Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald, miljø og byggeri Byggeaffald

Byggeaffald

Som bygherre skal du kende reglerne for undersøgelse og håndtering af byggeaffald, inden du skal renovere eller rive din bolig eller andre bygninger ned.

Og inden du går i gang, skal du som bygherre være opmærksom på, hvilke regler der gælder, og hvordan du kommer af med dit byggeaffald.

Derfor har du pligt til at screene og kortlægge bygningen for miljøproblematiske stoffer i de bygningsdele, der bliver til byggeaffald. 

Du har pligt til at udsortere miljøproblematiske stoffer, så de resterende rene materialer i byggeaffaldet kan genbruges eller på anden måde nyttiggøres. Du skal sortere det rene affald i minimum 10 fraktioner.

Hvis du har mere end et tons byggeaffald, skal du anmelde affaldet til kommunen 14 dage før, du går i gang. Anmeldelse af byggeaffald skal ske på bygningsaffald.dk. Du må ikke begynde at fjerne bygningsdele eller byggeaffald, før kommunen har anvist dit affald til en eller flere godkendte affaldsmodtagere. Kommunen kan kræve flere oplysninger om din bolig eller andre bygninger, samtidigt kan kommunen kræve, at der skal tages flere prøver i bygningen til analyse for indhold af miljøproblematiske stoffer, inden du må rive bygningen ned.

Byggeaffald skal altid bortskaffes til en eller flere godkendte affaldsmodtagere. Det er kommunen, der klassificerer (dvs. vurderer om affaldet er rent, forurenet eller farligt) og anviser herefter det farlige- og miljøproblematiske affald til godkendte modtagere. 

Gladsaxe Kommune kan forlange dokumentation for korrekt screening og kortlægning af bygningen. Kommunen kan forlange dokumentation for korrekt sortering og aflevering af byggeaffaldet. Kommunen kan også foretage tilsyn på byggepladsen.

 

Gratis app hjælper dig på vej

Der er hjælp at hente med en gratis app, der fører dig gennem hele processen, fra før du begynder arbejdet, til du skal aflevere affaldet på det rigtige modtageanlæg.

Du downloader app'en på www.mitbyggeaffald.dk i din browser på din mobiltelefon. Så kommer der efter et par sekunder en lyserød bjælke foroven på skærmen, hvor du kan trykke på ”install”.
Derefter klikker du på det lille ikon i midten nederst på din mobil for at downloade appen til din telefon. Der er en lille pil, der peger ned mod, hvor du skal klikke.
Scroll ned til et +, hvor der står ”tilføj til hjemmeskærm”, så ligger appen på din mobil.

Hvis du hellere vil have hjælp og vejledning, når du sidder ved dit skrivebord foran computeren, går du bare ind på www.mitbyggeaffald.dk.  

Der er også lavet en minivejledning, der kan hjælpe dig igennem det vigtigste.

Værd at vide om byggeaffald

Ansøgning om tilladelse til renovering eller nedrivning af et eksisterende hus og opførelse af et nyt hus skal ske gennem bygogmiljø.dk.

Du kan se bygningsreglement BR18 på www.bygningsreglementet.dk.

Her kan du læse mere om byggeri, og hvad det koster at få behandlet en byggesag.

 

 

Du skal være opmærksom på, at det er dig som bygnings- eller boligejer, der er ansvarlig bygherre. Selvom du hyrer et professionelt firma til opgaven, og overlader ansvaret for at anmelde og håndtere byggeaffaldet til dem, er det stadigvæk dit ansvar som bygherre, at reglerne bliver overholdt. 

Det er strafbart ikke at følge reglerne. 

Når dit projekt omfatter nedrivning, ombygning eller renovering, skal affaldet fra byggeriet anmeldes til kommunen i de fleste tilfælde.

Du skal anmelde byggeaffaldet, hvis ét af disse kriterier er opfyldt:

 • Omfatter større areal end 10 m2
 • Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald
 • Hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977
 • Hvis bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal anmeldelsen suppleres med en kortlægning for PCB.
 • Hvis bygningen indeholder andre miljøskadelige stoffer, såsom asbest, klorparaffiner, PAH eller tungmetaller.
 • Du skal anmelde på www.bygningsaffald.dk eller på selvbetjeningssystemet Byg & Miljø, mindst 14 dage før byggeprojektet sættes i gang.
 • Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet. 

 

Du skal anmelde på www.bygningsaffald.dk eller på selvbetjeningssystemet Byg & Miljø mindst 14 dage før, byggeprojektet sættes i gang. 
Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet. 

Hvis du har asbestholdigt affald, skal du anmelde affaldet til kommunen efter nedenstående retningslinjer:

 • Hvis du som privatperson afleverer mindre mængder asbestholdigt affald på genbrugsstationen, skal du ikke anmelde det til kommunen.
 • Hvis du som privatperson har større mængder asbestholdigt affald skal du anmelde det til kommunen på virksomhed@gladsaxe.dk.
 • Hvis du har et professionelt firma til at anmelde dit asbestholdige affald, skal det ske på www.bygningsaffald.dk.

Byggeaffald kan indeholde en række miljøproblematiske stoffer, der er farlige eller giftige for miljø, dyr og mennesker. Derudover kan en række miljøproblematiske stoffer være kræftfremkaldende. 

De stoffer, der typisk forekommer i byggematerialer og kan findes i bygninger i dag, stammer helt tilbage fra 1930´erne og frem til omkring årtusindskiftet. 

Asbest kan blandt andet findes i magnesitgulve fra 1920-1980, fliseklæber og puds fra perioden 1960-1980, i rørisolering frem til 1972 samt i tag og facadeplader frem til 1988. Der kan også forekomme asbest i gamle fugebånd i branddøre og brændeovne. 

Der forekommer tungmetaller (bly, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel og zink) i større eller mindre koncentrationer i maling på alle typer overflader indvendigt som udvendigt. Derudover findes tungmetaller også i badeværelsesfliser og -klinker. 

PCB forekommer primært i perioden 1950-1977 og forekommer i fuger i bygninger og termovinduer, maling på alle typer overflader indendørs og udendørs.  

Klorparaffiner erstattede PCB i fugematerialer efter 1977, men blev allerede benyttet fra 1950´erne og frem til 2002, hvor det blev udfaset.  

Tjærestoffer indeholder PAH og forekommer typisk i tagpap og sokkelmaling i perioden 1950-1970. 

Der kan også forekomme andre miljøproblematiske stoffer, som det kan være relevant at undersøge for.

Det er vigtigt at de problematiske stoffer fjernes først, inden bygningen rives ned. Det er ikke lovligt, at blande farligt, forurenet og rent affald.

Hvis du er i tvivl om, hvornår din bygning er opført eller om hvornår, der er renoveret eller bygget til, kan du tjekke oplysninger om ejendommen på OIS.dk og på weblager.dk.

 

Ved bygge- og anlægsarbejder skal virksomheder og borgere på stedet sortere affaldet i minimum følgende rene fraktioner til genanvendelse: 

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt.

 
Derudover skal genanvendeligt PVC, plast, pap, papir, træ, glas og elektronikskrot altid frasorteres til genanvendelse. 
 
Farligt affald, PCB-holdigt affald, imprægneret træ og termoruder skal altid frasorteres. 

Læs mere om sortering af erhvervsaffald.
 

Hvis du skal renovere lidt på din bolig, fremkommer der byggeaffald. 

Hvis du har mindre end 1 tons byggeaffald, skal du ikke anmelde byggeaffaldet til kommunen, men du har pligt til at sikre, at byggeaffaldet sorteres korrekt på din ejendom, og at det afleveres til godkendt modtager. 

Det meste byggeaffald fra små, private renoveringsprojekter fra hus eller lejlighed kan du aflevere på kommunens genbrugsstation. Tjek her, hvad du kan aflevere på genbrugsstationen.

Der er byggeaffaldsfraktioner, som du ikke kan aflevere på Genbrugsstationen, som fx malet træ, der indeholder tungmetaller i så høje koncentrationer, at det er farligt affald. 

Her skal du kontakte Miljøafdelingen, som anviser det farlige affald til en godkendt affaldsmodtager. 

 

Hvis det er en større renovering eller du skal rive dit hus eller andre bygninger ned, så har du pligt til at pligt til at screene og kortlægge ejendommen for miljøproblematiske stoffer i de bygningsdele, der bliver til byggeaffald. 
 
Det kan for eksempel være, hvis du skal renovere eller nedrive et helt hus eller en større bygning. Kriterierne er:

 • Bygningen eller rummet, du renoverer eller bygger om, er større end 10 m2
 • Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald
 • Hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977
 • Hvis ejendommen er bygget eller renoveret i perioden 1950-1977, skal anmeldelsen suppleres med en kortlægning for PCB
 • Bygningen gennemgås for indhold af andre miljøfarlige stoffer såsom asbest, klorparaffiner, PAH og tungmetaller
 • Hvis dit byggeprojekt falder ind under et af disse kriterier, er det en god idé at få hjælp fra en miljørådgiver eller et nedrivningsfirma, der har specialiseret sig i screeninger og materialeprøver. 

 
Du skal altid anmelde byggeaffaldet til Gladsaxe Kommune på www.bygningsaffald.dk. Du må ikke begynde at fjerne bygningsdele eller bygningsaffald fra ejendommen, før kommunen har godkendt klassificeringen og anvist dit affald til en eller flere godkendte affaldsmodtagere.

Kommunen kan kræve flere oplysninger om din bolig eller bygning. Kommunen kan ligeledes kræve, at du skal tage flere prøver til analyse for indhold af miljøproblematiske stoffer, inden du må rive bygningen ned.

Farligt byggeaffald er fx, når affaldet indeholder asbest eller har høje koncentrationer af PCB, Klorparaffiner, PAH og tungmetaller, som gør affaldet farligt. 
 
Ved ikke-genanvendeligt bygge- og anlægsaffald forstås brændbart affald og affald til deponi, der indeholder forurenende stoffer, såsom asbest, PCB, klorparaffiner, PAH og tungmetaller og lignende, men ikke er farligt affald. 
 
Affald til forbrænding, der indeholder forurenende stoffer: 

 • Malet og lakeret træ
 • Linoleum
 • Tagpap uden asbest
 • Fugemasse, der indeholder PCB eller klorparaffiner

 
Affald til deponi, der indeholder forurenende stoffer: 

 • Glaserede tegl, klinker og lignende PCB-holdigt affald, der ikke er brandbart
 • Imprægneret træ, der ikke kan forbrændes med energiudnyttelse
 • Materialer forurenet med tjære eller sod
 • Afslib af maling på puds, beton eller letbeton
 • Vinylgulve og tagfolier
 • Ikke genanvendelige isoleringsmaterialer
 • Koksvægge
 • Brokker/beton forurenet med olie eller andre forurenende stoffer
 • Eternitplader og mineraluld

Asbestholdigt affald skal altid anmeldes til kommunen, der anviser til godkendt deponi. Farligt affald skal altid anmeldes til kommunen, der anviser til godkendt modtageranlæg.

Når man fjerner farlige- eller miljøproblematiske stoffer fra bygningsdele skal man sikre sig, at man ikke får spredt forurening til omgivelserne og samtidigt sikre dit eget arbejdsmiljø. Du skal sikre du, at Arbejdstilsynets regler overholdes, og der benyttes korrekte åndedrætsværn, også selvom du selv udfører arbejdet. 

Indendørs arbejde med asbest må kun udføres af folk, der har asbestbevis eller certifikat. Indendørs arbejde med asbest skal altid anmeldes til Arbejdstilsynet. Du skal være opmærksom på, at køkken- og badeværelsesfliser, og er sat op med fliseklæber i perioden 1960-1980 kan indeholde asbest. 

Udendørs må man gerne selv tage hele bølgeeternittagplader ned, man skal dog sikre at pladerne ikke afgiver støv. Pladerne skal pakkes ind i plastic, hvis du vælger at aflevere dem på Genbrugsstationen. Hvis det er skifereternittagplader med asbest, skal du anmelde det til Arbejdstilsynet, du skal sikre, at skifereternitpladerne så vidt muligt ikke knækker og de skal pakkes i plast med det samme. 

Hvis du fjerner isoleringsmateriale af stenuld fra før 1997, anses dette som at være farligt affald på grund af det fine støv, der spredes ved håndteringen. 

Hvis du skal afslibe maling indendørs, der kan indeholde tungmetaller, PCB eller klorparaffiner skal du opsamle støv i passende filtre og sikre dig med personlige værnemidler. Støv fra slibning af maling skal som udgangspunkt afleveres som affald til deponi. Udendørs og malet træ skal afleveres i separat container på Genbrugsstationen. 

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.amid.dk  

 

Det er bygherrens ansvar, at der benyttes registrerede transportører og godkendte modtageanlæg. Ansvaret for dette kan ikke overdrages til andre.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde godkendte transportører og modtageanlæg.

Det er tilladt at genbruge byggematerialer til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil. Fx genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer.

Du må ikke genbruge materialer, der indeholder asbest eller PCB. 

Når du bygger nyt, fremkommer der ofte meget emballageaffald, som skal sorteres fra til genbrug fx: 

 • Plastfolier, wrap-plast
 • Hård plast
 • Pap og papir
 • Træ og paller
 • Se krav til sortering af erhvervsaffald 

Få råd og vejledning

Hvis du har spørgsmål, hvor du ikke kan finde svaret på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte Miljøafdelingen på virksomhed@gladsaxe.dk og få råd og vejledning eller ringe til os på 39 57 59 29.

Links til vejledninger og skemaer

Folder-om-byggeaffald-2022.pdf
Forskrift-for-midlertidige-bygge-og-anlaegsaktiviteter.pdf
Regulativ_for_erhvervsaffald.pdf
Vejledning-om-asbest.pdf
Vejledning-om-bly-i-byggematerialer.pdf
Vejledning-om-PCB-i-byggematerialer.pdf
Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet
Vejledning om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer
Metoder til fjernelse af miljøproblematiske stoffer

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback