Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Tværgående Personalepolitik

Personalepolitik

Indledning

I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer og går foran i udviklingen af velfærden.

Vi er en arbejdsplads, der er til for borgere, virksomheder og det omkringliggende samfund. Det er afgørende for os at komme sikkert i mål i forhold til de prioriteringer, politikerne har vedtaget, og at borgere og virksomheder oplever mødet med os som positivt og professionelt. De skal opleve, at vores indsats er baseret på viden og faglighed, og at den er båret af vilje og evnen til at gøre en positiv forskel – uanset hvem i kommunen, de har kontakt med. De ambitioner har alle kommunens ansatte et medansvar for at bidrage til at løfte.

Gladsaxe Kommunes personalepolitik danner et fælles grundlag for ansatte på alle niveauer og udtrykker det, vi vil som arbejdsplads.

Den fælles platform

I Gladsaxe Kommune er kommunestrategien den fælles platform, vi alle arbejder ud fra. Det er i kommunestrategien vi finder den fælles retning og de prioriteringer, Byrådet har vedtaget for Gladsaxe Kommune. Kommunestrategien følges op af en styringskæde

bestående af direktionens årsplan, strategiske aftaler på alle ledelsesniveauer, budgettet og løbende ledelsesinformation via ledelsescockpittet. Hertil kommer fire tværgående strategier, HR-strategien, digitaliseringsstrategien, den økonomiske strategi og kommunikationsstrategien, som skal støtte os i at løse vores opgaver kompetent.

Fælles for strategierne og styringskæden er, at de er baseret på en gensidig og tillidsfuld dialog. Vi er overbeviste om, at grundlaget for at komme i mål med strategierne, og derved levere velfærd på et højt niveau er, at vi arbejder effektivt efter de samme mål,

tager fælles ansvar for opgaveløsningen, at vi formår at lære af hinanden, og af det vi ser, samt at vi sætter alle fagligheder i spil

og drager nytte af alle fagprofessionelle kompetencer på tværs af organisationen.

Dette udtrykkes i HR-strategiens fire ambitioner – ambitioner, som udtrykker fire områder, vi særligt vil opdyrke og blive bedre til, og ambitioner, som vi arbejder med i hele Gladsaxe Kommune:

  • Vi skal være på forkant og gå nye veje
  • Vi vil skabe løsninger sammen
  • Vi vil lære med, om og af andre
  • Vi vil være effektive.

En kompetent og attraktiv arbejdsplads

Gladsaxe Kommune er en kompetent og attraktiv arbejdsplads, som fastholder og tiltrækker dygtige og engagerede medarbejdere og ledere.

I Gladsaxe Kommune vægter vi faglighed højt. Vi mener, at fagligt dygtige, engagerede og ambitiøse medarbejdere er en forudsætning for, at vi kan levere høj kvalitet i de kommunale velfærdsydelser. Samtidig mener vi, at vi opnår de bedste resultater, når vores

fagligheder spiller sammen og supplerer hinanden, og når vi har mod til at gå nye veje. Vi forventer derfor, at alle ansatte bringer deres faglighed i spil i samarbejdet med andre, og at alle har viljen til at lære nyt og til at udvikle opgaveløsningen.

Når vi rekrutterer nye ledere og medarbejdere lægger vi derfor både vægt på faglig kompetence og på vilje og evne til samarbejde, til at lære nyt og til at udvikle opgaveløsningen.

Vi er en attraktiv arbejdsplads med spændende udviklingsmuligheder for alle ansatte. Vi er også en arbejdsplads, der prioriterer, og afsætter resurser til at fremme både den enkeltes og arbejdspladsens løbende udvikling og kompetencer. Det sker gennem den daglige

opgaveløsning, på baggrund af efter- og videreuddannelse, i samarbejds- og partnerskabsrelationer, i arbejdet med nye metodiske tilgange med videre.

Den enkelte ansattes kompetenceudviklingsbehov drøftes mellem leder og medarbejder. Vi lægger vægt på, at kompetenceudvikling planlægges med afsæt i opgaveløsningen og konkrete behov, og at ledere og medarbejdere drøfter, hvilken værdi konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter skal bibringe. Denne dialog fastholdes både før, under og efter et udviklingsforløb. 

Vi anvender løn som et aktivt ledelsesredskab i forhold til opnåelse af strategiske målsætninger og til at honorere konkrete resultater. Vi mener, at dialog om løn på den enkelte arbejdsplads er vigtig og lægger vægt på, at der er gennemsigtighed i forbindelse med fordelingen

af lønmidler. Alle ansatte bør kende til principperne bag forhandling om løn, herunder at alle ansatte har ret til en årlig lønforhandling.

En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og trivsel

I Gladsaxe Kommune mener vi, at et godt arbejdsmiljø og de ansattes trivsel er vigtige forudsætninger for en god og effektiv opgaveløsning.

Det er afgørende for vores evne til at løse dagligdagens opgaver, at alle ansatte møder på arbejde og bidrager til opgaveløsningen. Vi arbejder derfor løbende og målrettet med at fremme sundhed og med at forebygge og nedbringe sygefraværet. Vi mener, at lederen har et

særligt ansvar for, sammen med medarbejderne, tillidsrepræsentanten (TR) og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) at forebygge, nedbringe og håndtere sygefravær.

Det er vigtigt for os at være en arbejdsplads, hvor alle trives i deres jobs, og hvor alle har et godt fysisk, psykisk, sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi skal være en arbejdsplads præget af tillid, troværdighed og gensidig anerkendelse og respekt.

Vi har løbende fokus på forbedring af arbejdsmiljøet og sikrer, at det medtænkes i alle arbejdsmæssige sammenhænge. Vi er opsøgende og følger med i udviklingen på arbejdsmiljøområdet og fokuserer vores arbejdsmiljøindsatser på baggrund af, hvad vi ser.

Vi mener samtidig, at det er et fælles ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø. Vi forventer derfor, at alle ansatte tager ansvaret på sig og bidrager til at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø. Både i forhold til den fælles trivsel på arbejdspladsen og den enkeltes arbejdsglæde

og sundhed. Derudover er MED-organisationen og de underliggende arbejdsmiljøgrupper centrale i forhold til arbejdsmiljøet.

En arbejdsplads hvor vi sætter dialogen, samarbejdet og udsynet højt

I Gladsaxe Kommune tror vi på, at dialog, samarbejde og udsyn er afgørende for vores evne til at levere velfærdsydelser på et højt niveau og for den løbende udvikling af organisationen, opgaveløsningen og den enkelte medarbejder.

De bedste løsninger skaber vi, når vi er åbne, nysgerrige og i samspil med andre. Vi lægger derfor vægt på, at ansatte på alle niveauer indgår aktivt i at skabe løsninger og forbedringer med udgangspunkt i det daglige arbejde og i samspillet med borgere, virksomheder

og det omkringliggende samfund. Og vi forventer, at alle ansatte er nysgerrige og forholder sig til signaler fra omverdenen.

Vi er en arbejdsplads, der lægger vægt på, at alle ansatte bidrager til løbende udvikling og forbedringer. Dette sker gennem samarbejde, involvering og en åben og konstruktiv dialog. Vi ser det derfor som positivt, at de enkelte medarbejdere forholder sig aktivt til

arbejdspladsen og ytrer sig om forhold, de synes bør være anderledes.

De ansatte er kommunens ansigt udadtil. Vi ser gerne, at medarbejdere og ledere er aktive borgere, der deltager i den samfundsmæssige debat. Det er i den forbindelse vigtigt, at der aldrig er tvivl om, hvorvidt en ansat udtaler sig som privatperson eller som ansat i kommunen.

I Gladsaxe Kommune betragter vi et tæt samarbejde i MED og med de faglige organisationer, som vigtigt for den løbende udvikling af organisationen. Vi arbejder derfor målrettet med at bruge MED-udvalgene aktivt, som et forum for åben og konstruktiv dialog om de

forhold, der har betydning for de ansattes muligheder for at løfte opgaverne med høj kvalitet.

En mangfoldig og rummelig arbejdsplads

Gladsaxe Kommune er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads med plads til forskelligheder og en arbejdsplads, hvor vi vægter at løfte et socialt ansvar. Vi tror på, at mangfoldighed og forskellighed i medarbejdersammensætningen bibringer værdi til opgaveløsningen. Det gælder både alder, køn, faglig baggrund, handicap, erfaring, kulturelt, etnisk og/eller religiøst tilhørsforhold. Vi forventer derfor også, at alle ansatte understøtter rummeligheden gennem god kollegial adfærd.

Vi er en arbejdsplads, hvor det skal være muligt at arbejde og have et godt arbejdsliv, uanset hvor man er i livet, hvor man kommer fra, om man er enlig eller har familie, om man er ung eller ældre. Vi har, i Gladsaxe Kommune, et medansvar for at sikre mulighed for, at medborgere, der af forskellige årsager har (haft) svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan få mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det ansvar tager vi på os.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback