Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Planer, politikker og visioner Familier, børn og unge Børne- og Skolepolitik

Børne- og Skolepolitik

Børn og unge former fremtiden

Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge.  Vi har en vision om, at børn og unge vokser op i tryghed og med en tro på, at de er med til at forme deres eget liv og den fremtid, de bliver en del af. Vores mål er, at alle børn og unge i Gladsaxe trives, lærer og deltager i fællesskaber. Det skal give dem et godt børne- og ungeliv og et solidt afsæt for deres voksenliv.

Børne- og skolepolitikken giver en tydelig ramme for arbejdet med børn og unge i  Gladsaxe Kommune, der sikrer, at børn og unge mødes med en positiv og anerkendende tilgang i dagtilbud, skoler og klubber, hvor der er fokus på det enkeltes barn og unges  styrker, potentialer og positive udvikling.

I Gladsaxe ønsker vi, at børn, unge og deres familier oplever, at de bliver mødt med fælles grundlæggende værdier på tværs af dagområdet, skoleområdet, ungeområdet, specialområdet, kultur- og fritidsområdet og børnesundhedsområdet. Vi ønsker, at de oplever, at der er en sammenhæng og en tydelig rød tråd igennem deres og deres børns og unges liv og i mødet med de forskellige institutioner.

Børne- og skolepolitikken er udarbejdet på baggrund af mange tværgående dialoger  mellem børn og unge, politikere, forældre, ledere og medarbejdere og øvrige interessenter på børne- og ungeområdet. Tak til alle, der har bidraget.

Nu skal vi i gang med at føre politikken ud i praksis, og det kræver en stor og  målrettet indsats af alle, der har med børn og unge at gøre i deres hverdag.  Det glæder vi os til at komme i gang med.

Trine Græse 
Borgmester

Tre børn sidder ved en sø

 

Indledning

’Børn og unge former fremtiden’ er en politik, der retter sig mod det hele børne- og ungeliv for alle børn og unge i Gladsaxe Kommune. Politikken er det fælles faglige fundament, der sætter den overordnede retning for Gladsaxe Kommunes arbejde med børn og unge, og for de rammer og muligheder børn og unge tilbydes i Gladsaxe.

Vision – værdier – mål

Politikken udtrykker én fælles vision, to gennem- gående værdier og tre strategiske mål for alt arbejde på børne- og ungeområdet i Gladsaxe.

 • Visionen udtrykker drømmen for børn og unge  i Gladsaxe
 • Værdierne er udtryk for det fælles børne- og  ungelæringssyn og forældresyn, som er fundamentet og gennemgående for alt arbejde og samarbejde på tværs af børne- og ungeområdet i Gladsaxe.

De tre strategiske mål retter sig mod børn og unges kompetencer, der er med til at give et godt børne- og ungeliv, hvor de bliver kompetente til at forme fremtiden. De strategiske mål er ikke et udtryk for kompetencekrav til børn og unge, men er fælles strategiske mål for arbejdet med børn og unge.

De voksnes ansvar – børn og unges medansvar

Børne- og Skolepolitikken henvender sig til alle, der har betydning for børn og unges rammer og muligheder.

Børn, unge og forældre kan få indsigt i, hvilke værdier og mål der arbejdes med på børne- og ungeområdet.

For medarbejdere er politikken forpligtende og retningsanvisende, samtidig med at den giver en ramme og opbakning til arbejdet med børn og unge.  En forudsætning for de ambitiøse mål for børne- og ungeområdet er tilstedeværelsen af dygtige professionelle medarbejdere, der føler ejerskab og engagement  i deres daglige arbejde.

Realisering af visionen og udmøntning af politikken er et fælles ansvar, der kræver samarbejde blandt alle voksne omkring barnet og den unge. Børn og unges medansvar skal til enhver tid ses indenfor dette voksenansvar. Politikken er en invitation til dialog og samarbejde om at skabe de bedste rammer for et godt børne- og ungeliv i Gladsaxe.

Skoleklasse - børn arbejder ved pc

 

Vision

Børn og unge former fremtiden

Børne- og Skolepolitikken bygger på en vision om, at børn og unge vokser op i tryghed, og med en tro på, at de gør en forskel i deres liv, og den fremtid, de er med til at forme. Den bygger på en ambition om, at børn og unge trives med og i livet, at de får mulighed for at realisere deres potentialer og blive så dygtige, som de kan.

Det skal give et godt børne- og ungeliv og et solidt afsæt for voksenlivet.

Værdier

Alle børn og unge er værdifulde og har unikke potentialer

Børn og unge er sociale, og de har ret til at deltage i fællesskaber, hvor de lærer og trives. Vi ser børn og unge som aktive og værdifulde individer, der gennem handlinger og dialog med andre børn, unge og voksne er med til at skabe udvikling og læring.

At være barn og ung har en værdi i sig selv. Derfor møder vi møder børn og unge med tillid, anerkendelse og positive forventninger og med fokus på deres styrker og potentialer. Vi inddrager børn og unge under hensyntagen til deres udvikling og modenhed.

Børn og unges primære platform er familien

Forældre er de vigtigste voksne i børns liv. Vi ser børn og unge i et familiefællesskab og i et samlet familieperspektiv. Derfor ønsker vi et tæt samspil med børnene, de unge og deres forældre, der er båret af gensidig respekt og tydelige forventninger til hinanden.

Børn leger under farverigt sejl

 

Strategiske mål

Børn og unge trives

Børn og unge, der trives, føler sig trygge i alle dele af hverdagen, er glade og har det godt med sig selv. De har mod på livet, er naturligt nysgerrige og tør kaste sig ud i nye udfordringer, hvor de lærer af deres oplevelser og fejl, og udvikler sig positivt. Børn og unge, der trives, har et aktivt liv med sunde vaner og interesser.

Derfor har vi fokus på, at børn og unge

 • har gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet
 • er vedholdende og målrettede
 • udfolder deres evner og håndterer dagligdags- udfordringer
 • er kreative, innovative og har kritisk sans
 • bevæger sig i hverdagen
 • deltager i kultur- fritids- og idrætsaktiviteter.

Børn og unge deltager i fællesskaber

Børn og unge har behov for og ret til at deltage i  et eller flere fællesskaber, hvor de oplever at blive  værdsat og gøre en forskel, og hvor de bidrager med deres forskellige forudsætninger og kompetencer.  I stærke og forpligtende fællesskaber på tværs udvikler børn og unge personlige og sociale kompetencer, når de sætter deres egne ressourcer i spil med andre børn, unge og voksne.

Børn og unge skal have en bevidsthed om, at de er  en del af en større sammenhæng og gør en forskel  i det lokale og globale samfund, hvor de bidrager til  en bæredygtig verden.

Derfor har vi fokus på, at børn og unge

 • indgår i sociale og digitale fællesskaber på tværs, hvor de samarbejder og er nysgerrige på egne og andres perspektiver
 • har medbestemmelse i deres egen hverdag
 • udviser ansvarlighed i forhold til eget liv og til  fællesskabet
 • er dannede, demokratiske og aktive medborgere
 • er deltagere i lokalsamfundet, har kulturel forståelse og er globalt bevidste. Børn og unge lærer Børn og unge lærer på forskellige måder.

Børn og unge lærer

Børn og unge lærer på forskellige måder. Børn og unge lærer gennem leg, alene og i samspil med andre. Børn og unge lærer, når de undersøger og eksperimenterer, gennem sanserne og gennem bevægelse, gentagelser, oplevelser, udfordringer, refleksion, undren og erfaring. Børn og unge lærer også gennem planlagte aktiviteter og strukturerede og styrede læringsaktiviteter.

Derfor har vi fokus på, at børn og unge

 • bevarer lysten til at lære
 • er med til at skabe deres egen læring
 • lærer grundlæggende færdigheder
 • lærer fremtidens kompetencer
 • er alment og digitalt dannede
 • lærer at lære

Mange børn som vinker

 

Fra mål til indsatsområder

Politikkens vision, værdier og strategiske mål er styrende og kendetegnende for alt arbejde indenfor børne- og ungeområdet.

Realisering af politikkens visioner og mål sker gennem en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med fokus på det hele børne- og ungeliv. Det sikres gennem udpegning af indsatsområder, som tager afsæt i større udfordringer, der bedst løses i samarbejde mellem flere parter, eller som har særlig faglig eller politisk vigtighed og prioritering. Børne- og Skolepolitikkens indsatsområder understøtter derved nye samarbejder, der sikrer en helhedsorienteret indsats - til gavn for børn, unge og deres familier i Gladsaxe.

Sammenhæng til Gladsaxes øvrige  politikker og strategier

Børne- og Skolepolitikken skaber sammen med kommunens øvrige politikker og strategier en klar og fælles profil på børne- og ungeområdet.

Børn i byrådssalen

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback