Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Kultur Tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Foreninger, der tilbyder folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, kan søge om tilskud. Ved enkelte tilskud er der dog ingen krav til alder.

Det er en forudsætning, at foreningen er godkendt og hjemmehørende i Gladsaxe Kommune for at kunne søge tilskud her. 

Se en oversigt over alle tilskud i retningslinjerne.

Tilskud der kan søges af folkeoplysende foreninger i Gladsaxe Kommune

Tilskud til foreningens aktiviteter for børn og unge under 25 år eller for handicappede uanset alder.

Foreninger, der indenfor en sæson, tilrettelægger mindst en aktivitet hver måned for børn og unge under 25 år, er tilskudsberettiget.

Foreningens medlemstal skal oplyses ved ansøgning på denne side "søg foreningstilskud her"

Læs retningslinjerne som du finder øverst på denne side.

Tilskuddet gives til foreningernes træner- og instruktørarbejde med børn og unge mellem 7-24 år.

Der gives dog tilskud til trænere og instruktører for seniorhold i det omfang, der er et eller flere medlemmer i den tilskudsberettigede aldersgruppe på holdet.

Der søges via boksen på denne side 'søg foreningstilskud her'

Skabelon til ordning af dokumentation for trænerudgifter skal udfyldes og vedlægges ansøgning.

Læs retningslinjerne som du finder øverst på denne side.

Der gives tilskud til:

 1. gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Gladsaxe Kommune til kurser for og uddannelse af trænere, ledere og instruktører i lokale foreninger.
 2. kvalificering af lokale foreningers ledelse.

Tilskud kan søges af:

 1. Foreninger, der er godkendt efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, og som har aktiviteter for børn og unge under 25 år. Deltageren skal minimum være 13 år.
 2. Foreninger under kultur, fritid og idræt.

Der søges via boksen på denne side "søg foreningstilskud her". 

Læs retningslinjerne som du finder øverst på denne side.

Der ydes tilskud til udgifter i forbindelse med lejre og stævner i Danmark og Sydsverige. Turene skal være af mindst tre dages varighed (to overnatninger) og afholdes uden for Gladsaxe Kommune.

Reglen om varighed og kommunegrænse gælder dog ikke ved børne- og ungdomskorpsenes brug af Radiomarken, inklusiv Tyrolerhuset ved Bagsværd Sø.

Puljen kan ikke søges af idrætsforeninger.

Der søges via boksen på denne side "søg foreningstilskud her"

Læs retningslinjerne som du finder øverst på denne side

Der kan søges om tilskud til driftsudgifter af foreningers egne og lejede lokaler, der anvendes til børn og unge under 25 år. Derudover kan der søges weekendleje (leje ved ture og lejre). 

Idrætsforeninger kan ikke søge dette tilskud.

Der søges via boksen på denne side "søg foreningstilskud her"

Læs retningslinjerne som du finder øverst på denne side.

Tilskud kan søges af folkeoplysende foreninger, som tilrettelægger folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, og har mindst månedlige aktiviteter.

Der ydes tilskud til indkøb af for eksempel musikinstrumenter, telte og lignende.

Der ydes ikke tilskud til driftsbetonede anskaffelser, uniformer, faner, kontorartikler, maskinel og møbler.

Puljen kan ikke søges af idrætsforeninger.

Der søges via boksen på denne side "søg foreningstilskud her"

Ansøgningsfrister 1. april og 1. september

Læs retningslinjerne som du finder øverst på denne side.

Puljen kan søges af foreninger, uanset alder, der deltager i særlige stævner, turneringer, arrangementer og lejre uden for Sjælland og Lolland-Falster og kun indenfor Danmarks grænser.

Der søges via boksen på denne side "søg foreningstilskud her".

Læs retningslinjerne som du finder øverst på denne side.

Der ydes tilskud til transportudgifter i forbindelse med lejre, træningslejre og stævner for handicappede uanset alder.

Turene skal afholdes uden for Region Hovedstandens område, men inden for Danmarks grænser eller i Sydsverige.

Ansøgning skal ske pr. mail til kultur@gladsaxe.dk.

Læs retningslinjerne som du finder øverst på denne side

Idrætsforeninger, der er hjemhørende i Gladsaxe og organiseret under Danmarks Idræts-Forbund kan søge om tilskud til foreningens talentudvikling, hvis der er etableret et forbundsstøttet kraftcenter. Støtten fra forbundet skal være af økonomisk karakter.

Ansøgning skal sendes til kultur@gladsaxe.dk senest 1. december.

Tilskud kan søges af folkeoplysende eller øvrige kulturelle foreninger, som tilrettelægger kulturelle aktiviteter af betydning for lokalsamfundet i Gladsaxe.

Tilskuddet er tiltænkt, som en understøttelse af foreningens generelle drift, eksempel administrationsomkostninger, materialeanskaffelser med videre

Ansøgning skal sendes til kultur@gladsaxe.dk senest 1. september

Læs retningslinjerne som du finder øverst på denne side.

Aftenskoler hjemmehørende i Gladsaxe Kommune kan ansøge om tilskud og lokaler til deres aktiviteter.

Læs retningslinjerne for tilskud til aftenskoler

Puljer

Har du en god ide eller vil du afprøve noget, så kan du søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget.

Formålet med puljen er at støtte nye initiativer og udviklingsprojekter, der er med til at sikre et alsidigt fritidsliv for Gladsaxe Kommunes borgere. Aktiviteterne skal ligge indenfor kultur-, fritids- og idrætspolitikkens og folkeoplysningspolitikkens område. Tiltag der understøtter Medborgerskabsstrategien kan som udgangspunkt også støttes.

Find politikker og strategier her.

Hvem kan søge?

Alle borgere, selvorganiserede grupper og foreninger kan søge tilskud i Initiativpuljen. Kultur-, fritids- og idrætsinstitutioner kan i samarbejde med foreninger eller grupper af borgere også søge puljen.

Hvad kan man søge tilskud til?

Det kan være en lokal festival, en event, sport på en ny måde eller en helt anden idé, som vil være sjov, ny eller spændende for folk i Gladsaxe. Igangsætning af nye foreninger kan også gives tilskud.

Der kan ikke gives tilskud til

 • Tilbagevendende projekter dvs. et projekt kan kun få tilskud én gang.
 • Kommercielle projekter.
 • Projekter der hører under anden lovgivning.
 • Allerede igangsatte projekter.

Du kan få hjælp

Du kan få hjælp til at udvikle dit projekt eller aktivitet. Kontakt 'Kulturskaberne' på Telefonfabrikken eller konsulenterne i 'Kultur, fritid og unge' på Gladsaxe Rådhus.

Ansøgning

Du skal ansøge via formularen Søg tilskud fra Initiativpuljen.

Regnskab og evaluering

Regnskab og evaluering  af projektet skal indsendes til Folkeoplysningsudvalget senest to måneder efter projektets afslutning. Regnskab og evaluering udfyldes og sendes til Gladsaxe Kommune via en digital formular.

Gå til evalueringsformularen her

Puljen dækker tilskud til kulturelle aktiviteter, der foregår i Gladsaxe Kommune, og som er åben for publikum. Aktiviteterne må ikke være forbeholdt en særlig deltagerkreds.

Tilskud ydes til arrangementer, når foreningen i ansøgningen anfører, at de ikke selv har midlerne til dets gennemførelse. Udviser arrangementet et overskud, skal den uforbrugte del af tilskuddet tilbagebetales til Børne- og Kulturforvaltningen.

Hvem kan søge?

Puljen til åbne arrangementer kan søges af lokale foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne er over 25 år, og hvor foreningen ikke modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven .

Hvad kan man søge tilskud til?

Der kan søges tilskud til aktiviteter inden for følgende områder:

 • kor- og visesang
 • teater- og kabaret-forestillinger
 • koncerter,
 • film,
 • folkedans,
 • skakarrangementer
 • kunstudstillinger og
 • lignende aktiviteter

Ansøgning

Ansøgning sendes til kultur@gladsaxe.dk.

I ansøgningen skal der oplyses, foreningens navn, cvr.nr., kontaktperson, beskrivelse af aktivitetens indhold, formål, sted, tidsplan, målgruppe, eventuelle samarbejdspartnere, oplysning om der søges tilskud andre steder.

Derudover skal der vedlægges: aktivitetsbudget med alle forventede indtægter og udgifter, samt foreningens reviderede og godkendte regnskab fra sidste år.

Ansøgningen bliver forelagt for Folkeoplysningsudvalget på førstkommende møde. Der gøres opmærksom på, at ansøgningen bliver vedlagt som bilag til sagen og offentliggøres i Gladsaxe Kommunes dagsordendatabasen, der ligger offentligt tilgængeligt på gladsaxe.dk.

Regnskab og evaluering

Regnskab og evaluering af projektet skal indsendes til Folkeoplysningsudvalget senest to måneder efter projektets afslutning. Regnskab og evaluering kan sendes til kultur@gladsaxe.dk eller via post til Gladsaxe Rådhus.

Du kan læse mere om retningslinjerne øverst her på siden.

Hvem kan søge tilskud?

Puljen kan søges af foreninger, ildsjæle, lokale aktører, kommunale initiativtagere, herunder Børne- og Kulturforvaltningen, fritidshuse og idrætsanlæg.

Hvad kan man søge tilskud til?

Det kan være projekter, der:

 • gør borgerne selvhjulpne til fysisk aktivitet
 • igangsætter aktiviteter for nye brugergrupper
 • igangsætter fælles aktiviteter og events for en bred kreds af borgere
 • er til gavn og glæde for andre brugere/medlemmer end ens egne

Særlige krav til ansøgning

For ansøgninger fra lokale foreninger er det et krav, at der indgår en egenbetaling på minimum 30 procent af tilskuddet til evt. rekvisitter og materialer.

For ansøgninger fra kommunale initiativtagere er det et krav, at der indgår en egenbetaling fra initiativtageren på minimum 50 procent, og at der er mindst én samarbejdspartner.

Samme aktivitet kan bevilges tilskud flere gange.

Du kan få hjælp

Vil du have hjælp til at udvikle og beskrive dit projekt eller aktivitet kan du kontakte konsulenterne i 'Kultur, Fritid og Unge' på Gladsaxe Rådhus.

Ansøgning, regnskab og evaluering

Send din ansøgning til kultur@gladsaxe.dk med beskrivelse af idéen, budget med egenbetaling og evt. tilskud fra andre, evt. samarbejdspartnere mm.

Regnskab og evaluering af projektet skal indsendes senest to måneder efter projektets afslutning.

Går du med et spændende initiativ i maven, og har du en god idé, som du gerne vil realisere i Gladsaxe Kommune? Så kan det være, at de Kulturelle Udviklingsmidler kan støtte dit projekt.

Hvem kan søge?

Alle kan søge om tilskud fra de Kulturelle udviklingsmidler. Det være sig foreninger, enkeltpersoner, virksomheder, offentlige institutioner etcetera.

Hvad kan man søge til?

Man kan søge til alt fra et lille lokalt initiativ til en større event. Projektet skal dog som minimum understøtte hensigterne i gældende Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik, og projekts indhold skal særligt være rettet mod kunst og kultur.

Ansøgningen skal være en motiveret ansøgning, der - som minimum - indeholder følgende:

 • Beskrivelse af projektet (herunder blandt andet indhold, målgruppe, samarbejdspartnere og hvordan projektet understøtter Gladsaxe Kommunes gældende Kultur, Fritids- og Idrætspolitik).
 • Budget for projektet

Ansøgninger under 30.000 kroner vil i udgangspunktet blive behandlet administrativt af Børne- og Kulturforvaltningen. Ansøgninger over 30.000 kroner skal godkendes af Kulturudvalget.

Der er løbende ansøgningsfrist og ingen ansøgningsskema. Ansøgningen skal sendes til kultur@gladsaxe.dk

Tilskud til handelsstandsforeningers arrangementer

Handelsstandsforeninger eller andre, der ønsker at arrangere en byfest eller et musikarrangement for borgerne i lokalområdet, kan søge tilskud fra de kulturelle udviklingsmidler. Støtten tildeles administrativt af Børne- og Kulturforvaltningen, og der kan gives op til 10.000 kroner

Støtten tildeles ud fra følgende retningslinjer

 • Aktiviteten skal have gratis adgang for alle
 • Aktiviteten skal understøtte intentionerne i GladsaxeLiv og den gældende Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik.
 • Der gives støtte til et kunstnerisk indslag
 • Der gives ikke tilskud til vejfester, fester af lignende privat karakter eller mindre geografiske områder
 • Hver ansøgning vurderes individuelt og en imødekommelse af ansøgningen vil bero på en helhedsvurdering af aktivitetens indhold og formål
 • Arrangører af de lokale aktiviteter er ansvarlige for at indhente de relevante myndighedsgodkendelser til aktiviteten
 • Arrangørerne skal indsende regnskab for aktiviteten til Børne- og Kulturforvaltningen. Eventuelt overskud tilbagebetales til Børne- og Kulturforvaltningen.

Ansøgning

Ansøgningen skal være en motiveret ansøgning, der - som minimum - indeholder følgende:

 • Beskrivelse af projektet (herunder bl.a. indhold, målgruppe, samarbejdspartnere og hvordan projektet understøtter Gladsaxe Kommunes gældende Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik).
 • Budget for projektet

Der er løbende ansøgningsfrist og ingen ansøgningsskema. Ansøgningen skal sendes til kultur@gladsaxe.dk

Med 0,50 kroner pr. indbygger om året støtter Gladsaxe Kommune økonomisk den fælles kommunale idrætspulje, som skal formidle idrætsaktiviteter og tiltag for børn og unge med særlige behov. 15 kommuner i Hovedstadsområdet står bag initiativet, som blev søsat i 2006. Den Fælleskommunale Handicap Idrætspulje giver økonomisk støtte til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. Aktiviteterne kan oprettes på tværs af kommunegrænserne. Støtten bliver givet med henblik på, at flere børn og unge under 25 år kan komme til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsforeninger.

Den Fælleskommunale Handicap Idrætspulje er organisatorisk en del af netværk for Kultur- og Fritidschefer i Region Hovedstaden (R1). Hver kommune deltager med en kontaktperson fra fritids- og idrætsområdet til netværket. Blandt kontaktpersoner er der dannet en styregruppe, der behandler ansøgninger om støtte. Styregruppen arbejder både med drift og udvikling af den Fælleskommunale Handicap Idrætspulje, og tager sig af de overordnede tiltag både for idrætspuljen og for netværket af de kommunale kontaktpersoner. Puljen administreres af Høje-Taastrup Kommune.

Der er udarbejdet en oversigt over alle kendte tilbud i Hovedstadsområdet - specialsport Guiden. Guiden retter sig til forældre til børn og unge i skolealderen med handicap eller andre særlige behov, og som oftest ikke har adgang til de almindelige klubbers tilbud. Det kan for eksempel være børn og unge med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning, fysiske handicaps eller psykiske sygdomme. Det kan også være børn og unge, som af en hvilken som helst årsag har brug for en mere tryg ramme til sin sport, eller søskende til handicappede børn og unge, der måske går på holdet i forvejen.

Flere oplysninger om puljen fås ved henvendelse til: Høje-Taastrup Kommune på fritidkultur@htk.dk.

Få oplysninger om ansøgning og tilskud til Fælleskommunal Handicapidrætspulje.

Flere oplysninger om lokale tilbud og evt. koordinering af ønsker om igangsætning af nye tilbud lokalt under denne pulje, fås ved henvendelse til Gladsaxe Kommune, idrætskonsulent Pia Bagger, telefon 39 57 53 38.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback