Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Regnvand og spildevand Tilslutning af regnvand til offentlig kloak

Tilslutning af regnvand til offentlig kloak

De fleste ejendomme i Gladsaxe Kommune har som udgangspunkt allerede tilsluttet deres regnvand og husspildevand til den offentlige kloak og har derfor en tilslutningstilladelse. Der kan dog opstå situationer, hvor vi kræver en ny tilladelse - se ’Hvornår skal jeg søge om en tilslutningstilladelse’ herunder.  

I Gladsaxe Kommune skal du søge om en tilslutningstilladelse ved at sende en ansøgning direkte til klimatilpasning@gladsaxe.dk

Du behøver derfor ikke at søge via Byg og Miljø (BOM) for at få en tilslutningstilladelse. 

Krav til ansøgningen 

Generelt kræver det en ny tilslutningstilladelse, hvis du udvider tagflader eller andre befæstede arealerer, eller hvis der sker andre ændringer på din ejendom. Fx hvis: 

 • Du ændrer på mængden af regnvand, som afledes til kloakken fra din ejendom - fx ved tilbygning, etablering af skur, flisebelægning eller lignende, og hvor du ønsker at aflede regnvandet direkte til kloakken. Dette sker ofte i forbindelse med en byggesagsbehandling. 

 • Novafos omlægger deres kloaksystem, fx ved separatkloakering - læs mere om separatkloakering.

 • Der sker udstykning eller ændring af matriklens tinglyste areal.

 • Du renoverer afløbssystemet, og ejendommen ikke overholder afløbskoefficienten. 

 • Ejendommen ikke allerede har et etableret stik.

 • Vandkvaliteten ændrer sig fra almindeligt husspildevand eller regnvand. 

Inden du starter med at udfylde din ansøgning, skal du være opmærksom på, at det ansøgte projekt skal udføres af en autoriseret kloakmester efter gældende love og standarder, herunder ”Norm for afløbsinstallationer: DS 432”. Rådgiver/kloakmester vil oftest også udfylde selve ansøgningen for dig, så sørg for at rådgiver/kloakmester får en fuldmagt fra dig som ejer, som skal vedlægges ansøgningen. 

Send din ansøgning til klimatilpasning@gladsaxe.dk 

Enfamiliehuse 

Du skal have følgende oplysninger klar til ansøgningen: 

 • Kloaktegning, der viser:
  • Udvendige dræn, regnvands- og husspildevandssystemers placering, koter, fald og dimension, og hvor disse tilsluttes den offentlige kloak.
  • Angivelse af særlige anlæg - fx sandfang, pumper, LAR-anlæg, forsinkelsesvolumen, kontraklapper og højvandslukker.
  • Fremhævning af de befæstede arealer, som tilsluttes kloakken.
  • Signaturforklaring 
  • Orientering/oversigtskort med vejnavne
 • Grundareal 
 • Arealet af det befæstede areal, som skal tilsluttes kloakken. Læs mere herunder i afsnittet Afløbskoefficient: Hvor meget regnvand må jeg aflede til kloakken?
 • Hvis matriklens afløbskoefficient ikke kan overholdes, skal du reducere belægninger eller forsinke regnvandet. Hvis du får en nedsivningstilladelse, kan regnvandet eller en del af det håndteres lokalt.
 • Hvis du vælger at lave et forsinkelsesbassin, skal vi have oplyst dimensioneringen af bassinet, og hvordan den tilladte afledningsret (liter i sekundet - l/s) til kloakken overholdes. Læs mere under Afløbskoefficient: Hvor meget regnvand må jeg aflede til kloakken?
 • Beskrivelse af om det eksisterende tilslutningspunkt fortsat anvendes, eller om du ønsker en ny placering, dimension eller yderligere tilslutningspunkter.
  Bemærk, at du skal ansøge hos Novafos, hvis du ønsker at etablere et nyt stik til kloakken.
 • En fuldmagt, hvis ansøger ikke er grundejer. 

 

Større byggeprojekter 

Større byggeprojekter er projekter, som finder sted på alle andre typer ejendomme end enfamilieshuse.   

Ansøgningen skal indeholde følgende: 

 • Projektbeskrivelse 
 • Kloaktegning, der viser:
  • Udvendige dræn, regnvands- og husspildevandssystemers placering, koter, fald og dimension, og hvor disse tilsluttes den offentlige kloak.
  • Angivelse af særlige anlæg - fx sandfang, pumper, LAR-anlæg, forsinkelsesvolumen, kontraklapper og højvandslukker.
  • Fremhævning af de befæstede arealer, som tilsluttes kloakken.
  • Signaturforklaring 
  • Orientering/oversigtskort med vejnavne
 • Grundareal 
 • Arealet af det befæstede areal, som skal tilsluttes kloakken. Læs mere herunder i afsnittet Afløbskoefficient: Hvor meget regnvand må jeg aflede til kloakken?
 • Hvis matriklens afløbskoefficient ikke kan overholdes, skal du reducere belægninger eller forsinke regnvandet. Hvis du får en nedsivningstilladelse, kan regnvandet eller en del af det håndteres lokalt.
 • Hvis du vælger at lave et forsinkelsesbassin, skal vi have oplyst dimensioneringen af bassinet, og hvordan den tilladte afledningsret (liter i sekundet - l/s) til kloakken overholdes. Læs mere under Afløbskoefficient: Hvor meget regnvand må jeg aflede til kloakken?
 • Beskrivelse af om det eksisterende tilslutningspunkt fortsat anvendes, eller om du ønsker en ny placering, dimension eller yderligere tilslutningspunkter.
  Bemærk, at du skal ansøge hos Novafos, hvis du ønsker at etablere et nyt stik til kloakken.
 • Opgørelse af den maksimale spildevandsmængde af husspildevand i antal personækvivalenter (PE) og i l/s.
 • P-pladser. Angiv antal p-pladser. Ved mere end 20 p-pladser forventes sandfang med dykket ind-/udløb inden kloak eller sandfang og evt. olieudskiller. 
 • En fuldmagt, hvis ansøger ikke er grundejer 

Vi gør opmærksom på, at der ved større byggeprojekter skal være en tættere dialog med Novafos, da disse typer projekter ofte er mere komplekse og omhandler større mængder regnvand. 

Hvis der ændres på eksisterende stik, eller der er ønske om et yderligere stik, skal dette fremgå af ansøgningen. Novafos tager stilling til, om det kan imødekommes. 

Din ejendoms afløbskoefficient afgør, hvor stort et befæstet areal du må aflede regnvand fra til den offentlige kloak uden forsinkelse.  

Herunder kan du læse om, hvad en afløbskoefficient er, og hvordan du beregner, hvor meget regnvand, du må aflede til kloakken. 

Afløbskoefficient

For at undgå for meget regnvand i spildevandskloakken er der fastsat grænser for, hvor meget regnvand der må ledes til kloakken i forskellige områder af kommunen. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del af en grunds areal, der må befæstes og dermed ledes til kloak. Med en afløbskoefficient på 1, må du lede vand fra hele grunden til kloak. Er afløbskoefficienten 1/6 betyder det, at der må afledes vand fra en sjettedel af grunden.

Begrebet ’afløbskoefficient’ bruges kun om regnvand og drænvand. 

Afløbskoefficienten er et udtryk for, hvor meget af en grunds areal der må tilsluttes det offentlige afløbssystem, uden at der skal etableres forsinkelse på egen matrikel. En afløbskoefficient på 1/6-del betyder, at 1/6-del af matriklens areal må tilsluttes det offentlige afløbssystem, uden at der skal etableres forsinkelse. 

Læs mere om afløbskoefficient på Teknologisk Instituts hjemmeside 

Hvad er min afløbskoefficient?

På dette kort kan du se, hvad afløbskoefficienten er i dit område.

For at se det rigtige kortlag, skal du i venstre side klikke på punktet 'Regnvandshåndtering’ og aktivere temaet 'Afløbskoefficienter'.

Øverst til højre kan du indtaste din adresse.


Hvordan bruger jeg afløbskoefficienten?

For at beregne hvor meget regnvand, du vil aflede til kloakken, skal du først beregne størrelsen af det befæstede areal, som du ønsker at tilslutte kloakken. Det kaldes også det reducerede areal.  

Befæstede arealer er fx tagareal, skur, carport, indkørsel (hvis indkørslen hælder mod offentlig vej, skal den indrettes, så den afvander til matriklens eget afløbssystem - fx linjedræn).  

For at beregne det befæstede areal, som skal afledes til kloakken, bruges nedenstående materialeafløbskoefficienter for hver overfladetype. Det skyldes, at ikke alle overflader afleder 100 % af vandet. 

Bemærk, at det kun er arealer med afløb til kloak, eller arealer der hælder mod et sted, hvor der er afløb, som skal medregnes. Det vil sige, at du ikke skal medtage arealer, som håndteres lokalt fx via faskine eller regnbed, græsplæner som ikke hælder mod at afløb, eller fra et drivhus hvor regnvandet løber ned på græsplænen. 

Overfladetyper 

 • Tagflader (inkl. grønne tage) og tætte belægninger, fx asfalt, beton, eller belægninger med tætte fuger
  • Afløbskoefficient: 1,0.
 • Belægninger med gennemtrængelige fuger 
  • Afløbskoefficient: 0,8.
 • Grusbelægning 
  • Afløbskoefficient: 0,6.
 • Haver og parkarealer uden belægning 
  • Afløbskoefficient: 0,1.
 • Andre overfladetyper fastsættes i dialog med kommunen 

Hvis du ønsker at aflede regnvand fra et større befæstet areal til kloakken, end afløbskoefficienten tillader, har du en eller flere af følgende muligheder: 

 • Nedsivning på egen grund
  Hvis du kan få en nedsivningstilladelse, kan du håndtere den overskydende mængde regnvand på din egen grund. Læs mere om nedsivning.

 • Udledning til vådområde
  Hvis du kan få en udledningstilladelse, kan du lede dit regnvand til et nærliggende vandområde, fx en sø. Læs mere om udledning

 • Forsinkelsesbassin
  Du kan etablere et forsinkelsesbassin og en flowregulator/vandbremse.  

Forsinkelsesbassin 

Et forsinkelsesbassin tilbageholder regnvandet på egen grund, og afleder det langsomt til det offentlige afløbssystem, så det ikke bliver overbelastet. Hvor stort forsinkelsesbassinet skal være afhænger af, hvor meget areal der tilkobles, grundens størrelse, afløbskoefficienten og kloakeringen i området (fælles/separat). 

Der er forskellige løsningsmuligheder ved etablering af et forsinkelsesbassin, men alle løsninger skal overholde et givet volumen af bassinet og den tilladte afledningsret (l/s) til kloakken. Fx kan et åbent regnvandsbassin samtidig også fungere som et habitat for en række dyre- og plantearter, og herved fremstå som en løsningsmodel, der både sikrer rensning af regnvand og forbedrer floraen og faunaen i området. Bassinet kan også udføres ved at øge diameteren på kloakrøret (et rørbassin), hvormed opsamlingskapaciteten i kloakrøret øges, eller med en regnvandsbrønd, hvor vandet kan stuve op, indtil regnskyllet er overstået. 

Udover at regnvandet skal tilbageholdes i et forsinkelsesbassin, skal hastigheden, hvormed regnvandet løber til kloakken, også reguleres. En regulering af dette etableres fx med en flowregulator/vandbremse på kloakken, inden regnvandet ledes fra din grund til hovedkloakken. 

Hvis din grund fx er egnet til at nedsive, og du ønsker at nedsive noget af dit regnvand og tilslutte resten til kloakken, så skal du have både en nedsivnings- og en tilslutningstilladelse.  

Læs mere om nedsivning af regnvand

Det er vigtigt, at du får en tilslutningstilladelse for dit regnvand, før du går i gang med projektet, da vi skal sikre, at dit projekt opfylder den lovgivning og de vilkår, som vi stiller til en tilslutning. Det er også en hjælp for dig. 

Du har tre år til at færdigmelde dit projekt fra den dag, du får udstedt en tilslutningstilladelse. Efter de tre år vil din tilslutningstilladelse bortfalde, og du har derfor ikke længere lov til at udføre dit projekt. Din sag er derfor ikke afsluttet, før du færdigmelder. 

Send din færdigmelding til klimatilpasning@gladsaxe.dk. Oplys blot adressen, hvor tilslutningen er foretaget, og vedhæft en kloaktegning, så vi kan se, om den stemmer overens med det, der fremgår af din tilslutningstilladelse. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback