Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Sagsbehandling Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Gladsaxe Kommune har forskellige sagsbehandlingstider for forskellige områder. Find dit område herunder og få et overblik over sagsbehandlingstiderne.

Hjælpemidler

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 5 hverdage hvis behov for besøg og hvis intet behov 1 hverdag.
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 83, stk. 1

 • Generel sagsbehandlingstid
  Straks
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 83, stk. 1
   

 • Generel sagsbehandlingstid
  Straks, men hvis borger udskrives om aftenen senest dagen efter
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 83, stk. 1
   

 • Generel sagsbehandlingstid
  Straks

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 83, stk. 1
   

 • Generel sagsbehandlingstid
  Samme dag/ når borger ringer                                                
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 83, stk. 1

 • Generel sagsbehandlingstid
  Straks hvis intet behov for besøg. Hvis behov for besøg hos borger på den midlertidige adresse, umiddelbart efter besøg
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 83, stk. 1

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 10 arbejdsdage. Der er behov for et forudgående besøg
  Hjemmehjælp til praktisk hjælp, rengøring 20 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 83, stk. 2

 • Generel sagsbehandlingstid
  Samme dag
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 83, stk. 2

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 10 arbejdsdage. Der er behov for et forudgående besøg og der skal varsles med 10 hverdage
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 83, stk. 2

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 5 arbejdsdage ved personlig pleje og inden 10 arbejdsdage ved praktisk hjælp efter hjemmebesøg hvor følgende er til stede: borgeren, den der ønsker ansættelse, visitator og leder fra hjemmeplejen. Straffeattest skal kunne forevises ved mødet.
  Inden 20 arbejsdage ved ansøgning om rengøring.
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 94

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage. Nye 18-årige, som overgår fra familieafdelingen, varsles i god tid og afgørelse foreligger senest på 18 års dagen
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 95

 • Generel sagsbehandlingstid
  Visiteres straks eller senest arbejdsdagen efter henvisning er modtaget ved ikke akut behov
   
 • Lovgrundlag
  Sundhedsloven §§ 138-139

 • Generel sagsbehandlingstid
  Straks ved akut behov ellers efter aftale
   
 • Lovgrundlag
  Sundhedsloven §§ 138-139

 • Generel sagsbehandlingstid
  Straks
   
 • Lovgrundlag
  Sundhedsloven §§ 138-139

 • Generel sagsbehandlingstid
  Fem arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 112
   

 • Generel sagsbehandlingstid
  Rekvirering i Regionen sker efter lægeordination

 • Generel sagsbehandlingstid
  Fem arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 112

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage
  Inden 5 arbejdsdage ved genbevilling

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 112

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 60 arbejdsdage
  Besøg, grundig analyse af borgerens funktionsniveau, afprøvning af kørefærdigheder på Hjælpemiddeldepotet og eventuelt i/ved borgerens bolig.
  Eventuelt indhentning af lægelige oplysninger

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 113

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 40 arbejdsdage.
  Inden 40 arbejdsdage ved behov for hjemmebesøg eller lægeoplysninger
  Inden 10 arbejdsdage, hvis der ikke er behov for hjemmebesøg

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 112

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 125 arbejdsdage.
  Borgeren kontaktes inden 10 arbejdsdage fra ansøgning er modtaget og forventet sagsbehandlingstid oplyses

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 114

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 10 arbejdsdage.
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 117

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 60 arbejdsdage.
  Besøg, analyse af borgerens funktionsniveau, eventuelt indhentning af lægelige oplysninger.
  Ved omfattende sager inddragelse af teknisk bistand fra arkitekt

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 116

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 40 arbejdsdage.
  Inden 10 arbejdsdage, hvis der ikke er behov for at indhente af yderligere oplysninger.
  Kommunikationscentrene foretager udredning og indstilling

 • Lovgrundlag
  Lov om Specialundervisning for voksne
Boliger og midlertidige pladser

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingsfrister, som gælder fra du modtager dit tilbud eller afgørelse. Inden fristens udløb skal du sikre dig at du har medsendt alle de nødvendige dokumenter og informationer som er påkrævet.

 • Generel sagsbehandlingstid 
  Frist fra tilbud af plejebolig til besigtigelse af bolig og overvejelse af tilbuddet, er der følgende frister :
 • Borgerens frist
  Fem arbejdsdage
 • Generel sagsbehandlingstid
  Indflytning, hvis ophold på rehabiliteringsplads: Husleje betales fra den dag, boligen er klar til indflytning, dog har borger krav på, der går 3 arbejdsdage fra accept af tilbud til bolig overtages/husleje opkræves.  Indflytning kun under betingelse af at huslejekontrakt er underskrevet, samt indskud og husleje er betalt.
 • Borgerens frist
  Tre arbejdsdage, hvis kontrakt er underskrevet og indskud og husleje er betalt
 • Generel sagsbehandlingstid
  Husleje betales fra den dag, boligen er klar til indflytning, dog har borger krav på, der går syv dage fra accept af tilbud til bolig overtages/husleje opkræves. Indflytning kun under betingelse af at huslejekontrakt er underskrevet, samt indskud og husleje er betalt.
 • Borgerens frist
  Nul til syv arbejdsdage
 • Lovgrundlag for alle tre typer
  Lov om almene boliger §§ 54 og 57

 • Generel sagsbehandlingstid
  Ansøgning om aflastningsplads skal være modtaget af Visitationen inden ti arbejdsdage
 • Borgerens frist
  Det vil sige at borger SKAL sende ansøgningen inden ti arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 84

 • Generel sagsbehandlingstid
  Når borgeren har modtaget afgørelse kan der sendes klage over afgørelse inden 20 arbejdsdage

 • Generel sagsbehandlingstid
  Samme dag i forbindelse med at borger udskrives fra hospital
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 84, 86

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 2 arbejdsdage. Der skal ansøges 10 arbejdsdage før behov.
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 84

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 20 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 84, 86

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage hvis intet behov for træningstilbud og hvis behov, inden 80 arbejdsdage
   
 • Lovgrundlag
  Lov om almene boliger §§ 54, 57

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 20 arbejdsdage
   
 • Lovgrundlag
  Lov om almene boliger §§ 54, 57

 • Generel sagsbehandlingstid
  Fem arbejdsdage. Der er altid behov for besøg i hjemmet. Der skal foreligge lægefaglig dokumentation inden afgørelse.

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 118

 • Generel sagsbehandlingstid
  1 arbejdsdag (terminalerklæring, orlovsbekræftelse fra arbejdsgiver og lønsedler fra de sidste 3 måneder vedlægges ansøgning)
   
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 119, 120, 122
   
Familie, børn og unge

Social indsats og støtteforanstaltninger til unge under 30 år

Ungeenheden behandler i Gladsaxe Kommune sager om sociale indsatser, støtte med videre til unge under 30 år. Når du henvender dig til Ungeenheden, kan du generelt forvente, at der går maksimalt 14 dage, før vi kontakter dig med henblik på at indhente oplysninger om din sag. Herunder kan du se, hvilke sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning til Ungeenheden, til der træffes afgørelse.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 10 arbejdsdage* (*Fristen vedhører den tid, der maksimalt må gå, til der skal være truffet en afgørelse. Der kan således være ventetid før et specialundervisningsforløb starter op.)

 • Lovgrundlag
  Lov om specialundervisning for voksne

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 85

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 97

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 98

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 102

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 104

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage* (*Afgørelsen kan indebære, at du kommer på venteliste. Fristen vedrører den tid, der maksimalt må gå, til der skal være truffet en afgørelse, og ikke til du flytter ind i selve botilbuddet.)

 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 107

Fristerne er fastsat i henhold til retssikkerhedslovens § 3 stk. 2.

Der kan være situationer, hvor den angivne tidsfrist ikke kan overholdes. Årsagen kan være, at der f.eks. skal indhentes statusattest fra læge eller andre nødvendige oplysninger fra borger eller tredjepart med deraf følgende behov for partshøring.
Hvis fristen ikke kan overholdes, vil Familieafdelingen enten skriftligt eller mundtligt orientere borgeren om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Fristerne angiver, hvornår afgørelsen skal være truffet og ikke hvornår hjælpen sættes i gang.

De samme sagsbehandlingsfrister gælder også sager, der hjemvises af Ankestyrelsen. Fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse. Med modtagelse menes, når sagen er blevet tilgængelig for kommunen.

Læs mere

Merudgifter til børn

Barnets lov § 86.

Behandlingsfrist: 6 uger

Før en afgørelse træffes, skal der indhentes bl.a. lægelige oplysninger og andre oplysninger.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med en funktionsnedsættelse

Barnets lov § 87.

Behandlingsfrist: 6 uger

Før en afgørelse træffes, skal der indhentes bl.a. lægelige oplysninger og andre oplysninger.

Personlig hjælp og pleje, aflastning samt vedligeholdelsestræning m.v.

Barnets lov § 90 stk. 1 nr. 1-3

Behandlingsfrist: 6 uger

Ledsagerordning for 12- til og med 17-årige

Barnets lov § 89.

Behandlingsfrist: 6 uger

Særlige dag- og klubtilbud - Barnets lov §§ 82-83

Gladsaxe Kommune har ikke egne tilbud i kommunen efter §§ 82-83og er derfor afhængige af ledige pladser i tilbud i andre kommuner. En ansøgning efter §§ 82-83 behandles på et visitationsudvalg i Gladsaxe Kommune indenfor tre måneder. Her træffes afgørelse om, hvorvidt barnet er i målgruppen for tilbuddet. Hvis barnet er i målgruppe og bevilges et §§ 82-83-tilbud, sendes barnets sag i høring i en kommune med et relevant tilbud. Ventetiden på et konkret tilbud kan i nogle tilfælde være mellem 6-12 måneder. I tilfælde af lang ventetid på et tilbud er kommunen i dialog med forældrene omkring evt. tiltag under ventetiden.

Barnets lov § 85 (hjemmetræning)

Behandlingsfrist: 4 måneder

Barnets lov § 85 stk. 6 (støtte til træningsredskaber, kurser og hjælpere)

Behandlingsfrist: 6 uger

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand

Barnets lov § 35 stk. 1 nr. 1

Behandlingsfrist: 6 uger

Udgifter i forbindelses med prævention

Barnets lov § 35 stk. 1 nr. 2

Behandlingsfrist: 4 uger

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for støtte

Barnets lov § 35 stk. 3

Behandlingsfrist: 4 uger

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder og deres familier

Barnets lov § 31

Behandlingsfrist: 4 uger

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier

Barnets lov § 81

Behandlingsfrist: 4 uger

Ansøgning om dækning af udgifter

Sagsbehandling af ansøgninger om dækning af udgifter kræver, at der foreligger en opdateret afdækning eller børnefaglig undersøgelse. Det betyder, at sagsbehandlingsfristerne nedenfor gælder for de sager, hvor der foreligger en afsluttet og opdateret afdækning eller børnefaglig undersøgelse.
I de sager, hvor der ikke foreligger en afdækning eller børnefaglig undersøgelse, bliver sagsbehandlingen forlænget med op til 2 måneder ved behov for an afdækning eller op til 4 måneder ved behov for en børnefaglig undersøgelse. Du vil selvfølgelig blive orienteret om den konkrete sagsbehandlingstid i din sag, når vi modtager en ansøgning om hjælp.

Udgifter i forbindelses med støttende indsatser eller udgifter der erstatter en ellers mere indgribende og omfattende indsats 

Barnets lov § 35 stk. 4-5

Behandlingsfrist: 4 uger

Udgifter der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås eller at en hjemgivelse kan fremskyndes

Barnets lov § 35 stk. 4 nr. 3

Behandlingsfrist: 4 uger

Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet

Barnets lov § 35 stk. 4 nr. 2.

Behandlingsfrist: 4 uger

Støttende indsatser

Sagsbehandling af ansøgninger om støttende indsatser kræver, at der foreligger en opdateret afdækning eller børnefaglig undersøgelse. Det betyder, at sagsbehandlingsfristerne nedenfor gælder for de sager, hvor der foreligger en afsluttet og opdateret afdækning eller børnefaglig undersøgelse.
I de sager, hvor der ikke foreligger en afdækning eller børnefaglig undersøgelse, bliver sagsbehandlingen forlænget med op til 2 måneder ved behov for an afdækning eller op til 4 måneder ved behov for en børnefaglig undersøgelse. Du vil selvfølgelig blive orienteret om den konkrete sagsbehandlingstid i din sag, når vi modtager en ansøgning om hjælp.

Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 1-8 og § 32, stk. 5 

Behandlingsfrist: 8 uger

Støtte til forældre med anbragte børn eller hvor børnene er involveret i kriminalitet

Barnets lov § 76

Behandlingsfrist: 6 uger

Ungestøtte

Barnets lov §§ 113-118

Afgørelsen træffes umiddelbart inden den unge er fyldt 17,5 år.

Fastsættelse af betaling for døgnophold, grundet barnet/den unges behandlingsbehov

Barnets lov § 187 

Afgørelsen træffes i forbindelse med anbringelse.

Behandlingsmæssig friplads

Lov om dagtilbud § 43, stk. 1 nr. 3

Behandlingsfrist: 6 uger

Socialpædagogisk friplads

Lov om dagtilbud § 43, stk. 1, nr. 4 og § 76, stk. 1, nr. 2

Behandlingsfrist: 6 uger

Sundhed og sygdom

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxes Handicaprådgivning. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på ti arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

Vi kontakter dig indenfor 14 dage

Når Handicaprådgivningen modtager en ansøgning, vil borgeren blive kontaktet af sin sagsbehandler indenfor 14 dage, så der kan aftales en dato for det første møde.

 • Generel sagsbehandlingstid
  24 timer

 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 99

 • Generel sagsbehandlingstid
  10 arbejdsdage
   
 • Lovgrundlag
  Lov om specialundervisning for voksne

 • Generel sagsbehandlingstid
  40 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 84

 • Generel sagsbehandlingstid
  40 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 85

 • Generel sagsbehandlingstid
  30 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 97

 • Generel sagsbehandlingstid
  30 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 98

 • Generel sagsbehandlingstid
  40 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 103

 • Generel sagsbehandlingstid
  40 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 104

 • Generel sagsbehandlingstid
  60 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 96

 • Generel sagsbehandlingstid
  60 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 100

 • Generel sagsbehandlingstid
  30 arbejdsdage

 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 102

 • Generel sagsbehandlingstid
  60 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 107
 • Bemærkning
  Afgørelsen kan indebære, at borgeren kommer på venteliste. Fristen vedrører den tid, der maksimalt må gå, til der skal være truffet en afgørelse og ikke indtil borger flytter ind i selve botilbuddet.

 • Generel sagsbehandlingstid
  60 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Servicelovens § 108
 • Bemærkning
  Afgørelsen kan indebære, at borgeren kommer på venteliste. Fristen vedrører den tid, der maksimalt må gå, til der skal være truffet en afgørelse og ikke indtil borger flytter ind i selve botilbuddet.

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes visitation.

Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 4 arbejdsdage fra modtagelse af plan fra hospital.
 • Lovgrundlag
  Sundhedsloven § 140

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 10 arbejdsdage, hvis borger har behov for besøg, og hvis borger ikke har behov for besøg 5 arbejdsdage.
 • Lovgrundlag
  Lov om social service § 86

Rusmiddelområdet

Ønsker du at komme i behandling, gælder der en behandlingsgaranti, hvilket betyder, at medmindre der er særlige forhold, der gør sig gældende, iværksættes behandling indenfor 14 kalenderdage* fra din første henvendelse. Din egen medvirken i afklaring og udredning er afgørende for, om behandlingsgarantien kan overholdes.

Er du allerede indskrevet i behandling og ønsker behandling af højere intensitet, gælder en sagsbehandlingsfrist på 4 uger/20 arbejdsdage.

*Rusmiddelcentrets sagsbehandlingstider er på grund af lovens definition af behandlingsgaranti angivet i kalenderdage.

Sagsbehandlingstider for Rusmiddelcentret

Generel sagsbehandlingstid*

 • inden for 14 kalenderdage
  *Rusmiddelcentrets sagsbehandlingstider er på grund af lovens definition af behandlingsgaranti angivet i kalenderdage. 

Lovgrundlag

 • Sundhedslovens §141 (alkohol)
 • Servicelovens §§101 (øvrige rusmidler) og 101a (anonym rusmiddelbehandling)

Generel sagsbehandlingstid*

 • inden for 14 kalenderdage
  *Rusmiddelcentrets sagsbehandlingstider er på grund af lovens definition af behandlingsgaranti angivet i kalenderdage. 

Lovgrundlag

 • Sundhedslovens §142

Egenbetaling for kost og logi ved døgnbehandling eller ophold i bofællesskab i forbindelse med udslusning fra døgnbehandling

Generel sagsbehandlingstid

 • Fire uger

Lovgrundlag

 • Servicelovens §§ 101 og 107

 • Generel sagsbehandlingstid
  14 dage
 • Lovgrundlag
  Serviceloven § 80

 • Generel sagsbehandlingstid
  30 dage
 • Lovgrundlag
  Serviceloven § 85 a

 • Støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, stof-/alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer
 • Generel sagsbehandlingstid
  24 timer
 • Lovgrundlag
  Serviceloven § 99

 • Generel sagsbehandlingstid
  14 dage
 • Lovgrundlag
  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167 stk. 2

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesområde. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 15 arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 10 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Sygedagpengeloven § 35

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 10 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Sygedagpengeloven § 41

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 10 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Sygedagpengeloven § 54

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 20 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Sygedagpengeloven § 56

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 60 arbejdsdage. Der indhentes en vurdering hos borgerens egen læge. Rehabiliteringsplanen udfyldes grundigt.
 • Lovgrundlag
  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 112-115

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 60 arbejdsdage. Der indhentes en vurdering hos borgerens egen læge. Rehabiliteringsplanen udfyldes grundigt.
 • Lovgrundlag
  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 112-115

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 60 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Lov om aktiv socialpolitik § 74 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 116

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 60 arbejdsdage. Der indhentes en vurdering hos borgerens egen læge. Rehabiliteringsplanen udfyldes grundigt.
 • Lovgrundlag
  Lov om aktiv socialpolitik § 74 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 116

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 60 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Lov om aktiv socialpolitik §46 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 142

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 60 arbejdsdage. Der indhentes en vurdering hos borgerens egen læge. Rehabiliteringsplanen udfyldes grundigt.
 • Lovgrundlag
  Lov om aktiv socialpolitik §46 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 142

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden tre måneder. Rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes. Sundhedskoordinatorens vurdering eller terminalerklæring indhentes.
 • Lovgrundlag
  Pensionsloven § 21

Det er en betingelse for, at din sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. 
 
Det gælder dog ikke i sager, der

 • behandles efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunalbestyrelsen vurderer, at det er utvivlsomt, at du ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, eller 
 • i sager, hvor kommunen vurderer, at det er helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres, og sundhedskoordinatoren har udtalt sig, eller du er terminalt syg. I sådanne tilfælde træffes der umiddelbart efter sundhedskoordinatorens vurdering afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Det er fra denne dato, der skal træffes afgørelse inden for tre måneder.

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden tre måneder. Rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes.
 • Lovgrundlag
  Pensionsloven § 21 (lovbestemt)

Hvis du søger om førtidspension på det foreliggende grundlag, kan kommunen træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at du ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.
 
Hvis sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet for vurdering, træffes der umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Det er fra denne dato, der skal træffes afgørelse inden for tre måneder.  

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 4 uger
 • Lovgrundlag
  §4 i Lov om Seniorpensionsenheden

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 20 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Lov om Aktiv Socialpolitik § 23, 25, 25a og 29 

 • Generel sagsbehandlingstid
  Op til 13 uger. Der foretages en grundig analyse af borgerens funktionsniveau.
 • Lovgrundlag
  Handicapkompensationsloven § 4

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 4 uger
 • Lovgrundlag
  §4a i Lov om aktiv beskæftigelse

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage. Der foretages en grundig analyse af borgerens funktionsniveau.
 • Lovgrundlag
  Handicapkompensationsloven § 4

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 10 arbejdsdage. Der foretages en grundig analyse af borgerens funktionsniveau.
 • Lovgrundlag
  Handicapkompensationsloven § 4

 • Generel sagsbehandlingstid
  Jobcentret skal træffe afgørelse inden 4 uger efter modtagelse af ansøgning. Der foretages en grundig analyse af borgerens funktionsniveau.
 • Lovgrundlag
  Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 178 og §179 (for personer i fleksjob)

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 60 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 90-91

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 10 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 167

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 60 arbejdsdage. Der foretages grundig analyse i forhold til om borgeren opfylder kriterierne for bevillingen.
 • Lovgrundlag
  Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 91-92

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 4 uger
 • Lovgrundlag
  § 15 i Lov om kompensation til handicappede i erhverv

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 4 uger
 • Lovgrundlag
  §66 i Lov om aktiv beskæftigelse

 • General sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Lov om beskæftigelsesindsats § 133 (fleksjob gammel ordning)

 • General sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage.
 • Lovgrundlag
  Lov om aktiv socialpolitik §69 (refusion til arbejdsgiver)

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 40 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Lov om Aktiv Socialpolitik § 82, 82a og 83

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 15 arbejdsdage

Ansøgning om overlevelseshjælp behandles hurtigst muligt, da der er tale om et akut behov for hjælp

 • Lovgrundlag
  Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81, 81a og 85

Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 40.000 kr. (2023-niveau) skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser.

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 4 uger
 • Lovgrundlag
  Lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort

Sagsbehandlingstider gælder fra du sender din ansøgning til der træffes en afgørelse. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist.

Længere sagsbehandlingstider

Der vil i den kommende tid være længere sagsbehandlingstid, end den tid der er anført nedenfor.

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Lov om Social Pension § 14, stk. 1 (folkepensionister)
  Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 2 (førtidspensionister tilkendt pension inden den 1. januar 2003)

...til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 30 arbejdsdage
 • Lovgrundlag
  Lov om Social Pension § 14a, stk. 4 (folkepensionister)     
  Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 18, stk. 4 (førtidspensionister)

 • Generel sagsbehandlingstid
  Inden 40 arbejdsdage 
 • Lovgrundlag
  Lov om Social Pension § 14a, stk. 4 og § 14, stk. 1 (Folkepensionister)
  Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 18, stk. 4 + §17 stk. 2 (Førtidspensionister) 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback