Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Om Gladsaxe Kommune Organisation Social- og Sundhedsforvaltningen

Social- og Sundhedsforvaltningen

Social- og Sundhedsforvaltningen varetager en bred vifte af sociale og sundhedsmæssige opgaver. 

Social- og sundhedsdirektør

Gitte Bylov Larsen

Vi arbejder inden for flere kerneområder

I Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder vi ud fra den rehabiliterende tilgang. Denne tilgang er en faglig tilgang, hvor vi i samarbejde med borgeren, pårørende og vores kollegaer har fokus på at genvinde, udvikle eller vedligeholde borgerens kompetencer og/eller funktionsevne. Målet for vores arbejde er, at kommunens borgere forbliver sunde længst muligt og lever et selvstændigt og meningsfuldt liv med god livskvalitet og frihed til at så vidt muligt at kunne klare sig selv. Alle i forvaltningen arbejder med denne tilgang. Uanset hvor i forvaltningen en borger henvender sig, bliver borgeren mødt med den forståelse af borgerens liv og handlemuligheder, som ligger i den rehabiliterende tilgang.

Vi har fire plejeboligenheder, hvoraf én enhed udelukkende har demenspladser. Desuden samarbejder vi med en selvejende institution.

Vi yder hjemmehjælp til borgere, der har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje, og hjemmesygepleje til borgere efter henvisning fra egen læge eller hospital. Vi har desuden et udkørende AkutTeam i samarbejde med Gentofte og Rudersdal Kommuner, der yder akut og specialiseret sygepleje til borgere efter henvisning.

I Gladsaxe Kommunes forebyggelsescenter kan borgere eksempelvis få vejledning om motion og kost, hjælp til rygestop eller til at tackle kronisk sygdom.

Vi tilbyder ambulant genoptræning, som både kan foregå på kommunens træningscenter og i eget hjem.

Vi tilbyder en tidlig indsats til borgere, som er jobparate og nyligt ledige, som skal støtte borgeren i en hurtig tilbagevenden til job eventuelt via et virksomhedsrettet tilbud.

Ledige borgere, som har andre problemer end ledighed, tilbyder vi en tværfaglig og rehabiliterende indsats. Vi samarbejder med borgeren om at genfinde fodfæste på arbejdsmarkedet, og sammen med borgeren lægger vi en plan for, hvordan borgeren kommer i job eller uddannelse.

Vi har fokus på at skabe en sammenhængende ungeindsats, der sikrer at flest mulige unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse eller på anden vis opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen for vores ungeindsats er unge mellem 15 og 29 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, heriblandt socialt udsatte unge, som kan have fysiske eller psykiske handicap.

Ungeindsatsen består både af en beskæftigelsesrettet indsats, uddannelsesvejledning, socialpædagogisk støtte samt rådgivningstilbud. Derudover er et af vores botilbud og et af vores aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykiske udfordringer målrettet unge.

Når Gladsaxe Kommune modtager flygtninge, ligger ansvaret for koordineringen hos os, og vi hjælper med alt det praktiske som eksempelvis folkeregistrering, oprettelse af bankkonto og MitID.

Flygtningen får inden for de første par dage kontakt til vores jobcenter for at komme i gang med beskæftigelsesrettede aktiviteter og blive henvist til danskundervisning. Jobcenteret har også en ”Åben rådgivning”, som giver indvandrere og flygtninge og andre borgere mulighed for at møde op på jobcenteret, hvis de har spørgsmål omkring uddannelse eller jobsøgning.

Vi har en lange række tilbud til borgere med handicap og psykiske udfordringer, der har brug for støtte og vejledning i hverdagen.

På handicapområdet har vi otte botilbud, hvoraf to er opgangsfællesskaber. Der er også et dagtilbud, der er målrettet borgere, der bor i eget hjem eller i bofællesskaber, men stadig har brug for hjælp til daglige gøremål eller i form at forskellige aktivitetstilbud.

På det psykosociale område har vi fem botilbud og to aktivitets- og samværstilbud. Aktivitetstilbuddene spænder fra socialpæda

I Gladsaxe Kommunes rusmiddelcenter hjælper vi børn, unge og voksne og deres pårørende, der har misbrug helt tæt ind på kroppen. Vi guider og vejleder borgere, så de og deres pårørende kan finde en vej ud af misbruget.

Vi tilbyder også åben rådgivning til borgere, der har tanker om deres forbrug af alkohol eller stoffer. Rådgivningen er også til borgere, der er pårørende til et menneske, der drikker for meget eller tager stoffer.

Vi varetager sagsbehandling og støtteindsatser over for udsatte borgere, og driver et botilbud for hjemløse borgere med misbrug, et boligsocialt bosted for borgere med misbrug og midlertidige boliger for unge hjemløse borgere med psykiske eller sociale udfordringer.  Derudover driver vi to væresteder.

I Borgerservice kan borgerne henvende sig og få hjælp til eksempelvis pas, kørekort og flytning. Det er også muligt at få vejledning om folkeregistersager, og i hvordan forskudsopgøreles og årsopgørelse til SKAT udfyldes.

Vi yder støtte og vejledning til frivillige sociale foreninger og borgere, som gerne vil arbejde frivilligt.

Vi undersøger og afprøver løbende nye teknologier, som kan støtte borgerne i selv at kunne klare hverdagens gøremål og herved øge deres livskvalitet. Med udgangspunkt i borgernes behov ser vi på, hvordan vi bedst udnytter de mange muligheder, den teknologiske udvikling giver.

Afdelingen har blandt andet følgende ansvarsområder

 • Plejeboligenheder
 • Hjemmepleje og hjemmesygepleje
 • Genoptræning
 • Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud 
 • Hjælpemidler 
 • Visitering til hjemmehjælp med mere
 • Frivilligsocialt arbejde, senioridræt og rejser
 • Uddannelse af elever og studerende 

Afdelingen har blandt andet følgende ansvarsområder i forhold til voksne borgere med handicap og psykiske udfordringer:

 • Bo- og dagtilbud/samværs- og aktivitetstilbud
 • Myndighedsfunktion 

Afdelingen har blandt andet følgende ansvarsområder

 • Den beskæftigelsesrettede indsats
 • Ungeindsatsen for unge i alderen 15-29 år; herunder myndighedsfunktion
 • Støtte og vejledning til udsatte borgere
 • Rusmiddelbehandling 
 • Forsorgshjem for borgere med misbrug samt unge
 • Væresteder

Afdelingen hjælper med blandt andet pas, kørekort, flytning med mere og varetager opgaver i relation til kommunalvalg, folketingsvalg og europaparlamentsvalg.

Afdelingen er en tværgående enhed for forvaltningen, som løser en række opgaver inden for blandt andet udvikling, digitalisering, it, teknologi, økonomistyring, regnskab, administration samt sekretariatsbetjening.

Udvalget beskæftiger sig med opgaver inden for følgende områder:

 • Sundhed og forebyggelse
 • Træning og pleje
 • Hjælpemidler
 • Driften af kommunens plejeboligenheder, genoptræning, ældrevenlige boliger og forebyggelsescenter

På siden Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget kan man få et overblik over udvalgets medlemmer; herunder hvem der er formand for udvalget.

Udvalg beskæftiger sig med opgaver inden for følgende områder:

 • Aktivering
 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Revalidering
 • Fleksjob
 • Førtidspension
 • Integration af flygtninge og indvandrere
 • Visse sociale udgifter

På siden Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan man få et overblik over udvalgets medlemmer; herunder hvem der er formand for udvalget.

Udvalget beskæftiger sig med opgaver for voksne borgere med handicap og psykiske udfordringer samt borgere med særlige sociale problemer inden for følgende områder:

 • Botilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Støtte og vejledning
 • Rusmiddelbehandling

Derudover hører området frivilligt socialt arbejde også ind under udvalget.

På siden Psykiatri- og Handicapudvalget kan man få et overblik over udvalgets medlemmer; herunder hvem der er formand for udvalget.

Vi yder sekretariatsbistand til følgende råd, som fungerer som rådgivende organer til Byrådet og andre politiske udvalg

Rådets opgave er at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Læs mere om Seniorsråds arbejde, medlemmerne samt dagsordner og referater.

Rådets opgave er at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, ligesom Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap

Læs om Handicaprådets arbejde, medlemmerne samt dagsordner og referater.

Rådenes opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser samt skabe en god dialog med botilbuddets ledelse og derved få stedet til at fungere bedst mulig.

 • Egegårdens Beboer- og pårørenderåd
 • Møllegårdens Beboer- og pårørenderåd
 • Rosenlunds Beboer- og pårørenderåd
 • Bakkegårdens Beboer- og pårørenderåd
 • Plejehjemmet hareskovbos Beboer- og pårørenderåd
 • Gladsaxe Handicaptilbud har et bruger- og pårørenderåd

Vi arbejder ud fra en række politisk vedtagne politikker og planer

Sundhedspolitikkens vision sætter en fælles ramme og retning for kommunens arbejde på sundhedsområdet. For at få politikkens vision omsat til virkelighed, igangsættes tværgående handleplaner, som skal fokusere på de faktorer, der påvirker borgernes sundhed og trivsel mest.

Læs mere om Sundhedspolitikken og dens handleplaner.

 

Formålet med Gladsaxe Kommunes handicappolitik er at skabe en fælles og overordnet ramme for kommunens tilbud til handicappede børn, unge og voksne med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og formåen.

Læs mere om politikken for Psykiatri og handicap.

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier for den rehabilitering, træning, pleje og omsorg, som tilbydes alle borgere med brug for støtte fra kommunen. Det gælder såvel støtte til praktiske aktiviteter og personlig pleje i borgerens eget hjem som på kommunens plejeboligenheder.

Læs mere om Værdighedspolitikken.

 

Beskæftigelsesplanen danner baggrund for dele af den indsats, som jobcenteret og Ungeenheden yder overfor borgerne.

 

Vi arbejder inden for flere af vores kerneområder efter politisk besluttede kvalitetsstandarder, og der føres løbende tilsyn med områderne.

Kvalitetsstandarder er et katalog over Gladsaxe Kommunes tilbud på udvalgte områder inden for social og sundhed. Kvalitetsstandarderne beskriver blandt andet indsatsens indhold, målgruppe og lovgrundlag.


Her på denne side kan du finde vores kvalitetsstandarder.

Der bliver ført tilsyn med flere af tilbuddene på social og sundhedsområdet.


Læs de seneste tilsyn for vores plejeboliger, botilbud og dagtilbud.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback