Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Aftenskoler Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Disse retningslinjer gælder for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Godkendt af Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.11.2013.

Revideret 05.12.2017.


§ 1 Formål

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i  samfundslivet.

§ 2 Virksomhedens omfang

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredrag og fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere omfatter virksomheden debatskabende aktiviteter.

Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning.

Der ydes tilskud til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer.

§3 Ansøgning

Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår indgives til Folkeoplysningsudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelse for det foregående år.

§ 4 Beregning af tilskud


Lønsumstilskuddet udgør max. 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn i afregningsperioden for undervisning, jf. dog supplerende tilskud.

Ved beregning af leder- og lærerløn udgør et foredrag højst seks undervisningstimer.

Almen undervisning

Tilskudstilsagn beregnes ud fra foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed året før svarende til det endelige reviderede tilskudsregnskab indleveret til kommunen inden 01.04.

Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en konkret vurdering, beslutte at yde et højere eller mindre tilskud end det beregnede lønsumstilskud året før.

Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til det, som udvalget anser som realistisk, på grundlag af de af ansøgeren fremlagte oplysninger.


Fleksible tilrettelæggelsesformer

Den enkelte forening kan af det udbetalte tilskud til undervisning, minus 10 % tilskud til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40 procent til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Fleksible tilrettelæggelsesformer kan for eksempel omfatte workshop, åbne studiecirkler og fjernundervisning. Det forudsættes, at aktiviteterne tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer klart adskiller sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning.

Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 procent af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan jf. Folkeoplysningslovens kapitel 4, § 11, stk. 2 bruges til:

 • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer.
 • Lederhonorar, dog højst 20 procent af aftenskolens udgift til den fleksible tilrettelæggelsesaktivitet.
 • Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning.
 • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi.
 • Annoncering.
 • Lokaleudgifter.

Der ydes tilskud til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer, med et beløb pr. lektion, der ikke overstiger udgiften til afvikling af en undervisningstime til lærerløn, lederhonorar m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Den maksimale udgift er begrænset til den sats, der årligt fastsættes af Kommunernes landsforening. Tilskuddet udgør maksimalt 1/3 af udgiften.


Debatskabende aktiviteter

Den enkelte aftenskole afsætter 10 procent af beløbsrammen til debatskabende aktiviteter jf. Folkeoplysningslovens regler. Ved annoncering af disse aktiviteter skal det fremgå, at der er tale om et debatskabende arrangement.

Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til debatskabende aktiviteter kan bruges til:

 • Annoncering
 • Honorarer
 • Administration
 • Lederløn
 • Andre udgifter


Supplerende tilskud


Undervisning af handicappede

Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør max. 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn. Antallet af deltagere på sådanne hold kan ikke overstige otte deltagere.

Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) kan deltagerantallet på et hold max. være ti deltagere, hvoraf højest halvdelen er handicappede.

Ved blandede hold opgøres lønsumstilskuddet forholdsmæssigt mellem antal ikke handicappede deltagere og antal deltagere med handicap i relation til et konkret emne.

Eksempel:

Hvis der på et hold deltager fem handicappede og tre ikke handicappede afregnes leder- og lærerlønnen med 5/8 som handicapundervisning (med 7/9 af lønsummen) og 3/8 som almen undervisning (med 1/3 af lønsummen).


Instrumentalundervisning

På hold, hvor der undervises i ét musikinstrument og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere, ydes supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør maks. 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn.


Restpulje

Såfremt den af Folkeoplysningsudvalget samlede afsatte ramme til folkeoplysende voksenundervisning ved kalenderårets start ikke er fuldt udnyttet, kan evt. restbeløb løbende ansøges dels af eventuelle nye aftenskoler dels af allerede eksisterende skoler i forbindelse med aktivitetsudvidelser.

§ 5 Handicaperklæring

En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne.

Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om en erklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i relation til den konkrete undervisning.

§ 6 Udbetaling af tilskud

Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales forud i to rater pr. 15. januar og 15. juli.

Foreninger, som ikke er tilknyttet en landsorganisation under Oplysningsforbundenes Fællesråd (jf. FOL § 12) og som ønsker, at kommunen skal udbetale lønnen, indbetaler deltagernes andel senest en måned efter start.

Lønudbetalingen finder sted den 15. i efterfølgende måned, så længe tilskudstilsagn og deltagerbetaling dækker.

§ 7 Lokaler

Undervisningen foregår som udgangspunkt i ledige offentlige lokaler. Kommunen anviser ledige, egnede lokaler.

Det er kommunen der afgør om et lokale er egnet til den konkrete undervisning eller aktivitet. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed. Frist for ansøgning om lokaler er 31. marts.

Kan kommunen ikke anvise egnede lokaler, har foreningen ret til tilskud på 75 % til lejeudgiften for almindelige lokaler.


Aflysninger

Aflysninger i lokaler, som benyttes af aftenskoler, skal normalt varsles senest tre uger før aflysningen. Såfremt en skole selv skal benytte et allerede booket lokale, skal denne senest

fire uger før give besked om dette til forvaltningens lokalebooking, som så giver besked om aflysning videre til fritidsbrugerne.

Der kan dog opstå pludselige situationer, der nødvendiggør aflysninger med kortere varsel. Hvis dette sker senere end otte dage før den planlagte undervisningsgang, er aftenskolerne nødsaget til at udbetale løn til deres underviser for de aflyste timer.

Hvis aflysningen sker med kortere frist end otte dage, udbetaler Gladsaxe Kommune refusion til aftenskolen for lærerlønudgifter i forbindelse med de aflyste timer. Der kan i særlige tilfælde være andre udgifter, der ligeledes kan refunderes (f.eks. indkøb til madlavningshold, hvis aflysningen sker med dags varsel).

Hvis der kan anvises et alternativt lokale med tilsvarende faciliteter til den aktuelle undervisning i samme tidsrum, skal der ikke udbetales refusion.

Særligt for undervisningshold i svømmehallerne: Hvis aflysningen skyldes pludselig opståede problemer med vandkvaliteten, gives ikke refusion af lønudgifter.

§ 8 Afregning af tilskud

Senest den 1. april indsender den enkelte forening regnskabsoplysninger for det foregående kalenderår. Regnskabsaflæggelsen for det samlede tilskud sker elektronisk via foreningsportalen.

Regnskabsaflæggelsen omfatter følgende oplysninger:

 • Beregning af lønsumstilskuddet på grundlag af antal gennemførte undervisningstimer og udbetalt leder- og lærerløn fordelt på undervisning og studiekredse, foredrag, instrumental- og handicapundervisning.
 • Oplysning om udgifter og indtægter i forbindelse med debatarrangementer.
 • Oplysning om evt. udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer fordelt på udgiftsart samt udgiften fordelt på undervisning af ikke handicappede, handicappede, fjernundervisning samt evt. undervisning på små hold.
 • Oplysning om antal deltagere fordelt på undervisning og studiekredse, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne.
 • Oplysning om antal deltagere og antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner.
 • En kort beretning for året med flg. indhold: 
  • Fakta om foreningen
  • Beskrivelse af året der gik
  • Foreningens aktiviteter
  • Bestyrelsens arbejde
  • Samarbejde med andre
  • Foreningens vilkår og muligheder i kommunen
  • Visioner for fremtiden

Tilskudsregnskabet for såvel undervisning, studiekredse, foredrag, evt. fleksible tilrettelagte aktiviteter og debatskabende arrangementer underskrives af foreningens bestyrelse og revisor.

De indsendte regnskaber gennemgås af forvaltningen, som senest den 1. juli udarbejder en oversigt med oplysning om faktisk tilskudsforbrug pr. forening sat i forhold til tilskudstilsagnet. Oversigten viser merforbrug/mindreforbrug pr. forening til tilskudsberettiget undervisning og debatskabende aktiviteter.

For meget udbetalt tilskud modregnes i tilskudsudbetaling af 2. rate den 15. juli til den pågældende forening.

Evt. tilskud til merforbrug, der kan dækkes forholdsmæssigt af tilbagebetalte tilskud udbetales sammen med tilskudsudbetaling af 2. rate den 15. juli til pågældende foreninger.

§ 9 Deltagere fra andre kommuner

Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., fremsender senest 30. juni oplysning om navn, adresse, CPR-nr. samt fag og timetal på deltagere i undervisning og studiekreds- virksomhed, der ikke er bosiddende i Gladsaxe Kommune, for det foregående skoleår (1. juli til 30. juni)

Oversigten skal være sorteret i undervisningsart (almen-, handicap- og instrumentalunder- visning) og i kommuneorden.

I den udstrækning der er indgået aftale med andre kommuner vedr. mellemkommunal refusion, kan forvaltningen undlade at indhente nævnte oplysninger.

§ 10 Nedsættelse af egenbetalingen for arbejdsledige, efterlønsmodtagere, pensionister m.fl.

Gladsaxeborgere, der er folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige eller SU-modtagere, kan modtage tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen, ved aktiviteter i Gladsaxe Kommune (se krav til dokumentation i bilag1). Tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen administreres via de oplysningsforbund/foreninger, der har tilskudstilsagn til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune.

Der ydes et tilskud pr. undervisningslektion, samt et tilskud pr. foredrag og debatarrangement. Der kan maksimalt ydes 50 procent af deltagerbetalingen i tilskud.

AEPS tilskud søges og afregnes for deltageres undervisningstimer i indeværende kalenderår.

Udbetaling i rater

Oplysningsforbund, der har modtaget AEPS-tilskud for seneste aflagte tilskudsregnskab, får udbetalt AEPS tilskud a conto sammen med den øvrige tilskudsudbetaling 15. januar og 15. juli – det vil sige 50 procent af seneste AEPS-tilskud udbetales med rate 1 og 50 procent med rate 2, dog inden for rammen af det indeværende års budget.

Endelig afregning og dokumentation

Den samlede dokumentation til endelig afregning skal indsendes senest 1. december, så afregning kan foretages inden 31. december.


§ 11 Revision

Tilskudsregnskabet skal inden fremsendelse til Gladsaxe Kommune revideres af foreningens revisor. Revisionen skal ske i overensstemmelse med gældende regnskabs- og revisionsbestemmelser.

Hvis foreningens samlede tilskud overstiger kr. 500.000 kr. i undervisningsåret, skal foreningens tilskudsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven samt de af Byrådet fastsatte retningslinjer.

§ 12 Regionalskoleordning

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5, stk. 7, kan Byrådet godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed samt yde tilskud til nedsættelse af egenbetalingen til pensionister m.v.

Bilag 1 Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling


Definition og krav til dokumentation på en pensionist, efterlønsmodtager, arbejdsledig, mv.:

Pensionist

En pensionist er en person, der modtager social pension, hvilket er folkepension eller førtidspension. (Førtidspension udbetales til personer, der er invalideret eller pga. forhold, der skyldes en kombination af sociale og helbredsmæssige omstændigheder).

Dokumentation: Udbetalingsmeddelelse.

Tjenestemandspensionist

En tjenestemandspensionist er en person, der modtager tjenestemandspension og folkepension.

Dokumentation: Udbetalingsmeddelelse.

Efterlønsmodtager

En efterlønsmodtager er en person, som har forladt arbejdsmarkedet og modtager efterløn.

Dokumentation: Brev fra A-kassen, der dokumenterer, at man er efterlønsmodtager. Heraf fremgår fradrag for eventuelle pensionsordninger. Dette gælder både for personer, som er på efterløn efter de gamle eller nye regler. Evt. udbetalingsmeddelelse.

Arbejdsledig på dagpenge eller kontanthjælp

En arbejdsledig er en person uden arbejde og som aktivt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Dokumentation: Dagpengekort fra A-kassen eller udbetalingsmeddelelse.

Ansatte med løntilskud

En person, som er ansat med løntilskud, er i arbejdstilbud. Får løn, som svarer til dagpengesatsen.

Dokumentation: Brev fra jobcentret med underskrift og datoer for ansættelsen eller kopi af jobplan, hvor datoer fremgår

Uddannelse under jobplan

En person, der er arbejdsledig og hvor jobcentret har bevilget opkvalificerende kursus. Står aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet og modtager dagpenge.

Dokumentation: Dagpengekort fra A-kassen eller brev fra jobcentret med underskrift og datoer for uddannelsesforløb

Personer på ledighedsydelse

Der udbetales ledighedsydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob, men ikke er i arbejde pt.

Dokumentation: Udbetalingsmeddelelse.

SU-berettigede

Studerende, der modtager SU.

Dokumentation: Udbetalingsmeddelelse.

Forevisning af dokumentation

Forevisning af dokumentation skal for pensionister ske senest i den måned, hvor holdet starter. Forevisning af dokumentation for alle andre grupper skal ske ved tilmeldingen.

Grupper som ikke kan få tilskud til nedsat deltagerbetaling

Der ydes kun tilskud til ovenstående grupper.

OBS: Der ydes ikke tilskud til borgere på institution, med mindre Gladsaxe Kommune er betalingskommune, dvs. at den pågældende kommer fra Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback