Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Familie og rådgivning Tidlig Indsats

Tidlig Indsats

Fanger problemerne inden de bliver for store

Alle familier i Gladsaxe Kommune skal have muligheden for at leve et godt og trygt liv. Der findes dog familier, som har særlige udfordringer og derfor befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at blive udsatte. Forældrene i de familier kan af forskellige årsager have behov for støtte. Støtte til at kunne lykkes i at skabe gode, stabile rammer for et godt hverdagsliv og støtte til at understøtte børnenes udvikling og trivsel.

Gladsaxe Kommune har et særligt fokus på den tidlige indsats i forhold til børn og deres forældre, i forhold til at skabe de bedste opvækstvilkår og lige muligheder for alle borgere i kommunen. I 2016 vedtog byrådet derfor en strategi for den tidlige indsats i Gladsaxe, som danner baggrund for alle de projekter, indsatser og initiativer der igangsættes.

Strategien peger på, at der skal arbejdes med tre forskellige spor:

 • Fælles kultur og mindset på tværs af fagligheder.
 • Opsporing af udsatte og potentielt udsatte børn og forældre (Tidlig opsporing).
 • Tilbud til opsporede familier (Familien som samlet ressource).

Strategiens spor er udmøntet i praksis via otte konkrete projekter og indsatser. Læs mere om strategien for Tidlig indsats.

Dialog- og effektmålingsværktøj

I vores arbejde med familier, bruger Familie og Rådgivning samtale- og effektmålingsværktøjet FIT (Feedback Informed Treatment).

 

Børnefysioterapeuterne i Gladsaxe undersøger og vurderer børn, der har problemer med motorik og bevægelse og vejleder med råd, øvelser og aktiviteter, som forældre og pædagoger kan bruge i hverdagen.

Vi rådgiver forældre med børn med for eksempel handicaps i lettere grad, syndromer, for tidligt fødte, hypermobilitet, ortopædiske og sansemotoriske problemer.

Børnefysioterapeuterne kommer også ud til vuggestuer, dagplejere, børnehaver og skoler og tager på hjemmebesøg – ofte sammen med sundhedsplejerskerne.

Der er ikke mulighed for individuel træning eller behandling.

Vi kommer i ung mødregruppe, tvillingemødregruppe og sundhedsplejerskernes Åbent Hus.
 
Ved særlige problemstillinger har vi et tæt samarbejde med sundhedsplejersker, talepædagoger, specialpædagoger, læger, sygehuse og ambulante klinikker, som vi henviser til ved behov.

Målgruppe

Børn med motoriske vanskeligheder, som har behov for fysioterapeutisk udredning samt rådgivning og vejledning til forældre og personale på skoler og i dagtilbud. 

Primært med børn i alderen nul til seks år, men der laves også undersøgelser af skolebørn op til 16 år.

Kontakt

Kontakt børneterapeuterne via telefon eller sundhedsvejen.dk.

Børnefysioterapeut, Anne L. Søndergaard, telefon: 40 18 32 70.
Børnefysioterapeut, Mia Bredsdorff, telefon: 51 59 57 68.

Familiesupporten er et anonymt tilbud til familier, der har brug for sparring og omsætning af råd og vejledning i forhold til konkrete problemstillinger.
 
Det kan være hjælpsomt at få vendt den afmagt og tvivl, som man står i, og derigennem se nye muligheder, som man kan prøve af sammen med en familiekonsulent. Det kan være, at familien har oplevet ændringer i tilværelsen som fx arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse, som er svært at stå med alene. Ved at vende situationen med Familiesupporten kan familien komme godt videre.
 
Familierne får kontakt til en familiekonsulent og de aftaler sammen rammen for forløbet. Der kan eksempelvis arbejdes med:
 • Stimulering af barnets sociale, sproglige eller motoriske udvikling.
 • Etablering af forudsigelige rutiner i hjemmet.
 • Håndtering af forældrenes daglige gøremål, så de nemmere kan passe job og uddannelse.
 • Udvikling af forældrenes lederskab i dagligdagen med og for børnene.

Målgruppe

Familier med et eller flere børn i alderen 0-8 år, som har et ønske om sparring og vejledning i forhold til deres familiesituation.

Lovhjemmel

Servicelovens § 11, stk. 2 og 3.
Barnets Lov §§ 29 og 30 (træder i kraft 01.01.2024).

Kontakt

Du kan kontakte Familiesupporten på telefon 21 19 23 90 eller via mail familiesupporten@gladsaxe.dk.

 

Samtaleforløb, hvor forældre og ung har mellem seks og ti samtaler med en psykolog. Forældrene deltager i den indledende og den afsluttende samtale og tilbydes en særskilt forældresamtale. Den unge får vejledning og redskaber og øver sig imellem samtalerne på det, der er blevet gennemgået.

Formålet med forløbet er, at den unge bliver bedre til at forstå og håndtere sine svære tanker og følelser, og at hverken tristhed eller bekymringer kommer til at fylde for meget og påvirke den unges dagligdag i for høj grad.

For at understøtte samtaleforløbet samt forstærke og vedligeholde en positiv udvikling, er det muligt at inddrage fagpersoner fra læringsmiljøet og barnets/den unges øvrige netværk.

Forløbet er manualbaseret og funderet i en evidensbaseret transdiagnostisk tilgang til behandling af tegn på både angst og depression hos unge. 

Målgruppe

13-17-årige med tegn på mild til moderat angst/depression. Den unge skal grundet angst/tristhed opleve sig forhindret i at deltage i aktiviteter og/eller udføre handlinger, som den unge tidligere kunne. Tegn på mistrivsel skal stemme overens med de hyppigste angst- og depressionslidelser hos børn og unge:
 • Generaliseret angst.
 • Separationsangst.
 • Social fobi og specifik fobi i mild til moderat grad.
 • Subklinisk til mild grad af depression og dystemi.

Den unge skal være i stand til at sætte mål op for forløbet. 

Lovhjemmel

Servicelovens §11, stk. 3.
Barnets Lov § 30 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Et barn/ung indstilles til et forløb via skolens PPR-psykolog. Du kan finde PPR-psykologen via Aula eller spørge skolen, hvem der er tilknyttet.

Hvis PPR-psykologen vurderer, at den unge er i målgruppen, indstilles den unge til visitation, og der udsendes spørgeskemaer, som den unge og forældrene skal svarer på. Herefter indkaldes familien til en forsamtale, hvor det endeligt afklares, om STIME er det rette tilbud.

 
Forebyggelseskonsulenterne tilbyder samtaleforløb med forældre og børn når familielivet er udfordret. Det kan for eksempel omhandle:
 • Krisesituationer, for eksempel skilsmisse og sygdom. 
 • Bekymring for dit barns trivsel.
 • Generelle konflikter i hjemmet.  
Forebyggelseskonsulenten kan:
 • Støtte i samarbejdet og dialogen mellem familier og børnehuse, når der er bekymringer vedrørende et barns trivsel.
 • Hjælpe i overgangene mellem hjem, børnehus og skole.
 • Støtte familier i kontakten til kommunens eller andre relevante tilbud.

Målgruppe

Alle forældre med børn i kommunens daginstitutioner eller i dagpleje. 

Lovhjemmel

Serviceloven § 11.
Barnets Lov §§ 28 og 29 (træder i kraft 01.01.2024).

Kontakt

Alle kommunens daginstitutioner eller dagpleje har en forebyggelseskonsulent tilknyttet og kan af egen drift eller på foranledning af forældre kontakte en forebyggelseskonsulent.

Hvis du har børn i alderen 0-6 år og vil i kontakt med din forebyggelseskonsulent, så kan du få oplyst navn og nummer ved at ringe til Familie og Rådgivning på telefon 39 57 54 10, eller du kan spørge i dit barns dagtilbud/dagpleje.

 
En forebyggende indsats kan gives på mange måder og af mange forskellige fagpersoner, for eksempel socialrådgivere, familiebehandlere, socialpædagogiske konsulenter, PPR-psykologer, ressourcekonsulenter, sundhedsplejersker etc.
 
Som en del af det forebyggende arbejde i Gladsaxe Kommune, tilbyder vi åben, anonym rådgivning. Rådgivningen henvender sig til familier, der for en stund har vanskeligheder, de ikke selv kan overskue. Det kan typisk være:
 • Opdragelsesvanskeligheder.
 • Problemer i forbindelse med skilsmisse.
 • Børns vanskeligheder i daginstitution eller skole.
 • Sygdom eller dødsfald i familien.
I Gladsaxe kan man modtage åben, anonym rådgivning i Familieafdelingen og i Familiecenteret.
 • Familieafdelingen tilbyder kortere samtaleforløb omkring en afgrænset problematik (3-8 samtaler).
 • Familiecentret tilbyder tre samtaler med henblik på, at familien selv igen kommer til at løse egne vanskeligheder.

Der er i samtalerne fokus på de ressourcer, der er til stede i jeres familie.

Vi bruger FIT (Feedback Informed Treatment), som er et dialog- og effektmålingsværktøj.

Målgruppe

Alle børn, unge og familier har mulighed for at få en forebyggende indsats, herunder rådgivning og vejledning i forhold til vanskeligheder i familien. Tilbuddet gælder også vordende forældre. Rådgivningen kan i nogle tilfælde foregå anonymt.

Lovhjemmel

Servicelovens § 11.
Barnets Lov §§ 28 og 29 (træder i kraft 01.01.2024).

Kontakt

Hvis du oplever at have behov for råd og vejledning, kan du henvende dig her:
 
Familieafdelingen: Kontaktes på telefon 39 57 54 10
Familiecenteret: Kontaktes mellem klokken 11.00 og 13.00 på telefon 20 49 74 16

 

Konsultativ vejledning er et tilbud om rådgivning og vejledning til fagpersoner og/eller forældre, som gives, hvis der er en bekymring eller udfordring vedrørende et barns eller en børnegruppes trivsel og udvikling.

Det er typisk en medarbejder fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der forestår vejledningsforløbet. Det kan for eksempel være en psykolog, en talehørekonsulent eller en ergoterapeut.

I vejledningsforløbet kan medarbejdere og forældre fortælle om den aktuelle problemstilling, og sammen med PPR-medarbejderen drøftes de forskellige muligheder for at hjælpe barnet/børnegruppen.

Målgruppe

Forældre til et barn – eller en børnegruppe – i dagtilbud eller skole, hvor der er udfordring eller bekymring, samt det personale, der kender barnet/børnene.

Lovhjemmel

Folkeskolelovens § 3, stk. 2.

Kontakt

Der er fastlagte vejledningsmøder mellem PPR-medarbejdere og dagtilbud/skoler.

Du kan som forælder også henvende dig med et ønske om konsultativ vejledning. Kontakt dit dagtilbud eller skole, hvis du vil høre mere.

 

PREP, som står for Prevention and Relationship Enhancement Program, er et forebyggende og relationsudviklende kursusprogram. Kurset henvender sig til alle par med børn, som har lyst til at arbejde med og udvikle sit parforhold.

PREP-kurset er et gratis tilbud til alle familier, der har børn mellem 0-18 år og bor i Gladsaxe Kommune.

Et PREP-kursus giver redskaber til god kommunikation og nye perspektiver på samlivet. PREP er et undervisningstilbud og skal ikke forveksles med parterapi.

Et PREP-kursus består af et 15 timers program fordelt over fem gange.

Kursusformen er dynamisk, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen indgår videoklip, situationsspil, samtale med egen partner og træning af færdigheder.

Kurset bliver udbudt af Gladsaxe Familiecenter i samarbejde med Center for Familieudvikling.

Målgruppe

PREP-kurset er for par med børn under 18 år bosiddende i Gladsaxe Kommune.

Lovhjemmel

Servicelovens § 11, stk. 3.
Barnets Lov § 30 (træder i kraft 01.01.2024).

Kontakt

Læs mere om PREP-kurserne og tilmelding.

Der bliver i forbindelse med nye kurser lavet opslag på Aula, informationstavler i dagtilbud og skoler samt på kommunens sociale medier.

 
Hvis I skal skilles eller allerede er blevet skilt og har brug for støtte i den forbindelse, tilbyder Gladsaxe Kommune kurset Samarbejde efter skilsmisse (SES).
 
Kurset SES er for forældre, der oplever vanskeligheder i samarbejdet efter skilsmissen. Kurset består af tre kursusgange. Tidspunkt og sted er forskelligt fra gang til gang, da kurserne arrangeres i et samarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune.
 
Kursusdeltagerne vil komme til at arbejde med, at:
 • Forstå og tackle egne og ekspartners reaktioner.
 • Forstå og imødekomme barnets reaktioner og behov.
 • Fremme samarbejdet mellem skilte forældre.
SES-kurset følges af forskere, som indsamler data fra deltagerne med henblik på at undersøge effekterne af deltagelse på kurset i forhold til trivsel og forældresamarbejde. Deltagerne får derfor udleveret spørgeskemaer på den første og sidste kursusgang, som de vil blive bedt om at bruge 10 min. på at udfylde
 
Spørgeskemaerne og alle data besvares anonymt og analyseres udelukkende af forskere fra Københavns Universitet i anonymiseret form.

Målgruppe

Kursus for skilte forældre, der har børn mellem 0-18 år.

Lovhjemmel

Servicelovens § 11, stk. 3.
Barnets Lov § 30 (træder i kraft 01.01.2024).

Kontakt

Du kan blive henvist til kurset via din socialrådgiver, hvis du har en, eller du kan tage kontakt til Familiecentrets åbne anonyme rådgivning, som kan kontaktes alle hverdage mellem klokken 11.00 og 13.00 på telefon 20 49 74 16.

Læs mere om SES-kurset og tilmelding.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback