Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Miljø og klima Plan for grønne drivmidler

Plan for grønne drivmidler

Plan for grønne drivmidler i Gladsaxe

Gladsaxe har et mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 målt ift. 2007. Udledningen fra transport udgør ca. 33 procent af den samlede CO2-udledning i Gladsaxe. Derfor er potentialet for at reducere udledningerne fra transport ved at omstille til grønne drivmidler stort.

Mål for grønne drivmidler i Gladsaxes Strategi for Grøn Omstilling

Transport er et af de tre prioriterede områder i Gladsaxes Strategi for Grøn Omstilling, som blev vedtaget af Byrådet i 2021. Med strategien er der vedtaget to delmål for at fremme fossil-fri transport i kommunens egen bilflåde og den transport, vi finansierer:

  • 100 procent af den transport, Gladsaxe Kommune finansierer, er drevet at grønne drivmidler i 2030. Det gælder både transportydelser og egen bilflåde.
  • Alle buslinjer i Gladsaxe betjenes af eldrevne busser fra 2025.


Plan for grønne drivmidler – en del af POGI-samarbejdet

Som medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) har Gladsaxe forpligtet sig til at offentliggøre en plan for omstilling til grønne drivmidler senest i 2023.

Denne plan beskriver, hvordan Gladsaxe Kommune vil sikre, at alle indkøb af køretøjer, leasing, transportydelser og transport i forbindelse med indkøb af varer, service- og tjenesteydelser, så vidt muligt, er CO2-neutrale fra 2030. Planen skal sammen med POGI-medlemmernes indkøbspolitik bl.a. sætte fokus på reducering af transportbehov, samt overgang til andre mindre klima- og miljøbelastende transportløsninger.

Planen indeholder tre afsnit:

  1. Udskiftning af egen bilflåde til elkøretøjer
  2. Grønne drivmidler i den kollektive trafik
  3. Grønne køretøjer i udbud af varer, transport- og serviceydelser

Opfølgning
Afrapportering på målsætningerne i Plan for grønne drivmidler sker årligt til POGI. Derudover afrapporteres hvert andet år til Klima- og Miljøudvalget i Gladsaxe på delmålene i Gladsaxe Strategi for Grøn Omstilling til. Plan for Grønne Drivmidler opdateres efter behov, fx i forbindelse nye aftaler i regi af POGI, ved ny national lovgivning eller i forbindelse med opdatering af Gladsaxes Strategi- og Handleplan for Grøn Omstilling.

Udskiftning af egen bilflåde til elkøretøjer

Leasede køretøjer
Fremadrettet leaser vi kun eldrevne personbiler og varebiler. Udskiftning af kommunens leasede bilflåde til elektrisk drift har været i gang i en del år og sker løbende. Vi forventer, at alle kommunens leasede biler kører på el inden udgangen af 2028.
Ultimo 2022 har vi 100 leasede biler i alt, heraf er der 50 el-personbiler, 7 el-varebiler, 2 PHEV-biler, og 5 hybridbiler. I 2022 har vi udskiftet 5 køretøjer med el-biler. I 2023 blev der udskiftet 8 køretøjer, og vi planlægger udskiftning af yderligere 6 køretøjer. Af vores leasede bilflåde forventes ca. 3/4 at være omstillet til el- eller hybridbiler ved udgangen af 2023.

Minbusser
Gladsaxe Kommune har 17 minibusser som Gladsaxe Kommune selv ejer. Efterhånden som køretøjerne trænger til udskiftning, og markedet er modent, vil minibusserne overgå til elektrisk drift, enten som nyindkøb eller til operationel leasing.

Køretøjer i driften
I 2022 er der 10 køretøjer i driftsafdelingen, der kører på el, herunder tilsynsbiler, små ladbiler, 1 kassevogn og 1 fejemaskine. Den øvrige bilpark består hovedsageligt af ca. 25 større ladbiler som på nuværende tidspunkt ikke understøttes i tilstrækkeligt omfang af markedet for el-drevne køretøjer. Efterhånden som køretøjerne trænger til udskiftning, og markedet er modent til det, vil større ladbiler overgå til elektrisk drift.

Grønne drivmidler i den kollektive trafik

Omstilling af busdriften til grønne drivmidler
Busdriften i Gladsaxe Kommune omlægges løbende til grønne drivmidler. Omlægningen følger som udgangspunkt de udbud, som Movia gennemfører for kommunerne. I Gladsaxe Kommune er målet at alle buslinjer, der finansieres af kommunen, skal køre som nulemission fra 2025. Det forventes primært at blive busser drevet med el.

Buslinjerne 6A og 164 har kørt på el siden 2022, og linje 68 har kørt på el siden oktober 2023. Derudover kører linjerne 160, 165, 166 og 200S fossiltfrit uden CO2-udledning på såkaldt HVO-biodiesel. Det betyder, at ca. 79 procent af den kommunalt finansierede busdrift har kørt fossilfrit eller som nulemission siden 2023. Det skal dog bemærkes, at store prisstigninger på HVO-biodiesel i 2022 har medført overvejelser om i en midlertidig periode at gå tilbage til almindelig diesel på enkelte buslinjer. Det er planen, at linjer på HVO-biodiesel overgår til el-drift i forbindelse med åbningen af letbanen i 2025.

Mål for Flextrafik
Som en del af den kollektive trafik står Movia for planlægning og udbud af forskellige kørselsordninger for Gladsaxe Kommune, samlet kaldet Flextrafik. Movia har sammen med kommunerne og regionerne på Sjælland sat som mål for flextrafikken, at alle biler i flextrafikken senest i 2030 skal være elbiler.

Grønne køretøjer i udbud af varer, transport- og serviceydelser

Cirkulære krav i udbud
Gladsaxe kommune medvirker til øget kørsel i kraft af vores indkøb af transportydelser, varer og serviceydelser. Der er løbende fokus på at stille krav til leverandører om grønne vareleverancer, service- og transportydelser. Indsatsen er en del af arbejdet med cirkulære krav i udbud.

Omkostninger for miljø, klima og sundhed inddrages i udbud
I forbindelse med udbud og indgåelse af aftaler vil vi inddrage omkostningen ved påvirkning af miljø, klima og sundhed i den samlede tilbudspris på alle udbud fremadrettet. Vi vil endvidere stille krav om effektiv logistik og kørsel. Ved udbud, hvor transportelementet udgør under 25 procent af den samlede kontraktsum eller under halvdelen af køretøjets energiforbrug er afhængigt af kørte kilometer, vil vi i markedsdialog afsøge mulighederne for mere miljøvenlig transport.

I det omfang det er muligt, opgør vi løbende, hvordan vores udbud af varer, transport- og serviceydelser medvirker til at reducere udledning af CO2. Vi anvender, så vidt muligt, Miljøstyrelsens TCO-værktøj til at beregne udledning af CO2 på alle konkrete indkøb af køretøjer, transportydelser samt varer, service- og tjenesteydelser.

I 2022 blev der gennemført tre udbud, hvor leverandører med mere miljøvenlige drivmidler har opnået fordel. I den ene aftale har vi opnået 100 procent emissionsfrie køretøjer. Flere udbud er i pipeline, herunder Spar 5-udbud, hvor vi påvirker kørslen på tværs af indkøbsfællesskabets kommuner.

Skraldebiler bliver el-drevne
I 2022 skal hovedparten af kommunens egne skraldebiler i udbud frem mod hjemtagelse af skraldeindsamlingen i 2024. Der arbejdes for, at kommunens egne skraldebiler bliver el-drevne. Ordningen vil omfatte ca. 25-27 køretøjer af 6 forskellige typer, herunder biler med 2 komprimatorer, 1 komprimator, ladbil, flakbil (lille), flakbil (stor), flakbil med kran. Særligt flak-bil med kran forventes at være vanskelig at skaffes på el, da kranen har et stort el-forbrug.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback