Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Social og sundhed Tilsyn Handicap og udsatte, sårbare voksne

Handicap og udsatte, sårbare voksne

Byrådet har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, øvrige bestemmelser, retningslinjer og i tråd med kommunens kvalitetsstandarder.

Socialtilsynet fører det driftsorienterede tilsyn med de sociale tilbud, der er nævnt i Lov om socialtilsyn §4. Det er både boformer efter servicelovens §§ 107 og 109, samt boformer for voksne med væsentlige støttebehov efter servicelovens §85, som har et omfang svarende til tilbud efter §§ 107 og 108 i serviceloven.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal Socialtilsynet sikre, at tilbuddet har den fornødne kvalitet. Indenfor Lov om Socialtilsyn §6, vurderes kvaliteten i tilbuddene. Dette sker inden for temaer som uddannelse og beskæftigelse, organisation og ledelse, økonomi og fysiske rammer.

Tilsynet sker både ved at aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Alle tilbud skal som led i det løbende driftsorienterede tilbud have besøg af Socialtilsynet mindst én gang om året.

Det fremgår af serviceloven, at kommunerne skal føre et generelt driftsorienteret tilsyn med egne tilbud og med private tilbud beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af § 4 i Lov om Socialtilsyn. Gladsaxe Kommune skal således føre tilsyn med alle aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104 samt tilbud om beskyttet beskæftigelse §103 beliggende i kommunen.

Gladsaxe Kommune har en samarbejdsaftale med konsulentfirmaet BDO, der varetager tilsynsopgaven i Gladsaxe med besøg mindst én gang årligt på hvert tilbud. Tilsynsopgaven omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn på sociale botilbud. Som en af sine hovedopgaver føres tilsyn ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Botilbud

Der føres Socialt tilsyn på Kagsåhuse. Herunder kan du findes de seneste tilsynsrapporter.

På Tilbudsportalen kan du læse konklusionen på det seneste tilsyn. 

Du kan desuden læse konklusionerne på de tilsyn der er udført af socialtilsynet i Ungehuset de sidste tre år.

Aktivitets- og samværstilbud

Botilbud, botræning og klubtilbud

Der føres socialt tilsyn med Cathrinegården.

På tilbuddets side på Tilbudsportalen kan du se de seneste tilsynsrapporter. 

Der føres socialt tilsyn med Kellersvej 6.

På tilbuddets side på Tilbudsportalen kan du se de seneste tilsynsrapporter (siden fremgår som Kellersvej 6ABD, selvom tilsynsrapporten er gældende for hele Kellersvej 6).

Der føres socialt tilsyn med Kellersvej 9-11.

På tilbuddets side på Tilbudsportalen kan du se de seneste tilsynsrapporter. 

Der føres socialt tilsyn med Kellersvej 13-15.

På tilbuddets side på Tilbudsportalen kan du se de seneste tilsynsrapporter. 

Der føres socialt tilsyn med Kellersvej 17-19.

På tilbuddets side på Tilbudsportalen kan du se de seneste tilsynsrapporter. 

Der føres socialt tilsyn med Ellekilde.

På tilbuddets side på Tilbudsportalen kan du se de seneste tilsynsrapporter.

Der føres socialt tilsyn med Kellersvej 5.

På tilbuddets side på Tilbudsportalen kan du se de seneste tilsynsrapporter. 

Der bliver ført kommunalt tilsyn.

Der føres kommunalt tilsyn med de enkelte tilbud. Der gennemføres ét tilsyn for Kellersvej 3 og ét samlet for resten af BAS.

2023

Der føres socialt tilsyn med Skovdiget.

På tilbuddets side på Tilbudsportalen kan du se de seneste tilsynsrapporter. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback