Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Regnvand og spildevand Nedsivning af regnvand på egen grund

Nedsivning af regnvand på egen grund

I Danmark kan vi allerede mærke klimaforandringerne, der blandt andet giver mere regn og flere kraftige regnskyl og skybrud. Det belaster vores kloaksystem, som de fleste steder i Gladsaxe Kommune er fælleskloakeret - det vil sige, at regnvand og husspildevand løber i den samme kloakledning til et renseanlæg.

Derfor blever kloaknettet belastet, når det regner, og det kan ikke følge med under kraftige regnskyl og skybrud. Og det resulterer i oversvømmede kældre og veje, og at der udledes fortyndet spildevand til vandmiljøet. 

Som grundejer kan du aflaste kloaknettet ved at håndtere regnvandet på din egen grund i stedet for at lede det til spildevandskloakken. Det kan du gøre med såkaldte LAR-løsninger - LLAR står for lokal afledning af regnvand. Nogle steder I Gladsaxe kan du endda få penge for at afkoble dit regnvand fra kloaknettet gennem delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Dette afhænger dog af, om din grund egner sig til nedsivning. 

 

Håndtering af regnvand på din grund - LAR

Det kan være en god idé selv at håndtere regnvandet på din egen grund og lade det nedsive til undergrunden.

For det første er du med LAR-løsninger med til at reducere oversvømmelser, for det andet kan regnvandet give spændende muligheder i din have, og for det tredje har du i nogle tilfælde mulighed for at få tilbagebetalt en del af dit tilslutningsbidrag til kloaknettet.

Men før du griber spaden og leder regnvandet ud i din have, er der nogle ting, som du skal have på plads. Der er nemlig forskellige krav til regnvandsløsninger, og det er ikke alle steder i kommunen, at du som grundejer må nedsive regnvand.

Regnvandsløsninger på egen grund har en række fordele – både for kloaknet, natur og drikkevand:

 • Indtil kloaknettet er separeret, er de med til at nedbringe belastningen af kloaknettet, når det regner. Dermed reducerer de oversvømmelser og overløb af regnvand blandet med spildevand til vores søer, vandløb og havet.

 • De er med til at øge dannelsen af grundvand. I Gladsaxe henter vi det meste af drikkevandet fra vores egen undergrund.

 • De giver mulighed for at øge biodiversiteten. Og vand i haven kan give dig naturoplevelser i løbet af året.

 • Klimaforandringerne giver både kraftigere regnvejr og flere tørkeperioder. Ved at etablere regnvandsbeholdere kan du vande dine planter med regnvand i tørre perioder og dermed spare på drikkevandet.
   

Husk
Selvom du etablerer regnvandsløsninger, er dit eget hus ikke nødvendigvis sikret mod følgerne af store regnskyl. Så husk de almindelige råd til at undgå indtrængende regnvand – for eksempel at rense tagrender og riste og installere højvandslukke, hvis du har en kælder med afløb.

Læs mere på Novafos.dk

Det er ikke alle områder i Gladsaxe Kommune, hvor nedsivning af regnvand er en mulighed. Det kan fx skyldes, at jordbunden ikke kan nedsive vandet, at den er forurenet eller at grundvandet står højt.

Er din grund ikke nedsivningsegnet, bør du se på mulige løsninger for tilbageholdelse af regnvand.

På dette kort kan du se, om du bor i et område, der er egnet til nedsivning

For at se det rigtige kortlag, skal du i venstre side klikke på punktet 'Regnvandshåndtering’ og aktivere temaet 'Principper for lokal regnvandshåndtering'.
Øverst til højre kan du indtaste din adresse.

Kortet er kun vejledende, så selvom din grund ligger i et område med lavt nedsivningspotentiale, kan der være lokale forhold, som er anderledes.

Bemærk, at kortet jævnligt bliver opdateret. Derfor kan der være ejendomme, der tidligere har fået tilladelse til nedsivning, som ikke ville få tilladelse i dag.


Vejledning til farvekoder

Grønt eller gult område

Hvis din grund ligger i et grønt eller gult område, skal du ansøge om en nedsivningstilladelse. Du kan forvente at få tilladelse til at lave overfladeløsninger som fx regnbede, grøfter og lavninger. Du kan også forvente at få tilladelse til at anlægge en faskine, men i gule områder må den maksimalt afvande 300 kvadratmeter. I grønne områder er der ikke denne begrænsning. 

Afvander du mere end 300 kvadratmeter i gult område skal du kontakte Miljøafdelingen på telefon 3957 5929.

Brunt område

Hvis din grund ligger i et brunt område (dårligt egnet til nedsivning), betyder det, at du i stedet for nedsivning skal vælge en overfladeløsning, hvor en stor del af regnvandet vil fordampe, før det siver ned i jorden. I dette område er potentialet for nedsivning dårligt fx på grund af meget ler i jorden. Dette gælder alle enfamiliehuse. 

I de brune områder gælder skærpede regler, hvis du ønsker at opføre en større løsning til håndtering af regnvandet. Der vil blive stillet særlige krav til nedsivningsarealets størrelse eller krav om fast bund, så der ikke sker nedsivning. Du kan ikke forvente at få tilladelse til faskine.

Blåt område

Hvis din grund ligger i et blåt område, må du ikke nedsive dit regnvand. Jorden kan være forurenet, så du skal kontakte Miljøafdelingen på telefon 3957 5929 for at få en nærmere afklaring af mulighederne for nedsivning.

Rødt område

Hvis din grund ligger i et rødt område (uegnet til nedsivning), må du ikke nedsive dit regnvand. Grundvandet står her meget højt – ofte under to meter fra jordoverfladen. Du må derfor kun benytte løsninger uden nedsivning – fx grønne tage og opsamling til toiletskyl. Det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt at have overløb til kloaksystemet.

Du skal søge om tilladelse til at nedsive regnvand via hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk.

Når du søger, skal du vedlægge en tegning, hvor placering af nedsivningsanlægget kan ses. Du skal oplyse følgende:

 • Størrelse af det areal, der skal afledes til nedsivningsanlægget
 • Størrelse på nedsivningsanlægget
 • Tagets materiale (hvad er taget lavet af)
 • Afstand til skel og bygninger (krav er 5 meter fra boligen, 2 meter fra skel og andre bygninger)
 • Størrelse af grunden og af det samlede, bebyggede areal

Alternativt kan du sende disse oplysninger til faskine@gladsaxe.dk.

Jordens evne til at nedsive regnvand har betydning for, hvor stor din faskine eller regnbed skal være. 

Derfor skal du teste jordens nedsivningsevne i det område, hvor din LAR-løsning skal ligge. Det gør du ved at udføre en simpel nedsivningstest – også kaldet infiltrationstest.

Nedsivningstesten er relativt nem at udføre. Du skal grave et hul i haven på det sted og til den dybde, hvor du ønsker faskinen/regnbedet placeret. Før selve testen udføres, skal jorden i hullet mættes med vand.

Herefter fylder du vand i hullet og registrerer, hvor meget vandet synker i løbet af fx ti minutter. Hastigheden viser, hvor god jordbunden er til at lede vandet væk.

Synkehastigheden skal omregnes til meter i sekundet, og det tal kan du bruge til at beregne nedsivningsanlæggets størrelse i Spildevandskomiteens regneark. Husk at aktivere makroer.

 

Som borger i Gladsaxe Kommune har du mulighed for at få en del af tilslutningsbidraget til kloaknettet tilbagebetalt, hvis du håndterer mindst 50 procent af regnvandet på din egen grund.

Tilbuddet gælder både parcelhuse, etageboliger, rækkehuse/klyngehuse og erhvervsejendomme.

Beløbet, du kan få tilbagebetalt, afhænger af, hvor meget regnvand du afkobler fra tag- og overfladearealer.

Hvis du afkobler alt dit regnvand, er beløbet omkring 30.000 kroner. På novafos.dk/selvbetjening/regnvand-paa-egen-grund kan du se de gældende beløb for tilbagebetaling.

Vær opmærksom på, at muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget forsvinder, når separeringen af regnvand når til dit område.

Læs om separering af regnvand i Gladsaxe Kommune

 

For at få udbetalt en del af tilslutningsbidraget skal du overholde disse punkter:

 1. Du skal søge om en nedsivningstilladelse fra Gladsaxe Kommunens miljøafdeling. Se punktet 'Sådan søger du om tilladelse til at nedsive regnvand' ovenfor.
 2. Der må ikke være overløb til kloak.
 3. Du skal vedlægge plan for afpropning af kloak. Du kan få adgang til din byggesag på weblager.dk
 4. En autoriseret kloakmester skal lukke (afproppe) afløbet til det offentlige afløbssystem, og Novafos skal syne afpropningen.
 5. Du skal indgå en kontrakt med Novafos om delvis udtræden af kloakfællesskabet. Novafos indberetter i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
   

OBS: Når du ansøger, skal du vedlægge en kloaktegning over din grund med regnvandsløsningerne tegnet ind.

Kontakt Novafos på telefon 44 20 80 00, og se mere på novafos.dk/selvbetjening/regnvand-paa-egen-grund.

8 gode regnvandsløsninger til din have

Her kan du få inspiration til otte regnvandsløsninger, som du kan etablere i din have.

Nogle løsninger kan stå for sig selv, men mange vælger at kombinere flere af løsningerne – for eksempel regntønde, rende og regnbed.

Når du planlægger din regnvandsløsning, er det vigtigt at huske på, at vandet følger tyngdekraften. Så du skal sørge for, at regnvandet kan løbe nedad fra tagnedløbet og til din nedsivningsløsning.

Regnvandet skal også ledes sikkert væk fra dit hus, så du undgår fugtskader. Derfor skal det enten ledes væk i et rør eller i en åben, tæt rende. Vandet skal ledes 5 meter væk fra huset før nedsivning, og rør eller rende skal have et fald på mindst 2 cm pr. meter.

Regnvandsbeholdere er et oplagt første led i din regnvandsløsning, da de er lette at koble til nedløbsrøret. De kan bruges i kombination med de fleste andre regnvandsløsninger og kan ikke stå alene, hvis du skal have tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget.

Husk at etablere overløb, så vandet løber videre til næste regnvandsløsning, når beholderen er fuld.

Ved at opsamle vandet i beholdere kan du få glæde af vandet senere og bruge det til at vande køkkenhaven, drivhuset eller krukker. Klimaforandringerne betyder både flere kraftige regnskyl og flere tørre perioder, og derfor er det godt at gemme på vandet. Vandbeholdere fås i mange former og farver.

Ved at være kreativ kan du skabe nogle flotte løsninger i din have. Hvis du køber en beholder og ønsker, at den skal skjules, kan du få slyngplanter til at vokse op ad den eller plante buske omkring den.

 

Regnvand til toiletskyl og tøjvask

Du kan også opsamle regnvandet og genbruge det til toiletskyl og tøjvask – og dermed spare på det rene drikkevand.

Dette kræver dog en særlig installation og skal udføres af en autoriseret VVS’er. Det giver ofte kun en økonomisk fordel, hvis du i forvejen skal i gang med at renovere badeværelse eller bryggers.

En faskine er et hulrum i jorden, hvor regnvandet fra din tagrende ledes hen for at nedsive. Faskinen optager ikke noget plads på jordoverfladen og kan have stor kapacitet.

Ved at kombinere faskinen med et regnbed eller et bassin kan du lave flotte, sammenhængende løsninger til haven, selv hvis pladsen er begrænset.

Etablering
I gamle dage blev faskiner lavet af en ølkasse, der blev gravet ned i jorden og fyldt med sten. I dag er de lavet af plastiknet eller bionet, som graves ned i jorden med en fiberdug omkring for at holde jord ude. Du skal huske at etablere et sandfang mellem nedløbsrørets udløb og faskinen for at opsamle en del af de småpartikler, der kan være i regnvandet.

Vedligeholdelse
Du skal jævnligt rense sandfanget for sand, blade og grene. Desuden er det også en god idé at rense dine tagrender for at forhindre jord og skidt i at løbe i sandfanget og faskinen. Selvom du renser dine tagrender hvert år, kan der stadig være en del skidt, som kommer ind i faskinen, og derfor kan den over tid miste sin effekt.

Læs mere om faskiner

Når du laver regnvandsløsninger, skal du overveje, hvordan du får transporteret regnvandet fra tagrenden og hen til stedet, hvor det skal nedsives. Det kan du med stor fordel gøre på overfladen, så du kan følge vandets vej, i stedet for via et rør under jorden.

Der er mange forskellige måder at transportere regnvandet på – både med nedsivning undervejs eller med helt fast bund.

Etablering
Du kan enten lave græsrender – som blot er en lavning i græsset, der leder vandet til for eksempel et regnbed – eller du kan støbe små kanaler eller simple render. Hvis du lægger sten eller andre forhindringer i renden, bremser du vandets vej og øger fordampningen.

Du skal være opmærksom på, at renderne skal have fast underlag de første 5 meter fra huset. Vil du lave grønne render, kan du lægge en membran et stykke under jordoverfladen.

Vedligeholdelse
Det er vigtigt at undgå tilstopning. Derfor skal du skal sørge for at rense de rør eller render med fast belægning, som leder vandet videre.

  

Regnbede er en fordybning i haven formet som en skål, der kan tilbageholde og nedsive regnvandet. Alt efter hvordan du kan lide din have, kan du udforme bedet som en lavning med kortklippet græs eller et bed med vilde engblomster eller stauder.

Du kan også beklæde en del af fordybningen med en membran for at få et område med permanent vandspejl og planter, der trives i eller ved vandet.

RegnbedHvis du planter hjemmehørende danske engblomster, stauder, græsser, buske og træer, som giver føde og ly til insekter og smådyr, kan bedet blive et rekreativt element i haven, som også kan tiltrække mere dyreliv – især hvis du også har et område med permanent vand.

Vælg planter, der trives i tør jord og som kan tåle at stå under vand i kortere perioder. Hvis du har permanent vand i en del af bedet, så vælg planter, som trives i eller ved vand til den del af bedet. Det er vigtigt at placere bedet et lavt sted i haven, så vandet fra tagrenden kan løbe til bedet. Der er forskellige måder at lede vandet hen til bedet på – for eksempel via en rende.

Etablering
Grav ud, så du får plads til den nødvendige vandvolumen – formen kan være enten skålformet, aflang som en grøft, eller en stor flade, der sænkes. Det er en fordel, hvis du kan afslutte med 20-30 cm jord blandet med grus. Så grav gerne bedet 20-30 cm dybere, end det skal ende med at være.

Hvis du laver et område med membran, så læg membranen ud under det afsluttende lag jord og grus – men husk at lave bedet tilsvarende større, da membranen forhindrer nedsivning.

Du kan enten så planter eller græs fra frø eller plante ud. De første 1-3 år skal du vande i tørre perioder og være ekstra opmærksom på, om planterne etablerer sig og trives.

Læs hvordan du anlægger et regnbed i haven

 

Vedligeholdelse
Fjern eventuelle uønskede vækster et par gange om året. Hvis du har engblomster eller stauder, kan du med fordel lade aks og tørre frøstande stå hen over vinteren – de kan være dekorative og give føde til fuglene. Fjern de visne standere ud på foråret, så der er plads til ny opvækst.

Derudover skal du sørge for, at jorden bliver ved at være er porøs, da bedet ellers vil miste en del af sin nedsivningsevne.

 

Eksempler på planter til kanten af et bassin
Gå efter hjemmehørende planter for at understøtte et rigt insekt- og dyreliv.

Du kan for eksempel plante gul iris, engkabbeleje, kattehale, engforglemmigej, eng-nellikerod, sødgræs, kæruld.

Eller spørg på planteskolen. Du kan også finde god inspiration til planter på nettet.

 

Gennemtrængelige belægninger – også kaldet permeable – giver mulighed for, at vandet kan sive ned mellem belægningsstenene via fuger og græs. Dermed reducerer du overfladeafstrømningen, der normalt løber i kloakken.

Mange husejere har belægninger på store arealer i haven og ved indkørslen. Dette medfører, at endnu mere vand ledes til kloakken, fordi det ikke kan sive ned igennem belægningen.

Her er en god løsning at anlægge en permeabel belægning eller at have en græsplæne de steder, hvor det er muligt.

Etablering
For at nedsivning gennem belægningen fungerer, skal bærelaget også være vandgennemtrængeligt. Når du skal finde en belægning til nedsivning af regnvand, kan du bruge almindelige sten og så placere dem med større afstande end normalt. Du kan også bruge græsarmering, som er specielle sten med huller, hvor græsset kan vokse op.

Alternativt kan du bruge knækkede fliser eller natursten anlagt med en bred fuge, så der er plads til eksempelvis græs eller krybende timian.

Vedligeholdelse
For belægninger uden et grønt strejf skal du sørge for at feje eller spule overfladerne for jord og blade et par gange om året for at forhindre, at det sætter sig i fugerne og blokerer for nedsivningen.

Grønne tage kan tilbageholde en stor del af regnvandet og kan derfor være en del af en regnvandsløsning. De skal dog kobles med andre løsninger (for eksempel overløb til en græslavning), hvis du ønsker tilbagebetaling. De grønne tage besidder også mange andre kvaliteter:

 • De isolerer huset ved at holde på varmen om vinteren og øger nedkølingen om sommeren på grund af den øgede fordampning.
 • De øger biodiversiteten ved at give næring til insekter og fugle.
 • De kan have længere holdbarhed end andre tage, fordi de ikke i samme grad bliver nedbrudt af uv-stråling.

Etablering
Grønne tage skal etableres af fagfolk for at undgå fugtskader. De laves primært af sedum. Ønsker du græs eller større stauder på dit grønne tag, skal vækstlaget være tykkere, og dermed bliver taget tungere.

Vedligeholdelse
Med et almindeligt sedumtag er der ingen ekstra vedligeholdelse, men husk som altid at holde tagrender fri for blade og smågrene.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback