Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Andre pasningstilbud Kombinationstilbud

Kombinationstilbud

- med børnehus og fleksibel pasning

Et kombinationstilbud er en fleksibel pasning, som består af en plads i et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud samt en fleksibel passer, som forældrene selv ansætter, til at passe barnet udenfor dagtilbuddets åbningstid.

 

Dit barn kan få kombinationstilbud, hvis:

  • Begge forældres arbejde medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum ti timer uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
  • Du som enlig forsørger har et arbejde, der medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum ti timer uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Omfanget af tiden i dagtilbuddet og pasningen hjemme skal opgøres som et gennemsnit over en periode på mindst fire uger.

Eksempel:

Mor er sygeplejerske og far er buschauffør. De har begge skiftende aften eller nattevagter og dagvagter. Når mor eller far har dagvagt, er deres barn Oskar på fire år i dagtilbud. Når mor og far begge har aften eller nattevagt, passes Oskar hjemme af en fleksibel passer. Mor og far beregner, at de over fire uger i gennemsnit har brug for 15 timers fleksibel pasning om ugen.

 

Du kan få tilskud, hvis dit barn bliver passet af en fleksibel passer i mindst ti timer om ugen. Kombinationstilbuddet er i alt på op til 49,5 timer fordelt mellem fleksibel pasning og dagtilbud. Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af jeres dokumenterede udgifter til den fleksible passers løn.

Det er muligt at modtage 85 procent af det almindelige søskendetilskud. Det almindelige søskendetilskud udgør halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads.

Kontakt pladsanvisningen, og få beregnet hvor meget din samlede forældrebetaling for kombinationstilbuddet vil være.

 

Kommunen skal godkende den fleksible pasningsordning, før du kan få tilskud. For at modtage tilskud skal du udfylde en pasningsaftale med din fleksible passer, der skal godkendes af kommunen. Du finder pasningsaftalen i selvbetjeningsboksen længere nede på siden.

Pasningsaftalen skal vise, at den fleksible passer lever op til følgende krav:

Det er en forudsætning for kommunens godkendelse af ordningen, at den fleksible passer kan dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med barnet, på et niveau, der understøtter, at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer. Derfor skal den fleksible passer eksempelvis have gennemført niende klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ”Prøve i Dansk 2”, eller et tilsvarende niveau.

Den fleksible passer tilrettelægger tiden sammen med barnet, så den understøtter barnets opvækst i forhold til medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati samt samhørighed med det danske samfund.

Dokumentationen for, at den fleksible passer lever op til kravene, sker gennem en samtale mellem den fleksible passer og Dagplejen i forbindelse med godkendelsen. Her vil Dagplejen spørge ind til om den fleksible passer har ideer til, hvordan demokrati og medbestemmelse kan indgå i de aktiviteter, som tilrettelægges i tiden sammen med barnet. Eksempelvis ved måltider, når barnet skal lægges til at sove med mere.

Vi indhenter også straffe- og børneattest på den fleksible passer.

Pasningsaftalen og bilag der dokumenterer din arbejdstid, gerne i form af vagtplan, skal sendes elektronisk til Pladsanvisningen via sikker post, senest en måned inden du har behov for et kombinationstilbud. For at modtage tilskuddet skal du senest den 1. i den efterfølgende måned sende en elektronisk lønkvittering til Pladsanvisningen som viser din fleksible passers løn. Se nederst på siden i selvbetjeningsboksen for ansøgningsskema og lønkvittering.

Ordningen kan opsiges med en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Vær opmærksom på at tilskud ikke kan søges med tilbagevirkende kraft.

 

Hvis du har brug for kombinationstilbud over længere tid, skal du dokumentere det løbende. En gang om året skal du indsende dokumentation for dit fortsatte behov til Pladsanvisningen via sikker post.

 

Minimum to gange årligt fører Dagplejen i Gladsaxe Kommune tilsyn med forholdene i den fleksible pasning. Tilsynet foretages der hvor den fleksible pasning finder sted. Får Dagplejen kendskab til, at forholdene i en fleksible pasning er uforsvarlige, kan Dagplejen tilbagekalde en godkendelse af en eksisterende pasningsaftale. 

Derudover beder kommunen stikprøvevis, om dokumentation for, at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgningen er korrekt.

 

Kontakt Pladsanvisningen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback