Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Miljøvurderinger VVM

Miljøvurderinger VVM

Før vi som kommune kan give tilladelse til et projekt eller en plan, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal vi som udgangspunkt gennemføre en miljøvurdering eller VVM.

I en miljøvurdering, eller VVM, undersøger vi, hvordan det konkrete projekt eller plan kan påvirke miljøet og hvilke tiltag, der skal indarbejdes for at tage tilstrækkeligt hensyn til miljøet.

En miljøvurdering er en længere og tidskrævende proces med en indledende vurdering, afgrænsning, undersøgelser, høring og rapport, men det kan være et krav, for at et projekt kan gennemføres.

Kræver mit projekt eller min plan en miljøvurdering?

Det er Miljøvurderingsloven, der angiver kriterierne for, hvilke projekter, planer og programmer, der skal miljøvurderes.  Generelt kan det siges, at planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg, falder ind under miljøvurderingsloven. Af lovens bilag 1 og 2 fremgår hvilke projekter der hhv. kræver miljøvurdering, eller som minimum skal anmeldes til kommunen for screening af, om der skal foretages en fuld miljøvurdering af projektet. Dette er uddybet nedenfor.

Læs mere om miljøvurderinger

Ved miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) skal du sende et færdigt udfyldt ansøgningsskema til byplanoglandskab@gladsaxe.dk.

Du finder ansøgningsskemaet her (word-format).

Hvis dit projekt er omfattet af både bilag 2 i Miljøvurderingsloven og bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, skal du ansøge igennem bygogmiljoe.dk

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Det gælder for både planer, programmer og projekter, og det gælder for både for nationale, regionale og kommunale planer og programmer og konkrete anlægsprojekter, som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

I miljøvurderinger arbejder man med et bredt miljøbegreb. Det betyder, at der udover de traditionelle forureningsparametre også indgår en vurdering af påvirkningerne af befolkning og menneskers sundhed, biologisk mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet og fugledirektivet, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskabet og samspillet mellem faktorerne.

En miljøvurdering giver ikke i sig selv svaret på om planen, programmet eller projektet skal gennemføres. Men den sikrer, at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger, og den giver et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative mulige løsninger.

Miljøvurderinger bidrager til, at der træffes oplyste, og miljømæssigt bedre beslutninger. Et væsentligt led i processen er offentlige høringer, inden den endelige beslutning træffes.

Miljøvurderinger af konkrete projekter foretages på særlige anlægsprojekter, inden bygherren får tilladelse til at påbegynde projektet.

Miljøvurderingsprocessen stiller krav om udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport for projektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes og i offentlig høring, inden bygherren kan få tilladelse til at påbegynde projektet.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

VVM ansøgningsskema (word-dokument)

Bygherren har pligt til skriftligt at ansøge om et anlægsprojekt, som er opført på miljøvurderingslovens bilag 1 eller bilag 2. [DENNE LINJE ER UKLAR]
Ansøgning skal ske til Gladsaxe Kommune

I særlige tilfælde er Miljøstyrelsen miljøvurderingsmyndighed, her skal de have anmeldelsen direkte. I miljøvurderingsbekendtgørelsens kapitel 2 er dette nærmere beskrevet, se derudover mere på miljøstyrelsens hjemmeside.  

Ansøgningen skal ske ved brug af ansøgningsskemaet i bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen. [MANGLER HER LINK?]

Bygherren kan først gå i gang med at etablere sit anlæg, når miljøvurderingsmyndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at anlægget enten ikke kræver en miljøvurdering, eller at myndigheden har gennemført hele miljøvurderingsprocessen og givet bygherren en tilladelse til, at det ansøgte projekt kan påbegyndes.

Anlæg som kræver miljøvurdering – bilag 1

En lang række forskellige anlæg er altid omfattet af reglerne om miljøvurdering og kræver derfor, at den pågældende myndighed tager stilling hertil, inden anlægsfasen kan påbegyndes.

Af miljøvurderingslovens bilag 1 fremgår de anlæg, der altid er omfattet af krav om miljøvurdering. Det drejer sig bl.a. om en række nærmere bestemte større projekter indenfor:

  • Anlæg til energiproduktion
  • Råstofindvinding
  • Landbrug, skovbrug og akvakultur
  • Kemisk industri
  • Fødevareindustri
  • Større infrastrukturanlæg

Projekter der som minimum skal igennem screening - Bilag 2

Miljøvurderingsloven har også et bilag 2, som oplister en række forskellige anlægstyper, som skal vurderes særligt i forhold til, om et ansøgt projekt kan påvirke miljøet væsentligt. Denne proces hedder en screening.

Hvis det i screeningen ikke kan udelukkes, at der kan være en væsentlig påvirkning af miljøet, er projektet omfattet af krav om miljøvurdering, og miljøvurderingsprocessen igangsættes. Hvis det vurderes, at der ikke kan være en væsentlig påvirkning af miljøet, træffer miljøvurderingsmyndigheden afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Et udkast til afgørelsen kan inden offentliggørelsen sendes i høring hos berørte parter og myndigheder. Den endelige afgørelse meddeles bygherren og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kravene til screeningen er beskrevet i bilag 5 i miljøvurderingsloven.

[MANGLER DER LINK TIL BILAG 5? - JEG MENER IKKE DER SKAL LINKES TIL BILAG 1 OG 2 TO STEDER]

Vil du vide mere?

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Vejledninger til miljøvurderingsloven

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback