Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald, miljø og byggeri Miljø

Miljø

Spørgsmål om miljøforhold kan sendes til miljo@gladsaxe.dk

Spørgsmål om jord og jordflytning kan sendes til jord@gladsaxe.dk

Vi åbner postkassen dagligt.

Miljø

Virksomheder som har en miljøgodkendelse eller bestemte brancher er underlagt regler om miljøtilsyn. Et miljøtilsyn skal sikre, at virksomheden overholder de regler, der gælder på miljøområdet, så virksomheden forurener så lidt som muligt. Samtidig vil vi gerne i dialog med virksomhederne og forsøge at inspirere til at reducere miljø- og klimabelastning.
 
Hvad omfatter et miljøtilsyn?
Ved et miljøtilsyn ser vi især på virksomhedens

 • Affaldshåndtering (sortering, opbevaring og bortskaffelse), herunder farligt affald
 • Udledning af stoffer til luften
 • Udledning af stoffer med spildevandet
 • Opbevaring af olier og kemikalier
 • Eventuelle støjende maskiner og aktiviteter
 • Risiko for jordforurening
 • Forebyggelse af uheld mv.

Hvis en virksomhed har en miljøgodkendelse eller en spildevandstilladelse ser vi også på, om reglerne heri er overholdt.
 
Tilsyn er både fysiske besøg på virksomhederne samt gennemgang af dokumentation, der indsendes af virksomheden.
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om virksomhedstilsyn og brugerbetaling.
 
Tilsynsrapport
Miljøafdelingen skal offentliggøre en tilsynsrapport efter tilsynet på virksomheden. Rapporten skal indeholde oplysninger om, hvad der er ført tilsyn med, eventuelle indskærpelser, påbud, forbud og jordforurening mv. Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital MiljøAdministration, DMA.
https://dma.mst.dk/
 
Læs her om brugerbetaling i forbindelse med miljøtilsyn
 
Tilsynsberetning og tilsynsplan
Gladsaxe Kommune udarbejder årligt en tilsynsberetning over tilsynsstatistik og reaktioner mv.
Hvert fjerde år udarbejdes en plan for miljøtilsyn, der beskriver indsatser og mål.

Hvad er en miljøgodkendelse?
En miljøgodkendelse er kommunens accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en lokalitet på bestemte vilkår. Godkendelsen indeholder typisk vilkår for virksomhedens indretning og drift, som sikrer, at virksomheden drives uden væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne. Desuden indeholder miljøgodkendelsen en miljøteknisk beskrivelse og en miljøteknisk vurdering.

Hvilke virksomheder skal miljøgodkendes?
Starter du en større virksomhed, som kan forurene omgivelserne, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse. I daglig tale betegnes sådanne virksomheder som listevirksomheder eller kapitel 5-virksomheder, da de reguleres efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktion, før der er givet en miljøgodkendelse. I godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 kan du se lister over de virksomhedstyper, som er godkendelsespligtige.

Hvis du allerede har en miljøgodkendt virksomhed, men du ændrer produktionen væsentligt eller udvider produktionsarealet, skal du søge om en revideret godkendelse.

For visse virksomhedstyper er der udarbejdet branchebilag, der skal sikre ensartet og forenklet miljøgodkendelse. Liste med de virksomhedstyper, hvor der er udarbejdet branchebilag, fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.
Se Godkendelsesbekendtgørelsen og dens bilag her.
Du finder bilagene i slutningen af bekendtgørelsen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Ansøgningen til Miljøafdelingen skal blandt andet indeholde oplysninger om :
• Virksomhedens placering, indretning og produktion
• Affaldsproduktion, -typer og -mængde
• Brugen af renere teknologi
• Spildevand, indhold af stoffer og mængde
• Forurening til luften fra for eksempel ventilationsanlæg og afkast
• Forventet støj fra virksomheden

Kontakt os tidligt i forløbet
For at fremme sagsbehandlingen anbefaler vi, at du kontakter Miljøafdelingen så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan orientere om relevante love og regler. Måske kan vi også bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og forureningsbegrænsning med videre.

Send ansøgningen digitalt/elektronisk
Du skal sende din ansøgning via Byg og Miljø 

Forvent svar inden for 14 dage
Vi svarer dig inden for 14 dage fra modtagelsen af din ansøgning. Vi udarbejder din miljøgodkendelse så hurtigt som muligt, men der kan gå op til tre måneder efter vi har modtaget alle oplysninger i sagen. Derfor er det vigtigt, at dit ansøgningsmateriale belyser alle miljøforhold.

Etablering eller udvidelse af din virksomhed kan også kræve tilladelse efter anden lovgivning, som skal gives, før du kan få en miljøgodkendelse. Det kan være efter miljøvurderingsloven, eller en tilladelse efter Jordforureningsloven, hvis ejendommen er forurenet.

Kontakt derfor gerne Miljøafdelingen, så vi kan få afklaret, hvilke tilladelser der er nødvendige for dit projekt.

Når du starter et autoværksted i Gladsaxe Kommune, skal du anmelde det til kommunen senest fire uger før start. Et autoværksted skal følge reglerne i bekendtgørelse 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen).

Du skal sende oplysninger om, hvilke aktiviteter du vil foretage dig, og hvordan du vil overholde bekendtgørelsens krav til virksomhed@gladsaxe.dk.

I Vejledning om miljøforhold i autobranchen kan du finde oplysninger om nogle af de miljømæssige forhold, du skal være opmærksom på, når du driver et autoværksted. 

Der er en særlig oversigt over Farligt affald i Autobranchen, hvor du blandt andet får oplysninger om, hvordan du skal bortskaffe de forskellige affaldsfraktioner. 

Du kan finde oplysninger om, hvordan du skal opbevare farligt affald i Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie- og kemikalieaffald

Du bør i god tid kontakte Miljøafdelingen, så vi kan undersøge om lokalplanen for ejendommen tillader etablering af et autoværksted.

Lovkrav

Olietanke mindre end 6000 l

Der gælder sløjfningsfrister for villa-olietanke, dvs. tanke, der er mindre end 6000 l. Sløjfningsfristerne gælder for nedgravede tanke, kældertanke og overjordiske tanke. For at finde sløjfningsfristen for din tank, skal du kende fabrikationsåret på tanken.
Du kan ofte se fabrikationsåret på en mærkat på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan du også se fabrikationsåret der. Du kan eventuelt også finde tankattesten i din elektroniske byggesag (WebLageret). I nogle tilfælde er det muligt, at fastlægge tankens alder på andre måder.

Få adgang til WebLageret med MitID på borger.dk , vælg Min Side / Bolig.

Sløjfningsfrister for olietanke mindre end 6000 l
I skemaet nedenfor er sløjfningsfristerne for de almindeligt forekommende tanktyper angivet.

 Skema med sløjfningsterminer (.pdf)  

BEMÆRK: Kommunen har mulighed for at dispensere fra fristen for sløjfning, i op til 2 år i områder, hvor fjernvarme er på vej.

Andre regler
Der findes også en række andre regler for olietanke under 6.000 l. Blandt andet må der ikke være etableret returrør mellem tank og oliefyr, og hvis tanken er overjordisk, skal der være monteret overfyldningsalarm.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en pjece om reglerne.Tjek din olietank (pdf)

Olietankbekendtgørelsen har fastsat en række regler for mellemstore tanke (nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter) gælder . Reglerne drejer sig bl.a. om:

Volumenmåler eller timetæller
Tankene skal have installeret volumenmåler eller timetæller. På aftapningsanlæg skal anvendes volumenmåler. På andre typer anlæg (f.eks. fyringsanlæg) kan også anvendes timetæller – forbruget beregnes her ud fra dysens drifttid. Den lovpligtige beholdningskontrol skal udføres ud fra det aflæste eller beregnede forbrug. Dette skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab – dog mindst hver 14. dag.
Du skal føre en journal over målinger og regnskab. Miljøstyrelsen har lavet et regneark, som du kan bruge. Du kan hente regnearket via link her.

Hent beholdningsregnskab (.xml)

Hent vejledning til brug af beholdningsregnskab (.doc)

Du skal foretage en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet skal du informere os samt finde årsagen til afvigelsen.

Inspektion og tæthedsprøvning
Anlæg med enkeltvæggede olietanke skal inspiceres og tæthedsprøves med følgende intervaller:
• Hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 10. år
• Hvis tanken ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 5. år

For tanke, som ikke tidligere har været omfattet af krav om regelmæssig inspektion og tæthedsprøvning, gælder kravene pr. 1. april 2010, dvs. hvis inspektion og tæthedsprøvning ikke tidligere er sket indenfor ovennævnte intervaller, skal dette være udført inden denne dato.

Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankenes rørsystemer. Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, bortfalder kravet om tæthedsprøvning af tank og rørsystem dog.

Hvis tank og rørsystemer er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem bortfalder kravet om tæthedsprøvning og inspektion.

Inspektionen og den tilhørende tilstandsrapport skal være udført efter retningslinjer, som er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, og af en særlig sagkyndig. Sidstnævnte medfører, at tankejeren/-brugeren skal sikre sig, at den udførende har erfaring eller uddannelse indenfor området.

Dokumentation
Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares i mindst 5 år, og skal forelægges for kommunens medarbejdere på forlangende.

Nedgravede stålrør
Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør (f.eks. rør, der både er galvaniserede og plasttape-beviklede) senest 30 år efter installation. Rør, der er installeret for mere end 30 år siden, havde dog en frist indtil 31. december 2010.
  

Når du skal foretage bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune, skal du følge Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune

Forskriften har til formål at begrænse gener i form af lugt, røg, støj, støv og vibrationer i forbindelse med nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter.

Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter
Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter er aktiviteter, der foregår i en begrænset periode, på et afgrænset område og hvor der benyttes en eller flere af følgende anlæg eller maskiner: 

 1. Bygge- og anlægsaktiviteter
 2. Nedrivningsaktiviteter
 3. Facadebehandling på bygninger 
 4. Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

I tvivlstilfælde afgør Gladsaxe Kommune, om aktiviteten er omfattet af forskriften.

Aktiviteter, der giver anledning til væsentlige gener med støj og vibrationer, skal normalt udføres indenfor normal arbejdstid som ligger i tidsrummet:

Hverdage:    kl. 07.00 – kl. 18.00
Lørdage:      kl. 07.00 – kl. 14.00

Stærkt støjende aktiviteter som ramning og vibrering af spuns, samt boring af sekantpæle skal som udgangspunkt foregå hverdage kl. 8.00 til 16.00. 

Naboorientering
Bygherre/ entreprenøren skal orientere naboer til byggepladsen og andre berørte parter om arbejdet i så god tid som muligt og som udgangspunkt en uge før start. Ved større projekter skal der orienteres så vidt muligt 14 dage før. Informationen skal give oplysninger om arbejdets karakter og varighed, samt de gener det kan medføre. Der skal være oplysninger om kontaktperson og telefonnummer, så det er muligt at komme i kontakt med den ansvarlige under arbejdes udførelse.

Kopi af naboorienteringen sendes til kommunen på virksomhed@gladsaxe.dk. Hvis der sker ændringer i arbejdet i forhold til de aktiviteter, der tidligere er orienteret om, skal der gives en ny orientering.

Dispensation fra forskriften
Hvis det er nødvendigt at udføre bygge- og anlægsaktiviteter udenfor normal arbejdstid på grund af miljømæssige, sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige, trafikale eller byggetekniske forhold skal der søges om dispensation i god til og senest 14 dage før en aktivitet skal igangsættes hos kommunen ved at sende en mail til virksomhed@gladsaxe.dk

Ansøgningen om dispensation skal minimum indeholde oplysninger om:

 1. En begrundelse for, hvorfor arbejdet udenfor normal arbejdstid er nødvendig
 2. En redegørelse for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som der er foretaget eller at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder fordeling af driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Miljøforhold ved midlertidige aktiviteter
Afhængig af hvilke aktiviteter du skal udføre, kan valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af byggepladsen, være med til at mindske gener til omgivelserne med støj, støv og vibrationer.

Støj og vibrationer
Du skal altid vælge arbejdsmetoder og maskiner som begrænser støj og vibrationer mest muligt. .

Luftforurening
Du skal altid vælge arbejdsmetoder og maskiner, som begrænser luftforureningen mest muligt. Når du river ned, sandblæser, læsser affald af og udfører andre støvende aktiviteter, skal du altid sørge for tilstrækkelig afdækning og vanding på byggepladsen for at minimere støvgener.

I Gladsaxe Kommune er fjernvarmenettet ved at blive udbygget, så endnu flere kan tilslutte sig fjernvarme.

Læs mere om fjernvarme og om andre muligheder for opvarmning her

 

 


I Gladsaxe Kommune har vi høj fokus på det vand som falder fra oven, samtidig med at vi sikrer rent drikkevand for vores borgere nu og i fremtiden.

Novafos
Novafos er kommunens forsyningsselskab og det er dem som varetager drift, vedligehold og udbygning af vandforsyningen og spildevandshåndteringen. 

Erhvervsejendomme i Gladsaxe Kommune skal betale vand- og vandafledningsafgift.

 

Erhvervsejendomme i Gladsaxe Kommune skal betale vand- og vandafledningsafgift. Hvis virksomheden anvender en del af vandet i selve produktet, eller hvis vandet på anden måde ikke bliver ledt ud i kloaksystemet, kan virksomheden få refunderet vandafledningsbidraget for dette vand. 

Efter konkret vurdering kan der, når miljømæssige hensyn taler herfor, desuden ske nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for:

 • tilledning af vand fra afværgepumpninger
 • filterskyllevand
 • kølevand og regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg

Virksomheder, der udleder særligt forurenende vand, kan blive pålagt at betale et særbidrag.

Virksomheder, der afleder spildevand fra produktionen, skal have en tilslutningstilladelse (i daglig tale også kaldet en spildevandstilladelse) fra Gladsaxe Kommune.
Nye virksomheder, og virksomheder, der ændrer afledningen af spildevand, skal søge om tilladelse.
Spildevand kan indeholde miljøfremmede stoffer, for eksempel tungmetaller, der kan give problemer i afløbssystemet og derfor skal begrænses. Krav til spildevand stilles blandt andet af hensyn til:

 • tilstopning og korrosion af kloaksystemet
 • renseanlæggets processer – de bakterier, der nedbryder næringsstoffer i spildevandet, kan blive hæmmet af nogle stoffer
 • Øresund – der modtager det rensede spildevand. Nogle stoffer ledes med spildevandet gennem renseanlægget uden at blive fjernet i renseprocesserne

Gladsaxe Kommune kan stille krav til virksomheders spildevand. Der kan for eksempel stilles krav om begrænsning i den afledte mængde stoffer, om rensning eller om at udskifte stoffer med mere miljøvenlige stoffer.

Olieholdigt spildevand
Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og benzin- og olieudskiller. Det gælder bl.a.:

 • vand fra værkstedslokaler
 • vand fra vaskehaller og –pladser
 • overfladevand fra arealer, hvor der er risiko for spild af olieprodukter (fx påfyldningspladser)

Sandfang og olie- og benzinudskillere skal tømmes efter behov og mindst en gang om året.
Du kan læse mere om etablering og drift af olie- og benzinudskillere i  Vejledning om olie- og benzinudskillere

Jord

Anmeldelse af jordflytning
Flytning af jord, skal anmeldes til Gladsaxe Kommunes miljøafdeling.
Anmeldelsen til kommunen skal via jordweb.dk

Krav til analyser af jorden
Anmeldelse af jordflytninger kræver dokumentation i form af analyser. Jorden skal analyseres og kategoriseres. Nogle modtageanlæg kan foretage analyser af jorden for dig. 

Du må flytte jorden straks efter, at kommunen har modtaget din anmeldelse hvis:

 • der er tale om en akut opstået situation
 • du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, der må modtage den pågældende type jord, og jorden ikke kommer fra et V1- eller V2-kortlagt areal
 • flytningen sker fra et V1- eller V2-kortlagt areal, og vi på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan
 • den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3. Her kan jorden, uden forudgående anmeldelse, afleveres på et dertil godkendt modtageanlæg. Gladsaxe Kommunes genbrugsstation kan modtage mindre mængder ikke forurenet jord

Ellers må du flytte jorden, når du har modtaget en kvitteret jordanvisning fra os eller 4 uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse. 

Flytning af jord fra kortlagte arealer
Hvis jorden skal flyttes fra V1 eller V2-kortlagte arealer gælder særlige regler og vi anbefaler derfor at du kontakter os inden du går i gang med arbejdet. Læs mere her: Flytning af jord fra V1- eller V2-kortlagte arealer  

Hvis man finder forurenet jord, der ikke var kendt i forvejen
Hvis man under et gravearbejde eller på anden måde finder jord, der lugter eller ser forurenet ud og dette forhold ikke var kendt i forvejen, skal arbejdet standses!
Arbejdet må først genoptages når kommunen eller Region Hovedstaden har givet tilladelse hertil. Miljøafdelingen kommer på tilsyn hurtigst muligt, normalt samme dag, og vurderer forureningen.

 


Ifølge bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører skal byrådet fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, der anmelder jordflytning.

Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse.

Gladsaxe Byråd har godkendt følgende takster for jordflytning for erhverv:

 • Administrationsgebyr pr. anmeldelse: 183 kr. til dækning af faste udgifter
 • Gebyr for konkret sagsbehandling, beregnet som medgået tid, med en timetakst på 387 kr., dog mindst en time.

Det samlede gebyr for en anmeldelse af jordflytning vil dermed typisk komme til at udgøre 570 kr.

Gebyret træder i kraft pr. 1. september 2021. Gebyret for de enkelte jordflytninger opkræves efter sagen er anvist af kommunen. Takster er momsfrie.

Læs mere om gebyr for anmeldelse af jordflytning

Gladsaxe Kommune har  et jordregulativ. Her kan du som borger, bygherre, rådgiver, entreprenør mv. se, hvilke krav der er til prøvefrekvens, kategorisering og klassificering af jorden, når den skal flyttes væk fra en ejendom.

Formålet med Jordregulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord i Gladsaxe Kommune med henblik på at forebygge forurening og uhygiejniske forhold for miljø og mennesker.

Jordregulativ for Gladsaxe Kommune

AKUT OPSTÅET FORURENING:
Ring 112 ved akut opstået forurening af jord, grundvand og recipienter (vandløb, søer og hav).

Hvis du opdager en jordforurening, skal du kontakte Miljøafdelingen. Hvis det er i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde skal du straks standse arbejdet.

 

Mange steder i Danmark kan jorden være lettere forurenet. I stedet for at undersøge hver enkelt ejendom, har Folketinget besluttet, at alle ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt er klassificeret som lettere forurenet. Dette kaldes områdeklassificering.  Det betyder blandt andet, at der skal tages prøver til analyse for jordens forureningsgrad, hvis du skal fjerne jord fra din grund. Næsten hele Gladsaxe Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificering.

Forureningen er opbygget gennem mange år og skyldes for eksempel boligopvarmning, bilers udstødning, industriens udledning, opfyld og terrænreguleringer og andre diffuse kilder. Der er ikke tale om kraftig forurening.
Hvis du skal flytte jord fra et areal, som er områdeklassificeret, skal jorden anmeldes til kommunen. Reglerne om jordflytning skal sikre, at lettere forurenet jord håndteres miljømæssigt korrekt.

Hvis du bor på et areal, som er områdeklassificeret, kan du finde gode råd i denne pjece;  En hverdag med jord i byen – regler og gode råd om forurenet jord

 


Du kan se, om der er en kendt forurening på en grund på Region Hovedstadens hjemmeside

Danmarks Miljøportal har et kort over samtlige grunde, som er kategoriseret som forurenet på vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Hvis en grund er kategoriseret som vidensniveau 1, betyder det, at grunden er mistænkt for at være forurenet. Hvis en grund er kategoriseret som vidensniveau 2, er der beviser for at grunden er forurenet.

Hvis du støder på forurening på en ejendom, er du forpligtet til straks at standse eventuelt bygge- og anlægsarbejde og anmelde det til Gladsaxe Kommune. Dette gælder uanset, om jorden skal flyttes eller ej.

Formålet med reglerne om jordforurening er at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.


Inden du går i gang med at grave eller håndtere jord på en kortlagt ejendom, skal du have en tilladelse fra os.
Vi kan i tilladelsen stille krav om nødvendige foranstaltninger, som grundejer selv skal betale. Foranstaltninger, der forebygger spredning af forurenet materiale før, under og efter eventuelt anlægsarbejde.

Hvis du ændrer arealanvendelsen på et kortlagt areal kræver det også en tilladelse. 
Bestemmelserne på området findes i Jordforureningslovens § 8.

Dette skal en § 8-ansøgning indeholde

Når vi har udarbejdet en tilladelse, skal den sendes til høring i Region Hovedstaden som har fire uger til at komme med kommentarer.

Du skal altid indhente de nødvendige byggetilladelser, når der bygges på såvel ikke kortlagte, som kortlagte arealer.

Geotekniske boringer

Geotekniske boringer kan udføres uden forudgående anmeldelse.
OBS! Såfremt der efterlades filterrør i boringen, er der tale om en A-boring, uanset formålet. Udtages der jordprøver til kemisk analyse fra boringen, er der tale om en B-boring.

A-boringer

Skal du udføre filtersatte boringer (A-boringer) skal du søge om det, da det kræver en tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Miljøafdelingen. 

Ansøg om tilladelse til A-boringer

Borearbejdet må først starte, når kommunen har givet tilladelse! 

Skema til sløjfning af A-boringer 

B-boringer

Hvis du skal udføre boringer hvor der ikke efterlades filterrør (B-boringer) skal du anmelde det til kommunen på et anmeldelsesskema. Skemaet udfyldes og sendes til Miljøafdelingen.

Anmeld B-boringer

Jordregulativ

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback