Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Andre pasningstilbud Privat pasningsordning

Privat pasningsordning

Du kan bruge en privat passer til at passe dit barn i stedet for en plads i et dagtilbud for de yngste.

Det er væsentligt at understrege, at privat pasning på flere områder adskiller sig fra de pasningsmuligheder, der betegnes som ”dagtilbud”.

De personer, der varetager pasningen, er ikke ansat af kommunen, hvorfor forældre, der vælger ordningen, eksempelvis selv skal sørge for vikar ved sygdom og ferie. Der stilles heller ikke krav til, at den private passer har en grunduddannelse eller til løbende kompetenceudvikling.

Det er vigtigt at der skelnes mellem private pasningsordninger og dagtilbud. Derfor skal betegnelsen "privat pasningsordning" indgå i alle private pasningsordningers navn.

Inden du indgår en pasningsaftale bør du læse regler og retningslinjer for privat pasningsordning, som du finder nederst på siden.

 

Læs mere

Privat pasningsordning er et tilbud om pasning, der ligger uden for den vifte af pasningsmuligheder, der betegnes som dagtilbud i dagtilbudsloven. 

De personer, der varetager pasningen, er ikke ansat af kommunen, hvorfor forældre, der vælger ordningen, eksempelvis selv skal sørge for vikar ved sygdom og ferie. 

Der stilles ikke krav til, at den private passer har en grunduddannelse, ligesom der heller ikke stilles krav til løbende kompetenceudvikling.

Der stilles ikke krav til, at der i den private pasningsordning arbejdes ud fra kommunes fælles faglige ramme for dagtilbudsområdet, der sikrer høj kvalitet og løbende udvikling. 

Kommunens samarbejde og kendskab til de private pasningsordninger er ikke lige så nært som til kommunes dagpleje, vuggestuer eller børnehaver.  

Det er vigtigt at man ikke forveksler private pasningsordninger med dagtilbud, derfor er det et krav, at betegnelsen ”privat pasningsordning” skal indgå i alle private pasningsordningers navn.

 

Ifølge dagtilbudsloven er pasning af et barn i privat pasningsordning baseret på en skriftlig pasningsaftale mellem barnets forældre og den private passer. I aftalen reguleres blandt andet hvor meget forældrene skal betale og rammen for brug af vikarer. 

Dagtilbudsloven beskriver desuden, at private pasningsordninger, der modtager flere end to børn under 14 år til pasning mod betaling, skal have tilladelse fra kommunalbestyrelsen til at modtage børn til pasning. Privat pasningsordning, der er etableret i ”dagplejeform”, således at pasningen foregår i passerens eget hjem, kan højest gives tilladelse til at modtage fem børn under 14 år. Hvis pasningen varetages af mere end én person, kan der dog gives tilladelse til at modtage op til ti børn. Vurderingen af antallet af børn sker ud fra en samlet vurdering af blandt andet den private passers personlige og pædagogiske kvalifikationer samt sproglige kompetencer, børnenes aldersfordeling og de fysiske rammer. 

I Gladsaxe Kommune er det et krav, at den private passer skal være fyldt 18 år.

 

Følgende er eksempler på, hvordan forældrene kan indgå aftaler om organisering af privat pasningsordning:

 • Den private passer, passer barnet i forældrenes hjem.
 • Den private passer, passer barnet i sit eget hjem eller i andre lokaler.
 • Flere forældre etablerer sammen en privat pasningsordning.

 

Det er et krav, at hovedsproget i privat pasningsordning er dansk, det vil sige at den private passer og barnet som udgangspunkt taler dansk sammen. Det er en forudsætning for kommunens godkendelse af ordningen, at den private passer kan dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med barnet på et niveau der understøtter, at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer. 

 

Hvis dit barn skal overgå fra privat pasning til et kommunalt dagtilbud, følges reglerne for kommunalt pladsgaranti. Det betyder, at dit barn skal være skrevet op tre måneder før ønsket plads.

 

Dagplejen skal give en separat godkendelse for hvert enkelt barn, der skal passes i privat pasningsordning inden ordningen kan starte. Godkendelsen sker skriftligt til forældrene, der har ansvaret for at informere den private passer. Afgørelsen sker i praksis ved, at pasningsaftalen gennemgås for, om den lever op til de grundlæggende krav til privat pasningsordning. Herefter besøger dagplejelederen den private passer og vurderer den pædagogiske redegørelse, den private passers personlige kvalifikationer samt pasningslokalerne og de sikkerhedsmæssige forhold.

Dagplejens vurdering beror på ensartede krav. Her følger en række eksempler på forhold, der kan være en udfordring i forhold til godkendelse af pasningsaftalen:

 • Privat passer med bekymrende adfærd.
 • Fysiske rammer der ikke er egnet til børn; eksempelvis uhumske lokaler med fugt- eller hygiejneproblemer, farlige elinstallationer eller for små rum.
 • Områder med vand uden forsvarlig indhegning; eksempelvis swimmingpool eller fuglebad.
 • Trapper eller kældernedgange uden forsvarlig afskærmning.
 • Manglende indhegning af have og afskærmning til farlig vej.
 • Hunde med ukontrollerbar og farlig adfærd.

Hvis den private pasningsordning allerede er godkendt føres der i stedet et tilsyn, når nye børn kommer i pasning. Dette tilsyn eller godkendelsesbesøg sker senest to måneder efter det nye barn er kommet i pasning.
 
Afslår Dagplejen at give tilladelse til, at en privat pasningsordning kan modtage børn, eller tilbagekalder Dagplejen en allerede udstedt tilladelse, sender Dagplejen afgørelsen skriftligt til forældrene, der har ansvar for at give beskeden videre til den private passer. Dagplejen orienterer også Pladsanvisningen om afgørelsen.

Du kan søge økonomisk tilskud til at betale din private passers løn. Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af jeres dokumenterede udgifter til en fuldtidsplads (37 timer og derover).

Det er muligt at modtage søskenderabat på 85 procent af søskendetilskuddet.

Søskenderabatten beregnes på samme måde som søskenderabatten i kommunens dagtilbud: Hvis man eksempelvis har to børn i dagtilbud, et over tre år og et under tre år, vil man kunne få søskenderabat til det store barn (betaling 2.262 kroner minus 50 procent er 1.131 kroner. Af de 1.131 kroner kan der trækkes 85 procent fra. Det betyder, at søskendetilskuddet bliver 961 kroner.

For at modtage tilskuddet skal du senest den sidste dato i måneden sende en elektronisk kvittering til Pladsanvisningen via sikker post på betaling af din passers løn. Du finder blanket til kvitteringen nederst på denne side.

 • Tilskuddet kan ikke gives til, at du passer dine egne børn.
 • Tilskuddet gives til pasning af børn til og med to år og 11 måneder.
 • Tilskuddet kan gives fra det tidspunkt pasningsaftalen er godkendt.


Privat pasningsordning er ikke omfattet af bestemmelserne om økonomisk fripladstilskud.

 

Minimum tre gange årligt fører Dagplejen tilsyn med, at der arbejdes med læring gennem trygge læringsmiljøer i den private pasningsordning. Tilsynet foretages der, hvor den private pasningsordning finder sted og er et led i den løbende kvalitetsudvikling af ordningen.

Får Dagplejen kendskab til, at forholdene i en privat pasningsordning er uforsvarlige, kan Dagplejen tilbagekalde en godkendelse af en eksisterende pasningsaftale. 

 

Følgende er en beskrivelse af de procedurer, der er forbundet med oprettelse, godkendelse og tilsynsførelse af privat pasningsordning. Beskrivelsen skal sikre ensartede arbejdsprocedurer.

 • Pladsanvisningen modtager og arkiverer pasningsaftalen (ansøgningen om tilskud), dokumentation for den private passers dansksproglige kundskaber og den private passers pædagogiske redegørelse, og fordeler herefter ordningerne til den relevante dagplejeleder. Ansøgningen skal modtages senest en måned inden behovsdatoen. Pladsanvisningen informerer desuden forældrene om afgørelsen på ansøgningen. Eventuelle spørgsmål til vurderingen besvares af Dagplejen. 
 • Pladsanvisningen sender den pædagogiske redegørelse til Dagplejen, der kontakter nye private passere vedrørende besøg for godkendelse af ordningen eller tilsyn. Dagplejens afgørelse sendes til Pladsanvisningen, der løbende registrerer de private pasningsordninger eller pasningsaftaler når nye godkendes eller afvises, eller gamle aftaler ophører eller tilbagekaldes. Det er kun nye private pasningsordninger, der skal godkendes eller eksisterende private pasningsordninger, der ikke lever op til nye krav. Hvis den private pasningsordning er godkendt foretages i stedet et tilsyn.
 • I forbindelse med godkendelse af nye private pasningsordninger skal den offentlige børne- og straffeattest indhentes på den private passer, eventuelle vikarer og de personer over 15 år, der har bopælsadresse i de lokaler, hvor pasningen finder sted. Pladsanvisningen er ansvarlig for at indhente attesterne. I tilfælde af, at pasningen finder sted i barnets eget hjem, skal der ikke indhentes offentlig børne- og straffeattest på de personer, der har bopæl på adressen; eksempelvis forældre og søskende.
 • Ved hjælp af Pladsanvisningens løbende registrering af de private pasningsordninger er Dagplejen orienteret om de private passere og planlægger herudfra hvornår der føres tilsyn med disse. Tilsynene er som udgangspunkt uanmeldte.
 • Når Dagplejen eller Pladsanvisningen får besked om, at børn i privat pasningsordning stopper, skal parterne gensidigt orientere hinanden herom.
 • Alle tilsyn registreres og indholdet af disse dokumenteres systematisk af Dagplejen.
 • For udbetaling af tilskud sender forældrene en kvittering på udbetaling af løn til den private passer. Kvitteringen skal sendes til Pladsanvisningen senest den sidste dato i måneden.

 

Vigtige dokumenter

Pasningsaftale - Ansøgning om tilskud
Lønkvittering
Pædagogisk redegørelse
Regler og retningslinjer
Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn
Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Hvad siger loven?

Dagtilbudslov § 78-85

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback