Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Sagsbehandling Indsigt

Indsigt

Du kan få indsigt i de oplysninger, som Gladsaxe Kommune behandler om dig.

Du kan bede om indsigt i alle de oplysninger, vi behandler om dig, i hele kommunen. Du kan også afgrænse din anmodning til at gælde for specifikke sagsområder, forvaltninger eller afdelinger.

Når du søger om indsigt, modtager du en kopi af de oplysninger, vi har om dig.

Som en del af den fælleskommunale vision om at give borgerne et bedre overblik over egne data i sager og ydelser fra kommunen kan borgerne indenfor visse områder se disse data på borger.dk.

Hvis du har forældremyndigheden over en person under 18 år, kan du også få indsigt i de oplysninger, vi behandler om vedkommende.

Hvis du er under 18 år og gerne vil have indsigt i dine egne oplysninger, kan du gøre det fra du er ca. 15 år gammel.

I visse tilfælde kan vi ikke give dig indsigt: 

 • Hvis indsigt kan krænke andres rettigheder.
 • Hvis afgørende hensyn til private eller offentlige interesser overstiger hensynet til, at du kan få udleveret oplysningerne, f.eks. i forbindelse med efterforskning af strafbare handlinger.
 • Hvis du som forældremyndighedsindehaver beder om indsigt i oplysninger, som vedrører en ung persons meget private forhold.

Derudover vil du som udgangspunkt heller ikke kunne få indsigt i oplysninger om dig selv, hvis disse oplysninger indgår i eller vedrører:

 • Sager om ansættelse eller forfremmelse i Gladsaxe Kommune, med mindre det er i egen ansættelse.
 • Kalenderoplysninger.
 • Brevveksling med sagkyndige, f.eks. advokater, til brug i retssager eller ved overvejelse af, om en retssag bør føres.
 • Statistiske og videnskabelige undersøgelser.
 • Visse andre interne dokumenter.

Hvis der er oplysninger, kommunen vælger ikke at udlevere, får du en konkret begrundelse. Du har herefter mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen.

Du kan finde den fulde opremsning af undtagelser i databeskyttelsesforordningens art. 15, stk. 4 samt databeskyttelseslovens § 22.

Når du søger om indsigt i egne oplysninger, skal vi samtidig give dig en række supplerende oplysninger om den måde, vi behandler dine oplysninger på. Der drejer sig om følgende:

 • Formålet med behandlingen.
 • De kategorier af oplysninger, vi behandler om dig.
 • Om vi videregiver eller overlader dine oplysninger til andre.
 • Om vi overlader dine oplysninger til tredjelande.
 • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.
 • Hvor dine oplysninger stammer fra.
 • Om vi har foretaget automatiske afgørelser eller profilering.
 • Vejledning om dine øvrige rettigheder efter forordningen.
 • Klagevejledning til Datatilsynet.

Vi behandler din anmodning om indsigt hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for en måned.

Hvis der er tale om en kompliceret sag, eller hvis vi har modtaget mange indsigtsanmodninger inden for kort tid, kan det tage yderligere to måneder. Den absolutte frist for behandling af en indsigtsanmodning er tre måneder.

Hvis tidsfristen forlænges, får du besked inden en måned efter du har bedt om indsigt. Du får også en forklaring på, hvorfor vi må udskyde fristen, og hvornår du kan forvente, at vi har færdigbehandlet din anmodning.

Børne- og Ungeudvalget, Beboerklage- og Huslejenævnet samt Hegnsynet er ikke en del af den kommunale enhedsforvaltning, og er derfor ikke omfattet af en anmodning om indsigt i oplysninger hos kommunen. Ønsker du indsigt i oplysninger hos disse organer, skal du gøre særskilt opmærksom på dette. Henvendelsen sendes til Gladsaxe Kommune, der yder sekretariatsbistand til de pågældende udvalg og nævn.

Dokumenter af ældre dato, dvs. hvor sagen er afsluttet for mere end 10 år siden, overgår til Gladsaxe Byarkiv, hvis de ifølge arkivloven er bevaringsværdige. Ønsker du indsigt i arkiverede oplysninger skal du rette din henvendelse til Gladsaxe Byarkiv på Byarkivet@gladsaxe.dk.

Du kan bede om indsigt i alle de oplysninger, vi behandler om dig, i hele kommunen. Du kan også afgrænse din anmodning til at gælde specifikke sagsområder, forvaltninger eller afdelinger. Det vil i mange tilfælde medføre en kortere sagsbehandlingstid for din anmodning.

Hvis du gerne vil søge om indsigt, kan du skrive til bys@gladsaxe.dk, sende en anmodning via Digital Post eller ringe til os på tlf. 39 57 51 13.

Din anmodning skal som minimum indeholde dit navn, adresse og telefonnummer samt en beskrivelse af, hvad du ønsker indsigt i.

Send aldrig dit CPR-nummer på almindelig mail, da det i mange tilfælde ikke er en sikker måde at sende oplysninger på. 

Hvis vi har brug for flere oplysninger for at kunne besvare din anmodning, vil vi kontakte dig.

Ud over ret til indsigt, har du ret til aktindsigt i en sags dokumenter efter forvaltnings- og offentlighedsloven. Derudover har du efter offentlighedslovens også ret til såkaldt egenacces, hvor du kan få udleveret oplysninger om dig selv fra en eller flere sagers dokumenter.

Man kan sige, at aktindsigt kan bruges til at give indblik i kommunens sager og dokumenter generelt, mens indsigt og egenacces kan bruges til at få indblik i, hvilke oplysninger kommunen har om dig.

I nedenstående kan du få overblik over ligheder og forskelle på de tre regelsæt:

Lov: Forvaltningsloven (Aktindsigt)
Hvem: Parten
Indsigt i hvad: Hvis du er part i en afgørelsessag, har du ret til at få sagens dokumenter
Krav til din anmodning: Du skal give relevante oplysninger, så vi kan finde sagen
Tidsfrist: 7 arbejdsdage

Lov: Offentlighedsloven (Aktindsigt og egenacces)
Hvem: Alle
Indsigt i hvad: Du har ret til at se alle kommunens sager (med visse undtagelser) + ret til egenacces
Krav til din anmodning: Du skal give relevante oplysninger, så vi kan finde sagen / dokumenterne + gerne angive et tema
Tidsfrist: 7 arbejdsdage

Lov: Databeskyttelsesforordningen (Indsigtsret)
Hvem: Alle
Indsigt i hvad: Du har ret til at få en kopi af alle de oplysninger, vi behandler om dig + supplerende oplysninger om behandlingen
Krav til din anmodning: Du skal oplyse navn, adresse og telefonnummer
Tidsfrist: 1 måned

Læs mere om aktindsigt og egenacces.

Hvis du vil vide mere

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback