Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Hegnsynet

Hegnsynet

Hegnsynet er et uafhængigt nævn med 3 medlemmer, hvoraf mindst ét medlem er plantesagkyndigt og ét medlem er bygningssagkyndigt. Alle nævnets medlemmer er udpeget af Byrådet, og kommunen yder sekretariatsbistand for Hegnsynet.
Hegnsynet træffer efter begæring fra en grundejer afgørelse om hegnsspørgsmål i henhold til hegnsloven.

Du kan nedenfor læse mere om reglerne i hegnsloven, og om hvilke sager Hegnsynet kan behandle og hvad det koster. Du kan også læse mere om hegnsloven og hegnsynsordningen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Egne hegn

Når et hegn står på din egen grund og maksimalt 1.75 meter fra skel, er det et eget hegn. Et eget hegn må ikke være til større gene for naboen end et fælleshegn. Det betyder blandt andet, at et eget hegn ikke må være højere end et fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen. Hvis der for eksempel er et fælleshegn på 1.80 meter høj, og der står et eget hegn i 30 centimeter afstand, må det egne hegn have en maksimal højde på 2.10 meter. Et eget hegn må ikke genere et fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet.

Et eget hegn kan til enhver tid ændres, ombyttes eller sløjfes. Hvis dit eget hegn er det eneste hegn mellem din og naboens ejendom, skal du dog 1 måned i forvejen have varslet din nabo om ændringen eller sløjfningen.

Hvis dit eget hegn påfører naboen større ulemper, end Hegnsynet finder rimeligt, kan naboen kræve dit hegn ombyttet eller ændret. Du har dog i så fald mulighed for at kræve et fælleshegn rejst i stedet for.

Fælles hegn

Et fælles hegn defineres som et hegn, der står i skellet mellem to grunde (to matrikler).

Naboerne (det vil sige, ejerne af matriklerne) skal selv finde ud af, om der skal etableres et fælles hegn, og hvilket slags hegn det skal være. Naboerne skal også selv finde ud af, hvordan hegnet skal vedligeholdes og/eller beskæres.

Hvis man vil ændre på et eksisterende fælles hegn, skal man være enig med sin nabo om det. Man må derfor ikke ændre på hegnets udseende, beskaffenhed eller højde uden at er der enighed om det.

Hovedreglen er, at udgifterne til etablering og vedligeholdelse af et fælles hegn afholdes af begge parter.

Enkeltstående træer vil normalt ikke blive betragtet som et hegn, og det vil derfor som hovedregel falde udenfor Hegnsynets kompetence at tage stilling til enkeltstående træers højde m.v. Hegnsynet kan dog tage stilling til, om et træ vokser ind i et fælleshegn og beskadiger det, eller om træets grene er til fare for naboejendommen. Træer eller grene må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund.

Der kan være tilfælde, hvor flere træer på række danner et hegn. Der skal i så fald være tale om, at træerne står på række og er vokset sammen, er ensartede og af samme størrelse, står mindre end 1,75 meter fra skellet, og udgør en væsentlig del af skellets længde. Hvis Hegnsynet vurderer, at træerne danner et hegn, vil det kunne tage stilling til sagen ud fra dets almindelige kompetence om vurdering af hegnets højde, beskaffenhed med videre.

Uenigheder, der omhandler de ovenfor nævnte regler om fælles hegn og egne hegn vil som regel altid kunne behandles af Hegnsynet. Uenigheder omkring træer og grene kan kun behandles af Hegnsynet, hvis sagen handler om, at træet eller grenene beskadiger hegnet.

  • Træer: Klage over naboens enkeltstående træer (eksempelvis på grund af skygger eller grene, der vokser ind over ens grund) skal løses ved at anlægge retssag ved domstolene, da det er de naboretlige regler, der finder anvendelse. Hegnsynet er ikke kompetent til at afgøre sager om enkeltstående træer.
  • Bygninger: Hegnsynet tager sig ikke af sager om bygninger i skellet. Hvis man vil klage over en bygning, der er placeret i skellet, skal man henvende sig til kommunens By- og Miljøforvaltning.
  • Tvivl om skellet: Hvis der er tvivl om skellets nøjagtige beliggenhed, kan/skal dette afklares ved at rekvirere en landinspektør til at afsætte skellet. Hegnsynet kan ikke tage stilling til spørgsmål om skellets placering.

Hegnsynet ser på sagerne med henblik på løsninger for fremtiden. Det betyder, at Hegnsynet ikke kan undersøge, hvordan situationen var på et tidligere tidspunkt. Hegnsynet vil derfor på et hegnsmøde især spørge ind til, hvad I ønsker jer for fremtiden – og ikke se tilbage på, hvad der er sket og hvornår.

Hvis du ønsker hjælp til at løse en konflikt vedrørende et hegn, kan du kontakte Hegnsynets sekretariat. Sekretariatsbetjeningen varetages af Gladsaxe Kommunes Byrådssekretariat, der kan besvare dine generelle spørgsmål om hegn. Sekretariatet kan ikke tage stilling til en konkret nabotvist.

Du kan anmode om afholdelse af hegnsyn ved at udfylde et skema, der sendes til sekretariatet. I skemaet skal du angive, hvem du klager over, og så skal du kort og neutralt beskrive sagen og komme med en eller flere påstande – det vil sige det eller de resultater, du ønsker at opnå med sagen.
 
Skemaet findes her, og skal udfyldes med NemID

Bemærk at der er omkostninger forbundet med en hegnssag (se nedenfor).

Når sekretariatet har modtaget din anmodning, vil der blive berammet et hegnsmøde (en såkaldt åstedsforretning), hvor der er mulighed for at fremkomme med synspunkter og påstande i sagen. Både du som klager og naboen vil blive indkaldt til mødet. Sagen afgøres enten på mødet ved parternes forlig eller senere ved Hegnsynets kendelse.

Opfylder en part ikke et forlig eller en kendelse, kan sagen indbringes for Hegnsynet igen. Hegnsynet kan da afsige kendelse om, at arbejdet skal udføres ved formandens eller klagerens foranstaltning, og at omkostningerne for det udførte arbejde betales af den part, som forliget eller kendelsen oprindeligt pålagde at udføre arbejdet.

Et hegnssyn koster 2.009 kr. (pr. 1. januar 2023), og det vil som hovedregel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnssynet.

Hvis parterne indgår forlig under sagen, vil udgifterne til Hegnsynets vederlag ofte skulle deles ligeligt mellem parterne. Parterne kan dog også vælge at overlade spørgsmålet om, hvem der skal betale vederlaget, til Hegnsynets afgørelse, hvis de i øvrigt kan blive enige om at indgå forlig i sagen.

Tilbagekaldelse af en anmodning om hegnssyn skal altid ske skriftligt, og klageren skal betale 700 kr. til Hegnsynet.

Hegnsynets kendelse er den endelige administrative afgørelse af de spørgsmål, kendelsen tager stilling til, og kendelsen kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. hegnslovens § 42, stk. 1.

Hegnsynets kendelse kan derimod af hver af parterne indbringes for domstolene senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. hegnslovens § 43, stk. 2. Sagsanlæg sker ved indgivelse af stævning til Retten i Glostrup, Stationsparken 27, 2600 Glostrup, og stævningen skal udtages mod den anden part i hegnssagen.

Hegnsynet bistås af et sekretariat, som kan besvare generelle henvendelser om reglerne og om hegnsagers behandling. Sekretariatet yder ikke vejledning om konkrete sager.

Sekretariatet kan kontaktes på hverdage mellem kl. 09-14 på telefon 39 57 52 50. Du kan også sende en mail til hegnsynet@gladsaxe.dk.

Såfremt du ønsker at anmode om et hegnsyn, skal du benytte skemaet, som du finder ovenfor.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback