videregivet til andre myndigheder, private virksomheder m.v., som har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne eller som ellers samarbejder med kommunen; det kan fx være specialister, rådgivere og entreprenører, der i forvejen er på sagen.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Overførsel til tredjelande

Vi behandler ikke dine oplysninger uden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af hvor lang tid, vi har brug for dine personoplysninger for at løse formålet med behandlingen.

Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, arkiveres den sag som dine oplysninger indgår i.

Afhængende af arkivloven vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller overført til Rigsarkivet.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som fremgår af optagelserne fra det videoovervågede område, når du opholder dig på Gladsaxe Kommunes område.

Formål

Formålet med videoovervågning er at forebygge og opklare kriminalitet og skabe tryghed for borgere og ansatte i kommunen

Lovgrundlag og kategorier af oplysninger

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c eller litra e samt TV-overvågningsloven.

Videregivelse

Optagelserne bliver ikke videregivet eller vist til andre end politiet, og kun på anmodning i relevante situationer.

Vi overfører ikke dine oplysninger til lande uden for EU.

Opbevaring

Optagelser slettes automatisk 30 dage efter optagelsen.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback