Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Separering Spørgsmål og svar om separering

Spørgsmål og svar om separering

Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om separeringsprojektet.

Separering på egen grund

Du skal have ændret dit afløbssystem, så spildevand fra køkken, bad og toilet løber i ét system, og regnvand fra tage og indkørsler løber i et andet.

Det betyder, at du enten skal have gravet en rende, som dit regnvand fra tagrender kan løbe i på overfladen eller have lagt et ekstra system af rør, som regnvandet skal kobles på.

Hvad der kan lade sig gøre hos dig, og hvordan det skal gøres, vil være forskelligt fra grund til grund. En kloakmester kan give dig præcise svar på, hvad der vil være det rigtigste at gøre lige netop på din grund. 

Du skal i første omgang have overblik over dit eksisterende afløbssystem – hvor ligger dine spildevandsrør i dag, hvor er din skelbrønd placeret, hvor er der nedløbsrør, er dit system allerede separeret, har du faskiner med videre. 

Hvis du ikke har dine kloaktegninger, kan du søge efter dem på hjemmesiden weblager.dk. Indtast din adresse, så kommer de oplysninger frem, som Gladsaxe Kommune har om dit kloaksystem. Hvis der ikke er oplysninger om dit afløbssystem på Weblager, skal du have en autoriseret kloakmester til at udarbejde en tegning over dit afløbssystem.

Næste skridt er at kontakte en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren kan hjælpe dig med at forstå tegningerne og planlægge, hvordan spildevand og regnvand kan separeres på din grund. Det er også kloakmesteren, der søger de relevante tilladelser og udfører arbejdet på din grund.

Det kan være en god idé at gå sammen i grundejerforeningen og indhente tilbud hos flere kloakmestre. Det tager cirka 1-2 måneder at få udført arbejdet på din grund, fra man starter planlægningen til regnvandet er separeret. Når arbejdet er færdigt, skal kloakmesteren færdigmelde det til Gladsaxe Kommune.

Det vil ofte være mest optimalt at få udført arbejdet samtidig med eller lige efter, at Novafos adskiller spildevand og regnvand i vejen. Dog kan det være en fordel at forberede separeringen på et tidligere tidspunkt, hvis du for eksempel skal bygge om eller omlægge indkørsel eller have.

Du kan også få hjælp til processen hos Gladsaxe Kommune og Novafos. Vi er klar over, at det kan være uoverskueligt at skulle i gang med at ændre sit afløbssystem, og vi vil derfor gøre, hvad vi kan for at hjælpe borgerne godt i gang med processen.

Når vi går i gang med planlægningen af et område, vil Novafos og Gladsaxe Kommune holde forskellige arrangementer, hvor borgerne kan få hjælp til at komme i gang. Det kan for eksempel handle om, hvordan man læser en kloaktegning, hvad man skal spørge en kloakmester om, inspiration til hvordan fuld separering kan udføres på forskellige typer af huse osv.

Overordnet set kan separeringen ske på to måder: 

  • Ved at lede regnvandet til det nye regnvandssystem, som Novafos har etableret – enten med rør eller overfladeløsninger.
  • Ved at håndtere regnvandet på egen grund ved nedsivning.

Der kan være en række fordele ved at håndtere regnvandet på egen grund, men i Gladsaxe Kommune er det kun muligt i nogle områder. Undergrunden skal nemlig være egnet til nedsivning, og jorden må heller ikke være forurenet.

På dette kort kan du se, om du bor i et område, der er egnet til nedsivning. For at se det rigtige kortlag, skal du i venstre side klikke på punktet 'Regnvandshåndtering’ og aktivere temaet 'Principper for lokal regnvandshåndtering'. Øverst til højre kan du indtaste din adresse.

 

Tilbagebetaling af del af tilslutningsbidraget 

Hvis du bor i et område, hvor du kan nedsive regnvandet, er det muligt at få omkring 30.000 kroner fra tilslutningsbidraget tilbagebetalt, hvis du håndterer alt regnvandet på egen grund og dermed ikke belaster Novafos’ afløbssystem.

Hvis du får tilbagebetalt dit tilslutningsbidrag, lægger Novafos ikke et regnvandsstik til dig, og du vil skulle forhandle med dem om at få et stik mod betaling, hvis du senere får problemer med at nedsive.

Bemærk, at muligheden for tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget ophører, når separeringen kommer til dit område. I projektområdet i Mørkhøj udløber muligheden 1. maj 2024.
Før du etablerer nedsivning på din grund, skal du søge om en nedsivningstilladelse hos Gladsaxe Kommune. 

På denne side kan du læse mere om nedsivning af regnvand, tilbagebetaling af tilslutningsbidrag og om, hvordan du søger om tilladelse til nedsivning.

 
Håndtering af regnvand på egen grund

Udover en egnet grund kræver nedsivning af regnvand, at du etablerer en eller flere LAR-løsninger. LAR står for lokal afledning af regnvand.
LAR-løsninger kræver ofte en del plads, for at kunne rumme vandet, og et større gravearbejde. Til gengæld kan man glæde sig over, at regnvandet bliver til grundvand, og at man har mulighed for at tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget. Ofte bliver LAR-løsninger også smukke områder i haven, som tillige kan øge biodiversiteten, hvis man bruger hjemmehørende planter.

Læs mere om mulighederne for nedsivning og få inspiration til LAR-løsninger
 

Nogle få steder i Gladsaxe Kommune er regnvand og spildevand allerede separeret i hver deres system. I disse områder vil Novafos med den nuværende rækkefølgeplan først vurdere behovet for klimatilpasning efter 2040.

Novafos til den tid undersøge, om det offentlige afløbssystem er stort nok til at håndtere klimaforandringerne, og om det er i god stand. Hvis der er brug for det, vil systemet blive gjort større.

Det kan nogle steder få betydning for den måde, du skal aflede regnvandet til det offentlige system, men det ved vi først mere om, når vi går i gang med planlægningen for området og ved, hvilke løsninger der skal være. 

LAR på egen grund

Nogle ejendomme i Gladsaxe Kommune har allerede afkoblet regnvandet og håndterer det på egen grund i såkaldte LAR-løsninger – LAR står for lokal afledning af regnvand.

Hvis alt regnvand fra din bolig er afkoblet kloaknettet, skal du ikke separere regnvand i forbindelse med projektet.

På dette kort kan du se oplysninger om afløbssystemet, kloakeringstyper, LAR-løsninger m.m. I panelet i venstre side af kortet kan du aktivere de emner, du ønsker oplysninger om.

For at se, hvilken type kloak, der er hos dig, skal du i venstre side klikke på punktet 'Afløbssystemer’ og aktivere temaet 'Kloakeringsprincipper'. Øverst til højre kan du indtaste din adresse.

Når vi går i gang med planlægningen af separatkloakeringen i et nyt område, vil Novafos og Gladsaxe Kommune informere beboerne om projektet. 

Senest fem år før, du skal have separeret regnvand fra spildevand, får du et brev om, hvornår du skal være færdig med separeringen på egen grund.

Når selve anlægsarbejdet er i gang, vil vi vejlede borgerne om, hvordan de bedst kommer i gang. Det kan for eksempel være hjælp til at læse en kloaktegning, hvad man skal spørge en kloakmester om, inspiration til hvordan fuld separering kan udføres på forskellige typer af huse osv.

Økonomi - hvad kommer separeringen til at koste?

Planen med separering involverer grundejere og virksomheder i Gladsaxe Kommune, som ikke i forvejen har et opdelt kloaksystem. Det betyder, at alle disse grundejere over tid vil blive pålagt at adskille spildevand og regnvand og selv betale for arbejdet på egen grund. 

Når udgiften til separering på egen grund skal betales af grundejeren, skyldes det, at hverken forsyningsvirksomheder eller kommuner må udføre arbejde på private grunde og betale for det.

Det er den enkelte grundejer, som er ansvarlig for at udskifte og vedligeholde sit kloaksystem - ligesom ved udskiftning af tag eller vinduer.

Det er Spildevandsbekendtgørelsens §12, der pålægger grundejerne at tilslutte sig de afløbssystemer, som forsyningsselskabet fører forbi ejendommen, når kommunen har planlagt det i sin spildevandsplan.

Se den overordnede tidsplan for separeringen

 

Prisen vil være forskellig fra grund til grund.

Det kommer helt an på forholdene på din grund – for eksempel størrelsen på din grund eller om dine afløbsrør løber under huset, på bagsiden eller foran.

Som tommelfingerregel kan man sige, at jo større grunden er, og jo mere kompliceret afløbssystemet er, jo dyrere bliver det at ændre. Erfaringer fra andre kommuner er en gennemsnitspris for et parcelhus på mellem 40.000 og 60.000 kr. Tallene er nogle år gamle, så det kan sagtens være højere.

Den endelige pris er dog svær at spå om, da prisen på eksempelvis materialer og arbejdskraft kan ændre sig, inden projektet når frem til din grund.

Hvis du udfører separeringen med overfladeløsninger, kan det være billigere, end hvis der skal graves nye rør ned.

Hvis du bor i et område, hvor du kan få en nedsivningstilladelse, så du kan håndtere alt regnvand på egen grund, kan du få tilbagebetalt en del at tilslutningsbidraget (op til cirka 30.000 kr.). 

I etageejendomme er det boligselskabet eller bestyrelsen, der skal sørge for, at separeringen bliver gennemført. 

Ved etageejendomme afhænger den endelige pris også af mange faktorer – blandt andet antallet af boliger, afløbssystemets opbygning m.m.

I andre kommuner er der erfaringer for, at det gennemsnitligt koster ca. 10.000 kr. pr. husstand.

Ja, hvis du er pensionist.

Byrådet besluttede den 29. september 2021, at pensionister kan få lån til kloakudgifter i forbindelse med separering på egen grund. Lånene gives efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatter. 

Baggrunden er, at det for denne gruppe af borgere kan være en økonomisk udfordring at få banklån og realkreditlån.

Den gruppe af borgere, som kan komme i betragtning, er som udgangspunkt folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere omfattet af lov om social pension, og som ejer ejendom indeholdende beboelse, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller dennes husstand til beboelse, herunder også til fritidsbeboelse.

For at opnå lån skal der være friværdi i ejendommen svarende til lånets størrelse i forhold til den offentlige ejendomsvurdering. Ordningen har sin baggrund i Grundskyldslåneloven.

Du kan først søge om lån, når der foreligger et tillæg til spildevandsplanen, som fastlægger en tidsfrist for, hvornår grundejerne skal have separatkloakeret. Det sker typisk fem år før, separeringen skal være gennemført.

 

Det er kommunens forsyningsselskab, Novafos, der står for ombygningen af den offentlige del af afløbssystemet. Og da Novafos får deres penge via vandtaksterne, er det prisen for vand, der reguleres til at passe med udgifterne.

Over de næste 35-40 år forventer vi at investere omkring 6,8 mia. kr. i det offentlige afløbssystem. Det dækker separatkloakering, drift af afløbssystemerne, renovering og klimatilpasning. 

Investeringen i separatkloakering for de private grundejere forventes at blive omkring 600 mio. kr. i samme periode (tal angivet i 2020-priser).

Ovenfor kan du læse mere om de gennemsnitlige udgifter til separering for den enkelte grundejer.

Forventet udvikling i taksten

Investeringen i afløbssystemerne påvirker Novafos’ takst for vand.

I løbet af de næste 10 år forventes en takststigning fra de nuværende cirka 51 kr. pr. kubikmeter vand til 55 kr. pr kubikmeter.

Over de næste 35-40 år forventes takten at stige til 85-90 kr. pr kubikmeter. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback