Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Familie og rådgivning Diagnoser hos børn og unge

Diagnoser hos børn og unge

Familie og Rådgivnings tilbud er ikke afhængige af, at dit barn har en diagnose. Det er altid barnets eller den unges funktionsniveau, der er afgørende for, om barnet eller den unge får et givent tilbud. Det vil sige, at medarbejderne vurderer barnets eller den unges udfordringer og adfærd ud fra de forskellige kontekster, barnet eller den unge indgår i, for eksempel i hjemmet, dagtilbud eller skole.

Dit barn kan med andre ord godt have udfordringer med for eksempel urolighed og manglende koncentration, uden at have en ADHD-diagnose og stadig få hjælp i Familie og Rådgivning.

Se kommunens øvrige tilbud og støttende indsatser.

Hvis du har mistanke om, at dit barn måske har ADHD, eller barnet allerede har en ADHD-diagnose, skal du i første omgang kontakte barnets dagtilbud eller skole. Alle Gladsaxes dagtilbud og skoler har et tværprofessionelt team tilknyttet, som arbejder med børn og unge, der har behov for støtte. Du og din familie kan i samarbejde med teamet og dagtilbuddets eller skolens medarbejdere tilrettelægge den rette støtte for dit barn.

Hvis dit barn er udfordret af urolighed, uopmærksomhed eller impulsivitet, tilbyder Familie og Rådgivning dels et kursus for forældre, Forældrepiloterne, samt et mere intensivt forløb, NFPP.

Forældrepiloterne er et uddannelsesforløb udviklet til forældre, der har et barn, som er udfordret af uro, uopmærksomhed eller impulsivitet i alderen 3-12 år (til og med 5. klassetrin). Forældrepiloterne består af fire møder i en gruppe med andre forældre og hjemmearbejde mellem møderne. Hele forløbet tager 10 uger. 

Læs mere om Forældrepiloterne.

NFPP er et intensivt samtaleforløb bestående af op til otte samtaler samt hjemmearbejde mellem samtalerne. Formålet med forløbet er at vejlede jer som forældre og give jer redskaber, så I bedre kan håndtere jeres barns udfordringer og skabe gode rammer for en positiv udvikling.

Læs mere om NFPP.

Hvis du har mistanke om, at dit barn måske har en autismespektrumforstyrrelse, eller barnet allerede har en autismediagnose, skal du i første omgang kontakte barnets dagtilbud eller skole. Alle Gladsaxes dagtilbud og skoler har et tværprofessionelt team tilknyttet, som arbejder med børn og unge, der har behov for støtte. Du og din familie kan i samarbejde med teamet og dagtilbuddets eller skolens medarbejdere tilrettelægge den rette støtte for dit barn.

Mange af Familie og Rådgivnings medarbejdere er efteruddannede i autismespektrumforstyrrelser, og vi har også et Autismeteam, som kan vejlede og støtte familier til børn med autisme eller lignende træk.
 
Læs mere om Autismeteamet længere nede på siden under "Autismeteamet".

”New Forest Parenting Program” (NFPP) er et intensivt samtaleforløb bestående af op til otte samtaler med en PPR-medarbejder samt hjemmearbejde mellem samtalerne. Nogle af samtalerne kan foregå i hjemmet. Forældrene deltager i alle samtaler, og barnet er med omkring tre gange sammen med sine forældre.

Forældrepiloterne er et uddannelsesforløb udviklet til forældre, der har et barn, som er udfordret af uro, uopmærksomhed eller impulsivitet i alderen 3 til 12 år (til og med 5. klassetrin). Vi starter nyt Forældrepiloterne-hold to til tre gange årligt.

Det er gratis at deltage i kursusforløbet Forældrepiloterne, som ledes af PPR-medarbejdere fra Gladsaxe Kommune. Det er dog en forudsætning for at deltage i Forældrepiloterne, at barnet har bopælsadresse i Gladsaxe Kommune.

Forældrepiloterne består af fire møder i en gruppe med andre forældre. Barnet deltager ikke på møderne. Forældrene får udleveret en manual, og der vil være hjemmearbejde mellem møderne. Hele forløbet tager 10 uger.

Der vil som en del af Forældrepiloterne også være mulighed for, at barnets dagtilbudsgruppe eller skoleklasse kan få vejledning i forhold til de strategier, som forældrene er i gang med at implementere. Et vejledningsforløb kan indeholde observation af barnet i sin gruppe/ klasse og ca. tre vejledningssamtaler med lærere/pædagoger.

Målgruppe

Forældrepiloterne henvender sig til forældre, der har et barn, som er udfordret af uro, uopmærksomhed eller impulsivitet i alderen 3 til 12 år (til og med 5. klassetrin).

Her er nogle af de tegn, man kan se hos et barn, der er udfordret med uro, uopmærksomhed eller impulsivitet:

  • Barnet udtrættes og udmattes hurtigt, fordi barnet kun kan koncentrere sig kort tid ad gangen.
  • Barnet ser ofte ud til at glemme instruktioner og kan have vanskeligt ved at huske, hvad der er blevet sagt.
  • Ofte kan barnet kun rette sin opmærksomhedsfokus ét sted ad gangen og kan fremstå forvirret og let-afledeligt.
  • Barnet kan have indlæringsvanskeligheder.
  • Barnet handler ofte, før det tænker, og lærer ikke på samme måde som deres jævnaldrende konstruktivt af sine erfaringer.
  • Barnet kan have en manglende fornemmelse for andres grænser.
  • Nogle børn vil have en tendens til at blive valgt fra i det sociale samspil med andre. Årsagen til dette kan være, at andre oplever dem som uforudsigelige eller voldsomme, og de kan i konflikter reagere med grænseoverskridende adfærd.
  • Børn, der især er udfordrede med hyperaktivitet, vil have svært ved at sidde stille, være plaget af motorisk uro og ofte forlade sin plads.

Lovhjemmel

Servicelovens § 11.3.
Barnets Lov § 30 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Der afholdes informationsmøde om Forældrepiloterne forud for hvert kursusforløb. Dato for informationsmødet bliver meldt ud via Aula, og kan også findes på kommunens hjemmeside.

For at vurdere, om barnet er i målgruppen for tilbuddet, vil forældrene efter informationsmødet blive bedt om at besvare en række spørgsmål i forbindelse med ansøgning til Forældrepiloterne. Børn over 11 år skal også udfylde spørgeskemaet.

Forældre får derefter besked om konkrete datoer, tidspunkt og sted, hvis de får tilbudt en plads på Forældrepiloterne. Hvis barnet ikke vurderes at være i målgruppen, får forældrene besked om dette samt en forklaring og en vejledning til kommunens andre tilbud.

Ved spørgsmål kan PPR-konsulent Johanne Sutton kontaktes på 21 22 16 81.

Der er to specialskoler i Gladsaxe Kommune:
 
​Bakkeskolen er en specialskole for elever med en autismespektrumforstyrrelse og forsinket udvikling. Læs mere om Bakkeskolen.
 
Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse. Læs mere om Sofieskolen.

Der kan anvendes forskellige former for aflastning. Hvilken form kommunen vælger afhænger af behovet og omfanget. Der kan for eksempel benyttes en privat aflaster, plejefamilier eller institution.

Autismeteamet er et tilbud om rådgivning og vejledning til forældre til nydiagnosticerede børn/unge med en autismespektrumforstyrrelse. 

Familieforstærkning arbejder forebyggende og behandlende med familier, hvor der er brug for en særlig indsats. Der vil typisk være tale om familier med et barn eller en ung, som har store udfordringer grundet en funktionsnedsættelse og eventuelle øvrige problematikker.

Hvis dit barn for nylig er blevet udredt og er på vej over i nye kommunale tilbud, tilbyder Familieafdelingen en vejleder, som vil hjælpe jer i overgangen fra den børnepsykiatriske afdeling til kommunens tilbud.

Er du forælder til et barn, som har brug for hjælp eller særlig støtte, kan du kontakte Familieafdelingen på tlf. 39 57 54 10.

Tabt arbejdsfortjeneste

Som forælder har du ret til at få kompensation for indtægtstab, der er nødvendigt grundet dit barns nedsatte funktionsevne. Der kan kompenseres for længere sammenhængende perioder eller enkeltdage/timer.

Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste.

Merudgifter

Familieafdelingen dækker nødvendige udgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at udgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser.

Læs mere om merudgifter.

Familie og Rådgivning

Rådhus Allé 3
2860 Søborg
familie@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback