Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald, miljø og byggeri Erhvervsaffald

Erhvervsaffald

Affald skal sorteres

Virksomheder skal sortere og behandle deres affald på en miljømæssigt forsvarlig måde og sørge for, at mest muligt genanvendes. Det gælder alt affald både fra produktion og det husholdningslignende affald. Du skal kunne dokumentere, hvordan dit affald bliver håndteret, hvis kommunen kommer på affaldstilsyn.

Kravene til virksomheders affaldssortering står i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 9

Virksomheder er forskellige og producerer forskellige typer og mængder affald. I kan derfor overveje hvilke løsninger, som passer bedst til jeres virksomhed.

I kan læse mere om, hvordan husstandslignende affald skal sorteres på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan I også finde plakater og tjeklister, der kan hjælpe jer med korrekt sortering på jeres arbejdsplads.

Hvordan kommer I af med jeres affald?

Som virksomhed er der tre muligheder for at komme af med jeres affald.


 1. Privat affaldsindsamler:
  Hvis I bruger en privat affaldsindsamler, skal firmaet være registreret i Energistyrelsens Affaldsregister. Er I lejer i en ejendom, er der måske behov for at tage kontakt til bygningsejer om praktiske affaldsløsninger. I kan også spørge en nabovirksomhed om mulighed for at dele en affaldsbeholder.
 2. Genbrugsstationen:
  I kan aflevere jeres affald på genbrugsstationen (dog ikke restaffald, madaffald eller mad-og drikkekartoner). Hvis I bruger genbrugsstationen, betaler I automatisk via nummerpladescanning. Læs mere om genbrugsstationer og priser på Vestforbrændings hjemmeside
 3. Gladsaxe Kommunes indsamlingsordning:
  Læs mere om den kommunale ordning for indsamling af mad- og restaffald hos erhverv

Affaldstyper

Virksomheder skal også sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner. Husholdningslignende affald fra virksomheder, er affald som i sammensætning svarer til det affald, man har i private husholdninger. 

Miljøstyrelsen har lanceret en kampagne for at hjælpe arbejdspladserne. Her kan du finde råd, vejledning og værktøjer til arbejdspladser, for eksempel plakater, sorteringsguides og tjeklister. 

Selvom alle fraktioner skal sorteres fra, behøver du ikke at have en indsamlingsordning for alle fraktioner. Hvis din virksomhed kun har meget lidt af nogle typer affald, såsom plast, metal eller pap; kan I med fordel samle det sammen over længere tid og køre det på genbrugspladsen.

Alle virksomheder skal sortere madaffald. Det gælder især køkkener, kantiner, fødevareproducenter og detailhandel.
Fra 2023 gælder kravet alle virksomheder, så også madaffald fra madpakker og frugtordninger skal sorteres fra. Det giver naturligvis ikke mening af etablere en selvstændig ordning for et enkelt æbleskrog om ugen, men I kan forsøge at sortere madaffaldet fra i en periode, for at se hvor meget der er, og om I skal finde en indsamlingsordning.

Papiraffald er rent og tørt papir, f.eks. magasiner, aviser, ugeblade, kvitteringer, papirsposer, tegnepapir og kuverter - både med og uden rude

Papir skal genanvendes. Man kan sagtens håndtere fortroligt papiraffald sikkert uden at sende det til forbrænding. Du kan få en transportør eller en affaldsindsamler til at makulere papiret enten hos jer eller på et anlæg.

Papirbeholderen må ikke indeholde karton, pap, karbonpapir, plastbelagte papirvarer som mælkekartoner, tilsmudset papir eller plastlommer og ringbind. Der må dog gerne være hæfteklammer, clips og mindre stykker tape på papiret.

Papiret skal opbevares således, at det ikke tilsmudses eller på anden måde kvalitetsforringes.

Pap- og kartonaffald er f.eks. papkasser, paprør og papemballage, skotøjsæsker, karton, æggebakker (rene og tørre).

Pap er ikke aviser, ugeblade, plastfolier, pizzabakker, mælkekartoner og andre plastbelagte papfraktioner og lignende.

Pappet skal opbevares således, at det ikke bliver beskidt, vådt eller på anden måde kvalitetsforringes.

Folier er strækfolier, krympefolier, bobleplast, transportfolier, afdækningsplast, pallehætter, affaldssække- og poser, dragtposer, samt afskær fra produktion af førnævnte produkttyper. Det skal opbevares så det ikke bliver beskidt.

Den hårde plast skal så vidt muligt være fri for rester, evt. let skyllede eller skrabet rene.
Plasten må ikke have været anvendt til kemikalier, medicin, let antændelige væsker og lignende.

Hvis I har særlige plasttyper, så spørg jeres affaldstransportør om hvordan, plasten skal håndteres.

Glasemballager og flasker må gerne have låg på, men skal så vidt muligt være tomme. Undgå så vidt muligt at knuse glas og flasker.

Glasbeholderen må ikke indeholde porcelæn, keramik og lervarer, hærdet og lamineret glas, bilruder, trådglas, spejle, planglas, termoruder m.v.

Tekstiler der ikke er i stykker og godt kan bruges igen skal sendes til genbrug hos en af de humanitære organisationer der indsamler genbrugstøj. Tekstilaffald gælder kun tekstiler, der er hullede, iturevne eller tilsmudsede.

Tekstilaffald dækker alle slags tekstiler såsom tøj, arbejdstøj, sko, sengelinned, viskestykker, hatte og duge.

Må indeholde: Både behandlet og ubehandlet træ

Må ikke indeholde: Trykimprægneret træ

I skal altid være opmærksomme på, hvordan I får håndteret det farlige affald fra jeres virksomhed. Alt farligt affald skal altid håndteres korrekt uanset mængden. 

Emballage, der har indeholdt farligt affald, kan være farligt affald. Spørg jeres indsamler eller på genbrugsstationen, hvis I er i tvivl. 

Kig efter faresymbolerne på emballagen. De indikerer, om jeres affald er farligt. 

I kan komme af med virksomhedens farlige affald enten ved at lave en aftale med en privat affaldsindsamler eller ved at aflevere det på genbrugsstationen (max. 200 kg. om året). 

Bemærk: Hvis der er tale om farligt byggeaffald, skal du anmelde det på bygningsaffald.dk og hvis det er farligt jord skal du anmelde det på jordweb.dk 

Olieaffald i form af industriolie eller smøreolie af mineralsk oprindelse, navnlig fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer, samt mineralolie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger skal håndteres med henblik på regenerering.  
Virksomheden, som har olieaffald, skal indgå aftale med modtageanlæg som oparbejder olieaffald til ny olie.

Jern- og metaldele, miljøbehandlede (aftappede) karosserier, kabler og ledninger, tømte transformatorer, tømte jerntromler, radiatorer (aftappede), rør, kedler (aftappede), cykler, sengebunde af metal, tomme dåser af metal, jern, stål, støbejern, messing, kobber, aluminium, rustfrit stål, zink ol.

Må ikke indeholde:
Elektronikskrot, kølemøbler med CFC, kabler med olie eller tjære, ubehandlede skrotbiler, transformatorer med olie eller andre metalemner med indhold af miljøfarlige stoffer, springmadrasser, isoleringsmaterialer, gas- og trykflasker samt eksplosionsfarlige materialer.
Hvis der er tale om byggeaffald, gælder der specielle regler.

Udstyr der er afhængigt af strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere samt udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter.

ikke indeholde lyskilder af enhver art – herunder elsparepærer, lavenergipærer, Retrofit LED lyskilder og Retrofit Halogen lyskilder eller radioaktivt materiale.

Batterier, akkumulatorer, røgdetektorer og lyskilder skal behandles som farligt affald. 

Opbevaring
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt og på en sådan måde, at den efterfølgende selektive demontering og genanvendelse af stoffer og materialer i produkterne kan gennemføres på modtageanlæggene.

PVC som skal genanvendes, er hårdt PVC-affald. Det er typisk PVC-byggeprodukter som vinduer, døre og tagrender og kabelbakker.

Ikke-genanvendeligt PVC-affald er f.eks. kabler, hvor metalindholdet ikke kan genvindes, kabelisolering fra skrotning, vinylgulve og paneler af blød plast, presenninger, gummimåtter, plastslanger, andet blødt PVC, f.eks. tagfolier, membranfolier, regntøj og gummistøvler, persienner af plast, andre byggeprodukter, f.eks. ventilationskanaler, toiletcisterner, tætningslister. 

Ikke genanvendeligt PVC skal afleveres til deponi på AV Miljø A/S eller afleveres på genbrugsstationen. 

PVC må ikke komme i forbrændingsanlæg.

Ved klinisk risikoaffald forstås smitteførende affald, spidse og skarpe genstande, samt vævsaffald. Producenter af denne type affald er fx praktiserende læger, tandlæger, hjemmeplejeordninger, dyrlæger, plejehjem, laboratorier, jordemodercentre, akupunktører, tatovører m.m. 
 
Hvis du har klinisk risikoaffald skal du benytte en privat affaldsindsamler.

Klinisk risikoaffald kan ikke afleveres på genbrugsstationen.

Have- og parkaffald må ikke indeholde papir, pap, plast eller andre ikke komposterbare materialer, større mængder jord og sten mv. Trærødder og stød kan afleveres særskilt til neddeling.
 
Haveaffald må ikke afbrændes.

Disse typer affald kan ikke genanvendes, men skal sendes til forbrænding.

Flamingo, ringbind, gulvtæpper, træbeton, vådt eller snavset papir, tomme malerdunke/bøtter, flamingokugler, aske, big bags, billedrammer, glasfiber, fiberdug, glasvæv, gummi, hynder (skumgummi), linoleum, melamin skåle mv., murerspande med lettere tørret indhold, presenninger (ikke pvc), træemner med skimmelsvamp, tagpap, videobånd, Cd’ere, dvd’ere, pex-rør , cykeldæk og cykelslange, invasive plantearter, pizzabakker, bagepapir, fødevarepapirsposer, engangsklude og skuresvampe, hygiejneaffald, fx bleer, hygiejnebind, vatpinde, brugte vatrondeller, middagsservietter, cigaretskod, metalfolier, støvsugerposer, aske og andet støvende affald som er indpakket.

Virksomheder kan aflevere det meste affald på Genbrugsstationen, dog ikke madaffald, restaffald, mad- og drikkekartoner eller klinisk risikoaffald (medicinrester samt kanyler og lign.) 

Markedspriser - erhverv 2024

Restaffald - ugetømning  - eks. moms

140 l. enkammer beholder: 1.987 kr.

240 l. enkammer beholder: 2.256 kr.

440 l. enkammer beholder: 3.270 kr.

660 l. enkammer beholder: 3.974 kr.


Mad- og restaffald - 14 dages tømning- eks. moms

240 l. tokammer beholder: 1.316 kr. 

370 l. tokammer beholder:  1.593 kr.

 

Markedspriser - erhverv 2023  

Restaffald - eksl. moms

125 l. sække: 1.132 kr.

125 l. sække hver 14. dag: 566 kr.

140 l. 1 kammer beholder: 1.532 kr.

240 l. 1 kammer beholder: 1.766 kr.

440 l. 1 kammer beholder: 2.549 kr.

660 l. 1 kammer beholder: 3.175 kr.

6 m3 vippecontainer: 21.273 kr.

8 m3 vippecontainer: 25.192 kr.

10 m3 vippecontainer: 31.691 kr.

12 m3 vippecontainer: 37.049 kr.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback