Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sagsbehandling Hvis du vil klage

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med vores sagsbehandling eller en afgørelse vi har truffet, har du mulighed for at klage. Du kan altid klage til den forvaltning, der har behandlet sagen. Du kan også klage til borgmesteren, som er kommunens øverste administrative leder.

Om du også kan klage til en anden myndighed, afhænger af det fagområde, som sagen handler om.

Hvis din klage handler om en afgørelse, så står det i afgørelsen, hvordan du kan klage. Du kan som regel klage både mundtligt og skriftligt – ved personlig henvendelse, pr. mail eller telefonisk. Klager skal normalt rettes til den forvaltning, som har truffet afgørelsen eller som har behandlet sagen.

Når du klager, har vi brug for dit navn og gerne dit CPR-nummer eller et journalnummer. På den måde kan vi sikre, at din klage kommer til den rette forvaltning/afdeling. Du behøver ikke fortælle hvorfor du klager, men det hjælper os selvfølgelig at vide, hvad du er utilfreds med.

Og husk: det er bedst at bruge sikkerpost, hvis du sender os følsomme oplysninger eller dit cpr-nummer.

Hvis din klage kan behandles af en anden instans, er der ofte en klagefrist. Det vil sige, at din klage skal indgives inden en bestemt frist, for at klageinstansen kan behandle den. Klager, der modtages for sent, vil ikke blive behandlet af klageinstansen. Hvis der er en klagefrist, skal dette fremgå af den afgørelse du har modtaget.

Hvordan vi behandler din klage, afhænger af, hvilken sag eller afgørelse, du klager over. Hvis du klager over en afgørelse, vil vi som udgangspunkt genoverveje afgørelsen på baggrund af din klage. Du bliver orienteret om vores vurdering. På de sagsområder, hvor der er en anden klageinstans, sender vi sagen over til klageinstansen, hvis vi fastholder vores tidligere afgørelse.

Hvis din klage handler om vores sagsbehandling, vil vi bestræbe os på at give dig et svar på alle dine klagepunkter. Klager over sagsbehandlere vil normalt blive behandlet af pågældendes nærmeste chef.

Du kan lade en anden person eller organisation hjælpe dig med at klage, f.eks. et familiemedlem eller en fagbevægelse. Dette kræver, at du har givet en fuldmagt til den, som skal hjælpe dig. Du kan også lade dig bistå af en professionel rådgiver, som f.eks. en advokat.

Der er forskel på at klage over afgørelser, som er rettet direkte mod en bestemt borger (f.eks. et afslag på kontanthjælp til en bestemt borger), og de beslutninger, som vedrører kommunens overordnede drift (f.eks. vores generelle serviceniveau eller hvordan skoledistrikter inddeles). Hvis der er tale om generelle beslutninger, kan de som udgangspunkt ikke påklages til andre myndigheder. Du har dog altid mulighed for at klage til forvaltningen eller borgmesteren.

Klage over hjemmehjælp

Hvis du ikke er tilfreds, med enten den hjælp der tilrettelægges for dig eller måden den udføres på, kan du klage. Du kan i første omgang rette henvendelse til visitatorkorpset, hvis du har spørgsmål til eller er i tvivl med hensyn til din afgørelse.

Klage over afgørelse om hjælp

Hvis du vil indgive en egentlig klage over den afgørelse, som visitator har sendt til dig, kan du klage til Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg, e-mail: ssf@gladsaxe.dk. Visitatorerne kan ligeledes træffes telefonisk på 39 57 55 53. Klagevejledning er vedlagt din skriftlige afgørelse. Kommunen har herefter fire uger til genvurdering. Hvis kommunen fastholder sin oprindelige afgørelse, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen sammen med de relevante oplysninger i din sag.

Klage over udførsel af hjælpen

Hvis du vil klage over kvaliteten af den leverede hjælp og over hjælp, der ikke er leveret, skal du klage til leverandøren. Hvis kommunen er din leverandør, skal du klage til den daglige leder i dit område, Nord, Øst eller Vest.

Sundhed- og Rehabiliteringsafdelingen

Hvis din klage til den kommunale eller private leverandør umiddelbart ikke imødekommes, kan du telefonisk eller pr. brev sende din klage til Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen, Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg eller via e-mail: ssf@gladsaxe.dk med henblik på en administrativ afgørelse. Vær opmærksom på om du har en sikker e-mail, når du sender følsomme personoplysninger i en mail.

I Sundheds- og Rehabliteringsafdelingen kan du få hjælp til at formulere din skriftlige klage.

Du har altid ret til at indbringe en sag for domstolene. Hvis der ikke er andre klagemuligheder, kan du også skrive til Folketingets Ombudsmand eller det kommunale tilsyn, som ligger under Ankestyrelsen. Både ombudsmanden og det kommunale tilsyn beslutter selv, om de vil tage sagen op. Det er således ikke alle typer sager og klager, som kan blive behandlet af ombudsmanden eller tilsynet.

Gladsaxe Kommune har en borgerrådgiver. Du kan, når din sag er færdigbehandlet, henvende dig til borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune, såfremt du har spørgsmål. Du kan også, under sagens behandling, henvende dig til borgerrådgiveren, hvis du er utilfreds med sagsbehandlingstiden.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere, kan du læse her om vores sagsbehandling og om de regler vi bruger ved vores sagsbehandling. Her kan du også finde links til de regler vi bruger. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback