Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Gladsaxestrategien Mål, cases og projekter Lige muligheder for et godt liv

Lige muligheder for et godt liv

Trine Græse underskriver samarbejdsaftale
Borgmester i Gladsaxe Kommune Trine Græse mødtes den 26. juni 2023 med leder af beskæftigelsesindsatsen KLAPjob Claus Bergman Hansen på Gladsaxe Rådhus for at underskrive en ny samarbejdsaftale, der skal bidrage til, at flere borgere med kognitive handicap kommer i job.

Eksempler på Lige muligheder for et godt liv:

Gladsaxe og beskæftigelsesindsatsen KLAPjob har indgået et nyt samarbejde, som skal bidrage til, at endnu flere borgere med kognitive handicap kan blive en del af det ordinære arbejdsmarked. Læs mere i nyheden her.

Flere og flere borgere i Gladsaxe føler sig trygge og har tillid til politiet. Det viser Justitsministeriets nyeste tryghedsundersøgelse for 2022. Læs mere i nyheden her.

Børn og voksne med handicap eller psykisk sårbarhed skal støttes i at leve et aktivt liv, hvor de på lige fod med andre kan deltage aktivt i samfundslivet. Det er ambitionen for Gladsaxes nye Psykiatri- og Handicappolitik.
Læs mere i nyheden her.

Det går fremad med social balance i Gladsaxe, og nu har byrådet vedtaget en ny ambition for en langsigtet og helhedsorienteret indsats i alle kommunens bydele.

Personer med funktionsnedsættelse kan få hjælp af Isbryderordningen til at komme i gang på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, men der er stadig mange, som ikke kender til muligheden.

12 lokale virksomheder har tilmeldt sig Det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk i Gladsaxe Kommune.

Jobcentret i Gladsaxe er for andet år i træk Danmarks bedste til at få borgere i job og uddannelse og dermed væk fra offentlig forsørgelse. Det viser ny benchmarking fra Beskæftigelsesministeriet.

Nyt genbrugssystem til cykler udvikles som pilotforsøg i Værebro Park sammen med Fællesskabet Værebro og Social Balance.

Tal for 2020 viser, at det går fremad med den sociale balance i Gladsaxes udsatte boligområder. Arbejdsløsheden falder, flere får en uddannelse og gennemsnitsindkomsten stiger.

Gladsaxe Kommune indgår samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår om at forbedre forholdene for de gladsaxebørn, som er anbragt udenfor hjemmet.

Headspace Gladsaxe tilbyder gratis rådgivning og hjælp til mange af de udfordringer, man kan støde på som ung i dag. Det kan være alt fra kærestesorger, familieproblemer, misbrug, mobning, depression, ensomhed eller hjemløshed. Tilbuddet er både gratis, åbent og anonymt. Det henvender sig til unge mellem 12 og 25 år i nærområdet på tværs af kommunegrænser.

Familieafdelingen har fået mere tid til børnene og familierne og bruger mindre tid på dokumentation. Det er sket som led i et frikommune-netværk med Guldborgsund og Ikast-Brande kommuner, som blev evalueret i januar 2021.

Kellers Klub er et aftenklubtilbud, der henvender sig til voksne borgere med et handicap, som bor i selvstændig bolig. Klubben har åbnet en række nye tilbud i 2020.
Læs mere her

Gladsaxe har i en årrække tilbudt 70 af de mest udsatte familier i kommunen en koordineret helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer. Ny evalueringsrapport fra VIVE viser, at indsatsen betaler sig.

Hvad har en planteskole, en malervirksomhed, en innovativ start up og en elektriker til fælles? De er alle beliggende i Gladsaxe, og de er valgt til at være med i projektet Kickstarter til dobbelt bundlinje, som Den Sociale Kapitalfond laver med Gladsaxe Kommune. På en bootcamp i januar gennemgik de fire virksomheder et intensivt forløb med Den Sociale Kapitalfond. Her blev virksomhedernes forretningsudvikling sat i centrum samtidig med at der blev sat fokus på mulige jobåbninger til udsatte”. projektet handler således om at kombinere vækst og udvikling, at få udsatte borgere i arbejde og at understøtte en social bevidsthed hos lokale virksomheder.

De fleste af Gladsaxes boligorganisationer var repræsenteret, da Byrådet inviterede til deres årlige fællesmøde på Gladsaxe Rådhus i en fyldt byrådssal tirsdag 7. maj 2019. Dagsordenen var bred, så der blev både talt om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i boligorganisationerne og om Gladsaxes nye træpolitik. På dagsordenen var også sortering og afhentning af madaffald – og ikke mindst al den planlægning og omstilling, som skal til, før etageejendommene i 2020 skal i gang, ligesom alle borgere i parcel- og rækkehuse lige er kommet.

I forbindelse med Gladsaxes årlige kvalitetsløft af legepladser, var der i 2018 afsat penge til Børnehuset Pilebo, som ønskede at omdanne en gammel kunstgræsbane til et område for de mindste vuggestuebørn. Det blev til et unikt samarbejde med Keramikværkstedet, et aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede. For nylig var de dygtige håndværkere selv med til at lægge stenene på plads.

Med Småbørnsløftet kan organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle og vidensmiljøer med flere skrive under på, at de vil løfte den tidlige indsats for børn i Danmark. Borgmester Trine Græse har netop skrevet under på løftet og dermed lovet, at Gladsaxe Kommune vil fortsætte arbejdet med skabe det gode børneliv.

Bydelsmødrene i Høje Gladsaxe og Mørkhøj er engageret i, at nydanske borgere i Gladsaxe bliver integreret på det danske arbejdsmarked og i det danske samfund gennem gode initiativer, der styrker mangfoldighed og integration. 
Høje Gladsaxes bydelsmødre, der i 2019 modtog Gladsaxes integrationspris.

Siden 2014 er antallet af unge mellem 18-29 år på a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp faldet fra 16,4 procent til 9 procent i Høje Gladsaxe og 8 procent i Værebro. Indsatsen skyldes initiativet Fremskudt vejledning, hvor Gladsaxe Ungeenheds mentor- og vejledningsordning har skabt gode resultater i dialog med unge i uddannelseshjælp. Målgruppen er unge mellem 18 og 29 år, der er bosat i et udsat boligområde, ikke er i gang med en uddannelse og som samtidig modtager en offentlig ydelse. De unge opsøges i boligområdet på deres hjemmeadresse og deres forældre inddrages for at skabe en fælles afklaring af, hvad en relevant uddannelsesvej kunne være for den enkelte unge. I 2016 hjalp Ungeenheden 32 unge i selvforsørgelse, mens 23 unge i 2017 blev hjulpet i beskæftigelse eller uddannelse takket være ordningen.

I foråret 2018 lancerede Gladsaxe et nyt initiativ under navnet Utraditionelle jobs. Målgruppen for initiativet er borgere, der har en varig og væsentligt reduceret arbejdsevne - og som er langt fra arbejdsmarkedet. Et utraditionelt job kan fx være at løse kontoropgaver eller hjælpe til med praktiske opgaver fx 10 timer i ugen. Flere af borgerne i målgruppen har ikke været på arbejdsmarkedet før - og der er tale om mennesker med store sociale, fysiske og/eller psykiske udfordringer. Den foreløbige erfaring tyder på, at de utraditionelle job kan hjælpe en del borgere tættere eller ud på arbejdsmarkedet evt. i et fleksjob, mens andre bliver afklaret og i yderste konsekvens indstillet til førtidspension. Flere arbejdspladser, som har deltaget i ordningen, har givet udtryk for, at det er positivt at bidrage til at hjælpe andre til at få det bedre.

Et fritidsjob kan være en god indgang til enten en uddannelse eller varig beskæftigelse og øge kendskabet til erhvervslivet. Det er tanken bag Fritidsjobindsatsen i Gladsaxe. Ved at formidle fritidsjob og praktikker til unge, arbejdes der for at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og senere bliver selvforsørgende. 
Fritidsjobindsatsen i Gladsaxe startede i maj 2015 og hjælper unge ned til 13 år.

I sommeren 2019 blev projektet Unge med kant sat i værk. Formålet med projektet er at give udsatte unge den rette støtte og vejledning til at komme videre med en uddannelse.  Indsatsen henvender sig til alle unge i Gladsaxe mellem 15 og 29 år, som står uden uddannelse, uden for arbejdsmarkedet og ikke er selvforsørgende. De forskellige fagprofessionelle og andre aktører bringes sammen for at skabe fælles tilgange og metoder. Indsatserne for den enkelte unge vælges og koordineres i tæt dialog med den unge.
Målet med projektet er, at 50 pct. af målgruppen skal påbegynde en erhvervsuddannelse, mens de øvrige 50 pct. skal opnå uddannelses- eller erhvervsparathed gennem kommunens tilbud.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback