Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Familier, børn og unge Dagtilbudsstrategi 2

Dagtilbudsstrategi 2

Dagtilbudsstrategi 2 blev godkendt af Byrådet i januar 2019. Dagtilbudsstrategi 2 er en opdatering af Dagtilbudsstrategi 1, som blev vedtaget af Byrådet i februar 2015.

Formålet med Dagtilbudsstrategi 2 (og Dagtilbudsstrategi 1) er ikke kun at bygge nye børnehuse for at skabe en kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet, men indeholder også en målsætning om, at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, og som skaber bedre rammer for børn og medarbejdere i kommunens dagtilbud.

Justering af implementeringsplanen

2023

Som led i Budgetaftalen for 2024-2027 er der vedtaget en 15 års anlægsplan, som er med til at sikre, at Gladsaxe Kommune overholder den fra Staten fastsatte anlægsramme samtidig med at der holdes fast i at få bygget mange af de projekter, som Gladsaxe Kommune har planlagt. Dette har også betydning for Dagtilbudsstrategiens implementeringsplan. 
Læs Anlægsplan for 15 år

2020

Implementeringsplanen i Dagtilbudsstrategi 2 er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsprognose 2018, som viste et stigende kapacitetsbehov fremadrettet i Gladsaxe Kommune. Dagtilbudsprognose 2020 var markant anderledes, idet den forventede stigning i kapacitetsbehovet var mindre end hidtil forventet, men stadig med en stigning hen over årene. Byrådet godkendte derfor i juni 2020 en justering af implementeringsplan 1 på baggrund af de ændrede befolkningsprognoser. Den justerede implementeringsplan indeholder en kapacitetsudvidelse på 235 enheder.

Dagtilbudsstrategien er en opdatering af ”Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan” (Dagtilbudsstrategi 1), som Byrådet vedtog i 2015. Strategien fastsætter en struktur, som understøtter høj pædagogisk faglighed, god ledelse og et godt og sundt miljø, og som både sikrer en fornuftig ressourceudnyttelse samtidig med, at miljømæssige forbedringer vægtes højt.

Formålet med politikken er at skabe gode og tidssvarende dagtilbud med høj pædagogisk kvalitet, som understøttes af gode fysiske rammer.

Fokus i Dagtilbudsstrategi 1, var at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, og som skaber bedre rammer for børn og medarbejdere i kommunens dagtilbud.

I Dagtilbudsstrategi 2 fortsættes arbejdet, men også med fokus på løbende at sikre en kapacitet, der kan imødekomme den stigende efterspørgsel. I Dagtilbudsstrategi 2 er al nybyggeri som udgangspunkt Svanemærket, og energirenoveringer prioriteres. I Gladsaxe Kommune er der et ønske om så vidt muligt at gå fra ”leje til eje” når der arbejdes med kommunens bygningsmasse. Derfor er der i Dagtilbudsstrategi 2, hvor det er relevant og muligt, arbejdet henimod dette, da kommunen ved at eje ejendommene får større mulighed for løbende at vedligeholde, modernisere og tilpasse bygningerne.

LAR, som står for ”Lokal afledning af regnvand”, indtænkes  pædagogisk og arkitektonisk i de nye børnehuse i form af f.eks. regnvandsbede, grønne vægge og tage osv. De grønne klimaløsninger skal være med til at fremme en by med mere natur, og dermed bidrage til arbejdet med Grønne Gladsaxe.

Dagtilbudsstrategien understøtter Gladsaxestrategien

Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig vækst og velfærd.

Gladsaxestrategien og FN’s verdensmål har også været en del af fundamentet i udarbejdelsen af Dagtilbudsstrategi 2.

Det er en klar målsætning, at børnehusene i Gladsaxe Kommune skal være fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige, således de understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Den miljømæssige bæredygtighed i børnehusene indbefatter bl.a. at al nybyggeri som udgangspunkt skal være Svanemærket. Derudover er LAR (Lokal Afledning af Regnvand) et element, som er indarbejdet i Dagtilbudsstrategi 2. Grønne Gladsaxe og GladsaxeLiv er centrale punkter i de strategiske planer for kommunen, og vil, hvor det er relevant og muligt, blive indtænkt i de fremtidige børnehuse.

For nærmere beskrivelse af koblingen til FN's verdensmål se kapitel 6 i Dagtilbudsstrategi 2.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback