Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, vand og varme Byggeri Øvrige tilladelser

Øvrige tilladelser

Øvrige tilladelser

Hvis du ønsker at drive virksomhed i egen bolig, så skal du altid søge om tilladelse til det hos Byggesag via mail byggesag@gladsaxe.dk. I mailen skal du beskrive, hvilken type virksomhed du ønsker, og hvor i boligen du ønsker at have din virksomhed.

Ved en erhvervsvirksomhed i et beboelsesområde forstås en virksomhed, der er indrettet i en bolig, som benyttes som helårsbolig af virksomhedens ejer, og at denne virksomhed udøves af ejendommens beboer uden medhjælp udefra.

Betingelser for etablering af erhverv i egen bolig

En tilladelse til etablering af erhverv i bolig sker i henhold til Kommuneplanens generelle rammer og lokalplan [LINK MANGLER] for området og med visse betingelser knyttet.

 • Virksomheden må ikke i væsentligt omfang opsøges af publikum.
 • Virksomheden må ikke i væsentligt omfang give anledning til støj, trafik eller andre gener, som overskrider det normale for et boligområde.
 • Erhvervsarealet må højst udgøre 25 procent af det samlede etageareal for den pågældende bolig.
 • Tilladelsen er altid givet som en personlig tilladelse, der bortfalder ved fraflytning.

Liberale erhverv

Virksomheder, der omhandler liberale erhverv (eksempelvis advokat, læge og arkitekt) vil normalt kunne opnå tilladelse under de nævnte forudsætninger.

Dispensation

Hvis en virksomhed beskæftiger andre end husets beboere, kan der efter konkret vurdering og naboorientering muligvis gives dispensation.

Skiltning

Har du behov for skiltning i forbindelse med din virksomhed, så skal der søges om det.

Inden du går i gang med at lave en indkørsel eller renovere en indkørsel er det vigtigt, at du har en tilladelse til den overkørsel, der skal være fra vej over fortov til din grund. 

Du kan søge om den via ansøgning om overkørsel.

Du skal være opmærksom på, at selvom byggereglerne tillader en carport på det sted du ønsker den, er det ikke sikkert du kan få lov til at etablere en overkørsel, det kan for eksempel skyldes færdselsmæssige grunde. 

En byggetilladelse til carport/garage giver ikke automatisk tilladelse til en overkørsel.

Hvis du ønsker at sammenlægge dine boliger, skal du søge om det hos Byrådssekretariatet. Læs mere om det på boligsammenlægning.

Når byrådssekretariatet har givet tilladelse til sammenlægning skal du være opmærksom på, at det oftest vil kræve en byggetilladelse at udføre sammenlægningen. Et eksempel er når der laves huller i vægge mellem lejligheder, da de ofte er bærende eller udgør en brandmæssig adskillelse.

Ring til Byggesag på telefon 39 57 59 05 eller skriv til byggesag@gladsaxe.dk, hvis du er i tvivl.

Hvis du ønsker at føre dit regnvand til faskine eller regnvandsbassin, kan du på gladsaxe.dk/regnvand tjekke om din grund er egnet til regnvandsløsninger. Her kan du også finde oplysninger om, hvordan du søger tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Miljøafdelingen på telefon 39 57 59 29.

Hvis dit telt eller din konstruktion er større end 50 kvadratmeter eller til mere end 150 personer skal du søge om tilladelse hos Byggesag jf. tekniske forskrifter. Hvis konstruktionen er max 50 og under 150 personer, skal du ikke søge om tilladelse, men du skal altid overholde tekniske forskrifter for telte med videre.

HUSK at ansøge i god tid og via Byg og miljø

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Byggesag på mail byggesag@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 59 05 på hverdage fra klokken 9-14.

Regler ved opsætning af forsamlingstelte med videre

Hvis konstruktionen ikke er certificeret, skal du søge kommunen om tilladelse til opstilling af telt, scene eller tribune.

Det er et godt udgangspunkt at fremskaffe en teltbog for teltet (den bør ejer/udlejer have). Ligeledes er det en god ide at finde ud af, hvor stort et telt der ønskes opsat og hvor mange personer du forventer der skal være i det. Disse informationer vil hjælpe Byggesag med at vurdere omfanget af teltet og lovens krav i forhold til brand og sikkerhed.

Uanset om der er krav om byggetilladelse eller ej, skal den midlertidige konstruktion opføres i henhold til opsætningsvejledningen, eventuel teltbog og statisk dokumentation.

Du skal være opmærksom på, at din konstruktion kan kræve tilladelse fra Byggesag.

Her kan du se en oversigt over, hvad du må opsætte uden byggetilladelse eller certificering, men som er omfattet af byggelovens anvendelsesområde og derfor skal efterleve reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5.

Transportable telte

 • Kun til privat brug med anvendelse af op til 150 personer
 • Til ikke privat brug med et samlet areal på 50 kvadratmeter og mindre

Transportable konstruktioner

 • Scener, uanset om de opstilles indendørs eller udendørs, uden overdækning: maksimalt 1 meter i højden.
 • Automobilscener: maksimalt 1 meter i højden, uanset om der er overdækning eller ej.
 • Tribuner, herunder automobiletribuner: uden overdækning, siddehøjde på maksimalt 1 meter.
 • Gangbroer: maksimalt 1 meter i højden uden færdsel under gangbroen og uden overdækning.
 • Skurvogne, letvogne, containere og lignende, konstruktioner med ydervægge af faste materialer (træ, stål med videre), der opstilles til midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet - uanset om konstruktionen er på hjul eller ej, og uanset om konstruktionen anvendes til overnatning eller ej.

Lovgivning

Læs bygningsreglementet 
Se særligt: 
kap. 1.3.5, og bilag 9
kap 4.1 – 4.3
kap 5

Beredskabsloven §33 stk. 2 nr. 2 samt §§35-36
DS/EN 13782 Midlertidige konstruktioner telte- sikkerhed
Forbyggende foranstaltninger og driftsmæssige pålæg.
Teknisk forskrift (for forsamlingstelte med videre)

Uanset om der skal sættes ny mobilantenne op eller eksisterende skal udskiftes, skal du søge om tilladelse via Byg og Miljø.

Kommunen har udarbejdet retningslinjer for fremtidig placering af mobilantenner:

Mobilantenner skal placeres så anonymt som muligt i miljøer, der understøtter denne type antenne.

Mobilantenner med eksisterende lysmaster placeres langs hovedtrafikårer, centerstrøg og i erhvervsområder med vertikale bygningselementer, skorstene og lignende, som antennerne kan knyttes til.

Gladsaxe Kommune har udarbejdet et Princip for udskiftning af tag på rækkehus. Så går du i de tanker, bør du kigge i det inden du starter.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback