Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Jord

Jord

Spørgsmål om jord og jordflytning kan sendes til: jord@gladsaxe.dk

Anmeldelse af jordflytning
Flytning af jord, skal anmeldes til Gladsaxe Kommunes miljøafdeling.
Anmeldelsen til kommunen skal via jordweb.dk

Krav til analyser af jorden
Anmeldelse af jordflytninger kræver dokumentation i form af analyser. Jorden skal analyseres og kategoriseres. Nogle modtageanlæg kan foretage analyser af jorden for dig. 

Du må flytte jorden straks efter, at kommunen har modtaget din anmeldelse hvis:

  • der er tale om en akut opstået situation
  • du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, der må modtage den pågældende type jord, og jorden ikke kommer fra et V1- eller V2-kortlagt areal
  • flytningen sker fra et V1- eller V2-kortlagt areal, og vi på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan
  • den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3. Her kan jorden, uden forudgående anmeldelse, afleveres på et dertil godkendt modtageanlæg. Gladsaxe Kommunes genbrugsstation kan modtage mindre mængder ikke forurenet jord

Ellers må du flytte jorden, når du har modtaget en kvitteret jordanvisning fra os eller 4 uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse. 

Flytning af jord fra kortlagte arealer
Hvis jorden skal flyttes fra V1 eller V2-kortlagte arealer gælder særlige regler og vi anbefaler derfor at du kontakter os inden du går i gang med arbejdet. Læs mere her: Flytning af jord fra V1- eller V2-kortlagte arealer  

Hvis man finder forurenet jord, der ikke var kendt i forvejen
Hvis man under et gravearbejde eller på anden måde finder jord, der lugter eller ser forurenet ud og dette forhold ikke var kendt i forvejen, skal arbejdet standses! Arbejdet må først genoptages når kommunen eller Region Hovedstaden har givet tilladelse hertil. Miljøafdelingen kommer på tilsyn hurtigst muligt, normalt samme dag, og vurderer forureningen.

Ifølge bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører skal byrådet fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, der anmelder jordflytning.

Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse.

Gladsaxe Byråd har godkendt følgende takster for jordflytning for erhverv:

•     Administrationsgebyr pr. anmeldelse: 183 kr. til dækning af faste udgifter

•    Gebyr for konkret sagsbehandling, beregnet som medgået tid, med en timetakst på        387 kr., dog mindst en time.

Det samlede gebyr for en anmeldelse af jordflytning vil dermed typisk komme til at udgøre 570 kr.

Gebyret træder i kraft pr. 1. september 2021. Gebyret for de enkelte jordflytninger opkræves efter sagen er anvist af kommunen. Takster er momsfrie.

Læs mere om gebyr for anmeldelse af jordflytning.

Gladsaxe Kommune har  et jordregulativ. Her kan du som borger, bygherre, rådgiver, entreprenør mv. se, hvilke krav der er til prøvefrekvens, kategorisering og klassificering af jorden, når den skal flyttes væk fra en ejendom.

Formålet med Jordregulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord i Gladsaxe Kommune med henblik på at forebygge forurening og uhygiejniske forhold for miljø og mennesker.

Jordregulativ for Gladsaxe Kommune

AKUT OPSTÅET FORURENING: Ring 112 ved akut opstået forurening af jord, grundvand og recipienter (vandløb, søer og hav).

Hvis du opdager en jordforurening, skal du kontakte Miljøafdelingen. Hvis det er i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde skal du straks standse arbejdet.

Mange steder i Danmark kan jorden være lettere forurenet. I stedet for at undersøge hver enkelt ejendom, har Folketinget besluttet, at alle ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt er klassificeret som lettere forurenet. Dette kaldes områdeklassificering.  Det betyder blandt andet, at der skal tages prøver til analyse for jordens forureningsgrad, hvis du skal fjerne jord fra din grund. Næsten hele Gladsaxe Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificering.

Forureningen er opbygget gennem mange år og skyldes for eksempel boligopvarmning, bilers udstødning, industriens udledning, opfyld og terrænreguleringer og andre diffuse kilder. Der er ikke tale om kraftig forurening.
Hvis du skal flytte jord fra et areal, som er områdeklassificeret, skal jorden anmeldes til kommunen. Reglerne om jordflytning skal sikre, at lettere forurenet jord håndteres miljømæssigt korrekt.

Hvis du bor på et areal, som er områdeklassificeret, kan du finde gode råd i denne pjece;  En hverdag med jord i byen – regler og gode råd om forurenet jord

Du kan se, om der er en kendt forurening på en grund på Region Hovedstadens hjemmeside

Danmarks Miljøportal har et kort over samtlige grunde, som er kategoriseret som forurenet på vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Hvis en grund er kategoriseret som vidensniveau 1, betyder det, at grunden er mistænkt for at være forurenet. Hvis en grund er kategoriseret som vidensniveau 2, er der beviser for at grunden er forurenet.

Hvis du støder på forurening på en ejendom, er du forpligtet til straks at standse eventuelt bygge- og anlægsarbejde og anmelde det til Gladsaxe Kommune. Dette gælder uanset, om jorden skal flyttes eller ej.

Formålet med reglerne om jordforurening er at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Inden du går i gang med at grave eller håndtere jord på en kortlagt ejendom, skal du have en tilladelse fra os.
Vi kan i tilladelsen stille krav om nødvendige foranstaltninger, som grundejer selv skal betale. Foranstaltninger, der forebygger spredning af forurenet materiale før, under og efter eventuelt anlægsarbejde.

Hvis du ændrer arealanvendelsen på et kortlagt areal kræver det også en tilladelse. 
Bestemmelserne på området findes i Jordforureningslovens § 8.

Dette skal en § 8-ansøgning indeholde:

Når vi har udarbejdet en tilladelse, skal den sendes til høring i Region Hovedstaden som har fire uger til at komme med kommentarer.

Du skal altid indhente de nødvendige byggetilladelser, når der bygges på såvel ikke kortlagte, som kortlagte arealer.

Geotekniske boringer
Geotekniske boringer kan udføres uden forudgående anmeldelse.
OBS! Såfremt der efterlades filterrør i boringen, er der tale om en A-boring, uanset formålet. Udtages der jordprøver til kemisk analyse fra boringen, er der tale om en B-boring.

A-boringer
Skal du udføre filtersatte boringer (A-boringer) skal du søge om det, da det kræver en tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Miljøafdelingen. 

Ansøg om tilladelse til A-boringer

Borearbejdet må først starte, når kommunen har givet tilladelse! 

Skema til sløjfning af A-boringer 

B-boringer
Hvis du skal udføre boringer hvor der ikke efterlades filterrør (B-boringer) skal du anmelde det til kommunen på et anmeldelsesskema. Skemaet udfyldes og sendes til Miljøafdelingen.

Anmeld B-boringer

Læs mere om

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback