Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Det Grønne Råd

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd har til formål at skabe dialog mellem Byrådet og lokale organisationer og foreninger om kommunens planer og indsatser på klima-, natur- og miljøområdet.

Rådets opgaver indebærer blandt andet at bidrage med ideer, anbefalinger og viden til Gladsaxe Kommunes planer og strategier på klima-, natur- og miljøområdet. Rådet kan også afgive udtalelser på eget initiativ eller efter anmodning i sager, der hører under rådets område.

§1 Formål

Formålet med Det Grønne Råd er at sikre en god dialog mellem Byrådet og lokale organisationer og foreninger, med henblik på at komme med anbefalinger til Gladsaxe Kommunes planer og indsatser indenfor klima, natur, miljø og

bæredygtighed.

§2 Opgaver

Det Grønne Råd har til opgave at

 • drøfte og komme med ideer vedrørende Gladsaxe Kommunes overordnede og fremtidige politik på rådets områder.
 • bidrage med viden og ideer i processerne omkring udarbejdelse og revision af planer på rådets områder og efterfølgende at være i dialog med Gladsaxe Kommune om implementeringen af de politisk vedtagne planer, og at
 • afgive udtalelser på eget initiativ eller efter konkret anmodning i sager af væsentlig og principiel karakter.

§3 Rådets sammensætning

Stk. 1 Det Grønne Råd har følgende medlemmer:

 • Der udpeges 7 byrådsmedlemmer til rådet, heraf den ene som formand
 • Der blandt Rådets medlemmer fra organisationerne vælges en næstformand, som kan lede de to årlige møder mellem forvaltningen og organisationerne.
 • 2 medlemmer, udpeget af Byrådet blandt borgere med særlig interesse for rådets område
 • 12 medlemmer, udpeget af lokale organisationer og foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune:
  • To medlemmer, udpeget af foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
  • To medlemmer, udpeget af Dansk Ornitologisk Forening
  • To medlemmer, udpeget af Danmarks Naturfredningsforening
  • To medlemmer, udpeget af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune
  • To medlemmer, udpeget af almene boligorganisationer
  • Et medlem, udpeget af Dansk Cyklistforbund
  • Et medlem, udpeget af Friluftsrådet

Byrådet samt de lokale organisationer og foreninger udpeger desuden stedfortrædere.

Stk. 2 Det Grønne Råd kan invitere andre politiske udvalg til at drøfte relevante emner.

Stk. 3 Rådets medlemmer og suppleanter skal være bosiddende i Gladsaxe Kommune.

§4 Valgperiode

Medlemmerne i Det Grønne Råd er udpeget for en periode på fire år. Udpegelserne følger den kommunale valgperiode.

Stk. 2 Udpegelserne skal ske inden for første kvartal i en ny valgperiode.

Stk. 3 Det tidligere råd er fungerende, indtil et nyt råd er udpeget.

Stk. 4 Organisationer kan vælge nyt medlem ved fraflytning fra kommunen.

§5 Rådets møder

Det Grønne Råd fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Det Grønne Råd afholder to årlige møder med byrådsmedlemmer, samt mulighed for en besigtigelsestur.

Der afholdes derudover to årlige møder udelukkende med deltagelse af forvaltningen og organisationerne.

Det Grønne Råd kan indkaldes til møde via Teams, hvis der kommer emner, hvor Det Grønne Råd skal høres.

Stk. 3 Det Grønne Råd og Gladsaxe Kommune kan desuden samarbejde om at arrangere debatmøder eller lignende – for eksempel i forbindelse med en høringsperiode for en ny eller revideret plan.

§6 Vedtægtsændringer

Det Grønne Råd kan fremsætte forslag til ændring i vedtægterne til Byrådet via Klima-.og Miljøudvalget.


Vedtægterne er vedtaget af Byrådet 22.11.2023

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback