Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Referat af Seniorrådsmøde 29. maj 2024

Referat af Seniorrådsmøde 29. maj 2024

Medlemmer

 • Minna Vadskjær (MV)
 • Lis Smidsholm (LS)
 • Jørn Guldberg (JG)
 • Willy Frank Jørgensen (WFJ)
 • Hans Christian Kirketerp-Møller (HCK)
 • Jimmy Hansen (JH)
 • Per Mikkelsen (PM)

Afbud

 • Lis Smidsholm, Jørn Guldberg, Jimmy Hansen


Dagsorden til møde i Seniorrådet 29. maj 2024 kl. 09.00-12.00

Mødet afholdes i lokale 2607 (Søborgværelset)

Dagsorden

1 - 09.00-09.01 Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2 - 09.01-09.02 Godkendelse af referat og opfølgning

Godkendt


3 - 09.02-09.20 Gennemgang af udvalgte punkter af Sundhed-og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden v/Kristine Henriksen

Punkt 1. 1 Sundheds-og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2024, tillægsbevillinger.

Kristine orienterer om budgetopfølgningen for 1. kvartal 2024. Kristine fortæller at budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindre forbrug i 2024 på 16,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf størstedelen vedrører Tilbud til ældre. Desuden forventes merforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, primært vedrørende Tilbud til ældre, og det forventes dermed, at servicerammen overskrides. Forvaltningen arbejder på at nedbringe den forventede overskridelse.

Kristine fortæller herudover at det indstilles at myndighedsbudgettet til +65-årige på 39,8 mio. kr. i 2024 flyttes fra Sundheds-og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri-og Handicapudvalget. Det indebærer, at ansvaret for det specialiserede voksenområde samles under Psykiatri-og Handicapudvalget. Det er forvaltningens vurdering, at en flytning vil skabe bedre forudsætninger for den løbende faglige udvikling og styring på tværs af det specialiserede voksenområde. Derudover er opgaverne vedrørende 65+ allerede flyttet fra Visitationen i Sundheds-og Rehabiliteringsafdelingen til Handicaprådgivningen i Psykiatri-og Handicapafdelingen for at styrke fagligheden på området.

Punkt 1.2 Regelforenklingsforslag om ophør af brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen

I forbindelse med arbejdet med regelforenkling foreslås det, at kravet om at udføre brugertilfredshedsundersøgelse hvert 4. år i hjemmeplejen fjernes. Social-og Sundhedsforvaltningen vurderer således, at undersøgelsens værdi ikke opvejes af de store administrative og økonomiske ressourcer, som anvendes på at udføre undersøgelsen. Forvaltningen foreslår i stedet, at der fremover arbejdes med en mere behovsstyret brugerinddragelse i forhold til udvikling af hjemmeplejen.

Kristine og et flertal i udvalget anbefaler at kravet om brugertilfredshedsundersøgelse 2024 i hjemmeplejen fjernes, men at brugertilfredsheden i Gladsaxe fortsat skal undersøges. Kristine fortæller at når vi kender til KL's udspil til den nationale undersøgelse og kan se, hvilke Gladsaxe tal der indgår der, vil udvalget tage stilling til, om der skal suppleres med egne undersøgelser.

Punkt 3.3 Afrapportering af regelforenklingsforslag på Sundheds-og Rehabiliteringsudvalgets område

Kristine orienterer om at der er kommet i alt 1140 regelforenklingsforslag -heraf er nogle af forslagene gengangere, forslag om lovgivning og lignende og er derfor blevet konkretiseret, sorteret og samlet.Social-og Sundhedsforvaltningen forelægger en samlet afrapportering af de 46 regelforenklingsforslag på Sundheds-og Rehabiliteringsudvalgets område. Heraf vedrører 12 forslag regler, som er politisk godkendte, mens 34 vedrører regler, som er administrativt besluttet. Fire regelforenklingsforslag forelægges til godkendelse i udvalget, mens de resterende syv regelforenklingsforslag enten allerede er politisk behandlet eller forelægges for udvalget til beslutning på et senere møde.

Kristine orienterer om de fire forslag og hvad der fra udvalget indstilles til.

 1. Kørsel til fritidsaktiviteter efter serviceloven § 117, denne forenkles ved at indføre en mere fleksibel bevillingspraksis
 2. Rengøring af stuer på midlertidige pladser ved indlæggelser på hospital, denne forenkles ved at indføre en mere fleksibel bevillingspraksis.
 3. Beboer-og pårørenderåd på plejeboligområdet, fortsætter uændret.
 4. Screening for ensomhed, fortsætter uændret.

Punkt 3.4 Budgetbidrag 2025-2028 for Sundheds-og Rehabiliteringsudvalget

Kristine orienterer om de forslag der forelægges til godkendelse, til budgetbidrag 2025-2028 for Sundheds-og Rehabiliteringsudvalgets område. Forslagene indgår som en del af den samlede budgetproces. Der er indarbejdet finansieringsforslag, som samlet svarer til mindst 0,5 % af udvalgets samlede serviceramme. Forslagene indgår som en del af den samlede budgetproces, og vil eventuelt blive indarbejdet i Borgmesterens forslag til budget og dermed bidrage til at finansiere nye initiativer eller omprioriteringer.

4 - 09.20-09.40 Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle

Info fra beboer-og pårørenderåd

 • Kildegården v/PM: Intet møde siden sidst.
 • Møllegården v/JG: Afbud
 • Rosenlund v/JH: Afbud
 • Bakkegården V/LS: Afbud

Andre meddelelser

 • Seniorrådet afholdte mandag den 6. maj foredrag med Jørn Henrik Olsen, om ensomhedens sorg. Rådet havde en generel opfattelse af, at foredraget var meget givende for deltagerne og der var positiv respons efter foredraget.
 • MV orientere om at Glad Senior har besluttet at nedlægge foreningen.

5 - 9.40-09.45 Input til presseudvalget

Kommunikation til pressen, hvordan kan Seniorrådet blive mere synligt?

MV har afholdt møde i Seniornet. Hun fortalte om Seniorrådet og deres løbende afholdelse af diverse temamøder. MV oplevede at flere fra seniornet ikke havde hørt om rådets temamøder og på baggrund af det, drøfter rådet om der skal tiltænkes andre former for promovering i forbindelse med afholde af temamøder.

6 - 09.45-10.00 Evaluering af Seniorrådets årlige møde med Sundhed-og Rehabiliteringsudvalget

Seniorrådet deltog i første del af Sundheds-og Rehabiliteringsudvalgets møde den 25. april 2024. Rådet præsenterede sig selv og deres arbejde og havde efterfølgende en drøftelse af tre af deres fokusområder: boliger med fokus på fællesskab, ensomhed og pårørendepolitik.

Seniorrådet ønskede at få en afklaring på hvad rådet kan gøre, for at blive en bedre samarbejdspartner til udvalget og hvad der er udvalgets forventninger til Seniorrådet. Seniorrådet følte desværre ikke at udvalget kom med et konkret svar på dette.

Rådet var dog positive i forhold til udvalgets respons på deres arbejdet med pårørenderådgivning og ser en god mulighed for et fremtidigt samarbejde herom.

7 - 10.00-10.45 Besøg af Henrik Bang Nielsen, Borgerrådgiver i Gladsaxe Kommune

Seniorrådet har inviteret Gladsaxe Kommunes borgerrådgiver Henrik Bang Nielsen med på dette møde, da de ønsker at høre mere om hans funktion, de henvendelser han modtager, samt at få en løs snak om fremtidigt samarbejde mellem ham og Seniorrådet.

Borgerrådgiveren er et gratis og uvildigt tilbud til alle borgere og virksomheder i Gladsaxe Kommune.

Borgerrådgiveren kan være behjælpelig med alt fra at forstå et brev/afgørelse, til at finde vej i den kommunale organisation, eller hvis man har brug for hjælp til at klage over kommunens sagsbehandling i ens sag. Borgerrådgiveren arbejder for at fremme en god og konstruktiv dialog mellem den berørte borger og forvaltningen, og kan i den sammenhæng, medvirke som mediator og fungere derfor hverken som bisidder eller partsrepræsentant.

Borgerrådgiveren medvirker til, at erfaringer fra borgerhenvendelser bruges konstruktivt til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med at træffe afgørelser eller ændre afgørelser, behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser som eksempelvis Ankestyrelsen, eller at behandle klager over forhold der falder uden for kommunens virksomhed.

Henrik Bang Nielsen fortæller herefter overordnet om nogle af de emner borgere henvendelser sig om. Han fortæller at det kan være alt fra ydelser, til juridiske spørgsmål til klagevejledning, hjælp til at forstå en afgørelse eller generel utilfredshed med sagsbehandling/sagsbehandlingstid.

Henrik kommer med en kort opsummering af hans årsberetning for 2023, som netop er blevet offentliggjort. Han har i år 2023 modtaget 403 henvendelser, hvilken er en mindre stigning sammenlignet med 2022, hvor han i alt modtog 372 henvendelser. I forbindelse med opsummeringen af årsberetningen, fortæller Henrik at der er fokus på sagsbehandlingstider, korrekt og tilstrækkelig sagsoplysning i borgersagerne samt, at borgeren skal opleve progression i forhold til sin sag og føle sig inddraget. Disse hovedaspekter har indflydelse på, om man som borger føler sig hørt og forstået og er desuden omdrejningspunkter og hovedtemaer i årsberetningen for 2023.

Borgerrådgiven og Seniorrådet drøfter mulighederne for fremtidigt samarbejde.

Seniorrådet ser en klar fordel i et samarbejde med Borgerrådgiveren, hvis borgere retter henvendelse til rådet med deres enkeltsager. Seniorrådet har til opgave at formidle synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorer i kommunen, medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens seniorer og varetage medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens seniorer og varetage seniorernes interesser og synspunkter -Seniorrådet må altså ikke behandle enkeltsager, som Borgerrådgiveren gør.

Borgerrådgiveren og Seniorrådet aftaler at rådet henviser til Borgerrådgiveren, hvis de modtager henvendelser fra seniorer som rådet ikke selv har mulighed for at gå ind i. Seniorrådet aftaler at invitere Borgerrådgiveren med på et møde årligt, når den årlige beretning er offentliggjort.

8 - 10.45-11.00 Pause

9 - 11.00-11.20 Gladsaxedagen 2024

Seniorrådet har de indledende drøftelser angående Gladsaxedagen 2024 i forhold til grafik, opsætning af stand på dagen og lignende. Rådet afsætter en større del af deres møde den 26. juni, til planlægning af dagen.

10 - 11.20-11.35 Seniorrådets fokusområder fra deres interne workshop

Seniorrådet drøfter kvartalsvis deres fokusområder for 2024-2025.

 • Boliger med fokus på fællesskab: MV har skrevet en indsigelse til lokalplanen i Mørkhøj Bygade, da der ikke nævnes fællesskaber. MV har endnu ikke hørt tilbage på indsigelsen.
 • Ensomhed: Foredrag netop afholdt.
 • Pårørendepolitik: Seniorrådet afholder temamøde om Høje-Taastrup Kommunes erfaringer med pårørendevejledning på Hovedbiblioteket den 2. september 2024. Yderligere information om mødet samt tilmelding kommer i næste udgave af 60+. Herudover vil temamøder blive annonceret i Gladsaxe Bladet og på kommunens hjemmeside som vanligt.
 • Trafik: LS fortsat i dialog med Flextrafik om afholdelse af temamøde.
 • Digital tilgængelighed: Seniorrådet ønsker at dykke ned i Gladsaxe Kommunes digitale tilgængelighed. Seniorrådet ønsker derfor at invitere en medarbejder fra kommunens kommunikationsafdeling med på et af rådets møder, for at høre nærmere.

11 - 11.35-11.50 Seniorrådets samarbejdsmøder

 • Sundhedsklynge Midt: Intet møde siden sidst.
 • Kvartalsmøder med Vestegnskommuner: Afbud fra JG, derfor intet nyt.
 • Region Hovedstaden, Nord: MV har efterspurgt nyt om dette samarbejde til formanden, men har ikke hørt fra ham endnu.
 • Omsorgstandplejen: Afbud fra JG og JH, derfor intet nyt.
 • Samarbejde med Handicaprådet: MV og LS holder jævnligt møder med formanden for Handicaprådet Torben Nielsen og formanden for Psykiatri-og Handicapudvalget Katrine Skov. Seniorråder ønsker at styrke samarbejdet rådene imellem og håber at de i fremtiden kan afholde flere fælles temamøder, for borgerne i Gladsaxe Kommune.

12 - 11.50-11.55 Follow-up

 • Værdighedspolitik-møde med Visitationen -primo 2025
 • Planlæg besøg på Egegården -primo 2025 (MV)
 • Planlæg besøg på Møllegården -planlægges i ultimo 2024 (JG)
 • Planlæg besøg på Hareskovbo -planlægges i ultimo 2024 (LS)
 • Flextrafik og arbejdsgangen herom (LS) -LS er tovholder for planlægning af temamøde i efteråret
 • Digital tilgængelighed med medarbejder fra Gladsaxe Kommune -planlægges til efteråret 2024
 • Status på letbane og trafikomlægning v/ Ole Skrald -inviter med på mødet i primo 2025
 • Planlæg besøg/møde med Ea Lykke Elsborg om drøftelse af fokus på ensomhed hos minoriteter -inviter med på et af seniorrådets møder i efteråret 2024
 • Budgetmøde med Trine Græse -planlægges i november 2024

13 - 11.55-12.00 Bordet rundt

Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg har efterspurgt en liste over Seniorrådets deltagelse til dette års skovture og 'kend din kommune' ture. Det aftales at MV sender en samlet oversigt til Ea.


Ordstyrer: Hans Christian Kirketerp-Møller

Referent: Maria Knudsen


Med venlig hilsen

Minna Vadskjær

Seniorrådets møder 2024:

31/1, 28/2, 19/3, 23/4, 29/5, 26/6, 28/8, 24/9, 30/10, 27/11, 17/12

Seniorrådsmøder 2024 side 5

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback