Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Planer, politikker og visioner Social og sundhed Rygepolitik

Rygepolitik

Formålet med rygereglerne er at understøtte, at Gladsaxe Kommune er en sund arbejdsplads, hvor de ansatte er mindst muligt syge som følge af livsstil. Endvidere skal reglerne sikre, at ingen udsættes for røg eller passiv rygning mod deres ønske.​

Gladsaxe Kommunes medarbejdere er røgfri i arbejdstiden. Dette betyder, at medarbejdere i Gladsaxe Kommune ikke ryger på noget tidspunkt i løbet af arbejdsdagen, hverken i forbindelse med arbejdet, under transport eller i betalte pauser.

Medarbejdere, der måtte opholde sig på arbejdspladsen uden for arbejdstid, henvises til at ryge uden for arbejdspladsens matrikel.

Rygeforbuddet omfatter både traditionelle tobaksprodukter og e-cigaretter.

Den røgfri arbejdstid omfatter samtlige medarbejdergrupper i kommunen.​

Skoler, daginstitutioner og dagpleje

På skoler og daginstitutioner er det ikke tilladt for børn og unge at ryge på institutionens område. Pr. 1.8.2017 er der indført røgfri skoletid for eleverne. Det vil sige elever ikke må ryge i pauserne uden for skolens område.

I dagplejen er det ikke tilladt at ryge i hjem, der bruges af dagplejen, når der passes børn. Lokaler i hjemmet, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

Døgninstitutioner for unge under 18 år 

Døgninstitutioner for unge under 18 år kan døgninstitutionen lave regler, der tillader, at de unge ryger udendørs på institutionens område.

Plejeboliger, døgninstitutioner, botilbud

I plejeboliger, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner er det den enkelte beboer, som beslutter, om der må ryges i det værelse eller den bolig, som tjener som beboerens private hjem. Beboerne må ikke ryge, når personalet opholder sig i værelser/boligen.
 
Borgere i private hjem, hvor der modtages personlig eller praktisk hjælp, pålægges som forudsætning for ydelsen ikke at ryge, når personalet opholder sig i boligen. 

Væresteder og varmestuer

I væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte må brugerne ikke ryge indendørs. Efter drøftelse i brugerbestyrelsen kan der etableres et udendørs rygested for brugerne.

Medarbejdere, der arbejder hjemme

Medarbejdere, der arbejder hjemme, må ikke udsætte kollegaer for passiv rygning ved møder eller lignende.​

Såfremt rygereglerne ikke overholdes af en medarbejder eller en leder, skal nærmeste leder tage forholdet op over for vedkommende ved en samtale. I gentagelsestilfælde vil det have ansættelsesretlige konsekvenser.​

 

Manglende overholdelse af rygereglerne er principielt en tjenstforseelse. Tjenstforseelser kan være mere eller mindre alvorlige, og sanktioner bør afbalanceres i overensstemmelse med forseelsernes karakter og omfang. Det gælder også manglende overholdelse af rygereglerne.

Hvis en medarbejder ikke overholder rygereglerne, skal medarbejderens leder tage en snak med medarbejderen og minde om, at rygereglerne skal overholdes.

I gentagelsestilfælde træder de generelle regler ved tjenesteforseelser i kraft. Disse regler indeholder mulighed for samtale med medarbejderen, tjenstlig samtale med en påtale, tjenstlig samtale med en skriftlig advarsel.

I yderste konsekvens kan overtrædelse af rygereglerne medføre afsked.​

For at støtte rygerne i at holde op med at ryge og for at fremme målet for rygereglerne, har medarbejderne mulighed for at benytte Forebyggelsescenterets tilbud om rygestopforløb på lige fod med kommunens borgere, også selvom man ikke er borger i Gladsaxe Kommune.

En arbejdsplads, der kan samle 10 medarbejdere eller flere til et rygestopkursus, kan kontakte Forebyggelsescenteret med henblik på en rygestopinstruktør, som kan oprette et lukket hold for arbejdspladsen.​

 • Må jeg ryge i selvbetalte pauser?
  Medarbejdere, der har overenskomstbestemte ulønnede pauser, vil kunne ryge i disse pauser, såfremt medarbejderen ikke bærer kommunal uniformering, og ikke befinder sig på kommunal matrikel.
 • Jeg har fleksibel arbejdstid. Kan jeg flekse ud for at ryge?
  Nej, du kan ikke flekse ud for at ryge, eftersom Gladsaxe Kommune ikke har registrerbar flextid.
 • Må jeg ryge, hvis jeg er på kursus, ekskursion, koloni eller lignende?
  Der må ikke ryges i den ordinære arbejdstid. Uden for ordinær arbejdstid må der ikke ryges i børn, unge eller borgeres påsyn.
 • Må jeg ryge, hvis jeg har fri, men stadig er på arbejdspladsen?
  Nej, du skal forlade arbejdspladsen og må ikke være iført kommunalt arbejdstøj, når du ryger.
  Betaler Gladsaxe Kommune for rygestop-kurser til medarbejderne.
  Ja. Kurser udbydes løbende – se mere i det elektroniske kursuskatalog​. Hvis I er en større gruppe på arbejdspladsen, kan kurset afholdes på jeres arbejdsplads.
 • Må man ryge i forbindelse med overarbejde?
  Det enkelte MED-udvalg i kommunen skal tage stilling til, om (og i givet fald hvornår), der gives mulighed for at ryge inden påbegyndelsen af beordret overarbejde.
 • Jeg har arbejdstøj på hjemmefra. Må jeg ryge på vej til og fra arbejde?
  Gladsaxe Kommune henstiller til, at medarbejdere ikke ryger ved transport til og fra arbejde, såfremt medarbejderen er iført uniformering eller andet, der umiddelbart kan associeres med Gladsaxe Kommune.
 • Er eksterne leverandører omfattet af den røgfri arbejdstid?
  Eksterne leverandører forventes at respektere den røgfri arbejdstid, når de leverer ydelser til Gladsaxe Kommune.
 • Må frivillige ryge under udøvelsen af deres hverv som frivillige
  Gladsaxe Kommune opfordrer frivillige til at efterleve kommunens rygeregler og henstiller derfor til frivillige om at respektere, at vi er en røgfri kommune. Hvis frivillige ønsker at ryge, skal det ske uden for kommunens områder/arealer.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback