Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Dagtilbud for de yngste Dagtilbud og dagpleje Mit barn er startet i dagtilbud Forældreindflydelse

Forældreindflydelse

Forældre til børn i kommunens dagtilbud har mulighed for indflydelse via forældrekontaktudvalg, forældrebestyrelse og Dagtilbudsrådet.

 

Læs mere

I hvert børnehus er der et forældrekontaktudvalg, der består af minimum tre forældrerepræsentanter.

Forældrekontaktudvalget skal sikre den lokale dialog og sparring, og skal fungere som et forpligtende samarbejdsorgan, så forældrenes perspektiv inddrages i arbejdet med drift og udvikling af børnehuset.

I hver områdeinstitution er der en forældrebestyrelse med det formål, at udvikle et samarbejde mellem personale og forældre om deres barns liv i dagtilbuddet.

Forældrebestyrelsen består af et antal forældrerepræsentanter, afhængig af dagtilbuddets størrelse, som vælges blandt forældre i de enkelte børnehuse i områdeinstitutionen og 2 medarbejderrepræsentanter, som vælges blandt alle medarbejderne fra områdeinstitutionens børnehuse.

Målet med forældrebestyrelsen er at udvikle forældrenes medvirken i dagtilbuddets arbejde gennem:

 • Indflydelse på det pædagogiske indhold.
 • Indflydelse på dagtilbuddets drift og struktur.
 • Fastsætte principper for institutionens arbejde.
 • Fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.
 • Fastsætte principper for anvendelse af en budgetramme. Som minimum de børnerelaterede konti.
 • Indstillingsret til kommunen i forbindelse med ansættelse af personale.
 • Inddragelse i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.
 • Inddragelse i, hvordan dagtilbuddene kan samarbejde med lokalsamfundet.
 • Inddragelse i dagtilbuddenes arbejde med at skabe rammer for gode overgange for børn.

 

Dagtilbudsrådet er et rådgivende organ for kommunens dagtilbudsområde.

Dagtilbudsrådet består af formændene fra forældrebestyrelserne, og dagplejens bestyrelse og et forældrevalgt bestyrelsesmedlem fra de selvejende institutioners bestyrelse samt to repræsentanter udpeget af de lokale faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i dagtilbuddene, en repræsentant udpeget af områdeledergruppen samt hele Børne- og Undervisningsudvalget.

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget er formand for Dagtilbudsrådet.

Læs mere om Dagtilbudsrådet.

Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser, sammensætningen  og hvilke opgaver det har, kan du læse om i Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes børnehuse og dagpleje.

 

Forældrebestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Et medlem af en forældrebestyrelse har tavshedspligt, når der er tale om oplysninger, der efter loven er betegnet som fortrolige, eller som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Der kan for ekstempel være tale om enkeltpersoners interesse i, at oplysninger om deres personlige, herunder økonomiske, forhold beskyttes. Eksempelvis ved ansættelser hvor forældrebestyrelsesmedlemmer får personlige oplysninger og deltager i en ansættelsessamtale. Både ansøgning og samtale er beskyttet af tavshedspligten.

Tavshedspligten gælder med hensyn til fortrolige oplysninger jævnfør forvaltningslovens § 27, stk. 1.

 

Dagtilbuddets lokaler må af personale og forældrebestyrelse anvendes til formål, som knytter sig til dagtilbuddets opgave og drift.

Dagtilbuddet kan således arrangere mødevirksomhed, forældrearrangementer, børneaktiviteter med videre, som knytter sig til opgaveløsningen, også på tidspunkter som ligger udenfor institutionens normale åbningstid, uden at forvaltningen forinden er forespurgt.

I situationer, hvor lokalerne ønskes udlånt til andre formål – eksempelvis til foreninger, “private” arrangementer, skal forvaltningen, forinden der gives tilsagn om udlån, være forespurgt skriftligt.

For de dagtilbud, der disponerer over en sal, kan der gælde særlige regler for udlån af salen. Sådanne særlige regler skal være aftalt mellem dagtilbuddet og forvaltningen.

 

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i områdeinstitutioner og dagpleje

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback