Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Unge Trivsel og sundhed for unge Unge og trivsel Psykisk mistrivsel hos børn og unge

Psykisk mistrivsel hos børn og unge

Med STIME tilbyder Gladsaxe Kommune lettere behandling og vejledning til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre.

Målet er at sikre, at familierne får hjælp i deres nærmiljø – inden problemerne vokser sig store.

Det er vigtigt at sætte ind hurtigt med relevant hjælp til familien, så barnets eller den unges tilstand ikke bliver forværret. Derfor tilbyder Gladsaxe Kommune tidlig hjælp og forebyggelse i nærmiljøet, så barnets psykiske mistrivsel ikke udvikler sig til en alvorlig psykiatrisk lidelse.

Et barn/ung indstilles til et af ovenstående STIME-forløb via skolens PPR-psykolog. Du kan finde PPR-psykolog på Aula eller spørge skolen, hvem der er tilknyttet. 

Hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Gladsaxe Kommune tilbyder forløb til familier med børn og unge, der har udfordringer med relation til ét af STIMES spor. Forløbene ligger inden for normal arbejdstid.

Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME ikke aktuelt.

Der er individuelle forløb inden for disse fire spor:

”New Forest Parenting Program” (NFPP) er et intensivt samtaleforløb bestående af op til otte samtaler med en PPR-medarbejder samt hjemmearbejde mellem samtalerne. Nogle af samtalerne kan foregå i hjemmet. Forældrene deltager i alle samtaler, og barnet er med omkring tre gange sammen med sine forældre.

NFPP et engelsk program, der er baseret på den seneste forskning og velafprøvet med gode resultater internationalt og i Danmark.

Programmet bygger på udviklingsteorier, teorier om social læring, adfærdsteori og kognitiv adfærdsterapi.

Formålet med forløbet er at vejlede forældrene og give dem redskaber, så de bedre kan håndtere deres barns udfordringer og skabe gode rammer for en positiv udvikling.

Der vil som en del af NFPP-forløbet også være mulighed for, at barnets dagtilbudsgruppe eller skoleklasse kan få vejledning i forhold til de strategier, som forældrene er i gang med at implementere. Et vejledningsforløb kan indeholde observation af barnet i sin gruppe/ klasse og cirke tre vejledningssamtaler med lærere/pædagoger.

Målgruppe

Forældre til børn, som er udfordret af uro, uopmærksomhed eller impulsivitet i alderen 3-12 år (til og med 5. klassetrin).

 • Her er nogle af de tegn, man kan se hos et barn, der er udfordret med uro, uopmærksomhed eller impulsivitet:
 • Barnet udtrættes og udmattes hurtigt, fordi barnet kun kan koncentrere sig kort tid ad gangen.
 • Barnet ser ofte ud til at glemme instruktioner og kan have vanskeligt ved at huske, hvad der er blevet sagt.
 • Ofte kan barnet kun rette sin opmærksomhedsfokus ét sted ad gangen og kan fremstå forvirret og let-afledeligt.
 • Barnet kan have indlæringsvanskeligheder.
 • Barnet handler ofte, før det tænker, og lærer ikke på samme måde som deres jævnaldrende konstruktivt af sine erfaringer.
 • Barnet kan have en manglende fornemmelse for andres grænser.
 • Nogle børn vil have en tendens til at blive valgt fra i det sociale samspil med andre. Årsagen til dette kan være, at andre oplever dem som uforudsigelige eller voldsomme, og de kan i konflikter reagere med grænseoverskridende adfærd.
 • Børn, der især er udfordrede med hyperaktivitet, vil have svært ved at sidde stille, være plaget af motorisk uro og ofte forlade sin plads.
 • Der skal være tale om mere gennemgribende udfordringer end ved forældreprogrammet Forældrepiloterne.

Lovhjemmel

Servicelovens §11, stk. 3.
Barnets Lov § 30 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Kontakt PPR via barnets dagtilbud eller skole.

For at finde ud af, om barnet er i målgruppen for tilbuddet, vil forældrene blive bedt om at udfylde et spørgeskema, som bliver tilsendt i eBoks.

Samtaleforløb, hvor forældre og ung har mellem seks og ti samtaler med en psykolog. Forældrene deltager i den indledende og den afsluttende samtale og tilbydes en særskilt forældresamtale. Den unge får vejledning og redskaber og øver sig imellem samtalerne på det, der er blevet gennemgået.

Formålet med forløbet er, at den unge bliver bedre til at forstå og håndtere sine svære tanker og følelser, og at hverken tristhed eller bekymringer kommer til at fylde for meget og påvirke den unges dagligdag i for høj grad.

For at understøtte samtaleforløbet samt forstærke og vedligeholde en positiv udvikling, er det muligt at inddrage fagpersoner fra læringsmiljøet og barnets/den unges øvrige netværk.

Forløbet er manualbaseret og funderet i en evidensbaseret transdiagnostisk tilgang til behandling af tegn på både angst og depression hos unge. 

Målgruppe

13-17-årige med tegn på mild til moderat angst/depression. Den unge skal grundet angst/tristhed opleve sig forhindret i at deltage i aktiviteter og/eller udføre handlinger, som den unge tidligere kunne. Tegn på mistrivsel skal stemme overens med de hyppigste angst- og depressionslidelser hos børn og unge:

 • Generaliseret angst.
 • Separationsangst.
 • Social fobi og specifik fobi i mild til moderat grad.
 • Subklinisk til mild grad af depression og dystemi.

Den unge skal være i stand til at sætte mål op for forløbet. 

Lovhjemmel

Servicelovens §11, stk. 3.
Barnets Lov § 30 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Et barn/ung indstilles til et forløb via skolens PPR-psykolog. Du kan finde PPR-psykologen via Aula eller spørge skolen, hvem der er tilknyttet.

Hvis PPR-psykologen vurderer, at den unge er i målgruppen, indstilles den unge til visitation, og der udsendes spørgeskemaer, som den unge og forældrene skal svarer på. Herefter indkaldes familien til en forsamtale, hvor det endeligt afklares, om STIME er det rette tilbud.

Unge på 12-17 år og deres forældre har sammen et forløb med mindst fem samtaler med en PPR-medarbejder. Imellem samtalerne arbejder familien med det, der er blevet gennemgået i sessionen.

Formålet med forløbet er at støtte familien i en sund udvikling samt forebygge og hjælpe børnene/de unge med at regulere deres følelser og tanker om mad og spisning. Herudover arbejdes der med at mekanisere barnets og familiens spisning.

For at understøtte samtaleforløbet samt forstærke og vedligeholde en positiv udvikling, er det muligt at inddrage søskende og fagpersoner fra læringsmiljøet og barnets/den unges øvrige netværk.

Forløbet er manualbaseret og har særligt fokus på psykoedukation og eksternalisering samt på kost, spisning og andre adfærdsændringer og er en tilpasset udgave af et mere omfattende familiebaseret behandlingsforløb i Københavns Kommunes behandlingsenhed ROBUS.

Målgruppe

Børn og unge på 12-17 år med tidlige tegn på spiseforstyrrelse.
 
De tidlige tegn kan overordnet handle om, at barnet/den unge:

 • Har høj utilfredshed og en overoptagethed af krop og/eller kost og/eller adfærd.
 • Har ændret sit forhold til kost, krop og motion eller begynder at isolere sig og undgå bestemte ting, steder eller personer.

PPR tilbyder også vejledende samtaler til forældre med børn i alderen 10-12 år.

Lovhjemmel

Servicelovens §11, stk. 3.
Barnets Lov § 30 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Et barn/ung indstilles til et forløb via skolens PPR-psykolog. Du kan finde frem til PPR-psykologen via Aula eller spørge skolen, hvem der er tilknyttet.

Den unge og forældrene vil blive bedt om at udfylde et spørgeskema, så psykologen kan afklare, om den unge vil kunne få gavn af et forløb, eller om der evt. er behov for et andet tilbud.

Samtaleforløb bestående af ca. seks samtaler med en psykolog. Forældrene deltager i den indledende og den afsluttende samtale og tilbydes en særskilt forældresamtale. Imellem samtalerne øver den unge sig på det, der er blevet gennemgået.

Formålet med forløbet er, at den unge forstår selvskade og bliver mere bevidst om sine følelser og oplevelser og dermed reducerer den selvskadende adfærd. Man søger at ændre uhensigtsmæssig adfærd ved at øge forståelsen for og reguleringen af svære følelser frem for at undgå dem.

For at understøtte samtaleforløbet samt forstærke og vedligeholde en positiv udvikling, er det muligt at inddrage fagpersoner fra læringsmiljøet og barnets/den unges øvrige netværk.

Forløbet er manualbaseret og tager udgangspunkt i evidensbaserede metoder fra Sverige og USA. Manualen er en forkortet udgave af behandlingsmanualen ERITA, som er udviklet i Sverige i forbindelse med det Nationale Selvskadeprojekt.

Målgruppe

12-17-årige, som selvskader – eller har selvskadet tidligere – og som oplever selvskadetrang. Den unge skal være motiveret for forandring i forhold til sin håndtering af selvskaden.

Tegn på den selvskadende adfærd skal vise sig ved, at barnet/den unge:

 • Har aktuelle tanker om at selvskade.
 • Mindst en gang inden for de seneste tre måneder har udøvet direkte (ikke-suicidal) selvskade (for eksempel skåret sig, brændt sig, kradset sig til blods, slået sig eller slået en kropsdel ind i noget).

Lovhjemmel

Servicelovens §11, stk. 3.
Barnets Lov § 30 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Et barn/ung indstilles til et forløb via skolens PPR-psykolog. Du kan finde PPR-psykologen via Aula eller spørge skolen, hvem der er tilknyttet.

Hvis PPR-psykologen vurderer, at den unge er i målgruppe, indstilles den unge til visitation, og der udsendes spørgeskemaer, som den unge og forældrene skal svare på. Herefter indkaldes familien til en forsamtale, hvor det endeligt afklares, om STIME er det rette tilbud.

Forældrekurser

Herudover tilbyder vi som en del af STIME to til tre gange årligt forældrekurserne Få styr på angsten og Forældrepiloterne.

Gladsaxe Kommune tilbyder det forældrebaserede selvhjælpsprogram Få styr på angsten tre gange årligt. 

Formålet med kurset er i korte træk at hjælpe forældrene, inden barnets ængstelighed får en form og et omfang, som styrer barnets og familiens liv. Det er gratis at deltage i Få styr på angsten, som ledes af PPR-medarbejdere fra Gladsaxe Kommune.

Programmet løber over 10 uger og består af to workshops af to timers varighed. Forældre og barn får udleveret manualer med vejledning og arbejdsark, og der vil være hjemmearbejde fra gang til gang. 

På de to workshops lærer forældrene om forskellige former for angst og om, hvordan man bedst hjælper sit barn. Der vil også være mulighed for diskussioner, erfaringsdeling og sparring med de andre forældre i gruppen. Barnet deltager ikke. Vi anbefaler at begge forældre deltager på de to workshops. 

Målgruppe

Få styr på angsten er rettet mod forælædre til børn i 0.-6. klasse med lette til moderate angstproblematikker. Det vil sige, at barnet har problemer i hverdagen i en grad, så forældrene oplever, at der er behov for støtte og hjælp, men ikke i en grad, hvor det forstyrrer massivt. Få styr på angsten henvender sig til familier, der bor i Gladsaxe Kommune, og som ikke tidligere har modtaget kognitiv adfærdsterapi for barnets angst.

Forud for opstart af nye Få styr på angsten-forløb afholdes der et informationsmøde, hvor PPR-medarbejdere fortæller om, hvordan angst kommer til udtryk hos børn i den alder og samtidig fortæller mere om selve programmet Få styr på angsten.

Lovhjemmel

Servicelovens § 11, stk. 3.
Barnets Lov § 30 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

For at PPR kan vurdere, om barnet er i målgruppen for Få styr på angsten, vil forældrene blive bedt om at besvare en række spørgsmål i en screeningsproces. Børn over 11 år skal også udfylde spørgeskemaet. Forældrene modtager derefter besked om, hvorvidt deres barn vurderes at være i målgruppen – og hvis de ikke tilbydes plads på kurset, vil de blive vejledt om kommunens andre tilbud.

Forældre kan holde sig orienteret om datoer for informationsmøde, frist for ansøgning og opstart af forløb på Aula, kommunens hjemmeside og kommunens sociale medier.

Ved spørgsmål kan PPR-konsulent Trine Rubæk Clemtsen TRRUCL@gladsaxe.dk kontaktes.

Forældrepiloterne er et uddannelsesforløb udviklet til forældre, der har et barn, som er udfordret af uro, uopmærksomhed eller impulsivitet i alderen 3-12 år (til og med 5. klassetrin). Vi starter nyt Forældrepiloterne-hold to til tre gange årligt.

Det er gratis at deltage i kursusforløbet Forældrepiloterne, som ledes af PPR-medarbejdere fra Gladsaxe Kommune. Det er dog en forudsætning for at deltage i Forældrepiloterne, at barnet har bopælsadresse i Gladsaxe Kommune.

Forældrepiloterne består af fire møder i en gruppe med andre forældre. Barnet deltager ikke på møderne. Forældrene får udleveret en manual, og der vil være hjemmearbejde mellem møderne. Hele forløbet tager 10 uger.

Der vil som en del af Forældrepiloterne også være mulighed for, at barnets dagtilbudsgruppe eller skoleklasse kan få vejledning i forhold til de strategier, som forældrene er i gang med at implementere. Et vejledningsforløb kan indeholde observation af barnet i sin gruppe/ klasse og ca. tre vejledningssamtaler med lærere/pædagoger.

Målgruppe

Forældrepiloterne henvender sig til forældre, der har et barn, som er udfordret af uro, uopmærksomhed eller impulsivitet i alderen 3-12 år (til og med 5. klassetrin).

Her er nogle af de tegn, man kan se hos et barn, der er udfordret med uro, uopmærksomhed eller impulsivitet:

 • Barnet udtrættes og udmattes hurtigt, fordi barnet kun kan koncentrere sig kort tid ad gangen.
 • Barnet ser ofte ud til at glemme instruktioner og kan have vanskeligt ved at huske, hvad der er blevet sagt.
 • Ofte kan barnet kun rette sin opmærksomhedsfokus ét sted ad gangen og kan fremstå forvirret og let-afledeligt.
 • Barnet kan have indlæringsvanskeligheder.
 • Barnet handler ofte, før det tænker, og lærer ikke på samme måde som deres jævnaldrende konstruktivt af sine erfaringer.
 • Barnet kan have en manglende fornemmelse for andres grænser.
 • Nogle børn vil have en tendens til at blive valgt fra i det sociale samspil med andre. Årsagen til dette kan være, at andre oplever dem som uforudsigelige eller voldsomme, og de kan i konflikter reagere med grænseoverskridende adfærd.
 • Børn, der især er udfordrede med hyperaktivitet, vil have svært ved at sidde stille, være plaget af motorisk uro og ofte forlade sin plads.

Lovhjemmel

Servicelovens § 11.3.
Barnets Lov § 30 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Der afholdes informationsmøde om Forældrepiloterne forud for hvert kursusforløb. Dato for informationsmødet bliver meldt ud via Aula, og kan også findes på kommunens hjemmeside.

For at vurdere, om barnet er i målgruppen for tilbuddet, vil forældrene efter informationsmødet blive bedt om at besvare en række spørgsmål i forbindelse med ansøgning til Forældrepiloterne.

Forældre får derefter besked om konkrete datoer, tidspunkt og sted, hvis de får tilbudt en plads på Forældrepiloterne. Hvis barnet ikke vurderes at være i målgruppen, får forældrene besked om dette samt en forklaring og en vejledning til kommunens andre tilbud.

Ved spørgsmål kan PPR-konsulent Johanne Sutton kontaktes på JOHSUT@gladsaxe.dk.

Åben anonym rådgivning

Åben anonym rådgivning er et gratis tilbud til familier i Gladsaxe, der for en stund har vanskeligheder, de ikke selv kan overskue.

Det kan typisk være:

 • Opdragelsesvanskeligheder.
 • Problemer i forbindelse med skilsmisse.
 • Børns vanskeligheder i daginstitution eller skole.
 • Sygdom eller dødsfald i familien.

Du kan både som barn og voksen få gratis anonym rådgivning. Socialrådgiveren yder råd og vejledning samt et kort rådgivningsforløb.

Familie- og Ungecentret tilbyder tre samtaler med henblik på, at familien selv igen kommer til at løse egne vanskeligheder.

Samtalerne varer ca. en time og foregår i Familie- og Ungecentrets lokaler. Det er muligt at få tider alle hverdage mellem klokken 10.00 og 14.00.

I samtalerne har vi opmærksomhed på familiens ressourcer. Vi hjælper familierne med at få øje på egne styrker og sætter fokus på de steder, hvor de allerede lykkes, for derigennem at hente håb og tro på forandring.

Vi kan kontaktes mellem klokken 11.00 og 13.00 på tlf. 20 49 74 16.

Se kommunens øvrige tilbud og støttende indsatser.

Familie og Rådgivning

Rådhus Allé 3
2860 Søborg
familie@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback