Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Grundliste

Grundliste

Gladsaxe Kommune udpegede i marts 2023 en ny grundliste for perioden 2024-2027. 

Ansøgningsfristen for udpegning til Gladsaxe Kommunes grundliste 2024-2027 udløb 1. marts 2023 - du kan derfor ikke længere ansøge om at blive udpeget

Gladsaxe Kommune åbner næste gang for ansøgninger til grundlisten i januar 2027.

Grundlisteudvalget udtager personer til Gladsaxe Kommunes grundliste, hvorfra nævninge og domsmænd udpeges. Grundlisteudvalget udpeger i marts 2023 ca. 233 personer til Gladsaxe Kommunes grundliste i perioden 2024-2027.

Personerne på grundlisten skal være alsidigt sammensat ud fra kommunens befolkning med hensyn til alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Kommunernes grundliste anvendes af landsretten, når der skal udpeges nævninge og domsmænd (lægdommere). Som lægdommer fra Gladsaxe Kommune vil du medvirke i sager ved Østre Landsret eller Retten i Glostrup ca. 4 gange om året.

Læs mere om hvervet som lægdommer på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Grundlisten udpeges for en 4-årig periode. Den nuværende udpegning løber fra 1. januar 2020 - 31. december 2023.

Kandidater til grundlisten skal være opmærksom på, at udpegningsprocessen gennemføres i året inden en ny periode starter. Udpegningen til den nye grundlisteperiode gennemføres i 2023 - bemærk at ansøgningsfristen udløb 1. marts 2023. 

Partierne i Gladsaxe Byråd stiller kandidater til grundlisten ud fra forholdstalsvalg, men alle borgere i kommunen har mulighed for at blive noteret på borgerlisten.

Borgerlisten er et supplement til partilisterne, og personer på borgerlisten vil derfor komme i betragtning til grundlisten, hvis vælgerforeningerne ikke indstiller personer til alle grundlistens pladser. Ved udarbejdelse af grundlisten for 2016-2019 kom størstedelen fra borgerlisten i betragtning, og ved seneste udpegning til grundlisten for 2020-2023 blev 111 ud af 168 personer fra borgerlisten medtaget.

Det er partierne i Gladsaxe Byråd, der stiller kandidater til grundlisten ud fra forholdstalsvalg. Partierne har besluttet, at alle borgere i kommunen har mulighed for at blive noteret på borgerlisten.

Borgerlisten er et supplement til partilisterne, og personer på borgerlisten vil derfor komme i betragtning til grundlisten, hvis vælgerforeningerne ikke indstiller alle personer til alle grundlistens pladser.

Ved de seneste udpegninger er størstedelen af ansøgerne på borgerlisten blevet udpeget til grundlisten.

Alle på grundlisten skal opfylde samme krav - uanset om ansøgeren er indstillet via en partiliste eller borgerlisten.

For at blive noteret på borgerlisten skal du udfylde en begrundet ansøgning, og sende den til Gladsaxe Kommune.

Du kan blive noteret på borgerlisten primo 2027 i forbindelse med, at Gladsaxe Kommune udpeger en ny grundliste for perioden 2028-2031.

Kravene for at blive udpeget til grundlisten i Gladsaxe Kommune er:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal være dansk statsborger
 • Du skal være bosat i Gladsaxe Kommune
 • Du skal kunne tale og forstå dansk
 • Du må ikke i udpegningsperioden fylde eller være fyldt 80 år
 • Du skal generelt være egnet til hvervet (psykisk/fysisk)
 • Du skal være uberygtet (ikke straffet for alvorlige forhold) 

Vær opmærksom på, at opfyldelse af kravene ikke medfører automatisk udpegning til grundlisten. Grundlisten sammensættes ud fra den samlede mængde af ansøgere og kommunens demografi.

Det er Landsretten, der vurderer, om eventuelle tidligere straffe (ansøgerens uberygtethed) udelukker fra udpegning. Frihedsstraf, større bøder eller anden straf efter straffeloven samt frakendelse af førerretten i en kortere eller længere periode, vil normalt udelukke en ansøger fra udpegning.

En række personer er ifølge retsplejeloven automatisk udelukket fra at komme på grundlisten:

 • Ministre
 • Ansatte i ministeriernes departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder
 • Ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden
 • Kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
 • Advokater og advokatfuldmægtige
 • Præster i folkekirken og andre trossamfund

Derudover kan følgende begære sig fritaget fra grundlisten:

 • Folketingets medlemmer og dets tjenestemænd
 • Tjenestegørende militærpersoner
 • Told- og postvæsenets tjenestemænd, faste brandfolk, samt ansatte ved jernbaner, telegrafer og telefoner
 • Læger og jordmødre
 • Lodser
 • Sagskyndige, der er beskikket efter § 92 i retsplejeloven eller efter § 172 i lov om social service, og lægdommere ved boligretterne,
 • Personer, som er fyldt 60 år
 • De, som på grund af deres helbredstilstand eller erhvervs- og familieforhold ikke uden fare for deres velfærd, kan opfylde nævninge- eller domsmandspligten
 • De, som har taget bopæl i en anden kreds en den, for hvilken deres udtagelse gælder.
 • De, som i to perioder har været udtaget til nævninge- og domsmandslister

Du kan også være udelukket fra grundlisten af følgende årsager:

 • Åndelig eller legemlig svaghed
 • Manglende kendskab til det danske sprog
 • Tidligere strafforhold (krav om uberygtethed)

Grundlisteudvalget vurderer i første omgang, om kandidaterne er egnede til grundlisten, men landsretterne foretager også en vurdering ved deres udpegning af lægdommere.

Har du brug for vejledning om grundlisten, kan du kontakte Byrådssekretariatet via mail på bys@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback