Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Borgerforslag Udløbne borgerforslag

Udløbne borgerforslag

Når et borgerforslag udløber, vil dets videre skæbne afhænge af om det har opnået 400 underskrifter indenfor tidsfristen på seks måneder.

Hvis det har det, fremsætter Borgmesteren forslaget som et punkt på Byrådets åbne dagsorden på linje med forslag fra byrådsmedlemmer. Det vil sige, at forslaget ikke bearbejdes eller uddybes af forvaltningen, men fremsættes i den form, det er modtaget fra forslagsstilleren. Byrådet kan herefter træffe beslutning direkte på baggrund af forslaget eller beslutte et videre forløb, som eksempelvis at sende forslaget til behandling i et fagudvalg.

Hvis forslaget ikke opnåede 400 underskrifter inden for tidsrammen, vil Byrådet efter fristens udløb blive orienteret om dette i en såkaldt orienteringssag. Tilsvarende gælder for forslag, der ikke lever op til de krav, der stilles til et forslags indhold, og som derfor ikke bliver fremsat som et forslag. At en sag er en orienteringssag har den praktiske betydning, at der ikke vil blive truffet nogen beslutning på baggrund af den orientering, der sker i den.

Mit borgerforslag

Mit forslag går på rådhusparkeringen, da den sjældent bliver brugt i weekenderne.
Jeg synes det kunne være en ide at opstille nogle faste ramper, gelændre, trapper og andre forhindringer på græsarealerne imellem parkeringsbåsene, samt stødene op til parkeringspladsen som skatere og rulleskøjteløbere kunne få glæde af .
Desuden kunne man strege Parkeringspladsen op så den kunne invitere mere til leg og øvelser på cykel, løbehjul, skateboard, rulleskøjter.

Hvis der skulle udlånes 'legetøj' til pladsen kunne det gøres fra biblioteket, der så også ville have navn på hvem der har lånt hvad.

Læs her hele forslagsteksten til Borgerforslag om Rådhusparkeringen

Navn på hovedstiller: Rasmus Gram
Navne på medstillere: Britt Toxværd Rasmussen og Sine Porsborg Børsen

Antal støtter: 6

Mit borgerforslag

Som en retningspil for, hvordan borgerinddragelse kan medvirke til, at der tages de rigtige beslutninger i forbindelse med vedtagelse af lokalplaner, foreslår jeg at Posthuset bruges som en case, der på detailniveau bearbejder de beslutninger og beslutningsprocesser, der er foregået i forbindelse med Posthusgrundens lokalplan.

Rent praktisk foreslår jeg, at kommunalbestyrelsen etablerer en eller flere fokusgrupper med deltagelse af embedsfolk, medlemmer af byrådet og borgere. Forvaltningen og eller kommunens egen udviklingsafdeling styrer processen samt koordinerer gruppernes interne arbejde og samarbejdet mellem forvaltningen, byrådet og grupperne.

Læs her hele forslagsteksten til Borgerforslag om Byggesagsbehandling af posthusgrunden

Navn på hovedstiller: Bruno L. Jeppsson
Navne på medstillere: Christian Thorning og Elisabeth Rehling

Antal støtter: 3

Mit borgerforslag

Jeg vil foreslå, at der plantes træer på begge sider af Mars Allé, som der bør være på en allé.  

Både fortovet og asfaltbelægningen trænger til udskiftning, der er mange fliser, som ligger ujævnt, hvilket er et problem når ældre og gangbesværet personer (som der er en del af i området) skal færdes på fortovet og asfalten trænger til udskiftning.

Når Mars Allé står for tur til renovering, vil jeg forslå, at man i den anledning overvejer at plante træer på begge sider af vejen forskudt og med indsnævring og parkering mellem træerne. Det vil være en forskønnelse, det vil gavne miljøet og sænke hastigheden for trafikken, som kører alt for stærkt.

Forslaget er betinget af, at Mars Allé IKKE overdrages til privatvej.

Læs her hele forslagsteksten til Borgerforslag om Plantning af træer på Mars Allé

Navn på hovedstiller: Marianne Hørsted
Navne på medstillere: Eva Salomonsen og Anne Sofie Laulund Siebert

 Antal støtter: 36

Mit borgerforslag

Jeg foreslår en revurdering af lysreguleringen i krydset Bagsværd Hovedgade/Buegården, nærmere bestemt krydsning af Hovedgaden.

Forslaget går på at afskaffe trykfunktionen til fodgængere som skal krydse hovedgaden, således at der bliver grønt for fodgængere når der bliver grønt for bilisterne.

Om knappen skal fjernes, eller anvendes på anden vis kan vurderes.

Det er højst sandsynligt lavet på nuværende måde, for hurtigt at afvikle den større mængde trafik på Hovedgaden, da der formegentlig ikke forventes særlig meget trafik fra sidevejene. Da fodgængere skal bruge en længere grøn tid, på at nå over vejen, end bilister skal, kan grøn tiden for sidevejene forkortes ved, at der er rødt for fodgængere, når der alligevel ikke er nogle fodgængere.

Men er grøn tiden fra sidegaden så kort, at der ikke kan være grønt for fodgængere?

- Hvis nej, er der ikke noget der forhindrer forgængere at få grønt uden tryk på knap.

- Hvis ja, bør det revurderes om trafikken fra sidevejene stadig er så lille at dette er nødvendigt?

- Hvis nej, er der ikke noget i vejen for at lave grøn tiden lang nok til at fodgængere også kan få grønt, uden tryk på en knap.

- Hvis ja, kan det bl.a. løses på en af følgende måder:

1. Grønt lys fra sidegaderne bliver så kort som muligt, hvor fodgængere kan nå med over (Hvilket ikke kan være meget længere end den er nu), og at Hovedgaden får grønt lys lidt længere end de har nu, så der bliver afviklet mere her.

2. Anvende knappen til at fremprovokere grønt lys, samt en sensor til bilisterne fra sidegaderne, så der kun bliver grønt når der er behov for det.

Læs her hele forslagsteksten til Borgerforslag om revurdering af lysreguleringen i krydset Bagsværd Hovedgade/Buegården

Navn på hovedstiller: Mie Lærke Nielsen
Navne på medstillere: Natja Tange og Mattias Peter Nielsen

 Antal støtter: 137

Mit borgerforslag

Det foreslås, at Gladsaxe Kommune fremsender en opfordring til Social- og indenrigsministeren om at ministeren skal lave et frikommuneforsøg for, at styrke retssikkerheden for de svageste og mest udsatte borgere.

Det foreslås, at ministeren opfordres til at udarbejde et lovforslag, der vil give en eller flere kommuner tilladelse til i en forsøgsperiode, at lave en ordning, hvor borgere der får medhold i deres klage eller hvor sagen hjemvises til fornyet behandling ved kommunerne af den sociale ankestyrelse eller ved domstolene får dækket deres omkostninger til rådgivere i forbindelse med deres klages behandling samt stilles, som havde kommunen truffet den korrekte afgørelse.

Borgerne skal stilles som kommunen havde truffet den korrekte afgørelse ved sagsbehandlingen. Det betyder, at de omkostninger en borger har afholdt til f.eks. hjælpemidler skal refunderes af kommunen med tilbagevirkende kraft.

Læs her hele forslagsteksten til Borgerforslag om at styrke retssikkerheden for vores mest udsatte borgere

Navn på hovedstiller: Henrik Sørensen

Navne på medstillere: Mogens Busk Sørensen og Robert Krøll

Antal støtter: 26

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback