Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Leverandør til kommunen Leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Bliv godkendt som privat leverandør

Private firmaer kan blive godkendt som leverandør, hvis de opfylder Gladsaxe Kommunes krav, herunder til kvalitet, erfaring og økonomisk formåen m.m.

Gladsaxe Kommune tilvejebringer det frie leverandørvalg på praktisk hjælp og personlig pleje ved godkendelsesmodellen jf. § 91 stk. 2 i serviceloven.

Borgere i Gladsaxe Kommune, der er visiteret til personlig og/eller praktisk hjælp efter Serviceloven § 83, samt indsatser under Sundhedslovens §138, som kan overdrages til en social- og sundheds-hjælper, det drejer sig primært om hjælp til kompressionsstrømer og medicingivning. 

Leverandøren er forpligtet til at levere indsatser fra kl. 7.00 til kl. 23.30 på alle årets dage. Det gæl-der såvel planlagte indsatser, som akutbesøg på baggrund af nødkald i forbindelse med personlig og praktisk hjælp hos egne borgere. Leverandør kan yderligere vælge at levere indsatser om nat-ten, dvs. i tidsrummet kl. 23.30 til kl. 7.00

Nedenstående priser gælder som udgangspunkt fra 1. januar 2023 til 1. kvartal 2024.

Dagtimer - 391 kr.

Indsatser om dagen i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 7.00 - 17.00

Ulempetimer - 559 kr.

Indsatser om aftenen i tidsrummet mandag til fredag kl. 17.00 - 23.30 samt lørdage, søndage og helligdage kl. 7.00 - 23.30

Nattetimer - 571 kr.

Indsatser om natten i tidsrummet 23.30 - 7.00

Der er følgende private leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp

Ansøgninger behandles to gange årligt med følgende frister:

  • 1. februar
  • 1. oktober

Hvis leverandøren godkendes, vil der blive indgået aftale på følgende grundlag:

Du ansøger ved at udfylde den digitale blanket.

Inden du udfylder ansøgningen

Vi anbefaler at du sætter dig ind i hvilke krav vi stiller til vores private leverandører, inden du starter på at udfylde den digitale ansøgningsblanket. De relevante informationer om krav til dokumentation finder du i afsnittet ’Godkendelseskriterier’.

Primære sprog er dansk

Ansøgningen og al kommunikation i ansøgnings- og kontraktperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må endvidere være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt Gladsaxe Kommune anmoder om det, skal ansøger sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. 

Hvis vi som kommune vurder, at kriterierne er opfyldt, inviteres du til en samtale og først herefter træffes beslutning om endelig godkendelse.

Inden endelig indgåelse af kontrakt er kravet, at du som leverandør kan stille en sikkerhedsgodkendelse og dokumentere en erhvervsansvarsforsikring. Du kan læse mere herom i godkendelseskriterierne. Der gælder desuden, at godkendte leverandører skal udføre arbejdet i henhold til kravspecifikation og til enhver tid gældende kvalitetsstandarder i Gladsaxe Kommune.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning, hvis alle de nødvendige oplysninger er tilgængelige inden for 20 arbebejdsdage.

Grundlag for aftale

Godkendelseskriterier

Herunder beskrives de enkelte kriterier, vi kræver, at du som leverandør beskriver/dokumenterer via den digitale ansøgningsblanket. Som del af blanketten ligger de relevante bilag, der udfyldes direkte i den digitale ansøgningsproces.

Læs både kravspecifikationen og godkendelseskriterierne, så du har alle de relevante dokumenter klar, når du starter udfyldelsen af den digitale ansøgningsblanket.

Ansøger skal have en autoriseret sundhedsfaglig ledelse. Som leverandør skal du sikre, at alt fastansat personale, der kommer hos borgerne, er sundhedsfagligt uddannet minimum som SOSU-hjælpere, hjemmehjælpere eller sygehjælpere. Hvis der benyttes afløsere, skal du sikre, at minimum 90 % af de leverede timer leveres af uddannet SOSU-hjælpere, uddannet hjemmehjælpere eller sygehjælpere. Længerevarende vikarer dvs. > 3mdr skal være uddannet SOSU-hjælpere, uddannet hjemmehjælper eller sygehjælpere. (evt. henvisning til kravspecifikation)

I ansøgningen skal du dokumentere, at virksomheden har de nødvendige kompetencer til at levere indsatserne. Du skal beskrive antallet af ansatte og ledelsens organisering. Du skal angive navn og cpr. nr. på den sundhedsfaglige ledelse og fremsende dokumentation for autorisation.

Ansøger skal dokumentere at virksomheden har det nødvendige beredskab også i ferie- og sygdomsperioder og i tilfælde af akut opståede ændringer i borgernes behov. Beskriv eget vikarkorps eller vedhæft samarbejdsaftale med eksterne vikarkorps.

Ansøger skal have procedurer, der sikrer faglighed, borgertilfredshed, korrekt dokumentation mv. I ansøgningsskemaet skal beskrives, hvordan dette sikres og/eller vedhæftes redskaber til kvalitetssikring, fx vejledninger og instruktioner. Det kan for eksempel være for oplæring af nye medarbejdere, APV, plejeplaner, handleplaner, Utilsigtede hændelser, hygiejne, funktionsvurderinger, medicinhåndtering m.v.  

Som led i godkendelsen af ansøgningen indgår referencerne i den samlede vurdering. Hvis der ved indhentelse af referencer fremkommer oplysninger, der sår tvivl om, at leverandøren kan løse opgaven tilfredsstillende, forbeholder kommunen sig ret til kunne afvise ansøger på dette grundlag.

Ansøger skal dokumentere erfaring med minimum én tilsvarende leverance i løbet af de seneste tre år. Ved tilsvarende leverancer anses levering, som privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp til offentlige myndigheder. Levering af vikarydelser er ikke omfattet.  

Ansøger skal sikre, at ansatte hos ansøger og eventuelle underleverandører i flere led, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

I den digitale ansøgning underskrives bilag om arbejdsklausul. Hvis virksomheden har indgået en overenskomst, skal den denne vedhæftes i den digitale ansøgning som dokumentation. Er der ikke en indgået overenskomst vedlægges anden men tilsvarende dokumentation fx ansættelseskontrakt.

Ansøger skal have en omsætning inden for det annoncerede område på minimum DKK 2.000.000 kr. i det seneste afsluttede regnskabsår. Ansøger har haft en positiv egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår. Der udfyldes et bilag i den digitale ansøgning med de relevante informationer.

Hvis virksomheden har haft underskud det seneste regnskabsår, afsluttet det seneste regnskabsår med en negativ egenkapital eller det seneste årsregnskab har givet anledning til bemærkninger fra tilbudsgivers revisor, skal seneste regnskab medsendes en redegørelse for årsagen og der skal opstilles forventninger for nøgletallene vedrørende det igangværende regnskabsår.

Tro- og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige skal underskrives via den digitale ansøgningsblanket og indgå som en del af det samlede ansøgningsmateriale.

Bilag herom skal underskrives og indgå som en del af det samlede ansøgningsmateriale

Hvis ansøger har indgået aftale med underleverandører, skal der udfyldes et bilag med information herom og indgå som en del af det samlede ansøgningsmateriale.

Erklæringen foreligger, da der i forbindelse med Leverandørens varetagelse af rammeaftalen udveksles oplysninger om borgere mellem Kommunen og Leverandøren, og da Leverandørens medarbejdere i øvrigt kan blive bekendt med yderligere oplysninger om borgerne gennem en direkte kontakt til disse.

Dokumentation fremsendes ved endelig godkendelse 

Forsikring

Ansøger er forpligtet til at etablere og vedligeholde en erhvervsansvarsforsikring gennem hele kontraktperioden med en forsikringssum på minimum 10 mio. kr. ved personskade og 10 mio. kr. ved tingsskade pr. år. Ansøger fremsender certifikat udstedt af forsikringen til kommunen forud for underskrivelse af kontrakt.

Sikkerhedsstillelse

Der skal stilles sikkerhedsstillelse pålydende DKK 50.000,-.  Hvis det viser sig, at rammekontrakthaver opnår 10 pct. af borgerne i målgruppen, vil det give anledning til en genforhandling af sikkerhedsstillelsen. Sikkerheden skal opretholdes indtil 4 måneder efter kontraktperiodens udløb, og nedskrives ikke i perioden.

Sikkerheden skal stilles før underskrivelse af kontrakt i form af pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback