Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Byg og bolig Byplanlægning Klagevejledning

Klagevejledning

Du kan klage, hvis Byrådet efter din mening ikke har fulgt de gældende regler, og derfor ikke har haft hjemmel til at vedtage planen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have vedtaget en plan med et andet indhold. Du kan således kun klage over retslige spørgsmål jf. planlovens § 58, stk. 1 nr. 4. Din klage skal indsendes senest fire uger efter offentliggørelsen af planen.

Du klager via klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk, hvor du logger på med MitID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Når nævnet har modtaget klagen, sender de dig en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet begynder først at behandle klagen, når de har modtaget gebyret.

Gebyret betales tilbage, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • du får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Planklagenævnet kan desuden beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klageren trækker sin klage tilbage, før Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke hvis Planklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage meget sent.

Hvis du vil indbringe vedtagelsen af planen for domstolene, skal du gøre det, inden der er gået seks måneder, fra du har modtaget besked om planens vedtagelse.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback