Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Seniorrådet

Seniorrådet

Seniorrådet har syv medlemmer, som er valgt at gladsaxeborgere over 60 år. Seniorrådet bliver altid hørt i politiske sager, der omhandler ældre i Gladsaxe, før sagerne bliver behandlet i byrådet.

Der er valg til Seniorrådet hvert fjerde år, samme år som kommunalvalget.

Seniorrådet er desuden medlem af DANSKE ÆLDRERÅD og deltager i møderne i Region Hovedstadens Ældreråd samt i Nordøstregionen, som omfatter seniorrådene i Gladsaxe og nabokommunerne.

Postkasse: Seniorraadet@gladsaxe.dk
Telefon: 21 15 35 90

Kontakt Seniorrådets medlemmer:

Minna Vadskjær - formand: minvad@gladsaxe.dk  

Lis Smidsholm - næstformand: lissmi@gladsaxe.dk 

Jørn Guldberg: joegul@gladsaxe.dk  

Willy Frank Jørgensen: wifrjo@gladsaxe.dk 

Hans Christian Kirketerp-Møller: hachki@gladsaxe.dk

Jimmy Hansen: jimhan@gladsaxe.dk

Per Mikkelsen: permik@gladsaxe.dk

Seniorrådets medlemmer: Minna Vadskjær, Lis Smidsholm, Per Mikkelsen, Willy Frank Jørgensen, Hans Christian Kirketerp-Møller, Jørn Guldberg, Jimmy Hansen

Seniorrådets medlemmer: Minna Vadskjær, Lis Smidsholm, Per Mikkelsen, Willy Frank Jørgensen, Hans Christian Kirketerp-Møller, Jørn Guldberg, Jimmy Hansen

Seniorrådets mødeplan følger Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets mødeplan, og rådet holder altid møde kort tid før udvalgets møder. På møderne drøfter og behandler vi aktuelle spørgsmål, høringer og forslag. Rådets møder er ikke offentlige, men du kan her på hjemmesiden læse referater fra Seniorrådets møder. Desuden har rådet hvert år møder med borgmesteren, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Trafik- og Teknikudvalget.

Det er Seniorrådets opgave at:

 • rådgive Byrådet i seniorpolitiske spørgsmål
 • formidle synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorer i kommunen
 • medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens seniorer
 • medvirke til, at dialogen og samarbejdet mellem seniorer udbygges
 • varetage seniorernes interesser og synspunkter og tale på seniorernes vegne

Seniorrådet afholder temamøder hvert år, med aktuelle emner af relevans for seniorer. Alle er velkomne til temamøderne, og der er gratis adgang. Temamøderne annonceres også i lokalavisen Gladsaxe Bladet og i aktivitetskalenderen.

Rådets medlemmer har tavshedspligt. De vælges som enkeltpersoner og er uafhængige af partipolitiske, religiøse og organisatoriske interesser. Medlemmerne skal alene vurdere sagerne ud fra, hvad der er seniorernes ønsker og behov.

Det konstituerende møde

Retningslinjer for det konstituerende møde:

 1. Det nyvalgte Seniorråd holder sit konstituerende møde 1-14 dage efter offentliggørelsen af Byrådets medlemmer
 2. Seniorrådets sekretær indkalder til konstituerende møde
 3. Ordstyrer er den, der har fået flest stemmer ved Seniorrådsvalget
 4. På mødet vælges formand og næstformand af og blandt Seniorrådets medlemmer
 5. På mødet vælges tre medlemmer til Seniorrådets pressegruppe, tre medlemmer til redaktionsgruppen for 60+ samt medlemmer til stående udvalg og ad hoc-udvalg nedsat af kommunen

Mødeafholdelse

Retningslinjer for mødeafholdelse:

 1. Seniorrådet fastlægger de ordinære møder for et år ad gangen. Rådets ordinære møder afholdes én gang om måneden, bortset fra juli
 2. Formandskabet beslutter, om mødet afholdes virtuelt.
  Stk. 2. Enkelte medlemmer kan deltage virtuelt ved at give besked på forhånd
 3. Ekstraordinære møder indkaldes snarest muligt, når et af rådets medlemmer fremsætter ønske herom. Forslagsstilleren indgiver forslag til dagsorden
 4. Formanden fastsætter sammen med sekretæren dagsordenen, og sekretæren udsender en dagsorden senest én uge før mødets afholdelse
 5. Medlemmer kan få punkter på dagsordenen optaget ved henvendelse til formanden senest en uge før mødet
 6. Dagsordenen og referatet fra sidste møde godkendes ved mødets begyndelse. Medlemmer af rådet kan, med tilslutning fra mindst tre øvrige medlemmer, få optaget supplerende punkter, som er af betydning at få behandlet på det aktuelle møde

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

Retningslinjer for beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

 1. Seniorrådet træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 af de 7 medlemmer er mødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
 2. Hvis et medlem er forhindret i at møde, skal det meddeles sekretæren forud for mødet og anføres i beslutningsreferatet. Der kan ikke indkaldes stedfortrædere i tilfælde af medlemmers forfald
 3. Møderne ledes af formanden (i dennes fravær af næstformanden). Rådet kan beslutte at udpege en dirigent til at lede forhandlingerne
 4. Ved hvert møde udarbejder sekretæren et referat.
  ​Stk. 2. Referatet forhåndsgodkendes af formanden og næstformanden og udsendes til Seniorrådets medlemmer og Seniorudvalget senest en uge efter mødet. Endelig godkendelse af referatet sker på det efterfølgende rådsmøde.
  Stk. 3. Mødereferater og høringssvar offentliggøres på kommunens hjemmeside senest en uge efter mødet henholdsvis afgivelse af høringssvaret.
  Stk. 4. Referat af sager af fortrolig karakter kan efter rådets beslutning udelades af referatet og kun sendes til Seniorrådets medlemmer.
  Stk. 5. Enkeltmedlemmer kan få særstandpunkter refereret i kortfattet form.
 5. Dagsordenens indhold:
  Godkendelse af dagsordenen
  Godkendelse af referat
  Gennemgang af dagsordenen til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møde
  Aktuelle høringssvar
  Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles på mail
  Input til presseudvalget
  Followup
  Bordet rundt/eventuelt​

Formidling af Seniorrådets arbejde

Retningslinjer for formidling af Seniorrådets arbejde:

 1.  Seniorrådet har pligt til løbende at orientere kommunens borgere om Seniorrådets arbejde og de trufne beslutninger.

Ændring af forretningsordenen

Retningslinjer for ændring af forretningsordenen:

 1. Ændringer i eller tillæg til Seniorrådets forretningsorden skal vedtages på et ordinært rådsmøde.

Forretningsordenen er godkendt af medlemmerne på Seniorrådets møde 23. februar 2022.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback