Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Udsatterådet

Udsatterådet

Psykiatri- og Handicapudvalget har nedsat et Udsatteråd i Gladsaxe Kommune. Udvalget består af 10 faste medlemmer – syv brugerrepræsentanter og tre medarbejderrepræsentanter samt fem suppleanter, der også deltager på møderne. Udsatterådet er valgt for en periode på to år.

Psykiatri- og Handicapudvalget har udpeget følgende medlemmer til Udsatterådet:

Brugerrepræsentanter

 • Nadia Sørensen
 • Gitte Cordua
 • Søren Søeborg Olsen
 • Hanne Schmidt Roed Bertelsen
 • Mette Andersen
 • Kenneth Bjeverskov

Medarbejderrepræsentanter

 • Christian Tjagvad
 • Dorte Blicher
 • Mette Tinghus Jensen

Suppleanter

 • Karin Køie (brugerrepræsentant)
 • Jesper Hedemann Larsen (brugerrepræsentant)
 • Rie Grønbech (medarbejder)
 • Anette Bjørnstrup (medarbejder)
 • Nick Bøgh (medarbejder)

Kontakt:

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
udsatteraadet@gladsaxe.dk

Sådan foregår møderne

 • Udsatterådet mødes mindst fire gange om året til traditionelle møder
 • Temamøder med politikerne 1-2 gange om året
 • Sociale arrangementer og udflugter efter ønske
 • Beslutninger kan træffes når halvdelen er til stede, og der er flertal
 • Møderne er ikke offentlige
 • Alle har tavshedspligt

Mødedatoer i 2024

 • Den 7. marts 
 • Den 6. juni
 • Den 12. september
 • Den 28. november

Udsatterådets formål

 • Være talerør til politikerne og kommunen
 • Skabe meningsfulde indsatser
 • Rådgive politikere
 • Blive hørt når politikerne eller kommunen skal lave nye indsatser eller træffe vigtige beslutninger på udsatte-området

Udsatterådets opgaver

 • Input til indsatser og initiativer på udsatte-området
 • Høring når der træffes vigtige beslutninger
 • Behandler ikke enkeltsager.

Formål: Paragraf 1

Stk. 1.
Formålet med Udsatterådet er:

 • At give borgere i udsatte positioner et talerør og mulighed for at komme med deres perspektiv på den sociale indsats i kommunen, samt gå i dialog med borgere og politikere.
 • At skabe værdifulde indsatser for borgere i udsatte positioner i Gladsaxe Kommune.
 • At fungere som rådgivende organ i politiske spørgsmål om temaer, som er relevante for borgere i udsatte positioner.
 • At være høringspart og blive inddraget i relevante sager.

Stk. 2.
Rådet er mere end et traditionelt høringsråd. Det sætter fokus på borgere i udsatte positioners vilkår gennem dialogmøder ude blandt borgerne for eksempel på væresteder og ved aktivt at iværksætte indsatser til gavn for denne borgergruppe. Udsatterådet behandler ikke enkeltsager eller klagesager.

Stk. 3.
Rådets målgruppe er borgere i udsatte positioner, hvor en eller flere af følgende udfordringer præger deres liv:

 • Hjemløshed
 • Ledighed
 • Misbrug
 • Psykosociale udfordringer
 • Ensomhed
 • Kriminalitet

Opgaver: Paragraf 2

Stk. 1
Udsatterådet har følgende opgaver:

 • Rådet kan tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske, som administrative initiativer.
 • Rådet beskæftiger sig med alle spørgsmål om borgere i udsatte positioner på tværs af kommunens forvaltninger.
 • Rådet bidrager med input til indsatser på udsatteområdet.
 • Rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
 • Rådet skal én gang årligt afholde et dialogmøde med Psykiatri- og Handicapudvalget.
 • Rådet skal i videst muligt omfang høres om initiativer, som har betydning for borgere i udsatte positioner.
 • Rådet kan tage kontakt til andre udsatteråd eller andre organisationer.

Funktionsperiode og konstituering: Paragraf 3

Stk. 1
Udsatterådet vælges for en toårig periode. Psykiatri- og Handicapudvalget godkender sammensætning af medlemmer til Udsatterådet første gang efter indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen. Formanden og næstformanden for Udsatterådet vælges på det første møde. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

Stk. 2
I forbindelse med den fremadrettede konstituering afholdes en temadag for alle interesserede borgere om Udsatterådets arbejde med oplæg og dialog, samt mulighed for at tilmelde sig en bruttoliste over borgere, der er interesserede i at være medlem af Udsatterådet.

Inden temadagen tager Social- og Sundhedsforvaltningen kontakt til relevante steder og tilbud for at indgå i dialog med og oplyse om temadagen samt give mulighed for at melde sig på bruttolisten.

Derudover vil der blive annonceret i lokalavisen om temadagen.

Ud fra en gennemgang af bruttolisten med henblik på at sikre repræsentativitet fra alle nævnte områder i vedtægterne § 4, stk. 2, forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen forslag til sammensætning af Udsatterådet for Psykiatri- og Handicapudvalget.

Rådets sammensætning: Paragraf 4

Stk. 1
Udsatterådet består af op til 10 medlemmer, samt fem suppleanter. Der er ikke politisk repræsentation i rådet. Medlemmerne kan være medarbejdere eller repræsentanter fra organisationer, som har kendskab til målgruppen eller brugerrepræsentanter. Brugerrepræsentanter er borgere, som lige nu befinder sig eller har befundet sig i en udsat position.

Stk. 2
Der kan være op til tre repræsentanter fra Gladsaxe Kommune ud af Udsatterådets 10 medlemmer.

Stk. 3
Medlemmer af Udsatterådet skal have bopæl eller arbejde i Gladsaxe Kommune. Dog kan der dispenseres fra dette princip, såfremt Social- og Sundhedsudvalget finder det vigtigt for rådets samlede viden og indsigt på udsatteområdet.

Mødevirksomhed og forretningsorden: Paragraf 5

Stk. 1
Udsatterådet afholder møde mindst 4 gange om året. Den ordinære møderække for det kommende år fastlægges ved rådets sidste møde i et kalenderår.

Stk. 2.
Udsatterådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller en tredjedel af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.

Stk. 3
Suppleanter indkaldes af sekretariatet ved medlemmers forfald.

Stk. 4
Medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 5
Udsatterådets møder er ikke offentlige, men rådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer og sekretærer kan deltage i rådets møder i det omfang, der er behov herfor.

Stk. 6
Rådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et mindretal kan dog kræve sin opfattelse tilført referatet.

Stk. 7
Rådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, er omfattet af reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 8
Der skrives referat af rådets forhandlinger og beslutninger. Referat udsendes til godkendelse blandt rådets medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse.
Det godkendte referat offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiske forhold og sekretærfunktion: Paragraf 6

Stk. 1
Psykiatri- og Handicapudvalget afholder udgifter til Udsatterådets mødevirksomhed og afholdelse af dialogmøder med borgere og politikere på baggrund af et årligt budget. Der afsættes årligt et beløb til at dække udgifterne til Udsatterådets aktiviteter.
Der ydes ikke diæter eller tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i rådets møder.

Stk. 2.
Udsatterådet får sekretariatsbistand af Social- og Sundhedsforvaltningen.

Vedtægtsændringer: Paragraf 7

Stk.1
Vedtægterne kan over for Byrådet foreslås ændret, hvis to tredjedele af rådet kan tilslutte sig ændringsforslaget.

Vedtægter for Udsatterådet i Gladsaxe Kommune er godkendt af Byrådet 22. juni 2022.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback