Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Veje og trafik Veje

Veje

Vedligeholdelse af veje

Gladsaxe Kommune og Vejdirektoratet er ansvarlige for at vedligeholde vejnettet. Dette omfatter belægninger, bygværker, skiltning, signalanlæg, snerydning, glatførebekæmpelse, renholdelse.

Kommuneveje, stier og pladser

Gladsaxe Kommune har som vejmyndighed ansvaret for at vedligeholde cirka 161 km offentlige kommuneveje, stier og pladser.

Gader, veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og torve skal være i færdselsmæssig forsvarlig stand. Driftsafdelingen reparerer løbende huller som er til fare for cyklister og andre trafikanter og opspring i fortovsfliser og lignende skader. Prioriteringen af reparationer sker i forhold til færdslens størrelse og art.

Statsveje

Vejdirektoratet har som vejmyndighed ansvaret for statens veje. I Gladsaxe er det Hillerødmotorvejen, Motorringvej 3 og Ringvej B4.
Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside

 

Husk at søg om tilladelse

Hvis du vil bruge en vej, sti eller plads for eksempel til at holde et arrangement, stille en container op eller opstille byggematerialer kræver det en tilladelse fra Veje og Trafik, som er vejmyndighed i kommunen.

Vejledning

Læs vejledningen og få overblik over, hvilke regler der gælder for brug af kommunens offentlige tilgængelige arealer: Vejledning i brug af offentligt tilgængelige arealer.
I vejledningen finder du næsten al information om brug af kommunens veje, stier og pladser, uanset hvilket formål du har med at bruge vejarealet.
Hvis du ikke kan finde det, du søger, er du velkommen til at kontakte Veje og Trafik: veje@gladsaxe.dk

Container, skurvogn, byggematerialer, stilladser, strømpeforringer og liftarbejde

Ansøg om anbringelse af container
Det er vigtigt at vedhæfte et pdf-dokument, der eksempelvis beskriver stilladsopsætning og nødvendige vejafmærkninger.

Cykelløb, løb, vejfest, markeder, forlystelsestog, juleudsmykning, stadeplads, udendørsservering eller vej bod og plakater (undtagen valgplakater)

Ansøg om afholdelse af udendørsarrangementer
Det er vigtigt, at vedhæfte et pdf-dokument, der eksempelvis beskriver arealet/ruten som du vil benytte.

Læs også om hvordan du søger en gravetilladelse

 

Regler for valgplakater

 • Valgplakater må opsættes fra kl. 12 den 4. lørdag før valgdagen.

 • Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den juridisk ansvarlige for opsætningen (f.eks. partiorganisation) eller kontaktoplysninger på den fysiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person.

 • Plakater må ikke være større end 0,8 m2.

 • Ophængning må først ske kl. 12 den fjerde lørdag før valgdagen.

 • På offentlige veje må valgplakater opsættes på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, el-master og indretninger til valgplakater fæstnet i jorden. På private fællesveje må valgplakater opsættes på master til vejbelysning og el-master.

 • Valgplakater må ikke dække autoriseret afmærkning som færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. De må heller ikke hindre oversigt eller udgøre en fare for trafiksikkerheden.

 • Valgplakater må ikke ophænges, så de medfører skader på vejtræer, vejbelysning, master eller anlæg til forsyning. Der må ikke sømmes, skrues eller nagles plakater op i træerne, ligesom der ikke må saves eller beskæres. Anvend strips eller snor.

 • Der må ikke opsættes valgplakater på motorveje, motortrafikveje eller deres ramper.

 • Der må ikke opsættes valgplakater i midterrabatter, rundkørsler, midterøer, broer mv. på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t. eller midlertidigt nedsat til 60 km/t. eller derunder.

 • Der må ikke opsættes valgplakater på standere, som anvendes til færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr - det vil sige heller ikke på signalstandere.

 • Der må ikke opsættes valgplakater på højspændingsmaster, transformerstationer eller kabelskabe.

 • Der må ikke opsættes valgplakater nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant.

 • Er plakaterne ophængt over fortov eller cykelsti skal der være mindst 2,3 meter til valgplakatens underkant.

 • Afstanden til strømførende ledninger skal være mindst 1,5 m.

 • Valgplakater skal være nedtaget senest otte dage efter valget. Det er praksis, at Gladsaxe Kommunes driftsafdeling nedtager selve valgplakaterne umiddelbart efter valget.


Læs mere om opsætning af valgplakater

Vejdirektoratets lommeguide og vejledning til hjælp for korrekt opsætning af valgplakater

Lommeguide til opsætning af valgplakater (til smartphone)

Valgplakater på vejarealer

Gladsaxe Kommune lommeguide til valgplakater

Link til Gladsaxe Kommunes kort med vejkategori og matrikelskel 

Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside og om valg i Gladsaxe Kommune. 


Forkert opsatte valgplakater kan blive fjernet

Med hensyn til opsætning af valgplakater på vejtræer anmodes om forsigtighed og om at undlade opsætning på mindre træer. Skader på vejtræer og indretninger betales af den/dem, der har hængt valgplakaterne op. Der må gerne opsættes på offentlige hegn, ikke private grundejeres hegn.

Gladsaxe Kommune har ret til at fjerne forkert opsatte valgplakater og kræve betaling for arbejdet.

Etablering af ny overkørsel eller ændring af eksisterende overkørsel

En overkørsel er adgangen fra vejen til din grund.
Ønsker du etablere en ny eller ændre en eksisterende overkørsel, skal du søge om tilladelse først.

Vi anbefaler, at arbejdet udføres af en faglært brolægger. Udgifterne til en ny eller ændret overkørsel afholdes af grundejeren.
Vi anbefaler, at der er mindst 0,3 - 0,5 meter til skel af hensyn til fremtidige hegn, installationer og lignende.

Når arbejdet afsluttes skal Veje og Trafik kontaktes på tlf. 39 57 58 75 eller mail: veje@gladsaxe.dk.
Ansvaret for overkørslen påhviler grundejeren indtil endeligt syn og accept fra kommunen. Er overkørslen udført forkert, kan kommunen forlange, at grundejeren skal foretage opgravning og gensætning.

Grundejeren skal sørge for afmærkning og afspærring i tilstrækkelig grad i forbindelse med arbejdet. Grundejeren er desuden ansvarlig for eventuelle skader opstået under arbejdets udførelse.
Vær opmærksom på, at der kan ligge mange kabler i fortovene, blandt andet fra teleudbydere, og dem skal du passe på ikke at beskadige når kabelskinnen etableres. Hvis kabler beskadiges, er du i udgangspunktet erstatningspligtig.

Tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt 1 år fra tilladelsens dato.

Søg om ny eller ændring af eksisterende overkørsel

Læs vilkår og betingelser og ansøg

 • Du skal logge på med MitID ved at klikke på knappen ”Start”. Fordelen ved at logge på fra starten er, at systemet automatisk kan udfylde nogle af oplysningerne og det er en sikker måde at sende en ansøgning med personlige oplysninger.
   
 • Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger.
   
 • Underskriv med MitID, hvorved din indberetning og eventuelle bilag bliver sendt til kommunen.

Typetegninger

Overkørsel - Fortov med 2 rækker fliser

Overkørsel - Fortov med 2 rækker fliser og cykelsti

Overkørsel - Fortov med 1 række fliser og cykelsti

Overkørsel - Fortov med SF-sten

Overkørsel - Tung trafik

Kabelskinne til privat ladestander til elbil

Hvis du bor et sted, hvor der ikke er mulighed for at oplade din bil på egen grund, kan du søge om tilladelse til at oplade på offentlig vej og privat fællesvej, fra en ladestander placeret på din private grund.
Kablerne fra din private grund ud til offentlig vej og privat fællesvej skal trækkes på tværs af fortovet i en særlig kabelskinne.

Gladsaxe Kommune udfører tællingerne hvert år for at have et overblik over trafikmængde, hastighed, trafikkens sammensætning og for at følge med i udviklingen i trafikken.

Link til de seneste trafikmålinger.

Er en gadelampe gået ud, eller er der lamper, der lyser hele døgnet?

Giv Andel Lumen besked via Fejlmeld gadebelysning. Så sørger Andel Lumen for, at der kommer lys igen, eller at lyset bliver slukket. Det kan både være en enkelt lampe, eller at en hel vej mangler lys.

Hvis der er risiko for elektrisk stød, betragtes det som en akut hændelse, og det kan fejlmeldes direkte til Andel Lumen på tlf. 70 25 50 02.

Hvis du ønsker afskærmning på gadelampen

Gladsaxe Kommune sætter som udgangspunkt ikke afskærmning på gadebelysningen. Grunden til dette er, at vi vægter trafiksikkerheden højt.

Gladsaxe Kommune har i forbindelse med udskiftningen til LED lys, fået indstillet alt gadebelysningen på en sådan måde, at der skinner mindst muligt lys bagud, ind mod bebyggelse. Derved er den nye belysning til så lille en gene for naboerne til belysningen.

Hvis der alligevel ønskes en afskærmningen af gadelyset, vil det i udgangspunktet være borgeren selv, der skal finansiere det.

Hvis du ønsker at få sat en afskærmning på et gadelys, skal du, søge tilladelse til det hos Trafik og Mobilitet. 
Hvis kommunen tillader det, skal du kontakte andel lumen og indhente et tilbud. Det er dem, der ejer belysningen i Gladsaxe Kommune, og derfor dem der kan sætte afskærmning op. Du kan forvente, at det koster omkring 6000kr. at få sat en afskærmning op.

Ansøgning om tilladelse til afskærmning på gadebelysning

Hvis du vil søge om tilladelse til at få sat en afskærmning op, skal du sende en mail til veje@gladsaxe.dk med emnefeltet: Tilladelse til afskærmning af gadelampe på [INDSÆT VEJNAVN] ud for [INDSÆT HUSNUMMER].

Derudover skal du i mailen/ansøgning oplyse følgende:

 • Navn
 • Adresse for gadelampen
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Beskrivelse af, hvorfor du ønsker en afskærmning
 • Billede af, hvordan den nuværende belysning generer dig

Flere myndigheder har broer og tunneler i Gladsaxe. Udover Gladsaxe Kommune vedlige- eller renholder også Vejdirektoratet og Banestyrelsen bygværker og broer i kommunen.
Renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af færdselsarealer påhviler normalt den myndighed, der ejer færdselsarealet op til broen eller tunnelen. Mens ejeren har pligt til at vedligeholde.

 • Broer og tunneler, der krydser en motorvej og Ring 4, tilhører Vejdirektoratet
 • Broer og tunneler, der krydser S - banen, tilhører Banedanmark
 • Broer, der krydser Høje Gladsaxevej, tilhører Gladsaxe Kommune.

Planer

Trafiksikkerhedsplan

Trafik og Mobilitetsplan 2023

Støjhandlingsplan (LINK MANGLER)

Ladeinfrastruktur til biler

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback