Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Referat for dialogmøde mellem udsatterådet og Psykiatri- og Handicapudvalget

Referat for dialogmøde mellem udsatterådet og Psykiatri- og Handicapudvalget

Tidspunkt og dato

Kl. 15.30 - 16.30, den 1. november 2023

Mødested

Fundamentet, Høje Gladsaxe 71, 2760 Søborg

Alle præsenterede sig selv ved navn.

Formål med udsatterådet

Udsatterådets formål er at samarbejde med politikere og forvaltningen så personer i udsatte positioner får relevante tilbud og indsatser. På den måde er udsatterådet et talerør til politikerne og forvaltningen. For udsatterådet handler det dermed ikke om at komme med kritik, men om at samarbejde om indsatserne til kommunens udsatte.

Hvem er udsatterådet?

 • Kenneth Bjeverskov (brugerrepræsentant) - formand
 • Christian Tjagvad (overlæge Rusmiddelcentret) - næstformand
 • 10 faste medlemmer – brugere, pårørende og medarbejdere.

Udsatterådet har en bred sammensætning:

 • Medarbejdere fra kommunens tilbud (Værestedet, Værebro, Rusmiddelcentret, Carlshuse og Ungehuset). Medarbejderne repræsenterer brugerne ud fra den viden, de har fået gennem deres daglige arbejde.
 • Pårørende til personer i en udsat position – de bringer deres perspektiver og erfaringer som pårørende ind i rådet.
 • Brugere af kommunens tilbud (aktuelt er der to brugere fra Kagsåhuse botilbud).

Andre deltagere:

 • Sekretær fra forvaltningen
 • Leder af Psykiatri- og Handicapafdelingen

Hvordan foregår møderne?

 • Udsatterådet mødes fire gange om året.
 • Møderne varer to timer om eftermiddagen
 • Foregår ude på de forskellige tilbud (Mødestedet, Kagsåhuse, Rusmiddelcentret og Værebro). Dette har givet indsigt i kommunens tilbud.
 • Drøfter forskellige emner bl.a. leveregler og sammenhængende borgerforløb.

Andre aktiviteter

 • Besøg fra Rødovre Udsatteråd – inspiration fra dem ift. hvordan de har fået deres udsatteråd i gang
 • Besøg på Kofoed Skole (se, hvad de gør for udsatte borgere, inspiration til, hvad vi kan gøre)
 • Udsatterådet har lavet badgets og plakater
 • Stander ved Gladsaxedagen

Hvad er udsatterådet optaget af?

Udsatterådet har haft en begyndende snak om nogle af de emner, som rådet gerne vil have fokus på. Denne snak havde rådet i forlængelse af, at rådet drøftede budgetforslag i foråret 2023.

Det er vigtigt at understrege, at rådet ikke har arbejdet med emnerne i detaljer endnu. Det er planen, at rådet skal prioritere, hvilke emner der skal arbejdes videre på næstkommende møde. Derefter skal der nedsættes nogle arbejdsgrupper, som får ansvar for at igangsætte dette arbejde.

A. Skæveboliger med social vicevært
Skæveboliger er en boligform, som skal kunne rumme beboere med en væsentligt anderledes adfærd og ofte et misbrug. Der er tale om permanente boliger, der skal udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser.
Personer i en udsat position – især dem som har været hjemløse – kan have svært ved at bo i en almindelig bolig. Det kan også være svært for at et almindeligt boligområde at rumme dem. Derfor har mange kommuner gode erfaringer med skæve boliger til hjemløse-målgruppen.

B. Støtte til IT mv. på biblioteker og væresteder (brug medarbejdere der arbejder der)
Opsøgende udekørende team, som kommer rundt til de brugere, som ikke kommer på rådhuset, og som kan have svært ved at benytte rådhuset pga. dets mere formelle rammer.
Derfor er der behov for en person, som fx kan komme ud på kommunens tilbud og møde brugerne i deres hverdag.


C. Udvidelse af støtte og vejlederordning. Mere fleksible tilbud, også til borgere med omfattende udfordringer.
Udsatterådet har et ønske om, at personer i en udsat person får mulighed for at få fleksible støtte. Der er en oplevelse af, at mange personer i en udsat position kommer i botilbud, selvom det vil være bedre for dem at blive i egen bolig. Det gør de, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er et tilbud om socialpædagogisk støtte i kommunen, som er fleksibelt nok. Helt konkret kan der være behov for længere åbningstider så personer med behov for støtte i aftentimerne, kan få det.

D. Socialsygeplejerske i kommunen, for eksempel Rusmiddelcentret
Forskningen viser, at der er stor ulighed i sundheden og personer i udsatte positioner dør i gennemsnit betydelig tidligere end den øvrige befolkning. Der er gode erfaringer med socialsygeplejersker fra medarbejdere og brugere i udsatterådet. Andre kommuner bruger i stigende grad socialsygeplejersker, som er ude blandt brugerne og har fokus på deres sundhed.

Udsatterådet vil derfor gerne arbejde videre med at se på muligheden for at ansætte en socialsygeplejerske i kommunen.

E. Tilbudsvifte – oversigt over tilbud til udsatte (denne skal være tilgængelig på hjemmesiden men også til brug af medarbejdere
Mange borgere og medarbejdere kender ikke til kommunens tilbud – og derfor skal der være mere tilgængelighed omkring tilbuddene.

Michael Dorph Jensen: Der er behov for at forbedre kommunikation om udsatte-området og vil gerne arbejde videre med forslaget om at få en socialsygeplejerske.


Signe: Ejersbo: Det er alle sammen gode forslag og vil gerne bringe dem videre. Skævboliger lyder interessant, men det koster selvfølgelig en del at opføre disse. Derfor skal det overvejes og undersøges nøje. Informationer om kommunens tilbud skal vi have på plads, og det skal sættes i gang nu.


Lone Yalcinkaya: Vil gerne følge Udsatterådet mere. Forvaltningen skal sende referater fra møderne i udsatterådet il udvalgsmøderne. Det kan tage for lang tid at involvere rådet i høringssvar mv.


Katrine: Skov: De årlige dialogmøder skal forvaltningen sørge for sker. Vi vil gerne være til rådighed. Udsatterådet skal kende til mailadresserne på politikerne. Det er vigtigt, at vi synliggør hvilke former for IT-hjælp, der allerede er. Skæveboliger – det kan være interessant at tage på studietur til andre kommuner hvor der er skæveboliger. Det kan være på Sjælland, så udvalget kan klare det på en dag.


Michael Dorph Jensen: Vi vil gerne lytte til fagfolk i forhold til, hvad der er godt. Vi vil gerne samarbejde med udsatterådet og kan vi tænke rådet ind i temamøder med både Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback