Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sagsbehandling Behandling af dine oplysninger

Behandling af dine oplysninger

Gladsaxe har fokus på at beskytte de personoplysninger om dig, som vi behandler. Her kan du læse om, hvorfor og hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du får blandt andet også information om dine rettigheder, hvem vi videregiver dine oplysninger til, samt hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger.

Gladsaxe Kommune er den juridiske enhed, som er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som kommunens forvaltninger foretager. Du kan kontakte os på:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
CVR-nummer: 62761113
Telefon: 39 57 50 00
Fax: 39 66 47 11
Mail: kommunen@gladsaxe.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Gladsaxe behandler personoplysninger om dig af hensyn til de opgaver, vi skal løse som kommunal myndighed. Det kan være for at levere en service til dig, som du har ret til at modtage efter f.eks. servicelovgivningen eller sundhedsloven. Det kan også være, at vi er retligt forpligtede til at behandle dine personoplysninger, eller vi kan have indgået en aftale med dig, som indebærer, at vi skal bruge dine oplysninger for at kunne leve op til aftalen. 

Den type af oplysninger, vi indhenter om dig, vil afhænge af formålet med den myndighedsopgave, vi skal løse. Vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for at løse vores opgaver.

Vores behandling af dine personoplysninger sker således på baggrund af, at vi er retligt forpligtede til at behandle dine oplysninger, eller fordi behandlingen i øvrigt må betegnes som nødvendig for vores myndighedsudøvelse.

Det kan også være, at vi tidligere har indhentet samtykke fra dig, til brug for vores behandling af dine oplysninger.

Det er derfor EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) art. 6 stk. 1, litra a, litra c eller litra e samt forordningens art. 9, stk. 2, litra a eller litra f, som danner lovgrundlag for vores indsamling og øvrig behandling af dine personoplysninger. 

Hvis vi indsamler eller viderebehandler dine oplysninger til statistiske formål, sker det inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e eller forordningens art. 9, stk. 2, litra j, jf. databeskyttelsesloven § 10.

Du kan finde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven her.

Vi indsamler dine personoplysninger på forskellige måder.

Ofte vil du selv fremsende oplysningerne til os, f.eks. hvis du sender os et brev eller en mail, hvor dit navn, adresse og andre former for personoplysninger indgår. Det kan også ske ved, at du har ringet til os, givet os oplysninger på et møde eller benyttet dig af en af vores selvbetjeningsløsninger på Gladsaxes hjemmeside.

I andre tilfælde modtager vi oplysninger om dig fra andre. Du kan f.eks. optræde som en såkaldt biperson i en sag, hvis du er pårørende til den person sagen drejer sig om, eller du kan være part i en sag, som andre rejser, som f.eks. en nabotvist i en hegnssag.

Vi kan også have brug for at indhente oplysninger fra andre myndigheder, domstole og registre. F.eks. kan vi indhente oplysninger om dig fra Folkeregistret, vi kan indhente indkomstoplysninger fra SKAT og oplysninger om din ejendom fra BBR-registret og Tinglysningsretten. 

Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi indhenter om dig fra andre.

I visse tilfælde videregiver vi dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, andre kommuner, regioner, rådgivere, revisorer, advokater m.v.

I nogle tilfælde vil vi, for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedsloven regler om aktindsigt, videregive oplysninger om dig.

I nogle tilfælde anvender vi databehandlere, som hjælper os med at behandle dine personoplysninger på en god og sikker måde. Det kan bl.a. være ved opbevaring af personoplysninger, eller hvis vi indgår aftale med en advokatvirksomhed eller lignende om at hjælpe os med vores sagsbehandling.

Enkelte af vores databehandlere befinder sig uden for EU/EØS (tredjelande) eller anvender underdatabehandlere, som befinder sig i tredjelande.

Det kan derfor ske, at vi deler dine personlige oplysninger med modtagere i disse tredjelande.

Hvis vi overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi altid sikre, at der er et gyldigt overførselsgrundlag – det vil sige, at vi sikrer os, at der er de fornødne garantier for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt og sikkert.

Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor lang tid vi har brug for dine personoplysninger for at kunne varetage vores myndighedsopgaver.

Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, arkiveres den sag som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivloven, vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller blive overført til Rigsarkivet.

Du har forskellige rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

Retten til indsigt
Du har ret til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger.

Dette betyder, at du har ret til at få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig samt supplerende oplysninger om vores behandling.

Du kan læse mere om indsigt her.

Retten til at trække et samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke fra dig, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Når du kalder dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til det angivne formål.

Retten til at få forkerte oplysninger berigtiget
Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

Retten til at få oplysninger slettet
Som offentlig myndighed vil vi i mange tilfælde være forpligtede til at behandle oplysninger om dig, f.eks. fordi det fremgår direkte af lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for vores myndighedsudøvelse.

Dette indebærer, at Gladsaxe Kommune ikke kan slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan f.eks. være offentlighedens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

I særlige tilfælde, f.eks. hvis dine oplysninger er blevet journaliseret på en forkert sag, har du dog ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning.

Retten til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Gladsaxe Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

Retten til at få behandlingen begrænset
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback