Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Leverandør til kommunen Leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje Kravspecifikation for levering af personlig pleje og praktisk hjælp

Kravspecifikation for levering af personlig pleje og praktisk hjælp

Gladsaxe Kommune arbejder ud fra en vision om, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. Den overordnede målsætning er styrende for både visitering af indsatser og levering af hjælp i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen.

Nærværende kravspecifikation gælder for de indsatser, der er omfattet af godkendelsesordningen for private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune. Kravspecifikationerne skal ses i sammenhæng med de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder for sundhed og rehabilitering, som fastsætter det gældende serviceniveau for det udbudte område.

Gladsaxe Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen (herefter Ordregiver), udbyder varetagelsen af personlig pleje og praktisk hjælp (§83) til borgere i eget hjem.

Leveringsbetingelser

1. Målgruppe

Målgruppen for de indsatser, der er omfattet af godkendelsesordningen, er borgere i Gladsaxe Kommune, der er visiteret til personlig og/eller praktisk hjælp efter Serviceloven §83, samt indsatser under Sundhedslovens §138, som kan overdrages til en social- og sundhedshjælper. Det handler primært om hjælp til kompressionsstrømper og medicingivning.

Borgere har, jf. servicelovens bestemmelser om frit valg i § 91, ret til at vælge mellem minimum to leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83.

Målgruppen for de indsatser, der er omfattet af godkendelsesordningen, inkluderer i enkelte tilfælde også borgere, som tildeles et målrettet rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83a. Som hovedregel leverer kommunen selv målrettede rehabiliteringsforløb efter § 83a.

Den private leverandør skal levere målrettede rehabiliteringsforløb i de tilfælde, hvor en borger i forvejen får leveret praktisk hjælp og/eller personlig pleje af den pågældende leverandør og visiteres til et målrettet rehabiliteringsforløb, fordi vedkommende over en kortere eller længere periode gradvist har mistet sit funktionsniveau, for eksempel på grund af sygdom.

2. Tidsrum for levering af indsatser

Leverandører er forpligtet til at levere hjælp fra kl. 7.00 til kl. 23.30 på alle årets dage. Det gælder såvel planlagte indsatser, som akutbesøg på baggrund af nødkald i forbindelse med personlig og praktisk hjælp hos egne borgere.

Praktisk hjælp leveres fortrinsvist i hverdagstimer, men kan visiteres på andre tidspunkter i det omfang, Visitationen har vurderet behov herfor.

Leverandøren kan efter aftale med kommunen vælge at levere indsatser om natten, til egne borgere, i tidsrummet fra kl. 23.30 til 7.00 incl. nødkald. 

3. Levering om natten

Hvis leverandør leverer om natten gælder der, at leverandøren skal levere planlagte indsatser om natten, fra kl. 23.30-7.00, hos egne borgere, fx hjælp til toiletbesøg eller vending og lejring. Ud over de planlagte indsatser om natten må forventes et betydelig antal akutbesøg på baggrund af nødkald, som der ikke ydes særskilt betaling for.  

4. Tilgængelighed på telefon

Leverandøren skal kunne kontaktes af borgeren og kommunen fra kl. 7.00-23.30 på alle ugens dage på ét gennemgående telefonnummer.

Hvis leverandøren leverer indsatser om natten, skal leverandøren tillige kunne kontaktes af borgeren og kommunen fra kl. 23.30 – 7.00 på alle ugens dage på ét gennemgående telefonnummer. 

5. Opstart for en borger

Opstart og leverandørskift skal ske hurtigst muligt og i henhold til tidsfristerne, som er angivet i gældende kvalitetsstandarder

En leverandør kan ikke nægte at levere indsatser til en borger, der har ønsket den pågældende leverandør.

Ved opstart af pleje og praktisk hjælp, skal leverandøren indgå en aftale med borgeren om leveringstidspunkt. 

6. Midlertidig og varig ændring

Leverandøren kan ikke få visiteret mere tid til borgerne fra Visitationen, før det er dokumenteret, at der tale om en langvarig ændring (min. 8 uger) i borgerens funktionsniveau Hvis borgeren har et forbedret funktionsniveau over længere tid (min. 8 uger) er leverandøren forpligtet til at henvende sig til Visitationen med henblik på en rekvisition. 
Hvis leverandøren vurderer, at borger får et aktuelt behov for ekstra støtte, kontaktes visitationen med henblik på visitering af ekstra tid med det samme. 

7. Akutbesøg

Leverandøren skal levere akutte besøg på baggrund af opkald fra Gladsaxe Kommunes hjemmepleje, som modtager nødkald fra borgerne. Leverandøren skal være tilgængelig på telefon i tidsrummet 7.00-23.30 på ét gennemgående telefonnummer.  
Akutbesøg aflønnes ikke særskilt. 

8. Hospitalsindlæggelse og ferie

I tilfælde af planlagt hospitalsindlæggelse eller ferie aftales aflysning mellem borger og leverandør. Leverandøren er forpligtet til at registrere fravær i Gladsaxe Kommunes EOJ-system, så snart leverandøren får kendskab til borgerens fravær. 

Leverandøren er ansvarlig for at gennemse mindst én gang per vagt alle ugens dage, med henblik på at være orienteret om borgere, der hjemskrives til vanlig hjælp. Vanlig hjælp er som udgangspunkt den indsats, som Visitationen har visiteret. 

Hvis borgeren er indlagt på hospital eller er på ferie, og borgeren modtager indsatser fra andre leverandører, som for eksempel madservice, tøjvask eller indkøb, skal leverandøren af praktisk hjælp/personlig pleje meddele dette til disse leverandører. 

9. Flytning, aflysning af aftale op planlægning

Personlig pleje kan ikke aflyses eller flyttes af leverandøren, men tiden kan rykkes op til 30 minutter på hver side af det aftalte tidspunkt.
Flytning af praktisk hjælp kræver forudgående aftale med borgeren og skal registreres i EOJ-systemet. 

Hvis leverandøren aflyser eller udebliver fra levering af praktisk hjælp, har borgeren ret til udbetaling af erstatningsbeløb ved henvendelse i Visitationen, og leverandøren vil blive opkrævet dobbelt betaling for den ikke leverede indsats. 

Leverandøren er forpligtet til at planlægge, de indsatser, som skal leveres hos borgeren i Gladsaxe kommunes EOJ system, således at kommunen kan se i borgerens kalender, hvornår borger får besøg. Leverandøren skal på lige fod med den kommunale leve-randør planlægge i to til tre forskellige kalendere – nemlig en dag-, aften- og/eller natkalender.

10. Forgæves gang

Går leverandøren forgæves, det vil sige, hvis borgeren ikke åbner døren, og det ikke har været muligt at få kontakt til borgeren, skal leverandøren umiddelbart derefter undersøge, om det på anden vis er muligt at finde informationer om, hvor borgeren opholder sig (for eksempel undersøge om borgeren er indlagt, kontakte pårørende eller indhente faglig vurdering hos Hjemmesygeplejen).

Om nødvendigt må leverandøren sikre sig adgang til boligen via låsesmed jf. Straffelovens kapitel 3, § 14.  Manglende eller for sen reaktion på forgæves gang betragtes som en væsentlig misligholdelse af kontrakten. 

11. Bytteydelser (fleksibel hjemmehjælp)

Leverandøren er forpligtet til at tilbyde borgeren at bytte visiterede indsatser til ikke visiterede indsatser af tilsvarende omfang.

12. Hverdagsrehabilitering

Leverandøren skal levere praktisk hjælp og personlig pleje ud fra en rehabiliterende tilgang.

Hverdagsrehabilitering er en tilgang, hvor både omsorg og hjælp til selvhjælp indgår implicit i medarbejdernes tilgang til borgeren og hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp planlægges og ud-føres ud fra et rehabiliterende sigte, hvor borgeren deltager så aktivt som muligt. Hverdagsrehabilitering har til sigte at forbedre eller fastholde borgerens sundhedsmæssige tilstand, herunder funktionsniveau og livskvalitet.

Leverandøren skal arbejde med udgangspunkt i de rehabiliterende principper og værdier, der er skitseret i definitionen fra “Hvidbog om Rehabilitering, 2022” og kommunens kvalitetsstandarder for sundhed og rehabilitering. Det betyder blandt andet, at medarbejderne fokuserer på borgerens ressourcer, og på hvordan de kan udvikles – således, at borgeren opnår mest mulig selvstændighed og livskvalitet. 

13. Rehabiliteringsforløb efter § 83a

Når en af leverandørens borgere visiteres til et rehabiliteringsforløb efter §83a, skal leverandøren levere dette. 

Borgere i § 83a forløb skal tilbydes personlig og praktisk hjælp efter en målrettet, tidsbestemt, borgerinddragende tilgang = rehabiliterende tilgang. Formålet med indsatsen er at understøtte, at borgeren helt eller delvist generhverver sit tidligere funkti-ons- og aktivitetsniveau med henblik på at opnå et meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed og dermed reducere borgerens behov for støtte.

Kvalitetssikring og sundhedsfaglig dokumentation

1. Faglig dokumentation

Leverandøren skal journalføre i henhold til lovgivningen og Fælles sprog III.

Leverandøren er forpligtet til at anvende kommunens til enhver tid gældende elektroniske omsorgsjournal (EOJ-system). Gladsaxe Kommunes EOJ system er på nuværende tidspunkt KMDNEXUS.

Leverandøren er forpligtiget til at holde sig orienteret om MEDCOM og ændringer i borgers journaloplysninger i henhold til lovgivningen. 

2. Kvalitetssikring, tilsyn og opfølgning

Leverandøren skal samarbejde med den kommunale tilsynsmyndighed og medvirke til den praktiske gennemførelse af tilsyn og opfølgning herpå. Det betyder, at leverandøren skal samarbejde med kvalitetskonsulenter fra kommunen om anmeldte og uanmeldte tilsyn i borgeres hjem, og leverandøren skal stå til rådighed i forhold til journalaudit. 

Leverandøren skal stå til rådighed i forhold til dialog om resultater og opfølgning på mål for igangværende projekter og indsatsområder. Der vil løbende blive trukket ledelsesinformation inden for udvalgte områder.

Leverandøren skal på forespørgsel levere kørelister, lønsedler, medarbejderlister, uddannelsesbeviser, ansættelsesbeviser, opholdstilladelser og lignende dokumentation for løn- og arbejdsvilkår.  
 
Endelig har Ordregiver som tilsynsmyndighed ret til at foretage stikprøvekontrol og til enhver tid, på eget initiativ, kontrollere opgaveleveringen til borgere i Gladsaxe Kommune, for eksempel som følge af uregelmæssigheder ved indberetninger eller informationer fra borgere, pårørende, personale og andre samarbejdspartnere. 

3. Brugertilfredsheds-undersøgelser

Ordregiver foretager brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgerne om den leverede hjælp. Leverandøren er forpligtet til at indgå i dialog med ordregiver om opfølgning på undersøgelsens resultater. 

4. Klager

Leverandøren er forpligtet til at holde ordregiver orienteret om klager over leverandørens varetagelse af de af kontrakten omfattede opgaver. Det sker ved at indsende elektronisk kopi af klage, og leverandørens besvarelse heraf til Social – og Sundhedsforvaltningen på ssf@gladsaxe.dk. 

Når borgere klager til Gladsaxe Kommune over forhold hos leverandøren, kan kommunen bede om en redegørelse for hændelsesforløbet, samt hvordan leverandøren vil følge op på klagen. Herunder kan kommunen pålægge leverandøren at svare borgeren og følge op på klagen.

Klagesager, der er rettet mod den kommunale myndighed eller andre kommunale aktører, skal straks videregives til Social – og Sundhedsforvaltningen.

Ved behandling af klagesager er leverandøren underlagt forvaltningslovens bestemmelser – herunder notatpligt, vejledningspligt og pligt til at videregive relevante oplysninger til brug for behandling og registrering af klager med kort varsel. 

5. Utilsigtede hændelser (UTH)

Leverandøren er forpligtiget til at indberette og behandle utilsigtede hændelser med udgangspunkt i Styrelsen for Patientsikkerhedsvejledning. Leverandøren skal samarbejde med ordregiver om analyse og opfølgning på samtlige hændelser. 

6. Aktindsigt

Ved anmodning om aktindsigt skal leverandøren straks kontakte Social – og Sundhedsforvaltningen på ssf@gladsaxe.dk jf. gældende regler for anmodning om aktindsigt på kommunes hjemmeside. 

7. Hygiejne

Leverandøren skal følge Sundhedsstyrelsens samt Statens Seruminstituts retningslinjer i forhold til at forebygge smitte mellem borgerne. Der skal til enhver tid anvendes de anbefalede værnemidler. Udgiften hertil afholdes af leverandøren. 

9. Tidlig opsporing af begyndende sygdom

Faldscreening

Faldscreening skal tilbydes minimum hvert halve år ved en rejse/sætte sig test

Ernæringsscreening

Borger skal tilbydes en vægtmåling minimum hvert halve år og hvis der opstår faglig bekymring for vægttab.

Opmærksomhed på risiko for dysfagi

Der bør være særlig opmærksomhed på borgere i risiko for dysfagi, som skal tilbydes en dysfagiscreening.

Screening for ensomhed

Borger skal tilbydes en screening for ensomhed hvert halve år.

Ved screeningen skal I stille følgende spørgsmål:

  • Føler du dig isoleret fra andre?
  • Føler du, at du savner nogen at være sammen med?
  • Føler du dig udenfor?

Samarbejde og udvikling

1. Koordinering af borgerens opgaver

Leverandøren er forpligtet til at koordinere hjælpen til borgeren og samarbejde med visitationen, hjemmesygeplejen, sundhed og træning, midlertidige pladser og andre involverede leverandører og samarbejdspartnere til borgeren. 

2. Koordinering med hjemmesygeplejen

Leverandøren skal samarbejde tæt med Hjemmesygeplejen.

Hjemmesygeplejen er til rådighed for leverandøren hele døgnet i forhold til borgere, hvis tilstand forværres eller som har problemer med medicinen eller lignende. I disse tilfælde skal hjemmesygeplejen kontaktes efter aftale med borger. Det er en sygeplejerskeopgave at vurdere behovet for lægekontakt. Når der af leverandøren skønnes behov for kontakt til egen læge med henblik på fx indlæggelse, hjemmebesøg eller lignende, skal det aftales med hjemmesygeplejen. Hvis det er en akut og kritisk opstået situation, skal Alarm 112 kontaktes.

Leverandøren må forvente, at der kan være møder med hjemmesygeplejen. Oftest vil disse møder foregå i borgerens hjem, og vil således indgå som en del af den leverede hjælp. Der ydes ikke særskilt honorering for deltagelse i disse møder.

3. Kommunikation med hospitaler

Leverandøren skal opfylde ordregivers til enhver tid gældende retningslinjer for behandling af kommunikation med hospitaler. Dette er i forhold til tidsfrister, opdateringer og videregivelse af oplysninger i forbindelse med den digitale kommunikation med hospitalerne ved indlæggelser og udskrivninger. 

4. Kommunikation med læger og hospitaler via sygeplejen.

Leverandøren skal kontakte den kommunale sygepleje, hvis der er behov for at inddrage praktiserende læger og/eller hospitaler via MEDCOM. 

5. Koordinering med Træningscenter Gladsaxe og rehabiliteringsteamet i Hjemmeplejen

Leverandøren skal samarbejde med Kildegården og rehabiliteringsteamet i Hjemmeplejen omkring borgere, som får indsatser levereret af disse enheder. Leverandøren skal orientere sig i journalen for at kunne arbejde videre med de indsatsmål, der er blevet sat af disse samarbejdspartnere. Det kan blive nødvendigt at leverandøren deltager i overdragelsesmøder med disse enheder. Der ydes ikke særskilt honorering for deltagelse i disse møder. 

6. Deltagelse i udvikling og møder

Leverandøren forpligter sig til at stille sig til rådighed ved kommunale udviklingsprojekter, opfølgning på projekter og på undersøgelser. Der ydes ikke særskilt betaling for mødevirksomhed og øvrige implementeringsomkostninger i denne forbindelse. 

7. Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser – tidlig opsporing af funktionstab og sygdom

Leverandøren skal arbejde med forebyggelige indlæggelser Herunder skal leverandøren fald – og ernæringsscreene borgerne to gange årligt. Ved behov for udredning af en borger på baggrund af et screeningsresultat, skal hjemmeplejen kontaktes. Screening aflønnes ikke særskilt. 

Elektronisk Omsorgsjournal  

1. Elektronisk omsorgsjournal (EOJ)

Leverandøren er forpligtet til at anvende og dokumentere i Ordregivers til enhver tid gældende EOJ-system i henhold til gældende vejledninger, samt overholde de til enhver tid gældende sikkerhedsregulativer og IT-sikkerhedspolitik. Leverandøren skal tilgå systemet dagligt.

Gladsaxe Kommune anvender aktuelt KMD Nexus som EOJ-system.

2. Undervisning

Kommunen tilbyder undervisning i EOJ-system og faglig dokumentationspraksis for en til to medarbejdere. Undervisningen er gratis i forbindelse med opstart af kontrakt, og herudover tilbydes undervisning mod betaling. Leverandøren aflønnes ikke for den tid, der anvendes på deltagelse i undervisning.

Manglende journalføring, betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten.

3. IT-hardware og software

Leverandøren skal stille relevant hardware til rådighed med online-adgang, og skal afholde alle udgifter for oprettelse og drift af hard- og software, som medarbejdere skal anvende i forbindelse med plejen. Undtaget for dette er software gældende for EOJ-systemet og nøglesystem.
  
Det påhviler leverandøren til enhver tid at sørge for, at hardware er opdateret. Leverandøren er selv ansvarlig for at installere og opdatere relevant software.

Leverandøren skal i forbindelse med levering af praktisk hjælp og personlig pleje, bruge mobile enheder for at tilgå kørelister og anden dokumentation.  I den forbindelse kan leverandøren købe SIM kort gennem kommunen så de mobile IOS enheder kan opsættes med Secure mobile.

Det kræves at leverandørerne stiller mobile enheder til rådighed for medarbejderne med henblik på at kunne tilgå systemet i borgerens hjem. Både for nuværende og kommende EOJ-system gælder, at de mobile enheder skal være minimum den aktuelle samt forrige hovedversioner. Alle mobile enheder skal være IOS.
Leverandøren forpligtes til løbende at tilpasse sin IT-platform i nødvendigt omfang.   

4. IT-ansvarlig

Leverandøren skal have en eller flere IT-ansvarlige, der kan sikre løsning af ad hoc-opgaver, faglig kontakt på brug af EOJ-system, opdateringer med videre. 

Ved behov for kontakt til IT-administrator hos Gladsaxe Kommune skal kontakten mellem leverandøren og IT-administratorerne foregå igennem leverandørens IT-ansvarlige. Den IT-ansvarlige står for fejlmeldinger og dokumentation til IT-administrator. 

Den IT-ansvarlige skal leve op til aftalte arbejdsgange mht. til ind-beretninger af fejl til IT- administrator. 
Den IT-ansvarlige står for oplæring af personale. 

5. Kontakt til IT administratorer

Den IT ansvarlige hos leverandøren kontakter IT-administratorerne i tilfælde af problemer som knytter sig til brugerprofiler, problemer i opsætningen af systemet og driftsproblemer som knytter sig til brug af systemet. Oprettelse og nedlæggelse af brugere sker på sikker mail fra medarbejders nærmeste leder.

Ved nedbrud i systemet eller er brugeren låst ude af systemet, ringes der til IT administratorerne.
IT-administratorerne løser problemet eller kontakter systemleverandøren for løsning.
Skyldes fejlen problemer i leverandørens egen hardware, software eller internetforbindelse står leverandøren selv for at løse problemet.

Kontakt til IT administratorerne er

  • E-mail til sikker postkasse: ssfnexus@gladsaxe.dk
  • Telefon, dagligt mellem kl. 09.00 til 14.00: 39 57 57 03

6. Sikker postkasse / e-mail

Leverandøren skal have en sikker postkasse (sikkert postcertifikat), så personfølsom email-kommunikation med Gladsaxe Kommune (uden for EOJ systemet) kan ske på sikker vis.

Adgang til borgeres hjem

1. Tilstedeværelse af borger

Borger skal være til stede i boligen, når der leveres hjælp. Borger åbner selv for leverandøren. Kun hvis borger ikke selv kan lukke leverandøren ind, kan der visiteres til en elektronisk lås. Leverandør må ikke selv modtage nøgler fra borger. Ved behov for elektronisk lås tages kontakt til Visitationen. 

2. Bestilling af elektronisk låsesystem

Elektronisk lås til borger skal visiteres af Visitationen.

Visitationen sender en opgave til Hjemmeplejen, som bestiller låsen hos leverandøren.

3. Gladsaxe Kommunes låsesystem

Leverandøren er forpligtiget til at anvende det elektroniske låsesystem i henhold til lovgivningens og Ordregivers til enhver tid gældende retningslinjer på området 

4. Krav til hardware og software

Leverandøren er forpligtiget til, at alle medarbejdere og afløsere, der skal have adgang til borgere med elektroniske låse, har en smartphone, der kan downloade applikationen. 

5. Brug af låsesystem

Når brugere er oprettet modtager leverandøren en quick guide, der beskriver, hvordan medarbejderen anvender smartphone, logger på applikationen, samt hvordan enhederne anvendes til at åbne og lukke borgerens dør. 
I tilfælde af behov for support:

I alle hverdage i tidsrummet 8 til 16 kontakt: 
Jesper Buhl Dinesen 21 18 70 02 (primær) eller Kasper Andersen Sund 21 68 80 66 (sekundær)

I tidsrummet 16 til 8 på hverdage, samt i weekender kontakt: 
Bekey support 43 30 05 05

6. Fortrolighed og sikkerhed

Brugernavn og brugerkode til låsesystemet er fortrolige og skal være individuelle. Administration af brugeroprettelser af de private leverandørens medarbejdere og vikarer, går via Hjemmeplejen. 

Personaleforhold  

1. Personalets præsentation

Personalet skal kunne fremvise synlig legitimation med billede. 

2. Sproglige færdigheder samt fremtræden

Personalet der er til stede ved udførelse af opgaven i borgerens hjem, skal kunne:  

  • Tale dansk, så modtagerne af hjælpen kan forstå det. 
  • Skrive og læse dansk, så opgaven løftes fagligt forsvarligt 
  • Udvise respektfuldt adfærd i samarbejdet med borgeren 

3. Antal hjælpere hos borgeren

Leverandøren skal tilgodese borgernes behov for oplevelse af genkendelse af medarbejdere fra gang til gang. Det betyder konkret, at borgere, der får personlig pleje og praktisk hjælp, skal møde et fast team af medarbejdere gennem ugens forløb. Det skal tillige sikres, at indsatsen er ensartet, sammenhængende og faglig kvalificeret. 

Leverandøren skal på forespørgsel fra kommunen levere statistik/lister, der gør det muligt at følge op på den til enhver tid gældende målsætning for hvilke og hvor mange hjælpere, der kommer i borgerens hjem. Lister skal leveres i Excel format. Aktuelt skal der kunne leveres en liste over alle borgerbesøg i en given periode (fx et kvartal), hvor der for hvert besøg er angivet dato, medarbejderens navn og borgerens identitet.

4. Tavshedspligt

Der påhviler efter retssikkerhedsloven leverandøren og dennes ansatte tavshedspligt jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og straffeloven omkring fortrolige forhold, som de ansatte i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratrædelse eller ved kontraktforholdets ophør.

5. Indhentelse af straffeattest

Ingen medarbejdere må tiltræde en stilling, før der er indhentet straffeattest. Det er muligt at levere indsatser i Gladsaxe Kommune, selv om medarbejderens straffeattest ikke er ren, hvis medarbejderen har de rette kvalifikationer, og forholdet i straffeattesten ikke har betydning for varetagelse af det pågældende job. Denne vurdering foretages af leverandøren. 

6. Uddannet personale

Leverandøren skal som udgangspunkt arbejde for at have faglært fastansat personale for eksempel sosu-hjælpere eller sygehjælpere. 

Hvis der benyttes afløsere, skal leverandøren som udgangspunkt arbejde for, at minimum 90 % af de leverede timer inden for personlig pleje og praktisk hjælp leveres af uddannet sosu-hjælpere eller sygehjælpere. Længerevarende vikarer dvs. længere end 3 mdr. Skal som udgangspunkt være uddannet sosu-hjælpere eller sygehjælpere. 

7. Sygeplejefaglige kompetencer

Leverandøren skal have sygeplejefaglige kompetencer i virksomheden på et niveau, som medarbejderne kan rådføre sig med og modtage vejledning hos i dagtimerne på hverdage.

Leverandøren skal kunne varetage overdragede sundhedsfaglige indsatser som for eksempel medicingivning og kompressionsstrømper. 

8. Beredskab

Leverandøren skal have et beredskab, der gør leverandøren i stand til at håndtere fraværsperioder (ferie, sygdom med videre.).

Leverandøren skal have et beredskab, der gør leverandøren i stand til at håndtere løbende til- og afmeldinger samt akut opståede ændringer i behov hos leverandørens tildelte borgere. 

Leverandøren skal indgå i krise- og sundhedsberedskab på lige fod med Gladsaxe kommunes medarbejdere i hjemmeplejen. 

Arbejdsmiljø og erhvervsskader

1. Arbejdsmiljø

Leverandør skal overholde Arbejdsmiljøloven, som findes på Arbejdstilsynets hjemmeside i arbejdsmiljøvejviser til døgninstitutioner og hjemmepleje.

2. Arbejdspladsvurdering (APV)

Leverandøren har det fulde ansvar for, at hjælpen hos borgeren udføres i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne.

Leverandøren foretager APV, det vil sige en screening af borgerens hjem i forhold til arbejdsmiljøet under det første besøg i hjemmet. Leverandøren er desuden forpligtet til løbende at følge op på APV’en og handle derefter.  I tilfælde af behov for plejehjælpemidler, skal der sendes opgave jf. arbejdsgang.

Der skal udarbejdes forflytningsskema i alle hjem, hvor der foregår forflytning. Gladsaxe Kommune udbyder kurser i forflytninger, hvilket leverandøren kan deltage i, mod betaling. 

3. Rengøringsmidler

Leverandøren skal understøtte, at der anvendes miljømærkede rengøringsmidler, for eksempel Svanen, Blomsten eller andre mærker, der opfylder tilsvarende kriterier. Se krav på  www.ecolabel.dk

 Borgeren bliver ved godkendelse til praktisk hjælp orienteret om, at borgeren skal indkøbe miljømærkede rengøringsmidler.

4. Arbejdsbetingede hjælpemidler

Leverandøren skal anvende arbejdsbetingede hjælpemidler (plejehjælpemidler), der vurderes nødvendige for at overholde gældende lov om arbejdsmiljø, for eksempel til forflytninger. Disse stilles til rådighed af Gladsaxe Kommune uden udgift for leverandøren. Leverandøren kan ved akut behov få leveret plejehjælpemidler til borgerens hjem, inden for 24 timer efter bestilling er foretaget på hverdage. 

5. Personlige værnemidler

Leverandøren er forpligtet til at stå for indkøb af og afholde omkostninger til personlige værnemidler, jævnfør de til enhver tid gældende retningslinjer udstukket af Sundhedsstyrelsen. 

6. Arbejdsulykker eller arbejdsskader

Leverandøren skal følge Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven. 

7. Forebyggelse af vold

Leverandøren skal forebygge vold mod medarbejderne. 
Gladsaxe Kommune kan mod betaling tilbyde instruktion i forebyggelse og håndtering af fysisk og psykisk vold gennem et korps af vejledere i voldsforebyggelse. Dette ruster medarbejderne til at kunne arbejde med borgere og pårørende, som af forskellige grunde kan have en ubehagelig eller truende adfærd. 

Information til borgerne

1. Information om det frie valg – krav til informationsmateriale

Leverandøren skal udarbejde relevant borgerrettet informationsmateriale i elektronisk form. Formatet aftales nærmere med kommunen, men som udgangspunkt er der tale om 1-2 stående A4-sider i PDF-format, der maximalt må fylde 900 kb.  
Det anbefales, at kvaliteten egner sig til udprint i sort/hvid. Der tages forbehold for, at formkrav kan ændre sig i takt med kommunens IT-løsninger til udsendelse af breve. 
 
Leverandøren skal på forespørgsel desuden kunne levere informationsmateriale i papirformat. I det tilfælde det bliver aktuelt er leverandøren ansvarlig for at levere informationsmaterialet til Visitationen og afholder leveringsudgifter.  

Alle direkte eller afledte udgifter til udarbejdelse og fremstilling af borgerrettet informationsmateriale afholdes af leverandøren.

Informationsmaterialet skal udfærdiges i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, herunder markedsføringsloven. 

Uddannelse af social- og sundhedshjælperelever

1. Uddannelse af social- og sundhedshjælper-elever

Gladsaxe Kommune er meduddanner på social- og sundhedsuddannelsesområdet, og har derfor pligt til at kvalitetssikre praktikdelen af uddannelserne. Private leverandører i regi af Afdeling for Sundhed og Rehabilitering kan deltage i uddannelsen af social og sundhedshjælperelever.

Det kræver, at private leverandør har en volumen af opgaveløsning for minimum 100 borgere og en daglig praktikvejleder, der kan følge den enkelte elevs læring. Praktikvejlederen skal have en praktikvejlederuddannelse, der ikke er ældre end 2017, fordi uddannelsen gennemgik en større reform på det tidspunkt.

Borgervolumen giver eleven mulighed for at arbejde med både praktiske og sundhedsfaglige opgaver, så den enkelte elev kan opnå at arbejde med de 16 praktikmål de stigende niveauer, som hver praktik kræver: Begynder, rutineret og avanceret.

Hver social og sundhedshjælperelev skal bl.a. opnå at arbejde med personlig hygiejne, hverdagsrehabilitering, kommunikations- og relationsopgaver samt deltage i medicinadministration og observation.

Elever må ikke arbejde selvstændigt, men skal følges tæt for at understøtte patientsikkerhed, og eleverne skal have et læringsmiljø, der understøtter elevens kobling af teori og praksis. Eleverne skal have minimum en halv times fordybelsestid dagligt. Eleverne skal desuden vejledes i en række obligatoriske opgaver og arbejde efter kommunens interne læringsplaner samt deltage i undervisning i udvalgte emner. Privat udbyder skal desuden være i jævnlig kontakt med Gladsaxe Kommunes uddannelseskonsulenter for at sikre kvaliteten i praktikken.     

   

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback