Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Miljø og klima Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Baggrund
Gladsaxe Kommunes kommunalbestyrelse vedtog d. 22. februar 2023 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2023-2026, der afløser den tidligere Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020.

Den nye indsatsplan indeholder blandt andet nye statslige udpegninger relateret til drikkevandsindvindingen i Frederiksberg Kommune, der har udløst krav om udarbejdelse af ny indsatsplan for områderne. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2023 – 2026, samt de prioriterede indsatser kan ses via nedenstående link. 

Drikkevandsindvinding i Gladsaxe Kommune
Under stort set hele Gladsaxe Kommune findes grundvand, der benyttes til drikkevand. Forsyningsselskaberne Novafos og HOFOR har indvindingsboringer til drikkevand placeret i kommunen, og desuden krydser indvindingsoplande fra vandværker i nabokommuner ind over kommunegrænsen. Grundvand fra Gladsaxe benyttes derfor til drikkevand af borgere og virksomheder både i kommunen og i nabokommuner.

Omkring halvdelen af Gladsaxe Kommune er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og den anden halvdel er udpeget som Område med Drikkevandsinteresser (OD). Formålet med udpegningen er at vurdere, hvilke områder i Danmark, der skal bidrage til den fremtidige drikkevandsforsyning. Udpegningen af OSD samt det faktum at stort set hele Gladsaxe Kommune er indvindingsopland til almen vandforsyning betyder, at der kræves en målrettet indsats for grundvandsbeskyttelse for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning.

Trusler overfor grundvandsressourcen
Den største trussel for grundvandet i Gladsaxe kommer fra de tre store erhvervskvarterer, hvor man tidligere har håndteret miljøfremmede stoffer på en uhensigtsmæssig måde. Det har resulteret i, at områderne er blevet forurenet af blandt andet chlorerede opløsningsmidler samt olie-, benzin- og pesticidprodukter. Man er senere blevet mere bevidst om de skadelige virkninger ved uhensigtsmæssig håndtering og bortskaffelse af farligt affald og miljøfremmede stoffer, men en del af stofferne findes stadig i jorden og kan med tiden ende i grundvandet.

For at bidrage til en god drikkevandskvalitet nu og i fremtiden, prioriterer Gladsaxe Kommune grundvandsbeskyttelse højt.

Sådan kan borgere og virksomheder bidrage
Samtidig kan både borgere og virksomheder i Gladsaxe gøre en indsats for at beskytte grundvandsressourcen. Det kan især være ved ikke at bruge pesticider eller vejsalt med chlorid eller i hvert fald at bruge dem med omtanke. Især er der en risiko for at pesticider spredes til grundvandet, hvis de bruges på arealer uden plantedække, eksempelvis på gårdspladser og i indkørsler. Desuden er det nemt at reducere en risiko for forurening ved at opbevare farligt affald og potentielt miljøskadelige stoffer og væsker korrekt. Begrebet pesticider dækker i denne sammenhæng over relevante bekæmpelsesmidler af enhver art til havebrug eller lignende. Det kan være midler mod skadedyr, ukrudt, svampe eller andre midler, der indeholder aktivstoffer, som kan forurene grundvandet.

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback