Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Handicaprådets årsberetning 2023

Handicaprådets årsberetning 2023

Handicaprådets arbejde i 2023

I årsberetningen kan du læse, hvad Handicaprådet var særligt optaget af i 2023. Handicaprådet afholdt fire rådsmøder, det årlige dialogmøde, der var åbent for alle interesserede og deltog i Gladsaxedagen. Der har også været samarbejde med medlemmerne af Seniorrådet.

Handicaprådet rådgiver Byrådet og de politiske udvalg i Gladsaxe Kommune i spørgsmål, der handler om psykiatri- og handicappolitik. Handicaprådet skal høres om alle initiativer med betydning for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed. Rådet behandler handicappolitiske spørgsmål af generel karakter, men må ikke behand­le personsager. Rådet har løbende dialog med mennesker med handicap og deres organisationer.

Handicaprådet arbejder i en periode på fire år ad gangen, svarende til Byrådets valgperiode. Læs mere om Handicaprådet her: gladsaxe.dk/handicapraad.

Handicaprådet er i dialog med kommunen om støtte og hjælp til mennesker med handicap og psykisk sårbarhed. I 2023 var der især fokus på, hvad det betyder for de berørte borgere og familier, når kommunen ændrer indsatser og tilbud på området, blandt andet grundet stigende udgifter.

På børne- og ungeområdet har Handicaprådet drøftet nye måder at arbejde med støtte og inklusion i indsatsen ’deltagelsesmuligheder for alle’ samt hjemtagelse af fysioterapi til børn. På voksenområdet har der været fokus på ændringer i den forebyggende hjælp samt udvikling af fleksibel socialpædagogisk støtte som alternativ til botilbud.  

Rådet har også haft dialog med lederen af Visitationen om bevilling af hjælpemidler og kørselsordninger. Handicaprådets fokus har bidraget til, at bevilling og genansøgning om kørselsordninger er gjort lettere for borgerne fra 2024.

Handicaprådet har særlig opmærksomhed på, hvordan der kan skabes mere lige muligheder for alle mennesker med handicap. 

Fokus er på tilgængelighed bredt set i forhold til digitalisering og selvbetjening, ny- og ombygninger samt byrum og trafik. Handicaprådet har afgivet høringssvar på kommunens nye Trafik- og Mobilitetsplan. Rådet har også haft dialog med borgerservicechefen om udfordringer med MitID og digitale fuldmagter for mennesker med kognitive udfordringer.

Handicaprådet har nedsat et tilgængelighedsudvalg, der fungerer som høringsorgan i Gladsaxe Kommune. I 2023 bidrog tilgængelighedsudvalget med viden og konkrete forslag til ombygning af Mørkhøj Park (tidligere Blaagaard Seminarium), ombygning af idrætsfløj på Gladsaxe Skole, renovering af Søborg Hovedgade samt dialog med kommunens stadsarkitekt om, hvordan byrum bør designes, så de er tilgængelige for mennesker med handicap.

Handicaprådet har gennem flere år været meget optaget af, at der skal være bedre muligheder for støtte og vejledning til pårørende til mennesker med handicap og psykisk sårbarhed. Rådets store opmærksomhed på området har været medvirkende til, at der i 2023-24 blandt andet laves en afdækning af hvilke muligheder, der er for vejledning og støtte til pårørende i Gladsaxe Kommune.  

Handicaprådet har også haft dialog om, hvad vi i Danmark kan lære af vores nabolande om bedre samarbejde og støtte til pårørende, efter Psykiatri- og Handicapudvalgets besøg hos Nationalt Kompetencecenter for Pårørende i Kalmar, Sverige.

Handicaprådets dialogmødet, der blev afholdt i november 2023, handlede om, hvad det vil sige at være pårørende til personer med sygdom, alderssvækkelse eller handicap, og hvilke udfordringer man kan støde på. Oplægsholder var Marie Lenstrup, der er formand for foreningen Pårørende i Danmark og forfatter til bogen ”Overlevelsesmanual for omsorgspårørende”. Efter oplægget var der god dialog med de 45 tilhørere, blandt andet om egne oplevelser som pårørende.

Handicaprådet inviterer til dialogmøde igen den 17. april 2024. Denne gang med digter og debattør Caspar Eric, der er en vigtig stemme i handicapdebatten.

Handicaprådet deltog i Gladsaxedagen den 26. august 2023 sammen med Danske Handicaporganisationer og Hjernesagen, hvor der var dialog med de besøgende om Handicaprådets arbejde.

Handicaprådet afgav i 2023 høringssvar på flere sager, som Gladsaxe Kommune havde bedt rådet komme med anbefalinger til. Høringssvarene var med til at sikre, at politikere og forvaltning fortsat har opmærksomhed på de respektive målgruppers særlige problemstillinger og behov.

Handicaprådet afgav høringssvar på følgende:

 • Kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov samt kvalitetsstandarderne for Sundhed og Rehabilitering, Indsatskatalog og Tilsynspolitik
 • Gladsaxe Kommunes Trafik- og Mobilitetsplan
 • Forslag om ændring af antallet af møder i Handicaprådet

Udpeget af Danske Handicaporganisationer m.fl.:

 • Torben Nielsen, formand (Hjernesagen)
 • Ragna Heide (SIND)
 • Alice Rasmussen (LEV)
 • Lena Larsen (Muskelsvindfonden)
 • Guri Spiegelhauer (Autismeforeningen)
 • Lone Andersen (CP Danmark)
 • Jannie Rasmussen (Carlshuses venner)

Udpeget af Byrådets partier:

 • Katrine Skov, næstformand (A)
 • Katrine Henriksen (A)
 • Calle Greisholm (A)
 • Signe Ejersbo (F)
 • Michael Dorph Jensen (Ø)
 • Rebecca Plomin (C)
 • Lone Yalcinkaya (V)


Handicaprådet

Rådhus Alle 72860 Søborg
handicapradet@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 55 19

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback