Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Byrådets arbejde Vederlag til byrådet og § 16e

Vederlag til byrådet og § 16e

Medlemmer af Gladsaxe Byråd modtager vederlag for deres politiske udpegning i henhold til kommunestyrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Reglerne for vederlag er nærmere fastsat i Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ, der reguleres årligt i januar og april måned.

Du kan læse mere om hvad vederlagsregulativets satser betyder i praksis, og hvilke vederlag byrådsmedlemmerne aktuelt modtaget. 

Hvad indeholder vederlagsregulativet

Vederlagsregulativet indeholder satser for byrådsmedlemmernes faste vederlag, tillægsvederlag, udvalgsvederlag, formandsvederlag og tillæg til 1. viceborgmester. Derudover indeholder regulativet satser for diæter, godtgørelse ved rejser og transport samt satser af skattemæssig betydning.

Vederlagsregulativer baserer sig på kommunestyrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen, der fastsætter rammerne for vederlagenes størrelse. Byrådsmedlemmernes vederlagssatser er derfor fastsat ved lov.

Gladsaxe Byråd kan dog fastsætte fordelingen og størrelsen på formandsvederlag og udvalgsvederlag indenfor en maksimal økonomisk ramme på 315 % af borgmesterens løn.

Satserne reguleres årligt i januar og april måned, og Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ opdateres derfor løbende to gange årligt.

I januar reguleres diættakster, skattesatser og godtgørelser og i april reguleres de øvrige vederlagssatser. Reguleringen sker på baggrund af satsreguleringer udmeldt af Moderniseringssstyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet og SKAT.

Læs mere om byrådsmedlemmers vederlag for politiske udpegninger til byråd, fagudvalg og andre hverv.

Medlemmer af Gladsaxe Byråd modtager vederlag i forbindelse med udpegningen til byrådet og fagudvalg samt eventuelle formandsposter. Vederlagene er fastsat i kommunestyrelsesloven, vederlagsbekendtgørelsen og Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ, og de reguleres årligt i enten januar eller april måned.

Udover de lovfastsatte vederlag kan byrådsmedlemmer modtage vederlag for udøvelsen af hverv (udover medlemskabet af byrådet), som vedkommende er blevet udpeget til efter valg eller forslag fra kommunen.

Siden 1. januar 2008 har alle byrådsmedlemmer hvert år haft pligt til at oplyse størrelsen af vederlag fra andre hverv (kommunestyrelsesloven § 16 e). Oplysningspligten omfatter også udpegninger af nuværende og tidligere kommunalt ansatte.

Du kan via nedenstående links se størrelsen på byrådsmedlemmernes vederlag i henhold til vederlagsregulativet og kommunestyrelseslovens § 16 e:

Oversigten over vederlag for byrådsmedlemmer opdateres to gange årligt i januar og april måned, og viser byrådsmedlemmers vederlag på baggrund af de aktuelle satser.

Oversigt over vederlag for hverv udpeget af byrådet offentliggøres årligt inden 1. april og viser de vederlag, der er modtaget i det seneste kalenderår.

Hvad modtager byrådsmedlemmer vederlag for?

Byrådsmedlemmernes årlige samlede vederlag består af en række forskellige vederlag, der gives individuelt til byrådsmedlemmerne.

Udover vederlag kan byrådsmedlemmer også modtage diæter for deltagelse i møder samt godtgørelse til dækning af rejse- og transportudgifter.

Læs mere om vederlag her

Ydes til alle byrådsmedlemmer til dækning af medlemmets udpegning til Gladsaxe Byråd ift. byrådsmøder, varetagelse af kommunale hverv på vegne af byrådet, anden mødevirksomhed etc.

Gives til byrådsmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år.

Alle byrådsmedlemmer kan vælge at modtage godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, som delvist alternativ til det faste vederlag. I så fald reduceres det faste vederlag for at undgå dobbeltkompensation.

Gives til byrådsmedlemmer, der er udpeget som formand for et fagudvalg. Satserne for formandsvederlag udgør hhv. 10 % eller 20 % af borgmesterens løn afhængigt af udvalget.

Formanden for et opgaveudvalg nedsat i henhold til kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 modtager formandsvederlag på 10 % af borgmesterens løn. Der ydes ikke formandsvederlag til en opgaveudvalgsformand, der samtidig er formand for det stående udvalg, som opgaveudvalget hører under.

Gladsaxe Byråd kan i forbindelse med oprettelsen af et opgaveudvalg fastsætte anden beslutning om vederlag for deltagelse i et opgaveudvalg. 

Kommunens 1. viceborgmester modtager et tillæg på 10 % af borgmesterens løn.

Et byrådsmedlem modtager udvalgsvederlag for hvert politisk fagudvalg, som byrådsmedlemmet er udpeget til.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback