Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Dagtilbud og dagpleje Skriv mit barn op til et børnehus eller dagpleje

Skriv mit barn op til et børnehus eller dagpleje

I Gladsaxe Kommune kan du vælge at benytte et af de kommunale pasningstilbud til dit barn eller vælge privat pasning.

 • Dagpleje med tilknyttet garantiplads i et børnehus
 • Børnehave (tre til seks år)
 • Børnehuse (nul til seks år)

Vi har pladsgaranti fra dit barn er fem en halv måned gammelt. Barnet skal være skrevet op til en plads tre måneder før, du ønsker at bruge den. Du kan skrive dit barn op på Digital Pladsanvisning. Vær opmærksom på, at du ikke kan skrive dit barn op via telefonen.

Venteliste til børnepasning lukket for andre kommuner

For at opretholde pasningsgarantien for Gladsaxe Kommunes egne børn er ventelisten for børn fra andre kommuner fortsat lukket i tre måneder fra den 17. juni 2024.

Tilflyttere kan blive skrevet op før flytning til Gladsaxe Kommune ved at vise en lejekontrakt eller købsaftale.

Har du spørgsmål, så skriv til pladsanvisningen@gladsaxe.dk eller ring til Pladsanvisningen på telefon 39 57 64 00.

Om opskrivning

Dagplejen er et dagtilbud for nul til treårige børn og er en del af Gladsaxe Kommunes samlede dagtilbud.

Læs mere om Dagplejen i Gladsaxe Kommune.

Hvert enkelt børnehus i Gladsaxe Kommune strukturerer børnehuset i forhold til børnesammensætningen og det pædagogiske arbejde med børnene. Børnehusene får indskrevet børn ud fra kommunens visitationsregler og dermed, de børn der står på ventelisterne.

De aldersudvidede børnehuse har børn fra nul til seks år og skal løbende tilstræbe, at deres struktur i forhold til stue- og gruppeopdelingen af børnegruppen sikrer, at der kan tages hensyn til såvel de enkelte børn- som børnegruppens behov.

Stue- og gruppeinddelingen kan være forskellig fra børnehus til børnehus. Der kan eksempelvis være en modtagergruppe for de yngste børn, en gruppe for de to til treårige, en gruppe for de fire til femårige og en gruppe for de kommende skolebørn. Gruppeinddelingen afhænger i hvert hus af børnegruppens alderssammensætning og kan veksle fra år til år.

Normeringen på de enkelte grupper fastsættes konkret, efter alderssammensætningen i børnegruppen. På en gruppe for to til treårige, vil der således være flere personaleressourcer end på en gruppe for de fire og femårige.

Når børnene flyttes til en anden gruppe, bliver der taget hensyn til hvert enkelt barns individuelle behov, i forhold til udviklingstrin og alder. Så vidt muligt flyttes børnene sammen med en jævnaldrende kammerat og forældrene orienteres om flytningen i god tid.

Børnehusene i Gladsaxe Kommune er opdelt i børnehaver og aldersintegrerede børnehuse. Dagtilbuddene er inddelt i ni geografiske områder. For at understøtte og fastholde kvaliteten i det pædagogiske arbejde har hvert område en områdeleder.

I alle børnehuse vil dit barn blive mødt med et barne- og læringssyn, der tager udgangspunkt i, at dit barn er aktivt lærende gennem legen. Vi understøtter dit barns læring og udvikling ved at arbejde efter den samme faglige ramme med planlagte og strukturerede aktiviteter.

Er dit barn i dagtilbud i Gladsaxe Kommune vil det hver dag få frokost og mellemmåltider formiddag og eftermiddag.

Læs mere om børnehuse og dagpleje, og find det, der ligger nærmest jeres hjem her.

Du har ret til at vælge et dagtilbud i en anden kommune. Det er denne kommunes opskrivningsregler, der er gældende.

Kommunerne har dog mulighed for at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner helt eller delvis for tre måneder ad gangen.

Du kan se, hvilke kommuner, der har lukket ventelisten på Ventelistelukning.dk.

Du skal være opmærksom på, at egenbetalingen for en dagtilbudsplads i en anden kommune kan være højere eller lavere end i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning.

Det vil sige, at du selv ansætter en person til at passe dit barn, i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud. Personen skal godkendes af kommunen, inden ordningen starter.

Tilskuddet kan ikke gives til, at forældre selv passer barnet.

Tilskuddet udgør 75 procent af pasningsudgiften. Der er fastsat et maksimum for tilskuddets størrelse, som fremgår af takstskemaet.

Læs mere om privat pasningsordning.

Gladsaxe Kommunes pladsgaranti indebærer, at alle børn, der har været skrevet op tre måneder før ønsket starttidspunkt, og er mindst fem en halv måned gamle, tilbydes en plads i dagtilbud.

Pladsgarantien er sikkerhed for en plads i kommunen til det ønskede tidspunkt.

Pladsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Du bliver skrevet op på en fælles venteliste for hele kommunen. Derudover kan du blive skrevet op til maksimalt tre dagtilbud, som du selv vælger. For eksempel dagpleje og to navngivne børnehuse eller tre navngivne børnehuse. Du kan prioritere dine valg med henholdsvis første, anden og tredjeprioritet på skemaet.

Hvis du senere ønsker at tilføje eller ændre på ønskerne, har de nye ønsker anciennitet fra ændringsdato. Du kan frit vælge mellem kommunens dagtilbud, hvis der er plads.

Gladsaxe Kommunes børnehuse holder åbent mandag til torsdag klokken 7.00 til 17.00 og fredag klokken 7.00 til 16.30. Ti dagtilbud fordelt over hele kommunen har udvidet åbningstid, så de holder åbent dagligt fra klokken 6.00 til 17.00.

Et dagtilbud har åbent mandag til torsdag fra klokken 7.00 til 18.00 og fredag til klokken 17.30. Se hvilke børnehuse der har udvidede åbningstider nedenfor.

Får du brug for at benytte udvidet åbningstid, skal dette godkendes af Pladsanvisningen. Du skal sende dokumentation om mødetider eller mødeplaner, som skal være udfærdiget af arbejdsgiver, med sikker post til Pladsanvisningen. 

Pladsanvisningen vil herefter foretage en samlet vurdering ud fra de angivne mødetider samt transporttid, og give besked om, hvorvidt ansøgningen om udvidet åbningstid er godkendt eller afvist.

Dagplejens åbningstid er 48 timer om ugen. Den tidligste åbningstid er fra klokken 6.30 til 16.15, og den seneste åbningstid er fra klokken 7.15 til 17.00. Dagplejen lukker senest klokken 16.00 om fredagen. Der er seks fælles lukkedage om året og sommerferielukket i uge 30. 

Børnehuse med udvidet åbningstid

Fra klokken 6.00 til 17.00

 • Område Bagsværd, Midgård
 • Område Skovbrynet, Bakken
 • Område Stengård, Blomsterhaven
 • Område Vadgård, Humlebien
 • Område Gladsaxe, Nøddehegnet
 • Område Mørkhøj, Pileparken
 • Område Buddinge, Høje Søborg og Kildevænget
 • Område Søborg, Gnisten
 • Område Grønnemose, Lundegården

Fra klokken 7.00 til 18.00 (fredag til klokken 17.30)

 • Område Vadgård, Trinbrættet

Du kan som tilflytter til kommunen skrive dit barn op til plads i Gladsaxe Kommune ved forevisning af underskrevet slutseddel eller lejekontrakt.

Dit barn vil få anvist en garantiplads senest tre måneder efter tilflytningsdatoen. Såfremt du skriver dit barn op, inden I får folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, vil dit barn automatisk få tildelt op til seks måneders anciennitet gældende fra tilflytningsdatoen

Et barn vil altid tidligst kunne have anciennitet fra fødselsdatoen, hvilket betyder, at hvis et barn på fire måneder flytter til kommunen, vil det få anciennitet fra fødslen. 

Den anciennitet, dit barn måtte have i fraflytningskommunen, kan ikke overføres.

Har dit barn allerede en dagtilbudsplads i fraflytningskommunen, kan du kontakte din fraflytningskommune for at høre om mulighederne for at beholde pladsen.

Vælger du at beholde pladsen i fraflytningskommunen, opkræver Gladsaxe Kommune forældrebetalingen, som er højere end den Gladsaxes takst, hvis driftsudgiften for pladsen i fraflytningskommune er dyrere end en tilsvarende plads i Gladsaxe. Forældrebetalingen er lavere, hvis driftsudgiften for pladsen i fraflytningskommunen er billigere. Få oplysning om den præcise forældrebetaling i Pladsanvisningen.

Vi ønsker at tilgodese flersprogede børn med et særligt behov for sprogstimulering.

Disse børn har derfor fortrinsret til et dagtilbud med mindre end tredive procent flersprogede børn.

Et barn skønnes at have behov for sprogstimulering, hvis barnet eller forældrene ikke hovedsageligt bruger det danske sprog i hjemmet.

Flersprogede børn defineres som børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, for eksempel ved indskrivning i dagtilbud, lærer dansk.

Ved opskrivning af barnet skal spørgsmål om barnets modersmål og familiens kendskab til og brug af det danske sprog besvares.

Har dit barn særlige behov, er det vigtigt, at det bliver oplyst ved opskrivning og kontakt med Pladsanvisningen.

Det vil gøre, at vi bedre kan finde den bedste løsning for dit barn.

Har du brug for at høre om, hvordan hverdagen kan se ud for dit barn, kan du kontakte PPR eller en pædagogisk konsulent på telefon nummer 39 57 53 54.

Målet for alle børn i Gladsaxe Kommune er, at de skal være inkluderet i et socialt fællesskab, hvor deres trivsel, læring og udvikling stimuleres.

Læs mere om gruppeordninger og særlige pladser på dagtilbudsområdet

Et kombinationstilbud er en fleksibel pasning, som består af en plads i et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud samt en fleksibel passer, som forældrene selv ansætter, til at passe barnet uden for dagtilbuddets åbningstid.

Læs mere om kombinationstilbud.

Jeg er klar til at skrive mit barn op

Du kan skrive dit barn op til en plads, ved at logge på Digital Pladsanvisning. Det er den forælder, der har samme folkeregisteradresse som barnet, der kan opskrive.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Pladsanvisningen. Vær opmærksom på, at du ikke kan skrive dit barn op via telefonen.

Har du spørgsmål, så skriv på sikker mail til Pladsanvisningen eller ring til Pladsanvisningen. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Fordeling af plads til det enkelte dagtilbud foretages, som hovedregel, ud fra forældrenes ønsker og anciennitet. Ledige pladser i dagtilbud tildeles til det barn på ventelisten, som har den højeste anciennitet til det pågældende dagtilbud, og som har et aktuelt behov.

Der er dog en række forhold, som kan ændre rækkefølgen på ventelisten, disse er i prioriteret rækkefølge.

 • Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov.
 • Søskende.
 • Børn hvor der er et dokumenteret behov for udvidet åbningstid. Dette forudsætter, at din arbejdsgiver skriftligt bekræfter din mødetid. Sammenholdt med transporttiden afgør Pladsanvisningen, om I har ret til en plads med udvidet åbningstid.
 • Flersprogede børn med særligt behov for sprogstimulering.
 • Børnesammensætningen i børnehuset.

Hvis du får tilbudt plads i et andet dagtilbud end du har ønsket, tilbydes plads så tæt på din bopæl som muligt.

Hvis du siger nej tak til en plads, træder pladsgarantien i kraft igen, og Pladsanvisningen har op til tre måneder, fra den dag dit barn skulle være startet i dagtilbuddet, til at finde en ny plads.

Du kan skrive dit barn op til en plads umiddelbart efter fødslen.

Hvis du skriver dit barn op senest to måneder efter fødslen, får du anciennitet fra fødselsdatoen.

Det samme gælder for adoptivbørn, hvor ansøgningen skal være modtaget i kommunen senest to måneder efter, at barnet er tilmeldt folkeregisteret.

Du kan kun skrive dit barn op til en plads, ved at logge på Digital Pladsanvisning. Hvis du har spørgsmål kan du maile eller ringe til Pladsanvisningen. Vær opmærksom på, at du ikke kan skrive dit barn op telefonisk.

Du får brev om, hvilken plads dit barn har fået, senest en måned før behovsdato, og du skal acceptere tilbuddet inden fem hverdage.

Hvis du ikke svarer inden fristen, vil pladsen blive tilbudt til næste barn på ventelisten, og du vil blive slettet, med mindre du er blevet tilbudt en plads uden for dit dagtilbudsdistrikt.

Hvis dit barn får tilbudt en plads i jeres førsteprioriterede dagtilbud, bliver det slettet af ventelisten.

Hvis dit barn får tilbudt en plads indenfor området eller i jeres anden- eller tredieprioriterede dagtilbud, vil det blive stående på ventelisten til jeres førsteprioritet - og med samme anciennitet.

Du kan også få lov til at blive på ventelisten til alle jeres ønskede dagtilbud, og beholde ancienniteten, hvis du får anvist en plads udenfor dit anvisningsområde.

Du kan altid skrive dit barn op igen, ved at logge på Digital Pladsanvisning og komme på venteliste med ønske om overflytning. Det vil blive med anciennitet fra den dato, du opskriver dit barn.

Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke har tegnet forsikring for det enkelte barn i kommunens dagtilbud.

Ønsker du dit barn forsikret, må du selv tegne en ulykkes- og ansvarsforsikring.

Personalet er omfattet af kommunens arbejdsgiverforsikring, således at skader, hvor ansvaret kan placeres hos personalet, vil være dækket.

Gladsaxe Kommunes ansatte har pligt til at oplyse forvaltningen om forhold, der kan give en begrundet mistanke om socialt bedrageri.

Deltidspladser i forbindelse med barsel

Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til en deltidsplads i dagtilbud på 30 timer om ugen i den periode, hvor forældrene afholder fraværet. Deltidspladsen kan gives til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart i det dagtilbud hvor barnet er indskrevet.

Forældre, som i medfør af reglerne om fleksibel barsel, genoptager arbejdet delvist under fraværet, har mulighed for at få en deltidsplads, hvis forældrene ikke tidligere har fået en deltidsplads til det pågældende barn. Forældrene skal dog minimum afholde barselsfravær svarende til syv timer om ugen.

Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Retten til deltidsplads bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Det er dog muligt, at beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end fem ugers varighed. Forældre har pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end fem uger.

Deltidspladsen konverters automatisk til en fuldtidsplads inklusiv betaling for en fuldtidsplads når barselsfraværet ophører.

Den ansøgte periode for deltidsplads skal begynde den 1. i måneden og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet. 

I Gladsaxe Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes enten mellem klokken 8.30 og 14.30 eller mellem klokken 9.00 og 15.00. I ansøgningen om deltidsplads skal forældrene angive, om de ønsker at barnet, som er indskrevet i deltidspladsen, skal benytte pladsen i tidsrummet fra klokken 8.30 til 14.30 eller i tidsrummet fra klokken 9.00 til 15.00 hver dag. Er der brug for pasning uden for disse tidsrum, skal forældrene betale for en fuldtidsplads.

Se taksten for deltidsplads.

For at ansøge om deltidsplads, skal du udfylde ansøgningsskema til deltidsplads. Inden ansøgningen om deltidsplads indgives skal ansøgeren have afholdt møde om deltidspladsen med lederen af det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.

Ansøgningen om deltidsplads skal indsendes til Pladsanvisningen senest to måneder inden deltidspladsen ønskes. Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker deltidspladsen. 

Forældres ansøgning om deltidsplads i en privatinstitution eller et dagtilbud i en anden kommune skal indgives til opholdskommunen, senest to måneder før deltidspladsen ønskes.

Ansøgningsskemaet sendes til Pladsanvisningen via borger.dk

Afbrydes eller ophører barselsfraværet konverteres deltidspladsen automatisk til en fuldtidsplads pr. den 1. i den førstkommende måned, og der opkræves forældrebetaling svarende til en fuldtidsplads. Forældre kan vælge at overgå til en fuldtidsplads, inklusive betaling for en fuldtidsplads, før udløb af den ansøgte periode. Dette kan ske ved henvendelse til Gladsaxe Kommunes Pladsanvisning, og skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Privatinstitutioner og dagtilbud i andre kommuner skal varsles om kommunens afgørelse om tilskud til en deltidsplads, samt om afbrydelser eller ophør af tilskud, senest en måned før ændringer træder i kraft.

I forbindelse med ansøgningen skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgivere eller Jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes.

Private dagtilbud til småbørn

Private leverandører kan indsende ansøgning til Byrådet om etablering og drift af dagtilbud til børn i alderen nul til seks år. Byrådet godkender anmodning fra leverandører af private dagtilbud til småbørn hvis de lever op til lovgivningen og de opstillede kommunale krav. 

Læs mere:

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Ansøgningsskema til privat dagtilbud

Kontakt Pladsanvisningen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback