Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreningsliv Tilskud til foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Retningslinjer for tilskud til foreninger

Retningslinjer for tilskud til foreninger

Generelle oplysninger

I denne vejledning er samlet retningslinjer for tilskudspuljer og guide til selvbetjeningsløsninger vedrørende foreningsoplysninger og tilskud til foreninger.Retningslinjer findes også på gladsaxe.dk/fritidsliv.
Denne vejledning giver en generel indføring i de gældende retningslinjer for området.

Nye foreninger

Nye foreninger skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne søge tilskud. Ansøgning om godkendelse af en ny forening skal indeholde en beskrivelse af foreningens aktiviteter, art og omfang. Når I har indsendt jeres beskrivelse til kultur@gladsaxe.dk, vil I blive kontaktet af en af vores konsulenter.

Gladsaxe.dk/tilskud

Flere tilskudspuljer skal søges via tilskudsportalen TAS, som tilgås via gladsaxe.dk/tilskud. Se under den enkelte pulje for vejledning til ansøgning.

Login til tilskudsportalen TAS sker med foreningens Nem Login:
enten ”Ansøger nøglefil” eller ”Ansøger nøglekort” (digital medarbejdersignatur).
Login til TAS er med MitID.

Første gang du er logget på tilskudsportalen TAS, skal du indtaste forenings- oplysninger, angive CVR nr. og P-nr. til din adgang. Ved ”institutionsnavn” oplyses foreningens navn. Du kan finde din forenings CVR nr. og P-nr. på virk.dk

Udbetalingsform

Alle tilskudsudbetalinger sker via foreningens CVR-nr. og den tilknyttede Nemkonto.

Gladsaxe.dk/booking

Foreningslogin til bookingportalen WFP Booking, gladsaxe.dk/booking er med bruger- navn og kodeord. Login med MitID for booking på vegne af foreningen er ikke mulig i WFP Booking.

Børneattester

Det er lovpligtigt for alle foreninger med medlemmer under 15 år at indhente børneattester ved Rigspolitiet.
Bestyrelsen skal indhente børneattester på alle ledere og instruktører, der beskæftiger sig med børn og unge under 15 år. Den reviderede Lov om børneattest fastlægger skærpede krav, som betyder, at der skal indhentes børneattest på de personer i foreningen, har kontinuerlig kontakt med børnene, så de kan opbygge et tillidsforhold til børnene og de unge.
Alle foreninger skal hvert år bekræfte, at de indhenter børneattester ved indberetning af årlige foreningsoplysninger.

Årlige foreningsoplysninger og medlemstal

Frist for indberetning er 1. februar.

Alle foreninger, som låner lokaler og/eller søger om tilskud, skal oplyse foreningens medlemstal og årlige foreningsoplysninger.

Alle foreninger indberetter årlige foreningsoplysninger på gladsaxe.dk/tilskud

Foreningsoplysninger er svar på følgende:

 • Dato for seneste generalforsamling
 • Er der månedlig aktivitet
 • Er børneattester indhentet
 • Dato for gældende vedtægter *
  *Hvis foreningen har nye vedtæfter skal disse vedlægges ved indberetning

Medlemstal – foreningens aktive medlemmer pr. 31.12:

”Aktive medlemmer” er medlemmer, som i løbet af året har været medlem i foreningen i minimum 3 måneder, og som har betalt kontingent i minimum 3 måneder.
Aldersgruppe-inddelingen er: 0-6 år, 7-12 år, 13-18 år, 19-24 år, 25-59 år og 60+ år Handicapmedlemmer: ingen aldersopdeling.

Idrætsforeninger indberetter medlemstal til Centralt ForeningsRegister (CFR)
på www.medlemstal.dk. Fristen er 31.1. og vejledning findes på medlemstal.dk. Samme antal medlemmer indberettes ved ansøgning om tilskud på gladsaxe.dk/tilskud.

Foreningsregister - gladsaxe.dk/findenforening

Foreningsregistret er offentligt tilgængeligt på gladsaxe.dk/foreningsregister eller gladsaxe.dk/findenforening. Her findes lokale folkeoplysende foreningers kontaktdata som mailadresse, telefon og evt. link til hjemmeside.
Jeres forening er tilgængelig med kontaktoplysninger, efter jeres tilladelse er givet til at vi må vise kontaktoplysninger.

Tjek foreningens kontaktoplysninger og tillad visning på gladsaxe.dk/booking under menuen ”Forening”. Skriv eventuelle ændringer til oplysningerne om adresse, telefonnummer, mailadresse, hjemmeside og skriv gerne en kort beskrivelse af foreningen, fx jeres aktiviteter og historie.

Bestyrelsesmedlemmer

Opdatér kontaktdata og bestyrelsesmedlemmer på gladsaxe.dk/booking

Foreningens kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer er registreret under menuen ”Forening” -> ”Brugeradministration” på gladsaxe.dk/booking

Brugere / bestyrelsesmedlemmer, som er listet under brugeradministration, har alle adgang til bookingsystemet, dannede bookinger og foreningsoplysninger.

Tilret roller eller slet personer fra oversigten hvis de ikke længere er et bestyrelsesmedlem eller er bruger/ har tilknytning til foreningen.
Nye brugere/bestyrelsesmedlemmer kan tilføjes med deres brugernavn.
Det kræver at personen forinden har oprettet sig som bruger under brugerlogin. Evt. send en mail til lokaler@gladsaxe.dk med oplysning om foreningsnavn,
og bestyrelsesmedlemmers navne, mailadresser og roller, så vil administrationen hjælpe med ændringer eller nye oprettelser.

Tips til ansøgning og indberetninger

Det er en god idé at se retningslinjerne igennem, så du kan forberede ansøgningen bedst muligt. Blandt andet ved at have skannet din dokumentation eller fundet relevante filer eller tal-oplysninger forinden ansøgning og indberetninger.

Deltagertilskud

Hvem kan søge

Deltagertilskud kan søges af folkeoplysende foreninger, som tilrettelægger folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år eller medlemmer med handicap uanset alder.
Foreninger, der indenfor en sæson, tilrettelægger mindst månedlige aktiviteter for børn og unge under 25 år, er tilskudsberettiget.
Der ydes ikke deltagertilskud til aktiviteter for medlemmer over 25 år.

Tilskudsberettigede medlemmer – aktive medlemmer

Der gives tilskud til aktive medlemmer under 25 år og medlemmer med handicap uanset alder.
”Aktive medlemmer” er medlemmer, som i løbet af året har været medlem i foreningen i minimum 3 måneder, og som har betalt kontingent i minimum 3 måneder.
Aldersgruppe-inddelingen er : 0-6 år, 7-12 år, 13-18 år og 19-24 år. Dvs. hvis et aktivt medlem er:

 • under 25 år i løbet af det foregående år, er medlemmet berettiget til 1 x grundbeløb
 • mellem 7-18 år i løbet af det foregående år, er medlemmet berettiget til 3 x grundbeløb

For medlemmer under 6 år bliver det i hvert enkelt tilfælde vurderet, om disse medlemmer selvstændigt kan deltage aktivt i foreningens aktiviteter.
Passive medlemmer er ikke tilskudsberettiget.

Idrætsforeninger skal benytte idrætsorganisationes vejledning til indberetning af medlemstal. Vejledningen findes på medlemstal.dk. Samme antal medlemmer indberettes ved ansøgning om tilskud på gladsaxe.dk/tilskud.

Ansøgningsperiode

1. januar – 30. september
Ansøgning om deltagertilskud (inkl medlemstal) foretages via gladsaxe.dk/tilskud. Ansøgninger indkommet efter 30. september vil ikke blive taget i betragtning.
Det er samtidig et krav at foreningen har indberettet årlige foreningsoplysninger på gladsaxe.dk/tilskud

Tilskudsstørrelse

Der tildeles et fast grundbeløb på 87,5 kr. til alle aktive medlemmer under 25 år og medlemmer med handicap uanset alder. Dog får medlemmer i aldersgrupperne 7-12 år og 13-18 år grundbeløbet x 3.

Tilskuddet per medlem kan dog højst udgøre 50 % af deltagernes egenbetaling. Det vil sige, at hvis et medlem betaler 300 kr. i årligt kontingent, kan deltagertilskuddet højest blive 150 kr.

Det faste grundbeløb prisfremskrives årligt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget.

Tilskudsudbetaling

Tilskudsudbetaling vil ske løbende efter modtagelsen af ansøgning indenfor løbende måned + 30 dage.
Tilskud ansøges og udbetales én gang årligt.

Egenbetaling / kontingent

Det gennemsnitlige årlige kontingent per medlem skal opgives for hver af aldersgrupperne, hvor foreningen har aktive medlemmer.
I foreninger med husstands- eller familiekontingent beregnes det enkelte barns andel til 20 % af dette kontingent. Der skal vedlægges beskrivelse og beregning af eventuel husstands- eller familiekontingent.

Ved opgørelse af egenbetaling kan følgende ikke medregnes:

 • betaling for deltagelse i fester og lignende
 • betaling for materiel, for eksempel uniformer, sportsudstyr med mere
 • indtægter fra sponsorer
 • indtægter fra boligforeninger
 • indtægter fra bankospil
 • indtægter fra indsamlinger
 • betaling for deltagelse i ture og lejre
 • betaling af startgebyr ved deltagelse i turneringer.

Ved opgørelse af egenbetaling kan følgende medregnes:

 • kontingentindbetalinger
 • indtægter i forbindelse med arbejdsindsats, hvor børn og unge under 25 år har bidraget, herunder salg af lodsedler. 

Deltagertilskud til handicapidrætsklubber

Hvem kan søge

Puljen kan søges af handicapidrætsklubber og puljen omfatter for tiden foreningen Fleur.
Foreninger, der er berettiget til tilskud fra denne pulje, er ikke berettiget til deltagertilskud og trænertilskud.

Tilskudsberettigede medlemmer

Der kan søges tilskud til alle foreningens medlemmer uanset alder.

Ansøgningsfrist

1. februar
Ansøgning pr.mail til kultur@gladsaxe.dk

Tilskudsudbetaling

15. februar

Tilskudsstørrelse

Der gives et årligt aktivitetstilskud fastsat ud fra normtallet i 1996. Hertil dækkes dokumenterede udgifter til hjælpere med højst 50 %.
Normbeløbet i 1996 er gennemsnittet af den enkelte forenings deltager- og trænertilskud i årene 1992-1996.

I 2023 udgjorde et evt. tilskud pr. medlem 117,86 kr. for Fleur
I 2022 udgjorde et evt. tilskud pr. medlem 107,86 kr. for Fleur I 2021 udgjorde et evt. tilskud pr. medlem 103,76 kr. for Fleur I 2020 udgjorde et evt. tilskud pr. medlem 103,56 kr. for Fleur I 2019 udgjorde et evt. tilskud pr. medlem 102,56 kr. for Fleur I 2018 udgjorde et evt. tilskud pr. medlem 101,26 kr. for Fleur

Tilskud til transport, handicappede

Der ydes tilskud til transportudgifter i forbindelse med lejre, træningslejre og stævner for handicappede. Turene skal afholdes udenfor Region Hovedstadens område, men inden for Danmarks grænser eller i Sydsverige.
Det er en betingelse, at der på turen deltager handicappede, der ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler.
Oplysninger om turens bestemmelsessted, antal deltagere, antal hjælpere, antal kørestole og deltagerbetalingens størrelse, skal fremgå af ansøgningen.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af handicapidrætsklubber, og puljen omfatter for tiden Fleur.

Tilskudsstørrelse

75 % af transportudgifterne, dog maksimalt 4.000 kr. pr. lejr/stævne. Ansøgninger kan kun imødekommes, såfremt der er budgetmæssig dækning.

Ansøgningsfrist

Senest 14 dage efter lejren/stævnet. Ansøgning pr. mail til kultur@gladsaxe.dk

Dokumentation

Dokumentation for afholdte transportudgifter skal vedlægges.

Tilskudsudbetaling

Senest 3 uger efter ansøgningen er modtaget.

Tilskud til transport, særlige stævner og turneringer

Hvem kan søge

Puljen kan søges af foreninger, der deltager i særlige stævner, turneringer, arrangementer og lejre uden for Sjælland og Lolland-Falster og kun indenfor Danmarks grænser. Se nærmere under hver foreningstype: Idrætsforeninger, spejdere, øvrige og skakforeninger.
Der kan søges om tilskud til rejseudgifter, som er afholdt i årets løb.

Ansøgningsfrist og ansøgning

1. november
Ansøgning foretages via gladsaxe.dk/tilskud.

Dokumentation

Invitation samt dokumentation for foreningens deltagelse og afholdte udgifter til transport skal vedlægges ansøgningen.

Tilskudsudbetaling

Udbetaling finder sted i december

Idrætsforeninger

Tilskudsberettigede stævner og turneringer

 1. Et DIF anerkendt DM stævne der afholdes uden for Sjælland og Lolland-Faster
 2. Et stævne i Danmark uden for Sjælland og Lolland-Falster, der af et specialforbund under DIF specifikt er defineret som kvalificerende til udtagelse til NM, EM, VM eller OL
 3. Et NM, EM, eller VM-mesterskabsstævne.
  • Hvis dette stævne afholdes i Danmark, ydes der tilskud som for et DM Stævne.
  • Hvis dette stævne afholdes uden for Danmark,
   ydes der et tilskud som om stævnet afholdes i Padborg.

Tilskudsberettigede antal deltagere:

 1. For holdidrætter gælder DIF’s regler om antallet af idrætsudøvere på det pågældende hold.
 2. Ud over deltagerne kan der ydes tilskud til 1 leder/træner pr. påbegyndt 10 deltagere.
 3. Ved deltagelse i NM-, EM- eller VM-mesterskabsstævner gives der tilskud til de af specialforbundet udtagne deltagere. Hvis specialforbundet også udtager en træner, der har sit daglige virke i en Gladsaxe idrætsforening, er også han/hun tilskudsberettiget. Andre personer der udsendes sammen med holdet anses som værende udsendt af specialforbundet og er derfor ikke tilskudsberettigede.

Tilskudsstørrelse

Transporttilskuddet beregnes på grundlag af de dokumenterede, afholdte transportudgifter eller betalt deltagergebyr, dog maksimalt svarende til den billigste transport med offentlige transportmidler mellem Buddinge Station og det pågældende stævnes nærmeste bus- eller togstation. Ved stævner uden for Danmark, ydes der tilskud som om stævnet afholdes i Padborg.
Tilskuddet ydes som en procentsats af udgifterne. Tilskudsstørrelsen er afhængig af den afsatte pulje og det samlede ansøgte beløb fra foreningerne.
Eventuelle transporttilskud fra forbund skal modregnes.

Spejdere / FDF’ere

Tilskudsberettigede stævner og turneringer

 • Der kan ydes tilskud til spejdere og FDF’ere, der deltager i korps- eller Landslejre, landsmusikstævner i Slesvig, landspatruljekonkurrencer og lign.

Tilskudsstørrelse

 • Der ydes tilskud til billigste offentlige transportmiddel for deltagerne.
 • Udover deltagerne kan der ydes tilskud til 1 leder per påbegyndt 10 deltagere.
 • Tilskuddet ydes som en procentsats af udgifterne. Tilskudsstørrelsen er af- hængig af den afsatte pulje og det samlede ansøgte beløb fra foreningerne. 

Øvrige foreninger

Tilskudsberettigede stævner og turneringer

Der kan ydes tilskud til foreninger, der deltager i landsdækkende arrangementer, stævner, turneringer, konkurrencer eller lignende.

Tilskudsstørrelse

 • Der ydes tilskud til billigste offentlige transportmiddel for deltagerne.
 • Der ydes tilskud til max 15 deltagere/ledere pr arrangement.
 • Tilskuddet ydes som en procentsats af udgifterne. Tilskudsstørrelsen er af- hængig af den afsatte pulje og det samlede ansøgte beløb fra foreningerne.

Særligt for skakforeninger

Tilskudsberettigede stævner og turneringer

 • Der ydes tilskud til transport i udlandet i forbindelse med deltagelse i NM, EM, EU eller VM og til NM i Skoleskak. Det er en forudsætning, at deltagerne er nr. 1 eller 2 inden for sin aldersgruppe på den aktuelle ratingliste, og at de er bosiddende i Gladsaxe Kommune.

Tilskudsstørrelse

 • Der ydes tilskud til billigste offentlige transportmiddel for deltagerne.
 • Udover deltagerne kan der ydes tilskud til 1 leder per påbegyndt 10 deltagere.
 • Tilskuddet kan maksimalt udgøre 2.140 kr. pr. deltager/leder.
 • Tilskuddet ydes som en procentsats af udgifterne. Tilskudsstørrelsen er af- hængig af den afsatte pulje og det samlede ansøgte beløb fra foreningerne.

Tilskud til Uddannelse

Der ydes tilskud til kursusudgifter i forbindelse med:

 • uddannelse af foreningens trænere, ledere og instruktører
  til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Gladsaxe Kommune til kurser for og uddannelse af trænere, ledere og instruktører i lokale folkeoplysende foreninger, som har medlemmer under 25 år
 • uddannelse af foreningens ledelse
  til kvalificering af lokale foreningers ledelse

Tilskudsberettigede - hvem kan søge

Uddannelse af foreningens trænere, ledere og instruktører

tilskud kan søges af lokale folkeoplysende foreninger, som har aktiviteter for børn og unge under 25 år Deltageren skal være minimum 13 år.

Uddannelse af foreningens ledelse

tilskud kan søges af lokale foreninger under kultur, fritid og idræt.

Uddannelser/kurser med flere moduler

Kurser, hvor de enkelte moduler er selvstændige, kan imødekommes som selvstændige kurser.

Tilskudsstørrelse

 • Uddannelse af foreningens trænere, ledere og instruktører: Der ydes tilskud på 66 % af den samlede udgift til kursus, ophold, forplejning, undervisningsmaterialer og transport, dog maksimalt et tilskud på 1.600 kr. pr. deltager pr. kursus.
 • uddannelse af foreningens ledelse: Der ydes tilskud på 66 % af den samlede udgift til kursus, ophold, forplejning, undervisningsmaterialer og transport, dog maksimalt et tilskud på 800 kr. pr. deltager pr. kursus.

Ansøgningerne kan kun imødekommes, såfremt der er budgetmæssig dækning.

Ansøgning og dokumentation

Ansøgningsfrist er senest 30 dage efter deltagelse. Ansøgning foretages via gladsaxe.dk/tilskud.

Program og/eller kursusbevis samt dokumentation for de samlede udgifter skal fremsendes sammen med ansøgningen.

Der kan administrativt gives forhåndstilsagn / - afslag, hvis foreningen er i tvivl om, hvorvidt tilskuddet bliver tildelt.

Tilsagn / afslag på tilskud gives senest 30 dage efter ansøgningen er modtaget.

Tilskudsudbetaling

Senest 30 dage efter ansøgningen er modtaget.

Tilskud til lejre og stævner

Der ydes tilskud til udgifter i forbindelse med lejre og stævner i Danmark og Sydsverige. Turene skal være af mindst 3 dages varighed (2 overnatninger) og afholdes uden for Gladsaxe Kommune.
Reglen om varighed og kommunegrænse gælder dog ikke ved børne- og ungdomskorpsenes brug af ”Radiomarken”, inklusiv Tyrolerhuset ved Bagsværd Sø.

Hvem kan søge

Tilskud kan søges af folkeoplysende foreninger, som tilrettelægger folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, og har mindst månedlige aktiviteter.
Puljen kan ikke søges af idrætsforeninger.

Tilskudsberettigede

Der ydes kun tilskud til deltagere under 25 år.

Tilskudsstørrelse

30 kr. per dag per deltager.

Dokumentation

Turens bestemmelsessted, antal deltagere og varighed skal oplyses på ansøgningen, men ikke dokumenteres ved ansøgning. Start- og slutdato for lejren/stævnet skal oplyses.
Overstiger det samlede beløb 5.000 kr. skal program for lejren/stævnet vedlægges.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er senest 14 dage efter turen. Ansøgning foretages via gladsaxe.dk/tilskud.

Tilskudsudbetaling

Senest 3 uger efter ansøgningen er modtaget.

Tilskud til materiel

Der ydes tilskud til indkøb af for eksempel musikinstrumenter, telte og lignende.
Der ydes ikke tilskud til driftsbetonede anskaffelser, uniformer, faner, kontorartikler, maskinel og møbler.

Tilskudsberettigede

Tilskud kan søges af folkeoplysende foreninger, som tilrettelægger folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, og har mindst månedlige aktiviteter.
Puljen kan ikke søges af idrætsforeninger.

Tilskudsstørrelse

Højst 25 % af udgifter til musikinstrumenter og højst 50 % af udgifter til materiel.

Ansøgning og frist

Tilskud kan søges to gange årligt: 1. april og 1. september. Ansøgning foretages via gladsaxe.dk/tilskud.

Dokumentation

Dokumentation for afholdte udgifter skal fremsendes senest 1 måned efter tilsagn om tilskud.

Tilskudsudbetaling

Svar på ansøgning fås senest 14 dage efter behandling i BUS eller Kulturen.

Trænertilskud

Tilskudspuljen er afsat til idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune og udbetales til dæk- ning af udgifter til trænere og instruktører.
Tilskuddet er baseret på antal medlemmer og foreningernes samlede udgifter til trænere og instruktører.

Tilskudsberettigede

Tilskuddet gives til foreningernes træner- og instruktørarbejde med børn og unge mellem 7-24 år.
Der gives dog tilskud til trænere og instruktører for seniorhold i det omfang, der er et eller flere medlemmer i den tilskudsberettigede aldersgruppe på holdet.

Tilskudsstørrelse

Der tildeles et fast grundbeløb på 488 kr. blandt alle aktive medlemmer i aldersgruppen 7-24 år.
Tilskud pr. idrætsforening kan dog max. udgøre 40 % af foreningens dokumenterede trænerudgifter. Ved at foreningen rammer 40 %-grænsen, vil forenin- gen modtage et mindre grundbeløb end de 488 kr.

Tilskud søges og udbetales én gang årligt.

Det faste grundbeløb prisfremskrives årligt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgningsperiode og dokumentation

1.    januar – 30. juni. Ansøgning foretages via gladsaxe.dk/tilskud. Ansøgninger indkommet efter 30. september vil ikke blive taget i betragtning.
Tilskudsperioden følger det foregående kalenderår 1. januar - 31.december. Følgende skal oplyses/vedlægges ansøgningen :

 • Antal aktive medlemmer 7-24 år *
 • Trænerkontrakter
 • Dokumentation for udbetalinger til trænere i det foregående kalenderåret
 • Dokumentationsoversigt (særligt skabelon/bilag findes på gladsaxe.dk/tilskud).
  Foreninger, som har mange trænere (mange kontrakter/dokumentationsbilag) kan kontakte FIG for nærmere aftale om besigtigelse og gennemgang af dokumentation - særligt bilag til udfyldelse medtager FIG til mødet.

*Idrætsforeninger skal benytte idrætsorganisationernes vejledning til indberetning af medlemstal. Vejledningen findes på medlemstal.dk (CFR). Samme antal medlemmer indberettes ved tilskuds- ansøgning på gladsaxe.dk/tilskud.

Tilskudsudbetaling

Tilskudsudbetaling påbegyndes senest 1. juni og afsluttes 30. september.

Lokaletilskud

Der ydes 75% i tilskud til foreningernes driftsudgifter til egne og lejede lokaler.
Efter udbetaling af ordinære lokaletilskud kan eventuelt mindre forbrug på lokaletilskudspuljen anvendes til ekstraordinære lokaleudgifter. Hvis foreningens samlede årlige udgifter til renovering og forbedringer, herunder energiforbedringer, overstiger 50.000 kr. skal der søges som ekstraordinært lokaletilskud.

Hvem kan søge

Tilskud kan søges af folkeoplysende foreninger, som tilrettelægger folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, og som har mindst månedlige aktiviteter.
Ansøgning om tilskud til nye lejemål eller væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget skal i hvert enkelt tilfælde, og i forvejen, forelægges Folkeoplysningsudvalget til behandling.

Ansøgning og frist

Ansøgningsfristen er senest 30. juni, gældende for det afsluttede regnskabsår året før. Der søges via gladsaxe.dk/tilskud indenfor de tre forskellige typer:

 1. Egne lokaler (og lejrpladser)
 2. Årlig leje (Faste lejemål)
 3. Weekendleje (Leje ved ture og lejre)

Dokumentation

Foreningen skal medsende dokumentation/fakturaer for afholdte udgifter ved ansøgning.
Sammen med dokumentationen skal der vedlægges kopi af betalingsoversigt/ betaling fra banken samt en udførlig oversigt over de indberettede udgifter.

Tilskudsberettigede udgifter

 1. Egne lokaler (og lejrpladser)
  • Renter af prioritetsgæld. Kun renter af lån, som er optaget til køb af ejendommen eller ombygning af denne.
  • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen. Forsikring alene på ejendommen (ikke indbo).
  • Udgifter til almindelig vedligeholdelse af bygninger samt energiforbedringer (samlet under 50.000 kr.)
  • Udgifter til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.
  • Udgifter til rengøring omfatter lønudgifter og rengøringsmidler.
  • Spejdere og FDF Kredses mødehytter - udearealer:
   • Udgifter til drift og vedligehold af udearealer, som eks. græsslåning, indkøb af græsslåmaskine samt hegn og belysning.

 2. Årlig leje (faste lejemål)
  • Det aftalte lejebeløb
  • Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse af bygninger ifølge lejekontrak- ten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn
  • Bygningsvedligeholdelse efter standardnorm, inklusiv mur- og nagelfast inven- tar
  • Udgifter til rengøring omfatter lønudgifter og rengøringsmidler
  • Der er fastlagt et tilskudsloft, beregnet ud fra 28 timer ugentligt, 45 uger om året og med Kulturministeriets takst for lokaleleje (2023: 139.075 kr)

 3. Weekendleje (leje ved ture og lejre)
  • Det aftalte lejebeløb
  • Afholdte udgifter til opvarmning, belysning og rengøring (omfattende lønudgif- ter og rengøringsmidler)
  • Puljen kan ikke søges af idrætsforeninger.

Tilskudsberegning

Inden beregning af tilskud fratrækkes eventuelle leje- eller fremlejeindtægter. Af restbeløbet ydes et tilskud på 75 % af nettoudgifterne.

 • Hvis foreningen har medlemmer over 25 år, nedsættes tilspkuddet forholds- mæssigt svarende til disse medlemmers antal af det samlede antal medlem- mer.
 • Nedsættelse foretages dog kun hvis denne andel udgør mindst 10 %
 • Der sker dog ikke nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år.

Ansøgninger til ekstraordinære lokaleudgifter

Der skal være tale om renoveringsopgaver som er vitale for huset eller forbedringer. Dvs. ud- gifter som ikke er omfattet af det ordinære lokaletilskud eller som samlet er over 50.000 kr.
Ved vurdering og prioritering af ansøgningerne anvendes følgende kriterier:

 • Foreningens regnskaber for de seneste tre år gennemgås, for at vurdere om foreningen selv kunne have lagt penge til side til renoveringen.
 • Egne aktivitetshuse inden for kommunen bliver prioriteret højere end udlejningshytter, hvor foreningen har lejeindtægter og dermed mulighed for at lægge penge til side til renovering.
 • Medlemstal og aktiviteter i huset bliver medtaget i prioriteringen.
 • Ansøgninger skal vedlægges tilbud eller faktura vedr. det søgte.
 • Foreningen skal godtgøre at de har mulighed for at afholde den del af udgiften de ikke modtager tilskud til.

Ansøgningsfristen er 1. oktober for ekstraordinært lokaletilskud.

Initiativpuljen

Formålet med puljen er at støtte nye initiativer inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet i Gladsaxe Kommune, der er med til at sikre et alsidigt fritidsliv i for kommunens borgere.
Aktiviteterne skal ligge indenfor kultur-, fritids- og idrætspolitikkens og folkeoplysningspoli- tikkens område. Tilskud til tiltag, der understøtter frivilligpolitikken, kan som udgangspunkt også imødekommes.

Hvem kan søge

Alle borgere, selvorganiserede grupper og foreninger kan søge tilskud i initiativpuljen. Kultur-, fritids- og idrætsinstitutioner kan i samarbejde med foreninger eller grupper af borgere tillige ansøge puljen.

Fra Initiativpuljen kan der generelt ydes tilskud til:

 • udviklingsprojekter,
 • forsøg,
 • event og
 • igangsætning af nye foreninger.

Der ydes IKKE tilskud til:

 • tilbagevendende projekter – et projekt kan kun få tilskud én gang,
 • kommercielle projekter,
 • projekter der hører under anden lovgivning,
 • allerede igangsatte projekter.

Ansøgningsfrist

Ansøgning sker skriftligt og behandles af Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har otte møder årligt, ansøgninger behandles så vidt muligt på førstkommende udvalgsmøde. Svar på ansøgningen fremsendes senest 1 uge efter behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgning

Ansøgning foretages på ansøgningsskema ”initiativpuljen” på gladsaxe.dk/tilskud. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • projektets titel og periode,
 • kontaktperson for projektet, samt cvr- eller cpr-nummer.
 • beskrivelse af projektet: idé, målgruppe, aktivitetssted, samarbejdspartnere,
 • beskrivelse af hvorledes projektet videreføres efterfølgende (praktisk og økonomisk),
 • budget for aktiviteten, ansøgt beløb, andre indtægter mv.

Sker der væsentlige ændringer i projektet i forhold til det ansøgte, skal disse godkendes af Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab

Regnskab og evaluering af projektet skal indsendes til Folkeoplysningsudvalget senest to måneder efter projektets afslutning.
Evalueringsskema udfyldes elektronisk via ”initiativpuljen” på gladsaxe.dk/tilskud

Kontakt konsulenterne, hvis du ønsker yderligere information.

Puljen til støtte af nye fritids- og idrætstilbud

Ansøgninger skal understøtte visionerne i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken. Der kan gives tilskud til aktiviteter, der:

 • gør borgerne selvhjulpne til fysisk aktivitet
 • igangsætter aktiviteter for nye brugergrupper
 • igangsætter fælles aktiviteter og events for en bred kreds af borgere
 • er til gavn og glæde for andre brugere/medlemmer end ens egne.

For ansøgninger fra lokale foreninger er det et krav, at der indgår en egenbetaling på min. 30 % af tilskuddet til evt. rekvisitter og materialer.
For ansøgninger fra kommunale initiativtagere er det et krav, at der indgår en egen- betaling fra initiativtageren på min. 50 %, og at der er mindst én samarbejdspartner.

Samme aktivitet kan bevilges tilskud flere gange.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af foreninger, ildsjæle, lokale aktører, kommunale initiativtagere, herunder Børne- og Kulturforvaltningen og fritidshuse og idrætsanlæg.

Ansøgning

Ansøgning sendes til kultur@gladsaxe.dk skal som minimum indeholde:

 • foreningens navn
 • kontaktperson
 • beskrivelse af aktivitetens indhold, formål, sted, tidsplan, målgruppe
 • eventuelle samarbejdspartnere
 • oplysning om der søges tilskud andre steder
 • aktivitetsbudget med alle forventede indtægter og udgifter, herunder egenbetaling fra ansøger.

Ansøgningsfrist

Der kan søges hele året.
Ansøgninger over 30.000 kr. behandles i Fritids- og Idrætsudvalget.

Evaluering og regnskab

Evaluering og regnskab for projektet skal indsendes til forvaltningen senest 2 måneder efter aktivitetens afslutning.
Kontakt konsulenterne, hvis du ønsker yderligere information.

Kulturelle udviklingsmidler

Går du med et spændende initiativ i maven og har du en god idé, som du gerne vil realisere i Gladsaxe Kommune? Så kan det være, at de Kulturelle udviklingsmidler kan hjælpe dig på vej.
Man kan søge til alt fra et lille lokalt initiativ til en større event. Projektet skal dog som minimum understøtte hensigterne i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken, og projekts indhold skal særligt være rettet mod kunst og kultur.

Hvem kan søge

Alle kan i princippet søge om tilskud fra de Kulturelle udviklingsmidler. Det være sig foreninger, enkeltpersoner, virksomheder, offentlige institutioner etc.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist, og der er ingen ansøgningsskema. Ansøgningen sendes til kultur@gladsaxe.dk.

Ansøgninger under 30.000 kr. vil i udgangspunktet blive behandlet administrativt af Børne- og Kulturforvaltningen. Ansøgninger over 30.000 kr. forelægges til behandling i Fritids- og Idrætsudvalget.

Særligt støtte til lokale aktiviteter

Under puljen for kulturelle udviklingsmidler er det også muligt, at søge om støtte til lokale aktiviteter. Det kan for eksempel være handelsstandsforeninger eller andre, der ønsker at arrangere en byfest eller et musikarrangement for borgerne i lokalområdet.
Støtten tildeles administrativt af Børne- og Kulturforvaltningen, og der kan gives op til 10.000 kr.
Støtten tildeles ud fra følgende retningslinjer:

 • Aktiviteten skal have gratis adgang for alle
 • Aktiviteten skal understøtte intentionerne i GladsaxeLiv og Kultur-, Fritids- og Idræts- politikken
 • Der gives støtte til et kunstnerisk indslag
 • Der gives ikke tilskud til vejfester, fester af lignende privat karakter eller mindre geo- grafiske områder
 • Hver ansøgning vurderes individuelt og en imødekommelse af ansøgningen vil bero på en helhedsvurdering af aktivitetens indhold og formål
 • Arrangører af de lokale aktiviteter er ansvarlige for at indhente de relevante myndig- hedsgodkendelser til aktiviteten
 • Arrangørerne skal indsende regnskab for aktiviteten til Børne- og Kulturforvaltningen.
  Eventuelt overskud tilbagebetales til Børne- og Kulturforvaltningen.

Kontakt konsulenterne, hvis du ønsker yderligere information.

Puljen til åbne arrangementer

Puljen dækker tilskud til kulturelle aktiviteter, der foregår i Gladsaxe Kommune, og som er åbent for publikum. Aktiviteterne må ikke være forbeholdt en særlig deltagerkreds.
Der kan søges tilskud til aktiviteter indenfor følgende områder:

 • kor- og visesang
 • teater- og kabaret-forestillinger
 • koncerter
 • film
 • folkedans
 • skakarrangementer
 • kunstudstillinger
 • og lignende aktiviteter

Tilskud ydes til arrangementer, når foreningen i ansøgningen anfører, at de ikke selv har midlerne til dets gennemførelse. Udviser arrangementet et overskud, skal den uforbrugte del af tilskuddet tilbagebetales til Børne- og Kulturforvaltningen.
Foreningen kan også vælge at søge om underskudsgaranti.

Hvem kan søge

Puljen til åbne arrangementer kan søges af lokale foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne er over 25 år, og hvor foreningen ikke modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven (Tilskuddet kan søges af skakforeninger).

Ansøgning og svar

Der kan søges hele året. Ansøgning skal være modtaget senest den 1. i en måned for at blive behandlet på udvalgsmøde i slutningen af måneden.

Ansøgning sendes til kultur@gladsaxe.dk og skal indeholde oplysninger om

 • foreningens navn, kontaktperson,
 • beskrivelse af aktivitetens indhold, formål, sted, tidsplan, målgruppe
 • eventuelle samarbejdspartnere,
 • oplysning om der søges tilskud andre steder,
 • aktivitetsbudget med alle forventede indtægter og udgifter, samt foreningens reviderede og godkendte regnskab fra sidste år.

Sker der væsentlige ændringer i projektet i forhold til det ansøgte, skal disse godkendes af Folkeoplysningsudvalget.
Svar på ansøgningen fremsendes senest 1 uge efter behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Evaluering og regnskab

Evaluering og regnskab for projektet skal indsendes til Folkeoplysningsudvalget senest 2 måneder efter projektets afslutning.
Kontakt konsulenterne, hvis du ønsker yderligere information.

Tilskud til Kulturelle foreninger

Hvem kan søge

Tilskud kan søges af folkeoplysende eller øvrige kulturelle foreninger, som tilrettelægger kulturelle aktiviteter af betydelig interesse for lokalsamfundet i Gladsaxe Kommune.
Kulturelle foreningers betydning for lokalsamfundet vil til enhver tid blive vurderet kon- kret, set i forhold til det bidrag foreningen yder i forhold til at styrke kulturlivet
i Gladsaxe Kommune. Foreningernes indsats er ofte organiseret i et formelt samarbejde med Gladsaxe Kommune, men kan også være et bidrag, der er organiseret i samarbejde med andre parter.

Tilskuddet er tiltænkt, som en understøttelse af foreningens generelle drift, f.eks. administrationsomkostninger, materialeanskaffelser m.v.

Ansøgningsfrist og udbetaling

Senest 1. september skal ansøgningen være indsendt til kultur@gladsaxe.dk
Det er samtidig et krav, at foreningen har opdateret sine årlige ”Foreningsoplysninger”, herunder oplysninger om CVR-nr. Hvis fristen ikke overholdes, kan foreningen ikke forvente at få tilskud.

Tilskudsudbetaling 1. november.

Tilskudsstørrelse

Fritids- og Idrætsudvalget afsætter hvert år et rammebeløb, som kan fordeles blandt de indsendte ansøgninger. Tilskuddets størrelse fastsættes efter en konkret vurdering af foreningens behov, det samlede ansøgte beløb samt puljens størrelse.
Ansøgningerne kan kun imødekommes, såfremt der er budgetmæssig dækning.

Egenbetaling / kontingent

Det gennemsnitlige årlige kontingent per medlem skal opgives i forbindelse med ansøgning om tilskuddet. Foreningens samlede opgørelse af egenbetaling skal endvidere oplyses i ansøgningen.

Ved opgørelse af egenbetaling kan følgende medregnes:

 • kontingentindbetalinger
 • indtægter i forbindelse med arrangementer mv.

Kontakt konsulenterne, hvis du ønsker yderligere information.

Tilskud til kraftcentre (idræt)

Hvem kan søge

Idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Gladsaxe og organiseret under Danmarks Idræts-Forbund kan søge om tilskud til foreningens talentudvikling, hvis der er etable- ret et forbundsstøttet kraftcenter. Støtten fra forbundet skal være af økonomisk karak- ter.

Tilskudsstørrelse

Fritids- og Idrætsudvalget foretager en individuel vurdering af ansøgningerne.

Ansøgningsfrist

Ansøgning kan sendes til kultur@gladsaxe.dk senest den 1. december.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Målsætning for arbejdet i et flerårigt perspektiv
 • Antal udøvere med angivelse af alder og niveau
 • Dokumentation for tilsagn om støtte fra specialforbund
 • Budget for aktivitetsåret med specificerede udgifter og indtægter, herunder del- tagerbetaling og foreningens egenbetaling samt tilskud fra sponsorer og fonde.

Tilskudsudbetaling

Senest 8 dage efter behandling i Fritids- og Idrætsudvalget.
Specificeret regnskab for tilskuddet samt en evaluering for det arbejde, som tilskuddet vedrører indsendes senest den 1. november til kultur@gladsaxe.dk.

Kontakt konsulenterne, hvis du ønsker yderligere information.

Regnskabsskema

Alle foreninger, der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven, skal efter årets udløb indsende dokumentation for, at de kommunale tilskud er brugt efter retningslinierne. Dokumentationen sker i form af et udfyldt regnskabsskema, hvor oplysninger om de udbetalte tilskud, som den enkelte forening har modtaget i året, er skrevet.
Regnskabsskema til udfyldelse udsendes af Gladsaxe Kommune i januar.

Underskrift

Regnskabsskemaet skal underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen. Regnskabsskemaet skal ligeledes være revideret og underskrevet af en revisor.
Ved et samlet tilskud på 500.000 kr. eller derover, skal revisoren være registreret eller statsautoriseret.
Ved et samlet tilskud under 500.000 kr. skal revisoren blot være foreningsvalgt.

Indsendelsesfrist

Foreningen modtager i januar måned et regnskabsskema (pr. mail), som viser de ud- betalte tilskud for det foregående år. Foreningen skal her redegøre for sin anvendelse af tilskud og hele bestyrelsen samt revisor skal underskrive dette skema.

Fristen for returnering af skemaet er 1. april til tilskud@gladsaxe.dk

Stikprøvekontrol

Børne- og Kulturforvaltningen udtager enkelte foreningers regnskaber til stikprøvekontrol.
Udtagne foreninger bliver kontaktet med henblik på at aftale et møde med Børne- og Kulturforvaltningen.

Offentliggørelse af foreningers tilskudsregnskaber

I henhold til Folkeoplysningslovens § 35a skal kommunen årligt offentliggøre

 • en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler
 • de regnskaber en forening aflægger overfor kommunen, som foreningen mod- tager efter Folkeoplysningsloven.

Offentliggørelsen finder sted årligt på kommunens hjemmeside.

Kontaktoplysninger

Selvbetjening

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback