Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Andre pasningstilbud Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Indledning

Kravspecifikationen er udarbejdet som følge af lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område vedtaget af folketinget den 17. maj 2005. Loven omhandler private leverandører af dagtilbud.

Loven træder i kraft den 1. oktober 2005 og fra denne dato kan private leverandører indsende ansøgning til Byrådet om etablering og drift af dagtilbud til børn i alderen 0-6 år. Byrådet godkender anmodning fra leverandører af private dagtilbud til småbørn hvis de lever op til lovgivningen og de opstillede kommunale krav.

De krav der stilles til et privat dagtilbud er svarende til de krav der stilles til kommunens egne dagtilbud.

Ved indsendelse af ansøgning betales et depositum på 30.000 kr., der tilbagebetales når Byrådet har godkendt eller afslået ansøgningen.

For at opnå godkendelse skal leverandøren, udover at opfylde de her opstillede krav, stille en driftsgaranti på anfordringsvilkår, svarende til en halv måneds driftsomkostninger.

Private leverandører skal efterleve de samme love, regler og rammer som de kommunale dagtilbud.

Kommunen er forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn, hvis de er i alderen fra 26 uger til skolestart og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet skal komme til udbetaling, selvom barnet optages i et privat dagtilbud, som er beliggende i og godkendt af en anden kommune. I Gladsaxe Kommune er skolestart 1. juni for børn der skal gå i kommuneskole og 1. august for børn der skal gå i privatskole.

Godkendelseskrav

Private leverandører som ønsker at oprette og drive dagtilbud i Gladsaxe Kommune er i deres ansøgning forpligtet til skriftligt at dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav loven og den samlede kravspecifikation opstiller. Private leverandører er, udover kravspecifikationen forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende kommunale politikker og lovgivningen på området, herunder dagtilbudsloven, folkeskoleloven, byggelovgivningen, arbejdsmiljøloven samt forvaltningsloven og offentlighedsloven for så vidt angår borgerrelaterede situationer.

Private leverandører skal udarbejde formål og vedtægter for dagtilbuddets virke. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, formål, åbningstid, antal børn, anvendelse af dagtilbuddets eventuelle overskud mv. Vedtægterne skal forelægges Byrådet sammen med ansøgning om godkendelse.

Leverandøren

Private leverandører er forpligtet til at leve op til de til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier og til gældende lovgivning.

Private leverandører, som ønsker at oprette og drive dagtilbud i Gladsaxe Kommune skal være kvalificerede leverandører. Det vil sige at de skal udvise økonomisk hæderlighed, herunder sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter, opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser m.v., anvende tilskud til det de er bevilliget til og i formål og vedtægter redegøre for, hvad et eventuelt overskud skal anvendes til.

Leverandøren skal endvidere sikre at:

  • Overholde Byrådets politikker som vedrører området og krav til sammensætning af personale og ledelse.
  • Forældre har den samme inddragelse og medbestemmelse som i kommunale dagtilbud.
  • Det løbende kommunale pædagogiske tilsyn kan foregå frit og uhindret.
  • Modtage pædagogstuderende i praktik.
  • Hovedsproget i dagtilbuddet er dansk.
  • Udarbejde synlige og gennemskuelige optagelsesregler.
  • Leve op til kommunens kvalitetskriterier om kost.
  • Tage kontakt til kommunen i forhold til optagelse af børn med særlige behov.

Tilskud

Gladsaxe Kommune er forpligtet til at yde tilskud til godkendte dagtilbud oprettet i henhold til lov om social service, § 11a, til børn i alderen fra 26 uger til skolestart, hvis de er berettiget til en plads i et kommunalt tilbud og er bosiddende i kommunen.

Tilskuddet, som afregnes månedsvis på grundlag af antal indskrevne børn, omfatter driftstilskud, administrationsbidrag og bygningstilskud, men ikke støtteomkostninger til børn med særligt behov for støtte. Tilskuddets størrelse er afhængig af åbningstiden. Maksimalt gives tilskud til en åbningstid på 49,5 time ugentlig.

Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige kommunale budgetterede nettodriftsudgifter for aldersgruppen pr. barn med bopæl i Gladsaxe Kommune efter servicelovens §§ 9-11. Udgiften til støttepædagog indgår ikke i driftstilskuddet, men bevilliges efter kommunens vurdering og beslutning til det konkrete dagtilbud.

Administrationsbidrag til dækning af administrative opgaver svarer til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn, som kommunen yder til selvejende dagtilbud i kommunen.

Bygningstilskuddet svarer til det gennemsnitlige tilskud pr. barn i samme aldersgruppe som ydes til selvejende dagtilbuds bygninger i kommunen. Bygningstilskuddet baseres udelukkende på udgifter til husleje.

Hvis Gladsaxe Kommune får oplysning om, eller ved tilsyn erfarer at en privat leverandør tilsidesætter de gældende krav og forpligtelser kan det medføre bortfald af tilskud med kort eller intet varsel og et eventuelt erstatningsansvar.

Optagelse

Private dagtilbud fastsætter selv retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbuddet og træffer selv afgørelse om optagelse. Dagtilbud kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, men der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper af børn. Det private dagtilbud skal gennem sine retningslinjer sikre den samme rummelighed som i kommunens øvrige dagtilbud og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i dagtilbuddet.

Forældrebetaling

Private dagtilbud fastsætter og opkræver selv forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbuddet, jfr. § 24, stk. 3. Forældre med plads i et privat dagtilbud er berettiget til fripladstilskud, søskendetilskud og tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager.

Kommunens afgørelser om friplads, søskendetilskud og tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager kan, jfr. § 28, stk. 1, indbringes for det sociale nævn.

Forældrebestyrelse

Forældrene skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelse i selvejende dagtilbud. Det vil sige at forældrebestyrelsen som minimum skal have indflydelse på at fastsætte principperne for dagtilbuddets arbejde, fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og fastsætte principper for anvendelse af budgetramme. Derudover skal bestyrelsen have indstillingsret til bestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale i dagtilbuddet, inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan, inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet og inddrages i dagtilbuddets arbejde med at skabe rammer for gode overgange for børn.

Pædagogiske krav

Gladsaxe Kommune stiller krav om, at private leverandører, der ønsker at etablere og drive dagtilbud, skriftligt dokumenterer, hvordan man i dagtilbuddets pædagogiske praksis vil leve op til dagtilbudslovens formål, værdier og målsætninger. Herunder det fælles pædagogiske grundlag, læreplanstemaer og tilhørende pædagogiske mål. 

Børne- og Skolepolitikken skal være fundamentet for alle Dagtilbud i Gladsaxe Kommune.

Hvert andet år skal der udarbejdes en Års- og læreplan for det private dagtilbud. Der skal foreligge en status på Års- og læreplanen hvert år.

Års- og læreplanen skal udarbejdes på grundlag af beskrivelsen i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. Det private dagtilbud kan rekvirere og anvende Gladsaxe Kommunes skabelon for udarbejdelse af Års- og læreplan.

Personale

Lederen af et privat dagtilbud skal have en relevant pædagogisk uddannelse. Personalet skal have en sammensætning som i de kommunale dagtilbud hvor målsætningen er 70 procent pædagogisk uddannet personale og 30 procent anderledes kvalificerede. Leverandøren skal efterleve regler om arbejdsmiljø, herunder udarbejdelse af APV mv.

Det private dagtilbud er forpligtet til at modtage praktikanter fra Københavns professionshøjskole.

Det private dagtilbud skal leve op til kravene i Gladsaxe Kommunes arbejdsklausuler, om at arbejdsforholdene for de ansatte ikke må være ringere end den gældende overenskomst på området.

Børn med særlige behov

Dagtilbuddet skal være åben for børn med særlige behov og samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i det private dagtilbud kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til et andet dagtilbud.

Private dagtilbud er underlagt underretningspligt jfr. servicelovens § 35. Dagtilbuddet skal således kontakte kommunen med henblik på en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap.

Det private dagtilbud skal følge kommunens procedure for ansøgning om støttepædagog.

Øvrige krav

Rammebeløbet inkluderer fuld forplejning til alle børn. Der er endvidere inkluderet omkostningen til bleer. Det er muligt at begrænse dette, til alene at omfatte vuggestuebørn.

Sundhed

Det private dagtilbud skal leve op til gældende krav og kommunale retningslinjer vedrørende forbyggende sundhedsordninger, embedslægeforhold m.v.

Åbningstid

Tilskuddet reguleres i forhold til dagtilbuddets åbningstid. Tilskuddet er baseret på en ugentlig åbningstid på 49,5 time. Byrådet har fastlagt 11 lukkedage om året. Ved yderligere lukkedage skal kommunens kriterier for lavt fremmøde overholdes. Dagtilbuddet har en pasningsforpligtelse i forhold til de børn der er indskrevet i dagtilbuddet, også på lukkedage.

Tilsyn

Beliggenhedskommunen er tilsynsførende myndighed.

Kommunen fører løbende tilsyn med private dagtilbud for at påse at forældre og børn i kommunen får den service, de har krav på, og at dagtilbuddet er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. Tilsynet omfatter blandt andet lovbestemmelser, godkendelsesgrundlaget, dagtilbuddets egne mål, pædagogiske læreplaner mv.

Kommunen vil i sit tilsyn eksempelvis påse at personalet har de fornødne kvalifikationer, at dagtilbuddet reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne, at opgaven løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål, værdier og målsætninger i dagtilbudsloven, og at dagtilbuddet arbejder med sprogstimulering i henhold til Dagtilbudslovens §11, stk. 7.

Dagtilbuddet er forpligtet til at samarbejde med det kommunale tilsyn, som skal foregå frit og uhindret. Tilsynet kan kræve at se den dokumentation, som findes nødvendig for udøvelse af tilsynet. Leverandøren er forpligtet til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget.

Misligholdelse

Tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre at tilskuddet til det private dagtilbud bortfalder straks eller med kortere varsel.

Klage

Klage over manglende godkendelse rettes til Byrådet. Det kommunale tilsyn er klagemyndighed i forhold til lovligheden af Byrådets beslutning om godkendelse.

Forældre til børn i det private dagtilbud kan forfølge et eventuelt erstatningskrav via de civilretlige instanser og myndigheder. Forældre kan henvende sig til Gladsaxe Kommune, hvis de har spørgsmål eller oplevelser, der er relevante i forhold til tilsynet med det private dagtilbud.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback