Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Handicaprådet

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, ligesom Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Rådet består af 14 medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som de medlemmer, der repræsenterer Byrådet. Medlemmerne og deres stedfortrædere skal være myndige og bosiddende i kommunen.

Handicaprådet vælger selv sin formand.

Se medlemmerne af Handicaprådet, der er udpeget af handicaporganisationerne, herunder:

Torben Nielsen - formand og repræsentant fra Hjernesagen

Ragna Heide - repræsentant fra Landsforeningen SIND

Alice Rasmussen - repræsentant fra Landsforeningen LEV

Lena Larsen - repræsentant fra Muskelsvindfonden

Guri Spiegelhauer - repræsentant fra Autismeforeningen

Lone Andersen - repræsentant fra CP Danmark

Jannie Rasmussen - repræsentant fra Carlshuses Venner (støtteforening)

Kontakt:

Handicaprådet
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
handicapradet@gladsaxe.dk 

Kontaktperson
Sekretær
Tilde Olsen
Telefon: 39 57 55 19

Lovgrundlag §1

Byrådet skal i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætte et handicapråd.

Formål §2

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Stk. 2
Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Opgaver §3

Handicaprådet har udelukkende en rådgivende funktion over for Byrådet og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Stk. 2.
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Medlemmerne i Handicaprådet er derfor ikke pålagt generel tavshedspligt, men medlemmerne kan pålægges tavshedspligt i konkrete sager, som f.eks. høring om udbud på hjælpemiddelområdet. I så fald vil tavshedspligten fremgå af den konkrete sag på dagsordenen.

Stk. 3.
Handicaprådet kan af egen drift udtale sig eller stille forslag om ethvert emne, der har betydning for kommunens borgere med handicap.

Stk. 4.
Handicaprådet kan inddrage erfaringer fra arbejdet i Det Centrale Handicapråd i sit arbejde.

Stk. 5.
Handicaprådet udsender hvert år en beretning om rådets virksomhed.

Sammensætning §4

Handicaprådet består af 14 medlemmer, som skal være myndige og bosiddende i Gladsaxe Kommune. Alle medlemmer udpeges af Gladsaxe Byråd:

  • 6 af Handicaprådets medlemmer udpeges efter indstilling fra DH Gladsaxe. Det til- stræbes, at de indstillede personer repræsenterer et bredt udsnit af forskellige grupper af borgere med handicap (fysiske- og psykiske handicap, sindslidelse m.fl., herunder både voksne og børn med handicap).
  • 1 af Handicaprådets medlemmer udpeges efter indstilling fra lokale handicapforeninger, som står uden for DH og er hjemmehørende i Gladsaxe Kommune. Der vil blive annonceret i lokalaviser om, at foreningerne kan indstille personer til Handicaprådet. I tilfælde af flere end 1 indstillede personer udpeger Byrådet endeligt den ene person.
  • 7 af Handicaprådets medlemmer udpeges af Byrådet blandt Byrådets medlemmer.
  • Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet, som deltager i Handicaprådets møder, hvis det ordinære medlem af Handicaprådet har forfald. Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Stk. 2.
Handicaprådets funktionsperiode følger Byrådets valgperiode. Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere fungerer, indtil nye medlemmer og stedfortrædere er udpeget.

Vedtægtsændringer §5

Ændringer af vedtægterne fastsættes af Gladsaxe Byråd i samarbejde med Gladsaxe Kommunes Handicapråd.

Vedtaget af Byrådet 24.05.2017.

Valg af formand og næstformand

§ 1.
Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand.

Stk. 2
Vælges formanden for rådet blandt byrådsrepræsentanterne i rådet, vælges næstformanden blandt handicaporganisationernes repræsentanter og vice versa.

Stk. 3
I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til henholdsvis formands- og næstformands-post afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 4
Formanden og næstformanden udgør et formandskab.

Mødevirksomhed og arbejdsform

§ 2.
Handicaprådet holder som udgangspunkt 4 årlige møder.

Stk.2
Indkaldelse til møde kan kun ske på formandens, to medlemmers eller på Byrådets initiativ. Formandskabet kan senest 1 dag forud for det enkelte møde beslutte, at det skal afvikles digitalt, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 3
Indkaldelse til møde kan kun ske på formandens, to medlemmers eller på Byrådets initiativ.

Stk. 4
Den personlige stedfortræder for et medlem skal indkaldes til at deltage i rådets møder i alle tilfælde, hvor det ordinære medlem har forfald. Det ordinære medlem skal selv indkalde sin personlige stedfortræder.

Stk. 5
Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer/stedfortrædere er til stede.

Stk. 6
Rådet kan som led i sin behandling af sager mv. foretage afstemning. Ved stemmelighed er for-mandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7
Rådets møder er ikke offentlige. Særligt sagkyndige kan inviteres til at deltage i enkelte drøftelser.

Stk. 8
Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem.

Stk. 9
Formandskabet har i samarbejde med forvaltningen ansvaret for, at der udarbejdes en dagsorden for rådets møder.

Stk. 10
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Stk. 11
Dagsorden og bilag skal – så vidt muligt – være udsendt senest 5 arbejdsdage før mødet, for at mødet er gyldigt indkaldt. Formanden kan vælge at udsende bilag før dagsordenen fremsendes. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Materialet fremsendes elektronisk til alle medlemmer og stedfortrædere, og kan tillige fremsendes i papirform til de medlemmer, der måtte ønske dette. Ønsker medlemmer af rådet en sag sat på dagsordenen, skal anmodning herom fremsendes senest 10 arbejdsdage før mødets afholdelse. Den fremsendte tekst sættes ukommenteret på dagsordenen.

Stk. 12
Nye punkter kan tages op på mødet, såfremt alle medlemmer i Handicaprådet er enige om det. Beslutningstagen om nye punkter kræver ligeledes enighed i Handicaprådet.

Stk. 13
Sekretariatet udarbejder et referat af hvert møde i rådet. Referatet skal være medlemmerne i hænde senest 10 arbejdsdage efter rådsmødet. Rådets medlemmer har herefter 10 arbejds-dage til at kommentere referatet. Det reviderede referat offentliggøres herefter på kommunens hjemmeside, og fremsendes til stedfortræderne. Referatet godkendes endeligt på det efterfølgende møde.

Stk. 14
Handicaprådet anser det for væsentligt for sit arbejde at være synlige, åbne og i dialog med gladsaxeborgere. Som led i dette arbejde inviterer Handicaprådet hvert år til et dialogmøde, hvor alle borgere er velkomne.

Stk. 15
Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets funktionsperiode.

Stk. 16
Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til Byrådet.

Procedure for skriftlig høring

§ 3.
Når Byrådet anmoder Handicaprådet om høringssvar vedrørende et initiativ, som har betydning for borgere med handicap, gælder nedenstående retningslinjer for den skriftlige høringsprocedure:

Stk. 2
Ethvert medlem af Handicaprådet skal have mulighed for at udtale sig. Det medlem af Handicaprådets formandskab, som er valgt af handicaporganisationerne, indsamler og koordinerer afgivelse af rådets høringssvar.

Stk. 3
Hvis tidsfristen for afgivelse af høringssvar er mindre end eller lig med 5 arbejdsdage beslutter det medlem af Handicaprådets formandskab, som er valgt af handicaporganisationerne, om der skal afgives et svar på Handicaprådets vegne. Det skal i givet fald fremgå af høringssvaret, at Handicaprådets medlemmer ikke er hørt individuelt. Alle medlemmer orienteres hurtigst muligt derefter.

Stk. 4
Handicaprådets medlemmer orienteres om afgivne høringssvar på det efterfølgende rådsmøde.

Sekretariatsbistand

§ 4.
Social- og Sundhedsforvaltningen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet.

Økonomi

§ 5.
Byrådet i Gladsaxe Kommune stiller et beløb til rådighed for Handicaprådet pr. år.

Ændring af forretningsorden

§ 6.
Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2
Forretningsordenen kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget.

Vedtaget af Handicaprådet 09.03.2022


Handicaprådet

Rådhus Alle 72860 Søborg
handicapradet@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 55 19

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback